Bsp228 Elementer SigortacılıkYüklə 84,86 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü84,86 Kb.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ( SİGORTACILIK )

BSP228

Elementer Sigortacılık

T.S.R.Ş.B'nın belirledigi elementer sigorta branşları, elementer sigorta branşlarındaki sigortalar, basit rakamlar ile prim hesaplaması.

BSP117

Sigortacılığa Giriş

Sigorta kavramının tanımı ve sigortanın önemi hakkında bilgi sahibi olmak Sigortanın temel kavramlarını kavramak Sigorta sözleşmelerinde kullanılacak belgeleri kavramak Sigorta branşlarını ayırt etmek

AIT104

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

BSP222

Finansal Yönetim

Finansal yönetim ve fonksiyonları,finansal analiz, başabaş ve kaldıraç analizleri, finansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi,çalışma sermayesi yöntemi, nakit ve nakit benzerleri yönetimi, alacak ve stok yönetimi, sermaye maliyeti ve yapısı ve kar dağıtım politikası

ENF101

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.

BSP205

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler dersi, tarihsel süreçte ulaşılabilen kaynakları ve örneklerin üzerinde durulduğu, halkla ilişkilerin ilk kez bir disiplin olarak uygulanmaya başlandığı ülkeler ve Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamaları arasında ilişki kurma çabasıdır. Bu içerik üzerine inşa edilmeye çalışılan kuramsal boyut ilerideki görülecek kuramsal ve pratik halkla ilişkiler bilgileri için olması gereken zorunlu bir içeriktir.

OMP206

Proje II

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

BSP111

Genel İşletme

Temel işletme kavramları,işletmelerin amaçları,işletmenin çevresi ve sınıflandırılması,kuruluş çalışmaları,işletme fonksiyonları

OMP203

Proje I

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

BSP217

Reasürans

Reasürans kavramının tanımı, sigorta sektörü ve ülke ekonomisi açısından önemi hakkında bilgi sahibi olmak, Reasüransın tarihçesi ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgi sahibi olmak Reasüransın işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak Reasürans metotlarını uygulamak

BSP115

Bankacılık I

Derste tüm bankacılık sistemi ve bu sistem ile ilişkili tüm finansal kurumlar para, kredi, faiz, ve finansal sistem ilişkisi ve bankaların ekonomideki fonksiyonları konularına değinilecektir.

BSP210

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi dersi belirsizliklerin yönetimi için uygulanan yapılandırılmış yaklaşım ve teknikleri işlemektedir. Dersin içeriği olası risklerin belirlenerek tanımlanması, çözümlenmesi gereken riskleri yönetmek amacıyla stratejilerin geliştirilmesi, yönetimsel kaynakların kullanılarak risklerin bertaraf edilmesini kapsamaktadır. Geleneksel ve modern risk yönetim tekniklerinin incelenmesinde teorik açıdan geniş kapsamlı ve multidisiplinli bir perspektif sunulmaktadır. Organizasyonların etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından potansiyel risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile risk yönetiminde objektiflik ve analiz yetkinliği süreçlerinin incelenmesini içermektedir. Finansal risklerin tanımlanması ve yönetimi bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

BSP110

İstatistik

Verilerin toplanması, düzenlenmesi, yorumlanabilmesi becerisini kazandırmak.

OMP202

Ekonomik Bütünleşme ve AB

Avrupa Birliği düşüncesinin ortaya çıkması, tarihsel süreç içerisinde birliğin geçirdiği değişim. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı. AB’nin ana organlarının görev ve yetkileri. AB’de karar alma süreci. Birliğin işleyiş yapısı. AB parlamentosu, AB Komisyonu, Konseyi, Adalet Divanı ve Sayıştay’ın görev ve yetkileri. Avrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. KAvrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. Kopenhag Anlaşmasının içeriği. Kopenhag kriterleri. Birliğe üye olmak isteyen devletlerin yerine getirecekleri yükümlülükler. Lüksemburg ve Helsinki Zirveleri ve bu zirvelerde alınan kararlar. Nice Zirvesi. Bu zirvede alınan kararlar. Türkiye AB ilişkileri. AB anlaşmaları bağlamındaTürkiye’nin yükümlülükleri. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesiyle birlikte AB ilişkilerinde yaşanan değişme. Gümrük Birliği’nin ekonomik etkileri. Türkiye AB ilişkilerindeki son gelişmeler.

BSP109

İktisada Giriş

Temel kavramlar, talep / arz ve piyasa dengesi esneklik (talep esnekliği, arz esnekliği, fiyat kontrolleri),tüketici davranışı teorisi (bütçe doğrusu, kayıtsızlık eğrileri, tüketici dengesi) üretim teorisi, üretim fonksiyonu, kısa dönem/uzun dönem üretim fonksiyonu) üretim maliyetleri (kısa dönem üretim maliyetleri) mal piyasası (tam rekabet piyasası, monopol piyasası, oligopol piyasası) faktör piyasaları ve gelir dağılımı

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması

BSP236

Tarım Sigortaları

Tarımın ülke ekonomisindeki önemini kavratmak Tarımda riskleri kavratmak Tarım sigortalarını ve çeşitlerini kavratmak Devlet destekli tarım sigortalarını kavratmak İlgili mevzuatı kavratmak

BSP120

Borçlar Hukuku

Borç-Alacak kavramına, borç yaratan tasarruflara, sözleşmelere değinilecek, borçlar kanunu hükümleri incelenecektir.

YDB103

İngilizce I

Greeting, Meeting with people To be (am/is/are), Subj. Pron., The Alphabet, Spelling, Countries / Nationalities, Prep. (from) Classroom Objects, (a/an) Who/What/Where/How? Imperatives Poss. Adj. , Poss ‘s,Family, Numbers, Jobs How old? Have got / has got Whose? Prepositions of place (in/on/at) Possessions a/an/the Telling the time Places (near) Description of a room Colours Some/any/no There is/are Countable/Uncountable Nouns Homes/Rooms Lessons / Objects Singular/Plural Nouns Days/Months Can/Can’t Prep. of Time (in/on/at) Adj. /Adv. Ability Food/Drink Shopping Cafe situations Prices

BSP114

Bankacılık II

Tanımlanan ve öğretilen bankacılık sistemlerine ilişkin detay bilgilerin aktarılması ve bankacılık sistemi ve bu sistem ile ilişkili tüm finansal kurumlar para, kredi, faiz, ve finansal sistem ilişkisi ve bankaların ekonomideki fonksiyonları ve katakıları konularına değinilecektir.

BSP229

Satış Teknikleri

Kişisel satışın önemi,kişisel satış süreci ,müşteri tipleri, müşteri şikayetleri ve iletişimin önemi.

OMP213

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun başlıca kavramlarını bilmek Şirket türlerini ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Kıymetli evrakları hakkında bilgi sahibi olmak.

OMP107

Matematik

Gerekli temel matematiksel bilgileri ve ilişkileri öğretmek.

OMP204

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ilişkisinin kurulması ve sona ermesi, iş sözleşmesi türleri, iş yasasının uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak.

BSP226

Sigorta Hukuku

Türk Sigorta Hukukunun kaynakları, Sigorta sözleşmeleri, türleri, sözleşmelerin kurulması, degişmesi devri ve bitişi hakkında bilgi sahibi olmak, Sigorta sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklamak,uyuşmazlıklarda dünyada kullanılan alternatif çözüm metotlarını kavramak.

BSP227

Sigorta Muhasebesi

Sigorta ve reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, teknik karşılıklar ve sigorta işletmelerinin performansının değerlendirilmesi

BSP113

Temel Hukuk

1.) Toplumsal davranış kurallarını alıgılamak veya ayırt etmek. 2.) Hukuk kurallarının özelliklerini irdelemek. 3.) Hukuk devletinin gerekleri ve temel anayasal hakları değerlendirmek

YDB106

İngilizce II

Favourite sports and sports facilities Present Simple (+) Time Expressions Frequency Adverbs/ Routines / Action Verbs Present Simple (-), (?) When/Why/What time? How often? Hobbies films survey to direction like + -ing, want + to, go to Ordinal Numbers Free Time Activities Favourites “to” (Direction) “What is the weather like?” Seasons Present Con. (+), (-), (?) Time Expressions Prep of Movement (into/out of /up/ down/ through) Clothes Transport (by/on) much/many/ a lot of/ a few How much/How many Prep of Place (next to/near/under/behind/in front of) Animals / Parts of animals must/mustn’t Rules Past Simple was/were (+), (-), (?) Birthdays There was/were Time Expressions Prep (on/in)Meals,Tv programmes

TDB108

Türk Dili II

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

BSP119

Genel Muhasebe

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, hesapların işleyişi, bilanço ve gelir tablosunun elde edilmesi ve kısaca yorumlanması

BSP209

Finans Matematiği

Basit faiz, iç ve dış faiz, basit iskonto, ortak vade, ortalama vade, birleşik faiz, iç ve dış faiz, birleşik iskonto, ortak vade, ortalama vade, senetlerin değiştirilmesi, nominal ve reel faiz, taksitlendirme, taksit tutarının, faiz oranının ve taksit sayısının hesaplanması, değişen taksitli anüitelerin hesaplanması

BSP211

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel emeklilik sistemi ve şirketleri ile ilgili genel bilgi sahibi olmak Bireysel emeklilik sisteminin ekonomideki yerini ve önemini kavrayabilmek Bireysel emeklilk sisteminin yatırım fonlarının işleyişini çözümlemek.

BSP112

Makro İktisat

İktisadın tanımı ve konusu, Gayrısafi Milli Hasıla (Gsmh), Toplam Talep, Toplam Arz analizi, Enflasyon, İstihdam İşsizlik, Para teorisi ve Politikası, Maliye Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler, Ödemeler Bilançosu, İktisadi Büyüme ve Kalkınma

BSP116

Hizmet Pazarlaması

Hizmet kavramının tanımlanması, hizmetlerin ortak özellikleri, hizmet sektörünün önemi, hizmetlerde pazarlama karması, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerde ürün kavramı, hizmetlerin dağıtımı, hizmetlerin fiyatlandırılması, tutundurma, hizmet pazarlamasında insan faktörü, müşteri şikayetleri, kaliteli hizmet.

BSP225

Hayat Sigortaları

Can sigortaları, can sigortalarının özelliği, can sigortalarını mal sigortalarından ayırt etmek, hayat sigortası ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak, hayat sigortasını diğer can sigortalarından ayırt etmek, Türk sigorta sektöründe hayat sigortalarının gelişimi, hayat sigortasını BES ile olan ayırımını yapmak

TDB105

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

BSP118

Sigorta İşletmeciliği

Sigorta şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak Sigorta şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısını kavramak Sigorta sektöründe yer alan kuruluşları ayırt etmek İlgili mevzuatı kavramak Dünyadaki gelişmeleri kavramak

OMP224

Örgütsel Davranış

Temel davranış kavramı, İnsan davranışları,Grup ve örgütlerde davranış biçimi oluşturma, Davranış biçimlerinin toplumdaki önemi, Yönetici davranışlarının analizi. Çalışma hayatında davranışların değerlendirilmesi.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ( BANKACILIK )

AIT104

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

BSP222

Finansal Yönetim

Finansal yönetim ve fonksiyonları,finansal analiz, başabaş ve kaldıraç analizleri, finansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi,çalışma sermayesi yöntemi, nakit ve nakit benzerleri yönetimi, alacak ve stok yönetimi, sermaye maliyeti ve yapısı ve kar dağıtım politikası

ENF101

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.

BSP214

Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri

Uluslararası ticaret hakkında bilgi sahibi olmak. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerini, teslim şekillerini ve belgeleri kavramak. Kambiyo işlemlerini düzenleyen mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, ithalat, ihracat, görünmeyen işlemler ve sermaye hareketlerine ilişkin hükümleri kavramak.

BSP233

Temel Kredi Bilgileri

Kredi kavramını anlaşılması Kredi sınıflandırmalarının yapılması Kredi işlemlerinin yürütülmesi Kredinin analiz edilmesi

BSP232

Kıymetli Evrak Hukuku

Kambiyo senetlerinin kavramının anlaşılması, düzenlenmesi, kambiyo senetlerinden doğan sorunların incelenmesi.

BSP109

İktisada Giriş

Temel kavramlar, talep / arz ve piyasa dengesi esneklik (talep esnekliği, arz esnekliği, fiyat kontrolleri),tüketici davranışı teorisi (bütçe doğrusu, kayıtsızlık eğrileri, tüketici dengesi) üretim teorisi, üretim fonksiyonu, kısa dönem/uzun dönem üretim fonksiyonu) üretim maliyetleri (kısa dönem üretim maliyetleri) mal piyasası (tam rekabet piyasası, monopol piyasası, oligopol piyasası) faktör piyasaları ve gelir dağılımı

BSP119

Genel Muhasebe

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, hesapların işleyişi, bilanço ve gelir tablosunun elde edilmesi ve kısaca yorumlanması

TDB105

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

BSP230

Bankalarda Fon Yönetimi

Sermaye Piyasalarını tanımak, fon ve portföy yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, mali piyasa analizleri yapmak.

BSP112

Makro İktisat

İktisadın tanımı ve konusu, Gayrısafi Milli Hasıla (Gsmh), Toplam Talep, Toplam Arz analizi, Enflasyon, İstihdam İşsizlik, Para teorisi ve Politikası, Maliye Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler, Ödemeler Bilançosu, İktisadi Büyüme ve Kalkınma

BSP116

Hizmet Pazarlaması

Hizmet kavramının tanımlanması, hizmetlerin ortak özellikleri, hizmet sektörünün önemi, hizmetlerde pazarlama karması, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerde ürün kavramı, hizmetlerin dağıtımı, hizmetlerin fiyatlandırılması, tutundurma, hizmet pazarlamasında insan faktörü, müşteri şikayetleri, kaliteli hizmet.

OMP206

Proje II

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

BSP235

Banka Muhasebesi

Bankalar hakkında genel bilgi verilmesi, banka muhasebesi işlemlerini tanınması ve banka finansal raporlarının yorumlanması

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması

BSP223

Borsa ve Sermaye Piyasası İşlemleri

Menkul kıymet borsaları ve BIST; borsaların ekonomik işlevleri, fiyat oluşturma sistemleri, borsa üyeleri, Borsa İstanbul, VOB, Altın Borsası, işleyişleri ile SPK, Türkiye Ser.Piy.Aracı Kuruluşlar Birliği; görevleri, amaçları, işleyişleri, sermaye piyasası yatırımcıları incelenecektir.

BSP113

Temel Hukuk

1.) Toplumsal davranış kurallarını alıgılamak veya ayırt etmek. 2.) Hukuk kurallarının özelliklerini irdelemek. 3.) Hukuk devletinin gerekleri ve temel anayasal hakları değerlendirmek

YDB106

İngilizce II

Favourite sports and sports facilities Present Simple (+) Time Expressions Frequency Adverbs/ Routines / Action Verbs Present Simple (-), (?) When/Why/What time? How often? Hobbies films survey to direction like + -ing, want + to, go to Ordinal Numbers Free Time Activities Favourites “to” (Direction) “What is the weather like?” Seasons Present Con. (+), (-), (?) Time Expressions Prep of Movement (into/out of /up/ down/ through) Clothes Transport (by/on) much/many/ a lot of/ a few How much/How many Prep of Place (next to/near/under/behind/in front of) Animals / Parts of animals must/mustn’t Rules Past Simple was/were (+), (-), (?) Birthdays There was/were Time Expressions Prep (on/in)Meals,Tv programmes

TDB108

Türk Dili II

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

BSP209

Finans Matematiği

Basit faiz, iç ve dış faiz, basit iskonto, ortak vade, ortalama vade, birleşik faiz, iç ve dış faiz, birleşik iskonto, ortak vade, ortalama vade, senetlerin değiştirilmesi, nominal ve reel faiz, taksitlendirme, taksit tutarının, faiz oranının ve taksit sayısının hesaplanması, değişen taksitli anüitelerin hesaplanması

BSP211

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel emeklilik sistemi ve şirketleri ile ilgili genel bilgi sahibi olmak Bireysel emeklilik sisteminin ekonomideki yerini ve önemini kavrayabilmek Bireysel emeklilk sisteminin yatırım fonlarının işleyişini çözümlemek.

BSP114

Bankacılık II

Tanımlanan ve öğretilen bankacılık sistemlerine ilişkin detay bilgilerin aktarılması ve bankacılık sistemi ve bu sistem ile ilişkili tüm finansal kurumlar para, kredi, faiz, ve finansal sistem ilişkisi ve bankaların ekonomideki fonksiyonları ve katakıları konularına değinilecektir.

OMP213

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun başlıca kavramlarını bilmek Şirket türlerini ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Kıymetli evrakları hakkında bilgi sahibi olmak.

BSP111

Genel İşletme

Temel işletme kavramları,işletmelerin amaçları,işletmenin çevresi ve sınıflandırılması,kuruluş çalışmaları,işletme fonksiyonları

OMP203

Proje I

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

BSP231

Bireysel Bankacılık

Derste tüm bireysel bankacılık sistemi ve bu sistem ile ilgili tüm kurumlar, para, kredi, faiz konuları ile bireysel bankacılığın önemi ne değinilecektir.

BSP216

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında yer alan temel kavramsal olguların benimsetilmesi, müşteri kavramının incelenmesi ve farklı boyutlarıyla öğrencilere algılatılması, müşteri analiz bağlamında yer alan temel teknik analiz teknikleri ile müşteri ilişkilerinin işletme amaçları doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla gerekli strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BSP110

İstatistik

Verilerin toplanması, düzenlenmesi, yorumlanabilmesi becerisini kazandırmak.

BSP117

Sigortacılığa Giriş

Sigorta kavramının tanımı ve sigortanın önemi hakkında bilgi sahibi olmak Sigortanın temel kavramlarını kavramak Sigorta sözleşmelerinde kullanılacak belgeleri kavramak Sigorta branşlarını ayırt etmek

BSP118

Sigorta İşletmeciliği

Sigorta şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak Sigorta şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısını kavramak Sigorta sektöründe yer alan kuruluşları ayırt etmek İlgili mevzuatı kavramak Dünyadaki gelişmeleri kavramak

BSP237

Para Banka

Para Arz ve Talebinin Öğrenilmesi,Merkez Bankası Para Politikalarının Öğrenilmesi, Para Politikalarının sonuçları hakkında yorum yapabilme yeteneklerinin gelişmesi.

BSP115

Bankacılık I

Derste tüm bankacılık sistemi ve bu sistem ile ilişkili tüm finansal kurumlar para, kredi, faiz, ve finansal sistem ilişkisi ve bankaların ekonomideki fonksiyonları konularına değinilecektir.

BSP210

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi dersi belirsizliklerin yönetimi için uygulanan yapılandırılmış yaklaşım ve teknikleri işlemektedir. Dersin içeriği olası risklerin belirlenerek tanımlanması, çözümlenmesi gereken riskleri yönetmek amacıyla stratejilerin geliştirilmesi, yönetimsel kaynakların kullanılarak risklerin bertaraf edilmesini kapsamaktadır. Geleneksel ve modern risk yönetim tekniklerinin incelenmesinde teorik açıdan geniş kapsamlı ve multidisiplinli bir perspektif sunulmaktadır. Organizasyonların etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından potansiyel risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile risk yönetiminde objektiflik ve analiz yetkinliği süreçlerinin incelenmesini içermektedir. Finansal risklerin tanımlanması ve yönetimi bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

YDB103

İngilizce I

Greeting, Meeting with people To be (am/is/are), Subj. Pron., The Alphabet, Spelling, Countries / Nationalities, Prep. (from) Classroom Objects, (a/an) Who/What/Where/How? Imperatives Poss. Adj. , Poss ‘s,Family, Numbers, Jobs How old? Have got / has got Whose? Prepositions of place (in/on/at) Possessions a/an/the Telling the time Places (near) Description of a room Colours Some/any/no There is/are Countable/Uncountable Nouns Homes/Rooms Lessons / Objects Singular/Plural Nouns Days/Months Can/Can’t Prep. of Time (in/on/at) Adj. /Adv. Ability Food/Drink Shopping Cafe situations Prices

OMP202

Ekonomik Bütünleşme ve AB

Avrupa Birliği düşüncesinin ortaya çıkması, tarihsel süreç içerisinde birliğin geçirdiği değişim. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı. AB’nin ana organlarının görev ve yetkileri. AB’de karar alma süreci. Birliğin işleyiş yapısı. AB parlamentosu, AB Komisyonu, Konseyi, Adalet Divanı ve Sayıştay’ın görev ve yetkileri. Avrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. KAvrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. Kopenhag Anlaşmasının içeriği. Kopenhag kriterleri. Birliğe üye olmak isteyen devletlerin yerine getirecekleri yükümlülükler. Lüksemburg ve Helsinki Zirveleri ve bu zirvelerde alınan kararlar. Nice Zirvesi. Bu zirvede alınan kararlar. Türkiye AB ilişkileri. AB anlaşmaları bağlamındaTürkiye’nin yükümlülükleri. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesiyle birlikte AB ilişkilerinde yaşanan değişme. Gümrük Birliği’nin ekonomik etkileri. Türkiye AB ilişkilerindeki son gelişmeler.

BSP120

Borçlar Hukuku

Borç-Alacak kavramına, borç yaratan tasarruflara, sözleşmelere değinilecek, borçlar kanunu hükümleri incelenecektir.

OMP107

Matematik

Gerekli temel matematiksel bilgileri ve ilişkileri öğretmek.

OMP204

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ilişkisinin kurulması ve sona ermesi, iş sözleşmesi türleri, iş yasasının uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak.


Yüklə 84,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə