Capitolul 1Yüklə 332,15 Kb.
səhifə4/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
1   2   3   4   5   6

Capitolul III
ACCES ŞI ÎNCREDERE ÎN JUSTIŢIE,

TRANSPARENŢĂ ŞI INTEGRITATE

III.1. ASIGURAREA LIBERULUI ACCES

LA JUSTIŢIE ÎN ANUL 2011

Acest deziderat a accesului liber la justiţie este cuprins ca direcţie de acţiune în strategia de reformă şi este firesc să fie analizat ca având o importanţă aparte dacă se porneşte de la accepţiunea dată justiţiei de serviciu public şi accesibil.

În acest sens, în materie civilă au fost soluţionate cererile de scutire, reducere, eşalonare sau amânare a plăţii taxelor de timbru şi a timbrului judiciar în considerarea dispoziţiilor art.75 al. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, fiind admise cele în care s-a făcut dovada imposibilităţii obiective a îndeplinirii obligaţiei procesuale stabilite.

De asemenea, a fost încuviinţată asistenţa juridică gratuită, în cauzele civile, ţinându-se cont de situaţiile particulare invocate.

În materie penală, în aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, pe parcursul anului 2011 au fost înregistrate 2 cereri, admise, în dosarele nr. 213/103/2011 soluţionat la data de 31.01.2011 şi nr. 5743/103/2011 soluţionat la data de 09.01.2012, şi a fost asigurată asistenţa judiciară, judecătorul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în articolul menţionat, întocmind în acest sens proces verbal.

Consilierea psihologică a victimelor infracţiunilor a fost asigurată în temeiul aceluiaşi act normativ de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ.Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale Legii nr. 677/2001.

Accesul la informaţiile de interes public poate fi definit drept posibilitatea oricărei persoane de a obţine informaţii aflate în posesia instituţiilor statului şi a devenit în ultimii ani unul dintre criteriile cele mai importante în funcţie de care o societate este sau nu considerată democratică.

Indiferent de variantele terminologice diverse prin care este exprimat, accesul la informaţiile de interes public este acum parte a acquisul - ul comunitar.

Transparenţa în comunicare şi facilitatea accesului la informaţii se realizează la nivelul Tribunalului Neamţ, prin intermediul Biroului de Informare şi relaţii Publice, care este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

De la începutul anului 2011 au fost înregistrate 3 cereri de acreditare a unor persoane care reprezintă publicaţii şi televiziuni locale.

În perioada supusă analizei, la acest birou s-au înregistrat un număr de 27 solicitări de informaţii de interes public, toate au fost rezolvate sau orientate favorabil.

De asemenea, au fost înregistrate un număr de 73 reclamaţii administrative. Şi toate răspunsurile s-au comunicat în termen.

Din totalul de 73 de plângeri şi reclamaţii departajate pe domenii de interes, menţionăm că doar două cereri au fost pentru solicitare de audienţă însă, întrucât a fost amintit fondul neclarităţii problemei respective, cererea a putut fi soluţionată printr-un răspuns favorabil, enumerăm un număr de 31 de cereri prin care petenţii îşi exprimă nemulţumiri legate de activitatea de judecată (hotărâri, desfăşurarea judecăţii, activitatea judecătorilor sau a personalului auxiliar), alte două petiţii se refereau la obţinerea unor copii de pe hotărâri sau alte documente din dosar, un număr de 38 petiţii cuprindeau şi alte cereri.

Pentru un număr de două petiţii a fost necesară recomunicarea către petiţionari a răspunsurilor formulate datorită faptului că aceştia ori au precizat un cu totul alt domiciliu ori au refuzat primirea corespondenţei.

De asemenea, din totalul de 73 de petiţii înregistrate, doar 54 au fost formulate de persoane fizice, un număr de 21 au fost înaintate de către CSM, un număr de 6 petiţii au fost înaintate de către C.A.Bacău, iar un număr de 3 au fost solicitări ale unor organizaţii legal constituite.

Un număr de 73 de petiţii adresate Biroului de Informare şi Relaţii cu Publicul au folosit suportul de hârtie şi un număr de 4 petiţii au fost transmise în format electronic.

De la începutul anului 2011 s-au întocmit un număr de 12 note privitoare la articole apărute în presa locală şi centrală şi alte 19 note privitoare la articole care au fost înregistrate numai în legătură cu Legea nr. 544/2001 şi Legea 188/1999 cu modificările şi completările ulterioare, aduse la cunoştinţa conducerii administrative a Tribunalului Neamţ.

În baza Legii nr. 677/2001 în vederea îndeplinirii obiectivului din Strategia de Reformă, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din sistemul juridic cu respectarea normelor privind protecţia datelor personale s-au întocmit de către persoana de contact desemnată pentru Tribunalul Neamţ, rapoarte trimestriale de activitate, în care s-a menţionat că nu au fost înregistrate solicitări de acces la date personale (în conformitate cu art.13 din lege) şi nici solicitări privind dreptul de opoziţie sau de informare a persoanelor vizate (art.14-16). De asemenea, s-a constatat că nu au fost înregistrate nici notificări în anul supus analizei şi nici efectuarea de transferuri de date.


III.2. MĂSURILE LUATE LA NIVELUL INSTANŢEI

PENTRU UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE

Dezideratul unificării practicii judiciare la nivelul Tribunalului Neamţ impune în scopul garantării creşterii calităţii actului de justiţie, discutarea în cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional a problemelor de drept care suscită o interpretare diversă, inclusiv a chestiunilor care vizează dreptul comunitar aplicabil direct începând cu data aderării României la Uniunea europeană, identificarea, printr-o analiză judicioasă a practicii de casare, a tuturor situaţiilor imputabile şi neimputabile judecătorului, în care s-a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii, şi cunoaşterea, printr-o informare directă şi imediată, a modificărilor legislative care survin zilnic şi care determină, pe cale de consecinţă, evoluţia practicii judiciare în contextul în care dreptul român are ca izvor primordial, legea.

Pentru transpunerea în practică a acestor obiectiv, în cadrul fiecărei secţii a Tribunalului Neamţ, precum şi a celor patru judecătorii din raza sa de competenţă teritorială, au continuat să se realizeze, în conformitate cu dispoziţiile art. 261 şi următoarele din Regulamentul de organizare interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 cu modificările ulterioare, întâlnirile lunare ale judecătorilor secţiilor şi trimestriale cu participarea judecătorilor de la instanţele de fond aflate în raza de competenţă teritorială a Tribunalului Neamţ.

Astfel, aşa cum rezultă din raportările lunare făcute prin intermediul instanţei superioare, către consiliul Superior al Magistraturii, la Tribunalul Neamţ s-au întocmit de preşedinţii fiecărei secţii, precum si de fiecare preşedinte de judecătorie, studiile lunare şi minutele întocmite cu ocazia dezbaterii problemelor de drept care au generat o practică neunitară ridicate de judecătorii fiecărei instanţe în parte.

Problemele de drept care au dat naştere unor soluţii neunitare în materie penală dezbătute în cadrul acestor şedinţe au fost analizate în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Curţii de Apel Bacău, la care au participat şi judecătorii secţiei penale.

In cadrul acestor întâlniri lunare au fost discutate deciziile Curţii Constituţionale, prin care au fost admise excepţii de neconstituţionalitate cu impact direct asupra cauzelor penale, deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii în materie penală, hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, proiectele de modificare a unor acte normative.

De asemenea, a fost discutată periodic practica de casare a sentinţelor şi deciziilor penale pronunţate de tribunal, de către Curtea de Apel Bacău şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cursul anului 2011 s-a constatat la nivelul secţiei existenţa unei practici unitare cu privire la următoarele probleme de drept:

- „Procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei”, existând în acest caz trei opinii: a) în cazul în care inculpatul se prevalează de dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală instanţa nu mai procedează la citirea actului de sesizare, conform art. 322 Cod procedură penală, judecata având loc doar în baza declaraţiei date de inculpat, precum că recunoaşte fapta reţinută în rechizitoriu şi este de acord cu probele administrate în cursul urmăririi penale; b) judecata nu poate începe decât după citirea actului de sesizare, inculpatul fiind întrebat ulterior acestui moment dacă înţelege să invoce dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală; c) inculpatul declară, înainte de începerea cercetării judecătoreşti că înţelege să se judece pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, după care instanţa dă citire actului de sesizare, procedează la ascultarea inculpatului şi admite cererea potrivit procedurii prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

- „Aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare” existând două opinii: respectiv că instanţa dispune, prin hotărârea de condamnare, asupra prelevării probelor biologice de la persoana condamnată; b) procurorul trebuie să solicite expres prelevarea probelor biologice de la condamnat, instanţa neputând dispune din oficiu asupra acestei chestiuni.

- „Disjungerea cauzei în situaţia aplicării dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală numai pentru unul sau unii dintre inculpaţi”. Au fost exprimate opinii în sensul că instanţa va aplica dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală faţă de inculpaţii care invocă acest text de lege şi va disjunge cauza faţă de ceilalţi inculpaţi; că instanţa va continua judecata, urmând să aplice dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală după terminarea cercetării judecătoreşti; că, în situaţia disjungerii acelaşi judecător poate continua cercetarea judecătorească şi faţă de inculpaţii care nu au înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

- ,, Compatibilitatea judecătorului care a restituit cauza la parchet şi a menţinut arestarea preventivă a inculpatului pe timp de 30 de zile, de a participa la judecarea cauzei, în situaţia sesizării instanţei cu un nou rechizitoriu sau a trimiterii pentru continuarea judecăţii, de către instanţa de control judiciar”. S-au conturat două opinii: a) judecătorul este incompatibil de a judeca, în cauză fiind incidentă cauza de incompatibilitate prevăzută de art. 48 lit. a Cod procedură penală; b) judecătorul poate participa la judecarea cauzei, întrucât s-a pronunţat cu privire la menţinerea măsurii arestării preventive în cursul judecăţii şi nu în timpul urmăririi penale.

Problemele de drept menţionate şi care au generat, la nivelul secţiei, o practică neunitară, au fost dezbătute, atât în cadrul Secţiei penale, cât şi la întâlnirile de la nivelul Curţii de Apel Bacău, stabilindu-se soluţia corectă pentru fiecare în parte.

În anul 2011 au fost publicate pe portalul Tribunalului Neamţ 26 de hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, apreciate de preşedintele secţiei ca fiind relevante sub aspectul problemelor de drept ridicate în cursul judecăţii.

La data de 16.12.2011 a avut loc întâlnirea trimestrială a judecătorilor de la instanţele din raza teritorială a Tribunalului Neamţ, organizată conform art. 29 ind. 1 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, în care s-au discutat probleme de practică neunitară în materie penală, respectiv:

-,, Posibilitatea instanţei de a respinge cererea inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate reglementată de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, pentru alte motive decât cele menţionate în considerentele Deciziei nr. 1470/2011 a Curţii Constituţionale”

-,, Soluţia pe care o poate pronunţa instanţa cu privire la cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului, în ipoteza în care în evidenţele fiscale acesta nu figurează ca deţinător de bunuri.”.

În cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat pe anul 2011, privind formarea profesională a magistraţilor din cadrul secţiei penale au fost dezbătute temele:

-,, Infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 656/2002. Obiectul material, subiectul activ şi situaţia premisă. Practica judiciară.”

-,,Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Practică judiciară. Cauze de nepedepsire şi de reducere a pedepselor, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005”.

-,,Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO”.

La nivelul secţiei penale au avut loc, în perioada 19 septembrie 2011- 12 decembrie 2011 opt întâlniri ale judecătorilor, în cadrul cărora au fost dezbătute modificările aduse de viitoarele Coduri - penal şi de procedură penală instituţiilor reglementate de acestea, referitoare la cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate, arestul la domiciliu, sistemul sancţionator al concursului de infracţiuni şi al recidivei, camera preliminară, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, măsurile educative, competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Au fost organizate ,sub coordonarea judecătorilor secţiei penale întâlniri periodice cu personalul auxiliar de specialitate, în care s-au dezbătut temele de învăţământ profesional:

-,, Dispoziţii ale Legii nr. 202/2010 privind mica reformă a justiţiei cu impact asupra activităţii personalului auxiliar de specialitate”.-,, Măsurile preventive în procesul penal. Obligaţiile grefierului de şedinţă pentru punerea în aplicare a hotărârii în materie”.

-,, Modificări aduse normelor de procedură penală prin Legea nr. 135/2010”.

-,, Abordarea situaţiilor conflictuale în relaţiile cu publicul. Interpretarea şi aplicarea normelor prevăzute de Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate. Activitatea grefierului şi imaginea justiţiei”.
În ce priveşte măsurile luate pentru unificarea practicii judiciare în cadrul Secţiei I civile, menţionăm organizarea, lunar, potrivit art. 261 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a întâlnirilor judecătorilor Secţiei, precum şi organizarea, în data de 09.12.2011, potrivit art. 291 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a întâlnirii profesionale a judecătorilor de la Secţia I civilă a Tribunalului Neamţ şi de la judecătoriile arondate, pentru analizarea problemelor de practică neunitară.

Cu ocazia acestor întâlniri s-au discutat, ca şi probleme de practică neunitară, situaţia persoanelor care au avut calitatea de premilitar, respectiv măsura în care aceste persoane sunt vizate şi pot uza de dispoziţiile art. 36 din L.1/2000 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 212/2008 (constatându-se că s-au pronunţat soluţii diferite de către completele R2 şi R4), precum şi problema referitoare la calea de atac – dacă este dată de capătul principal de cerere sau de capătul de cerere ce atrage calea de atac mai favorabilă (constatându-se că s-au pronunţat soluţii diferite de către completele R1 şi R2).


La Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în cadrul dezbaterii problemelor de practică neunitară din luna noiembrie 2011, ca urmare a discutării problemei de drept supusă dezbaterii privind Obligarea Instituţiei Prefectului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Şi Înmatriculare A Autovehiculelor, De Radiere De Pe Numele Vânzătorului A Autovehiculului În Situaţia Existenţei Unui Act Sub Semnătură Privată Care Atestă Transferul Dreptului De Proprietate, s-a întocmit şi un studiu ce a avut la bază cele patru soluţii diferite, pronunţate de judecătorii secţiei, în sensul că, fie s-a respins recursul, fie s-a admis excepţia şi s-a constatat nul recursul, ca urmare a nemotivării cererilor de recurs.

Judecătorii secţiei se consultă permanent când au pe rol speţe noi şi dezbat problemele de drept existente şi în afara întâlnirilor lunare programate în acest scop.

La data de 21.10.2011 a avut loc la sediul Tribunalului Neamţ - Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, seminarul cu tema „Titluri executorii europene" în materia Cooperării judiciare internaţionale, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, organizat în cadrul programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, comunicat de Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 760/11A/I/ 24.02.2011.

La 21 decembrie 2011 cu ocazia întâlnirii organizate potrivit art. 291 raportat la art. 262 din R.O.I.I.J. a judecătorilor Secţiei civile II şi de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Neamţ cu judecătorii instanţelor arondate teritorial au participat judecători din cadrul secţiei precum şi judecători de la judecătoriile arondate teritorial Tribunalului Neamţ, respectiv de la Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Roman, Judecătoria Târgu Neamţ şi Judecătoria Bicaz. S-a prezentat studiul asupra problemelor de drept, întocmit în conformitate cu art. 261 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, fiind supuse dezbaterilor următoarele probleme:  1. Proba cu interogatoriul debitorului în vederea soluţionării cererii având ca obiect emiterea somaţiei de plată în temeiul O.G. NR. 5/2001. Admisibilitate. (Judecătoria Târgu Neamţ).

2. Comunicarea procesului-verbal de contravenţie cu depăşirea termenului de o lună instituit de O.G. nr. 2/2001: motiv de admitere a plângerii contravenţionale sau de admitere a contestaţiei la executare? (Judecătoriile Roman şi Piatra Neamţ).

  1. Încuviinţarea executării silite a cererii de emitere a unui card bancar (Judecătoria Piatra Neamţ).

  2. Regimul sancţionator în materie contravenţională aplicabil persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, se sancţionează ca persoane juridice sau ca persoane fizice, având în vedere faptul că nu au personalitate juridică conform OUG nr.44/16.04.2008 (Judecătoria Roman).

  3. Competenţa materială în ipoteza contestării legalităţii unor acte care au stat la baza încheierii proceselor-verbale de contravenţie (de exemplu, procesul-verbal de control încheiat de inspectorii I.T.M. sau fişa de control întocmită de inspectorii de trafic ai A.R.R.).

  4. Admisibilitatea înlocuirii cu amendă a sancţiunii obligării la muncă în folosul comunităţii, în condiţiile în care aceasta a fost rezultatul înlocuirii amenzii potrivit art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 (Judecătoria Roman).

  5. Posibilitatea instanţei de a analiza, cenzura şi dispune asupra măsurilor complementare aplicate prin procesul-verbal de contravenţie (Judecătoria Roman şi Piatra Neamţ).

În ceea ce priveşte realizarea demersurilor concrete efectuate pentru unificarea practicii judiciare un rol deosebit de important îl are analizarea practicii de casare, activitate care presupune o comunicare ambivalentă între judecătorii şi tribunal, descendentă în sensul întocmirii referatelor şi completării registrului de evidenţă al practicii de casare, cu menţionarea caracterului imputabil sau nu al hotărârilor casate, şi ascendentă în sensul identificării, analizării şi exprimării de către judecătorii instanţelor de fond al erorilor sau neconcordanţelor descoperite în deciziile de casare şi posibilitatea de înaintare de note observatorii formulate în consecinţă, cu discutarea lor în şedinţele comune de învăţământ profesional organizate trimestrial în cadrul secţiilor tribunalului cu judecătorii de la instanţele de fond.

In anul supus analizei unificarea practicii judiciare a constituit, aşadar, un obiectiv important ce a fost urmărit constant, atât prin întâlnirile organizate cu judecătorii Curţii de Apel cât şi cu judecătorii instanţelor din raza de competenţă. Aceste întâlniri periodice au fost organizate pe materii şi ţinându-se cont de specializarea judecătorilor.

Tot în scopul creşterii eficienţei şi calităţii actului de justiţie, trebuie menţionată activitatea prin care se asigură zilnic accesul judecătorilor la actele normative nou apărute şi la modificările adoptate pentru cele deja în vigoare. Această activitate a cunoscut o evoluţie, în sensul că s-a renunţat, ulterior asigurării accesului la internet şi la baza de date actualizată zilnic a programului Lex2000 pentru fiecare judecător, la comunicarea pe suport de hârtie a listelor de acte normative nou apărute. S-a realizat în acest mod practic, transferul responsabilităţii vicepreşedintelui de instanţă de a informa zilnic judecătorii cu privire la actele normative nou apărute către fiecare judecător în parte, care, individual, are posibilitatea consultării directe şi nemijlocite a întregii baze de date legislative şi jurisprudenţiale furnizate de programul informatic menţionat.

În acelaşi mod, pentru realizarea dezideratului unificării practicii judiciare, se comunică fiecărui judecător, prin grija d-nei informatician şef al tribunalului, prin poşta electronică, toate deciziile relevante pronunţate de curţile de apel din ţară, modalitatea menţionată fiind eficientă, rapidă şi implicând responsabilizarea judecătorilor în realizarea studiului individual în vederea creşterii propriilor performanţe profesionale.

III.3 ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ACTIVITĂŢII INSTANŢEI

Instanţele administrează un serviciu public extrem de specializat, supra - normativizat şi în care în mod tradiţional cetăţeanul este văzut ca subiect de administrare („obiectul” proceselor judiciare, învinuit, inculpat, reclamant ş.a.).

Deşi beneficiază de anumite drepturi, obligaţiile acestuia sunt mai importante şi mai clar definite, iar relaţia instanţă – cetăţean este una inegala şi autoritară.

Măsurile de înlesnire a accesului justiţiabililor la informaţii şi a transparenţei activităţii instanţei au mai cuprins şi crearea unui punct de informare la panoul de la intrarea în instanţă, afişarea în locuri vizibile pentru public a regulilor de conduită, punerea la dispoziţie a unor material informative, precum şi semne pentru o orientare mai lesnicioasă în instanţă.

De asemenea, la afişierul special amenajat în holul intrării în clădire au fost afişate în vederea consultării de către cei interesaţi informaţiile de interes public precum şi rezultate la examenele care au avut loc pe tot parcursul anului de accedere în magistratură ori la şcoala naţională de grefieri fiind cu caracter naţional, acestea fiind actualizate ori de câte ori a fost necesar.

Respectivele datele au fost publicate şi pe site-ul instanţei la rubricile Informaţii de interes public sau la Alte informaţii.

Datele de contact ale instanţei şi programul de lucru cu publicul al diferitelor compartimente au fost aduse la cunoştinţa justiţiabililor prin afişare.

În acelaşi context, menţionăm ca având o deplină reuşită sărbătoarea „Zilei Europene a Justiţiei Civile” s-a organizat manifestarea anuală de tipul uşilor deschise la data de 25.10.2011, când la sediul Tribunalului a fost primită vizita a şase clase de şcoala generală şi şase clase de liceu, elevii fiind extrem de interesaţi de aspectele privind justiţia, inclusiv pentru orientarea lor profesională.

De asemenea, instituţia a urmărit informarea cetăţenilor în legătură cu programul de lucru cu publicul pe care îl au diferitele compartimente din cadrul Tribunalului Neamţ şi faptul că Biroul de informare, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, are programul prelungit până la ora 17,00.

S-a urmărit asigurarea unor raporturi normale, îndeosebi prin Biroul de informare şi relaţii cu publicul, conştienţi fiind de importanţa şi a acestui tip de relaţii pentru înfăptuirea actului de justiţie, alături de raporturile directe în cadrul şedinţelor de judecată şi în compartimentele auxiliare ale instanţei.

S-a urmărit, alături de soluţionarea în termen a petiţiilor adresate conducerii instanţei – astfel cum s-a menţionat mai sus, să se asigure cadrul corespunzător de comunicare, întemeiat pe respect, solicitudine, înţelegere, răbdare, ordine şi disciplină, încât să conducă la un plus de încredere în actul de justiţie, să se evite pe cât posibil recuzările întemeiate pe abatere de la normele procedurale şi normele deontologice, cât şi reclamaţiile adresate diverselor organisme sociale pe aceleaşi temeiuri.

Şi în cursul anului 2011, s-au asigurat bune raporturi cu mass – media, realizându-se prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Neamţ furnizarea relaţiilor solicitate de interes public.

Se are în vedere, îndeplinirea rolului instanţei de serviciu public, nu numai prin înfăptuirea actului de justiţie, ci şi printr-un tip de relaţie adecvată între justiţie şi mass – media.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice organizat în cadrul Tribunalului Neamţ, condus de un judecător – cu rol şi de purtător de cuvânt al instanţei, având în compunerea sa un consilier pentru informaţii publice şi un grefier, şi-a îndeplinit cu rigurozitate atribuţiile conferite, asigurând cu mijloace specifice comunicarea legală cu mass – media, monitorizarea strictă a ştirilor din presa scrisă şi audio – vizuală, cu precădere a celor ce aduc prejudicii imediate şi în timp a imaginii justiţiei.

În cursul anului 2011, s-au întocmit 19 de note cu articole apărute în presă referitoare la justiţie, aduse la cunoştinţa conducerii administrative, fără a fi necesară luarea unor măsuri în consecinţă.

Informarea completă în acest sens şi îndeplinirea exactă a atribuţiilor ce implică activitatea Biroului de informare şi relaţii publice, ar impune alocarea fondurilor bugetare aferente pentru cumpărarea de abonamente la toate publicaţiile din presa scrisă sau măcar a ziarelor locale, care până în momentul de faţă au fost cumpărate doar din banii angajaţilor instituţiei fără a se putea găsi o modalitate de decontare ori de a se găsi soluţia unui abonament.
III.4 ASPECTE PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI INSTANŢEI

În anul 2011 împotriva judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate conex ori contractual din cadrul Tribunalului Neamţ nu au fost exercitate acţiuni disciplinare şi nici nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare.Capitolul IV

Yüklə 332,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə