ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 50,8 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü50,8 Kb.
#83143
növüYazi

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Nesimi YAZICI

2.      Doğum Tarihi: 25/10/1949

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü

1972

Lisans

Şarkiyat

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1976

Yüksek Lisans

---

---

---

Doktora

İslam Kurumları Tarihi

Ankara Üniversitesi

1981


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1985 Ankara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Kurumları Tarihi ABD

Doçentlik Tarihi : 1988 Ankara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi, Uygarlığı ve Kültürleri Tarihi ABD

Profesörlük Tarihi : 1995 Ankara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Kurumları Tarihi ABD

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

 • Sadık Eraslan, Şeyhülislamlık kurumu ve Ceride-i İlmiye, 1989

 • El-Kilani Tuati El-Kilani, II. Abdülhamid Döneminde Trablusgarp Vilayeti Ve Mehmed Kamil Paşa Layıhası, 1990

 • Abdullah Yıldırım, Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş Öncesi Çalışmalar Ve Konya Basınına Yansıması, 1992

 • Ömer Faruk Teber, Adana Şer`İyye Sicillerine Göre 1150-1160/1737-1747 Yılları Arasında Adana'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, 1996

 • Kemal Basiç, Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek Müslümanlarıyla Dini İlişkiler (Ayrılıştan 1914'e), 1999

 • Adnan Adıgüzel, el-Mehdi Muhammed İbn Tumert ve Muvahhidler Devleti'nin Kuruluşu, 1999

 • Esma Çelik, Tevhid-i Tedrisat Kanunu`na Kadar Türkiye`De Medreseler (1920-1924), 2000

 • Halide Aslan, Tanzimat`In İlk Beş Yılında Surre (1839-1844), 2001

 • Hasan Telli, Osmanlı Dönemi'nde Bazı Filibe Vakıfları, 2002

 • Fatma Göçer, II. Abdülhamit Döneminde Bir İane Örneği: 1897-1898 Yılı Şehit Çocukları Ve Malül Gazileri İanesi, 2003

 • Eyüp Öztürk, Osmanlı Tarihçiliğinde Fezail Edebiyatı (Mer`Ì B. Yusuf`Un Kalaidü`L-İkyan Fi Fezaili Ali Osman Örneği), 2004

 • Osman İbrahimov, Tuna Vilayet Gazetesi (1865-1866), 2006

 • Ayşe İlen, Resimli Gazete'de "Teslis- Zâviye Meselesi", 2009

 • Recep Paçaman, Yunan İdaresinde Gümülcine Müftülüğü Ve Hafız Hüseyin Mustafa Efendi, 2011

 • Alsu Emer, Tataristan'daki Müslüman Kadının Toplum İçinde Konumu (1990'dan Günümüze), 2014

 • Yusuf İbrahim Hashi, Somali'de Osmanlı hakimiyeti (1850- 1916), 2015

Doktora Tezleri

 • Tuati El-Kilani, Trablusgarb vilayeti (1881-1911), 1996

 • Abdurrahman Acar, Selçuklu Sultanı Sencer`İn Din Siyaseti (Abbasi Halifeliği Ve İslamilerle İlişkileri), 1997

 • Sadık Eraslan, Sosyal Ve Politik Sonuçları İtibariyle Hz. Ömer Devri Fetih Hareketleri, 1997

 • Murat Akarsu, Hz. Osman Ve Hilafeti, 2001

 • Yasin Yılmaz, Kanuni Vakfiyesi Ve Süleymaniye Külliyesi (Eğitim, Kültür Ve Sosyal Yönü - Başlangıçtan 1600'e Kadar), 2002

 • Mehmet Zahit Yıldırım, Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın idari sosyal ve ekonomik yapısı (1720-1750), 2003

 • Abdurrahman Daş, Osmanlılarda Münşead Geleneği, Hoca Sadeddin Efendi'nin Hayatı, Eserleri Ve Münşeati, 2003

 • Mehmet Çog, II. Meşrutiyet Dönemi İslam tarihçiliği (1908-1918), 2004

 • Zekeriye Akman, Daru'l-Hikmeti'l-İslamiye Kurumu (1918-1922), 2006

 • Rahman Ademi, II. Abdülhamit Döneminde Makedonya Müslümanları, 2006

 • Halide Aslan, Tanzimat Döneminde İhtida (1839-1876), 2008

 • Hamza Altın, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Devirlerinde Öğretmen Yetiştirme Meselesi, 2009

 • Eyüp Öztürk, İbnü's-Serrâc Ve Müvelleh Dervişler: Teşvîku'l Ervâh Ve'l-Kulûb İlâ Zikri Allâmi'l-Guyûb İsimli Eseri Bağlamında, 2011

 • Talip Ayar, Osmanlı Devleti'nde Fetvâ Eminliği (1826-1922), 2011

 • Ramazan Ata, Osmanlı Kaynaklarına Göre 1839-1841 Arası Osmanlı-Mısır İlişkileri Ve Düvel-İ Muazzama, 2011

 • Osman İbrahimov, 1877-1908 Yılları Arasında Bulgaristan Müslümanlarının Dinî Kurumları, 2016

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Osmanlı Telgrafında Dil Konusu, AÜİFD, c. XXVI (Ankara 1983), s. 751-764.

 2. Klasik İslam Döneminde Haberleşme Kurumu ile İlgili Bazı Mülâhazalar, AÜİFD, c. XXIX (Ankara 1987), s. 277-386.

 3. Tanzimat’ta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı, 150. Yıl Dönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu (İstanbul 5-6 Haziran 1989), OTAM, Sayı: 3 (Ankara Ocak 1992), s. 333-377.

 4. Son dönemde Karahisar-ı Sahib Medreseleri ve Islah-ı Medâris Uygulaması, TTK, Belleten, c. LIX, Sayı: 223 (Ankara Aralık 1994), s. 635-658.

 5. Osmanlı Son Dönem Medreselerinde Fen Bilimlerinin Tedrisâtı Konusunda Bazı Düşünceler, Milletlerarası Türk ve İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (İstanbul 3-5 Haziran 1994), “Some considerations on the teaching of sciences in the late Ottoman medreses”, Science in Islamic Civilisation, İstanbul, 2000, p. 53-64; AÜİFD, Sayı: 38 (Ankara 1998), s. 109-122.

 6. Ramazan Tenbihnâmeleri, AÜİFD, c. VIL, Sayı: 2 (Ankara 2006), s. 1-12.

 7. Ömer Âli Bey’le İlgili Bazı Değerlendirmeler (Karesi Mutasarrıfı-Kastamonu Valisi), TTK, Belleten, c. LXX, Sayı: 258 (Ankara Ağustos 2006), s. 619-693+5.

 8. Fatih’in Yetişmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Fatih ve Fetih Olayı Paneli, (27 Mayıs 2006), AÜİFD, Sayı: 49/1 (Ankara 2008), s. 1-15.

 9. Din Hizmetleri Açısından Camiinin Yeri ve Önemi, Din Hizmetleri Açışından Cami, Dernek ve Vakıfların Yeri ve Önemi Paneli, (Ankara 3 Ekim 2005), AÜİFD, c. IIL, Sayı: 2 (Ankara 2007), s. 1-46.

 10. Osmanlılarda Yetimlerin Korunması Üzerinde Bazı Değerlendirmeler, Milletlerarası Yetim Sempozyumu, (İstanbul 10 Haziran 2006), AÜİFD, c. IIL, Sayı: 2 (Ankara 2007), s. 1-10.

 11. İsmail (Tuncu) Bey’in Hâtıra-i Seyahât-inde Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Kosova, Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Uluslararası Sempozyumu, (Priştine 14-15 Nisan 2009), TTK Belleten, c. LXXVIII, Sayı: 283 (Ankara Aralık 2014), s. 1099-1135.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler,

 1. Posta Nezaretinin Kuruluşu, Çağını Yakalayan Osmanlı, Milletlerarası II. Bilim Tarihi Kongresi: “Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaşım Teknikleri” (İstanbul 3-5 Nisan 1989), Çağını Yakalayan Osmanlı, İstanbul, 1995, s. 23-44.

 2. Tanzimat Dönemi Basını Konusunda Kısa Bir Değerlendirme, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Ankara 31 Ekim-3 Kasım 1989), Ankara, 1994, s. 55-84.

 3. Cezayir Tarihiyle İlgili Olarak Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bazı Düşünceler, Cezayir Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Yurt Dışındaki Malzeme Kongresi, (Cezayir 16-20 Şubat 1998) Colloque International sur les Archives Corcernant I’Histoire de I’Algerie et Conservees a I’Etranger, Alger, 1998, p. 199-212.

 4. Osmanlı Sosyal Hayatından Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire, XIII, Türk Tarih Kongresi (Ankara 4-8 Ekim 1999), XIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 2002, c. III, Kısım II, s. 1057-1072; İslami Araştırmlar, c. XII, Sayı: 3-4 (Ankara 1999), s. 253-268.

 5. Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Rü’yet-i Hilal Meselesi, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, (Konya 7-9 Nisan 1999), Konya, 2000, s. 389-398.

 6. Osmanlılarda Bir Arada Yaşama Tecrübesi ve Dinî Müsamaha Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Uluslararası Avrupa Birliği Şurası (İstanbul 3-7 Mayıs 2000), Ankara, 2000, c. II., s. 522-536.

 7. Osmanlı Döneminde Taşra Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğler, (İstanbul 12-15 Nisan 1999), İstanbul, 2001, s. 581-600.

 8. Mevlevî Tarikatı Müntesibi Sultan V. Mehmed Reşad Döneminde Heyet-i Mevleviyye’nin Konya’yı Ziyareti Günlüğü, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu, (İstanbul-Konya 8-12 Mayıs 2007), İstanbul, 2010, c. I, s. 123-174.

 9. Osmanlı Öncesinde Anadolu’da Müslüman Türklerde Hoşgörü ve Birarada Yaşama Kültür Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, (Isparta 31 Mayıs-1 Haziran 2007), Isparta, 2007, s. 335-345.

 10. İlk Türk-İslam Devleti İdil (Volga) Bulgar Hanlığında İslamiyet ve Bağımsızlık Meseleleri, Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Beşinci Uluslararası Kongresi, (Kazan 9-11 Haziran 2012), İstanbul, 2015, s. 149-172.

 11. Kitaptan Kültüre Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-ı Hikmet, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 2, (İstanbul 26-28 Eylül 2016), Ed. Ömer Kul ve diğerleri), İstanbul, 2016, s. 1024-1050.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Takvim-i Vekayi “Belgeler”, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Yayın No:2, Ankara, 1983.

 2. Az Okunan Kitapta Bir Sayfa Olmak, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003.

 3. Kâmil Miras Hayatı ve Eserleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 2013.

 4. İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 192, Ankara, 1992; Ankara, 1995; Geliştirilmiş Baskısı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.

 5. Tanzimat Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu, 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s. 139-210.

 6. İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslamiyet, Türkler, Ankara, 2002, c. IV, s. 394-408; İngilizce Özet: Islam In The Volga (Itıl), Bulgar Khanate, The Tures, Ankara, c. II, s. 61-68.

 7. Türk Posta Tarihinden, “Nur- Dîdem Kızım Hâmidem” Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni, ed. Mine Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 38-83.

 8. Yemen Basının Başlangıcıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, 2006, s. 693-726.

 9. Bir Eğitim-Öğretim Kurumu Olarak Cami, Cami Yazıları, Diyaneti İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012, s. 21-43.

 10. Teorisi ve Pratiğiyle Türk-İslam Kültüründe Hoşgörü ve Bir Arada Yaşama, İslam Kültüründe Bir Arada Yaşama, Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları-Örnekleri, Haz. İsmail Hakkı Ünal, Mehmet Özdemir, Nesimi Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2013, s. 151-199.

 11. Çanakkale Muharebelerinin Özlü Tarihi, Bir Milletin Yeniden Dirilişi, ed. Yunus Özdamar, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 25-59.

 12. Geçmişten Günümüze Cami, Kitap ve Kütüphane Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Cami ve Kitap, ed. Hale Şahin, DİB Yayınları, Ankara, 2016, s. 121-149.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Lütfi Paşa ve Osmanlı Haberleşme Sistemi İle İlgili Görüşleri, Yaptıkları, İletişim, Sayı: 1982/4 (Ankara 1982), s. 217-243.

 2. İlk Türk-İslam Devleti: İtil (Volga) Bulgar Hanlığı, Diyanet Dergisi, c. XXIX, Sayı: 1 (Ankara Ocak-Şubat-Mart 1993), s. 57-69.

 3. Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslam Kültürünün Oluşumu Gelişimi, Diyanet Dergisi, c. XXIX, Sayı: 4, (Ankara Ekim-Kasım Aralık 1993), s. 3-16.

 4. İdil (Volga) Bulgar Hanlığının Bağımsızlığı Konusu, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara, 2003, s. 694-703.

 5. İlk Türk-İslam Devletlerinde Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Orta Asya’da İslam Medeniyeti II: Uluslararası Sempozyumu, (Bişkek 11-14 Ekim 2012), Yeni Türkiye, Yıl 9, Sayı: 53-54 (Ankara Temmuz-Ağustos 2013), s. 531-542.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. II. Mahmud Döneminde Menzilhaneler: Ref’i Menzil Bedeli, Sultan II. Mahmud Dönemi ve Reformları Semineri (İstanbul 28-30 Haziran 1989), İstanbul, 1990, s. 213-231.

 2. Lâyihalar Işığında II. Abdülhamid Döneminde Libya Üzerine Bazı Gözlemler, Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri (İstanbul 27-29 Mayıs 1992), İstanbul, 1994, s. 47-84.

7.7. Diğer yayınlar

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü:

 1. Atatürk’ün 100. Doğum Yılında Türkiye I. Din Eğitimi Semineri, Ankara, 1981, (Hasan Onat ile birlikte).

 2. Diyanet İlmî Dergi (Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) – Özel Sayı-, Ankara, 2000; Ankara, 2003 (Prof. Dr. Mehmet Özdemir ve Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte).

 3. İslam Tarihi ve Medeniyeti, İLİTAM, Ankara, 2005.

 4. Türk Medeniyeti Tarihi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Ocak 2000-2011.

 5. İslam Tarihi II, İLİTAM, Ankara, 2014.

8. Projeler

 1. Osmanlı Dönemi Türk Basın Tarihi – Yönetici, 1992.

9. İdari Görevler

 1. Yüksek Öğretim Öğrenci Eğitim Planı ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Oryantasyon Planı Yöneticiliği – AÜ. İlahiyat Fak. 1990-1997

 2. Çevre Sorunları ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Fakülte Temsilcisi – AÜ. 1990-1994.

 3. Fakülte Kurul Üyeliği – AÜ. İlahiyat Fak. 1994-1995.

 4. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği – AÜ. İlahiyat Fak. 1994-1995.

 5. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği – AÜ. 1990-2016.

 6. İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı – AÜ. İlahiyat Fak. 1996-2008.

 7. Bölüm Başkanlığı – AÜ. İlahiyat Fak. 1996-2008.

 8. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği – AÜ. İlahiyat Fak. 2006-2016.

 9. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları – AÜ. 2008-2015.

 10. Dekan – AÜ. İlahiyat Fak. 2008-2012.

 11. İlahiyat Türk Milli Komitesi Üyesi – YÖK 2009-2012.

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLERSAM) Asil Üyesi, Ankara, 1995-2010.

 2. Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) Onur Kurulu Üyesi, Ankara 2013-devam ediyor.

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

İslam Tarihi II (Lisans)

2

0

148

İslam Tarihi I (İLİTAM)

4

0

65

Osmanlıca Tarihi Metinler I (YL)

2

0

7

Osmanlı Tarih ve Medeniyeti (DR)

2

0

1

Bahar

İslam Medeniyeti Tarihi (Lisans)

2

0

118

İslam Tarihi (İLİTAM)

4

0

84

Osmanlı Tarih ve Medeniyeti II (YL)

2

0

1

Osmanlıca Tarihi Metinler II (DR)

2

0

7

Yüklə 50,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin