Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?Yüklə 39,02 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü39,02 Kb.
#82002

  1. Romancılığımızı romantizmde realizme yönelten sanatçımızdır. Batılı anlamdaki ilk hikâyelerimizden olan "Küçük Şeyler“i yazmıştır. Şiirlerde yazmış fakat asıl ününü nesir alanında yapmıştır. Eserlerinde sanatlı bir dili tercih etmiştir. Kullandığı dil ağırdır. Ruh çözümlemelerine ve çevre tasvirlerine önem vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık KemalB) Samipaşazade Sezai

C) Nabizade Nazım

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat Efendi


2. Tanzimat ekolünün en önemli özelliği sosyal ve siyasal bir kimlik taşımasıdır. Edebiyat hiçbir dönemde bu kadar toplumsal bir özellik kazanmamıştır.

Bu parçada anlatılan dönemin üç önemli ismi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Şinasi - Tevfik Fikret - N.Kemal

B) Ziya Paşa - Şinasi - Cenap Şahabettin

C) N. Kemal - Tevfik Fikret - R. Mahmut EkremD) Şinasi - N.Kemal - Ziya Paşa

E) R. Mahmut Ekrem - A.Hamit - Samipaşazade Sezai


3. —, tarih alanında da yapıtlar vermiştir. Osmanlı Devleti’nin nasıl genişlediğini Devr-i İstila; Selahattin Eyyubi, Fatih, Yavuz gibi ünlü hükümdarların yaşamlarını Evrak-ı Perişan; Kanije kalesinin savunmasını Kanije adlı eserinde anlatmış; bir de üç ciltlik Osmanlı Tarihi yazmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Paşa B) İbrahim Şinasi

C) Ahmet Mithat D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Namık Kemal
4. Tanzimat Dönemi, birçok alanda olduğu gibi edebi alanda da yeniliklerin yapıldığı bir dönemdir. Bu yeniliklerin öncüsü Şinasi ile Namık Kemal’dir. Bu iki isim roman (I), şiir(II), tiyatro(III), makale(IV) ve gazetecilik(V) alanında bir yeniliğin öncüsü olmuşlardır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?


  1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Fransa'da bulunduğu yıllarda, Fransız yazarlardan, onların konuşmalarından, yapıtlarından yararlanmış esinlenmiştir. Bu şekilde ortaya koyduğu eserlerinden biri de Osmanlı atasözlerini derlediği Durub-ı Emsal-i Osmaniyye adlı çalışmasıdır.Bu parçada anlatılan şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa B) Namık KemalC) İbrahim Şinasi D) Ahmet Mithat

E) Şemsettin Sami


6. Şiir ve İnşa makalesinde, Türk edebiyatının sade dil ve anlatıma yönelmesini, halk şiiri kaynaklarından yararlanması gerektiğini söylemiştir. Kendi şiirinde ise, büyük ölçüde divan edebiyatı geleneğine bağlı kalmıştır. — adlı üç ciltlik antolojide divan edebiyatının üstünlüklerini anlatmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tahrib-i Harabat B) Takip

C) Defter-i Âmâl D) Harabat

E) Külliyat-ı Ziya


7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirde yeni düşünceler eski biçimlerle yazılmıştır.

B) Divan edebiyatının soyut konularından önemli ölçüde uzaklaşılmıştır.

C) Nazım birimi genellikle beyit olmuştur.

D) Şiirlerde bütün güzelliği ön plana çıkmıştır.

E) Batı edebiyatının sone, terzarima gibi biçimleri alınmıştır.
8. I. Olayların büyük çoğunluğunu ilginç rastlantılar oluşturur.

II. Romanlar teknik yönden kusurludurlar.

III. Şinasi, roman türünün de ilk örneğini vermiştir.

IV. Ziya Paşa, Telemak romanını Türkçeye çevirmiştir.Tanzimat I. dönemle ilgili verilen seçeneklerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. veli. B) I. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.
9. Tanzimat ve Batı edebiyatı değerlerinin yerleşmesi için çalışmalarda bulunmuştur. Yenileşme hareketlerini yeni nesle öğretmiş, Servet-i Fünuncuların bir araya gelmesini sağlayarak bu topluluğun temelini atmıştır. Kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir. Muallim Naci ile “abes - muktebes" tartışmasına girmiştir. Sanat için sanat felsefesiyle eser vermiştir. "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." diyerek şiirin konusunu genişletmiştir. Oğlu Nijat'ın ölümü onu derinden etkilemiştir. Devrinde "üstat1' olarak bilinir. Romantizmin ve özellikle de realizmin etkileri eserlerinde görülmektedir. Şiir, hikâye, roman, tiyatro, eleştiri, çeviri, anı gibi türlerde eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Samipaşazade Sezai

C) Nabizade NazımD) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Abdülhak HamitTarhan


10. I. Eserlerde vatan, millet, özgürlük, hak, adalet gibi konular işlenmiştir.

II. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.

III. Daha çok bireysel konular ön plana çıkarılmıştır.

IV. Bu sanatçılar realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.Numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangileri Tanzimat ikinci dönemi için doğrudur?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.
11. Yazar kimliğini gizlememiş hatta romanda yer yer olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler vermiştir. Kahraman ya da çevre betimlemeleri yazarın gözüyle yapılmıştır. Bu dönem edebiyatının en önemli özelliklerinden biri de kişilerin tek yönlü olmasıdır: iyi ve kötü. Eserin sonunda kötüler genellikle cezalandırılır.

Bu parçada anlatılan roman ve hikâye aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?

A) Tanzimat l.Dönem B) Tanzimat II. Dönem

C) Servet-i Fünun D) Fecr-i Ati

E) Milli Edebiyat
12.Aşağıdaki yazar-eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal - Akif Bey - Tiyatro

B) Şinasi - Şair Evlenmesi - Tiyatro

C) Ziya Paşa - Çerkes Özdenleri - Roman

D) Namık Kemal - Cezmi - Roman

E) Ziya Paşa - Zafemame – Şiir
13. O, anlatım bakımından da yalın olmayı, halkın anlayacağı bir dille yazmayı yeğ tutar. Ona göre sanat, edebiyat, “halkı aydınlatmak” amacı uğruna kullanılacak bir araçtır. Halkı, Batı’ya açmak için çalışanlar arasında olan yazarın bütün öncülerde olduğu gibi böyle düşünmesi ve bunu uygulaması olağandı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anlatılan ilkelere uygun isim değildir?

A) Şinasi B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat D) Şemsettin Sami

E) Abdülhak Hamit
14. O. Akıl, hukuk, eleştiri, demokrasi, özgürlük ve devrim gibi kavramlarla kendini ifade eden modernizm, 19. yüzyıldaki Osmanlı aydınlarının beklentileriyle büyük ölçüde örtüşür. Ancak, — kadar geçen sürede, Tanzimat aydınlarının yeniliklerin amacı, içeriği ve sınırları konusunda tam bir bilgiye sahip oldukları söylenemez.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi'ye B) Namık Kemal’e

C) Ahmet Mithat'a D) Abdülhak Hamit’e

E) Recaziade Ekrem’e
15. ilk Türk romanı olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ın yazarı ve önemli bir dil bilginidir. Sanatçının Türk diline ve kültürüne en büyük katkısı sözlük ve ansiklopedi çalışmaları ile olmuştur. Türk dilinin ve kültürünün temel eserleri üzerindeki çalışmaları da çok önemlidir. Bunların yanı sıra tiyatro eserleri de vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samipaşazade Sezai B) İbrahim Şinasi C) Şemsettin Sami D) Ahmet Vefik Paşa

E) Namık Kemal
16. —, modernleşme konusunda özellikle Şiir ve İnşa makalesi ile önemli katkılarda bulunmakla birlikte, kararsız kişiliği, daha sonra onun bu yoldan dönmesine ve Namık Kemal ile yollarının ayrılmasına neden olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi B) Sadullah PaşaC) Ziya Paşa D) Ahmet Mithat

E) Agah Efendi


17. Tanzimat Dönemi'nin önemli devlet adamı ve sanatçılarındandır. Daha çok Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarıyla tanınmıştır. Bursa Valiliği sırasında yaptırdığı tiyatro binasında Moliere çeviri ve uyarlamalarını oynatmıştır. Cimri, Kocalar Mektebi, Zoraki Tabip bunların en tanınmışlarıdır.

Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) İbrahim Şinasi

C) Ahmet Mithat D) Ahmet Vefik Paşa

E) Direktör Ali Bey


18. ilk yarı resmi gazeteyi İngiliz misyonundan William Churchill, — adıyla çıkarır. İlmi, ahlâki ve edebi içeriğiyle dönemin edebiyatçılarını çevresine toplasa da; gazetenin asıl amacı, ingilizlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarına yönelik bir kamuoyu oluşturmaktı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Takvim-i Vekayi B) Tercüman-ı AhvalC) Ceride-i Havadis D) Tasvır-ı Efkâr

E) Hürriyet


19. I. O, yeni bir dünyaya geçişi sağlayabilmek için halkın anlayacağı dile yönelmiştir.

II. Halk dilini daha iyi anlamak için atasözlerini toplamıştır.

III. Sade dilin yaygınlaşması için de ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.

IV. Fabl türünde şiirler yazmış ve çevirmiştir.Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ziya Paşa B) Namık KemalC) Abdülhak Hamit D) İbrahim Şinasi

E) Recaizade Ekrem

Yüklə 39,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə