ÇETİnkaya-sivas kesiMİ transmisyon sistemleri tekniK Şartnamesi amaç – kapsamYüklə 79,92 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü79,92 Kb.
#16410

ÇETİNKAYA-SİVAS KESİMİ TRANSMİSYON SİSTEMLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ – KAPSAM :
Bu proje kapsamında; Çetinkaya-Sivas demiryolu güzergahı boyunca döşenmekte olan fiber optik kablo üzerinden Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon tesisleri için gerekli olan bilgi ve ses haberleşmesine yönelik iletim alt yapısının oluşturulması ve bu kesim üzerindeki bilgilerin sistemler üzerinden Sivas’daki CTC kumanda merkezine taşınması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında Çetinkaya-Sivas güzergahına döşenmekte olan single mode fiber optik kablo üzerinden ring tepolojisinde STM-16 (2.5 Gbit/s hızında) SDH sistemleriyle transmisyon sistemi ana omurgası tesis edilecektir. Şartnamede tanımlanan Çetinkaya-Sivas kesimindeki teknik bina ve istasyonlarda, primary multiplexing (MUX) işlevini gören kartlar vasıtasıyla madde 5.30 altında tanımlanan hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli arayüzler sağlanacaktır. Kullanılacak sistemler fiber optik ve/veya bakır kablolar üzerinden iletişimi sağlayacak olup ana omurgaya SDH üzerinden bağlanacaktır. Tanımlanan hizmetlerin ana omurga üzerinden merkeze iletimi için proje kesimindeki ara noktalara gerekli sayıda STM-4 seviyesinde SDH sistemi ilavesi yapılacaktır.
2. GENEL HUSUSLAR :
2.1 Sistemin temini, tesisi, mevcut sistemlerle adaptasyonu ve işletmeye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
2.2. Yüklenici sistemlerin doğru şekilde çalışması için gerekli olan herhangi bir kalemin teklifinde yer almaması halinde, donanımın tamamının sorunsuz bir şekilde çalışması sorumluluğundan kurtulamayacaktır.
2.3. Sistemin istenilen nitelikte çalışabilmesi için, işletme esnasında ortaya çıkabilecek

tüm modifikasyonlar yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


2.4. Teklif edilen sistemler şartnamedeki teknik özelliklere, burada belirtilmeyen hususlarda ise ETSI, IEEE, IETF ve ITU-T tavsiyelerine uygun olacaktır. İhale konusu sistemlerin ilgili standartlara uygun olduğunu belirten Uygunluk Beyanı Dokümanını (Declaration of Conformity vb.) ile Firmanın ISO9001:2008 sertifikası teklifle birlikte verilecektir.
2.5. Verilen teklifler şartnameye tamamen uygun olacak, tekliflerin iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi için gerekli olan dokümanlar ve cihazı tanıtıcı broşürler teklifle birlikte verilecektir.
2.6. Şartnamede teklif edilecek sistemin sağlaması gereken minimum özellikler tanımlanmıştır. Bunların dışında ek özellikler varsa ayrıntılı olarak açıklanmalı ve tanıtıcı broşürler teklifle birlikte verilmelidir.

2.7. Firma teklifinde projede görevlendireceği uzman personel sayısını, mesleki niteliklerini ( yaş, tahsil durumu, deneyim vb.) belirten bilgileri verecektir.
2.8. Teklif sahipleri, kullanacakları her kalem malzeme için ayrı ayrı birim fiyat vereceklerdir.
2.9. Teklif sahipleri, şartnameleri dikkatle inceleyecek, bütün hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Teklifin verilmesi, teklif sahibinin her türlü şartlardan tam bilgi edinmesi ve satın alınacak malzeme, cihaz ile sözleşmeye uygun olarak cihazların temini için gereken hususlarda bütünüyle bilgi sahibi olması anlamına gelir. Teklif sahibinin ilgili şartnameleri iyi incelememiş olması özür sayılmayacak ve teklif sahibi, bu nedenden dolayı herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
2.10. Şartnamenin her maddesi tatminkar açıklamalarla ayrı ayrı cevaplanacaktır.
3. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ :
3.1. Yüklenici üretim, sürvey, muayene, sevkıyat, montaj ve test çalışmalarını gösteren bir iş planını 15 gün içinde TCDD’ye verecektir.Sözleşme imzalandıktan sonra 75 takvim günü içinde montajı yapılarak, kabule hazır olacaktır.
3.2. Teklif aşamasında yapılan sürvey sırasında tespit edilerek teklifte belirtilen cihaz tip ve sayılarında montaj aşamasında yapılan sürvey sonrası değişiklik yapılmayacaktır. Sürvey sonrası teklif edilen cihaz miktarları ve tiplerinin hatalı değerlendirilmesinden kaynaklanan bedel artışları kabul edilmez. Bu tür maliyet artışlarının tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır
3.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra sistemlerin kurulacağı yerler TCDD elemanları ile birlikte tespit edilecek ve istasyon bazında kart dökümlerini de kapsayan yerleşim planları hazırlanarak TCDD’ye onaylatıldıktan sonra montaj yapılacaktır. Teknik şartnameye ve onaylı yerleşim planına uygun olmayan montaj yapıldığı tespit edilmesi durumunda yüklenici gerekli tüm düzeltmeleri bedelsiz olarak yapacaktır. TCDD cihazların montajı sırasında gerekli görüldüğünde çalışmalara katılabilecektir.
3.4. Yüklenici hiçbir surette teknik şartnameye uygun olmayan bir cihaz veya malzemeyi montaj yapılmak üzere sevk etmeyecektir. Teknik Şartnameye uymayan hatalı sevkiyattan yüklenici sorumlu olacaktır.
3.5. Yüklenici sözleşme kapsamında temin edilecek tüm teçhizat birim ve servislerin kalitesinden sorumludur.
3.6. Cihazların montajı sırasında binaya veya diğer cihazlara hasar verildiği takdirde bu hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
3.7. Cihazlarda garanti süresi içinde, TCDD’ nin bakım ve kullanma hatasından doğacak arızalar hariç üretim ve donatımdan kaynaklanacak kusur ve hatalar yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Üretim ve donanımdan kaynaklanan kusur ve hatalar yüklenici firmaya haber verildikten sonra trafiğin kesilmesine sebep oluyorsa 24 saat, trafiğin kesilmesine sebep olmuyorsa tüm sistemler için en fazla 48 saat içinde firma tarafından müdahale edilecektir. Aksi halde TCDD işletmesi arızayı başka firmaya yaptırarak fatura yükleniciye ödettirilecektir. TCDD bu giderleri yüklenicinin varsa alacaklarından kesme hakkına sahip olacaktır.
3.8. Yüklenici sistemlerin fabrika muayenelerine hazır olduğunu teslim yerine göndermeden TCDD’ye yazı ile bildirecektir.
3.9. Yüklenici sistem fabrika kabullerinin başlamasından önce yapılacak testlerin listesini onay için TCDD’ye sunacaktır. Her bir testin ölçü düzeneği, alınması beklenen sonuçlar ile boş test sonuçları formu bir kabul dosyasında toplanarak, kabul testleri sırasında doldurulacaktır.
3.10. TCDD’nin talebi ile firma tarafından Fabrika muayenelerinin, testlerinin başarı ile tamamlanması ve TCDD’nin onayı halinde malzemelerin sevkiyatı fabrika test raporlarına göre yapılabilecektir.
3.11. Yüklenici montajı yapılarak kabule hazır hale getirilen sistemlerin kabule hazır olduğunu TCDD’ye yazılı olarak bildirecektir.
3.12. Sistem ve sistem elemanlarının geçici kabul test sonuçlarının uygunluğunun tespiti veya sistemin kısmen veya tamamen işletilmesinde ve servise verilmesinde mahzur teşkil etmeyen malzeme noksanlıklarının bedelinin, o sisteme ait teçhizat bedeli tutarının % 5’ini (yüzde beş) geçmemesi durumunda geçici kabul tutanağı TCDD ve yüklenici tarafından onaylanacaktır. Bu malzeme noksanlıkları, geçici kabul tutanağına eklenecek ve ne zaman giderileceği tutanakta belirtilecektir.
3.13.Garanti süresi içinde arızalara yerinde müdahale edilecek, arızalanan cihazların bulundukları yerden alınıp yine aynı yerlere teslimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.Garanti süresi kabulden itibaren 2 (iki) yıl olacaktır.
3.14.Garanti süresi içinde imalat, konstrüksiyon hataları, uygun malzeme kullanılmamasından meydana gelecek arızalar ile her türlü arızanın onarımı, değiştirilmesi gereken cihaz, alet, parça ve teçhizatın temini ve değiştirilmesi tüm masrafları firmaya ait olmak üzere bedelsiz olarak sağlanacaktır.
3.15. Garanti süresi içinde sistemdeki malzeme ve cihazda 3 veya daha fazla sayıda aynı karakterde arıza olduğu takdirde epidemik arıza olarak kabul edilir. Bu arızaların giderilmesi ve tekrarlanmaması için yüklenici gerekli tüm önlemleri alacaktır. Arızaların giderilmesi için gerekli malzemenin teminini ve gerekiyorsa ücretsiz uzman getirmeyi taahhüt eder.
3.16. Garanti süresi içinde onarılan cihazların arıza nedeni vb.. ni kapsayan ayrıntılı arıza raporları onarılan cihazla birlikte teslim edilecektir.
3.17. Teklif edilecek sistemlerin teknik ömrü en az 15 yıl olacaktır. Yüklenici bu zaman sürecinde sistemin çalışması için gereksinim duyulan yedek parçaların TCDD İşletmesine teminini sağlamakla yükümlüdür.
3.18. Yüklenici tarafından transmisyon ve proje kapsamındaki tüm sistemler için işletme, bakım, onarım dokümanları verilecektir. Dokümanlar 5 takım Türkçe basılı olarak TCDD’ye ücretsiz olarak verilecektir. Dokümanların Türkçe’si verilmediği takdirde çeviri TCDD tarafından yaptırılarak çeviri masrafları yükleniciden tahsil edilecektir.
3.19. Teknik dokümantasyon kabulden önce teslim edilmiş olacaktır.
3.20. Bu dokümanlar, her bir seviyedeki transmisyon teçhizatı, işletim/yönetim sistemlerinin bağımsız her bir birimi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içerecektir. Bu dokümanların içerdiği bilgilerin yetersiz bulunması durumunda, Yüklenici dokümanları yenileyecektir.
3.21. Sözleşme kapsamında temin edilecek dokümanlarda, değişiklik olması veya ihtiyaç belirlenmesi durumunda elektronik ve basılı olarak güncellenecektir.
3.22. Yüklenici teklif edilen projede TCDD ile mutabakat sağlayarak değişiklikler yaptıysa, bu değişiklikleri de kapsayan proje dokümanlarını TCDD’ye kabulden önce teslim edecektir.
4. EĞİTİM :
4.1. Yüklenici sistem, bakım / onarım ve işletme konularında 3 gün süre ile 5 personele Yurt içinde eğitim verilecektir. Bu eğitim teorik ve pratik olarak yapılacaktır. Katılan personelin sistemlerde kullanılan teknolojiyi, sistemin yapısını, çalışma prensiplerini, ürünlerin özelliklerini tanıması sağlanacaktır. Eğitim sistemin işletilmesi, testlerin yapılabilmesi, arıza durumunda; arıza yerinin tespit edilmesi, arızanın giderilmesi, sistemin arıza öncesi çalışma durumuna döndürülmesi ile sistemde daha sonra yapılacak herhangi bir modifikasyonu gerçekleştirebilecek düzeyde sistemdeki yazılım kullanımının sağlanması, cihazların programlanabilmesi, kullanım özelliklerinin ilavesi ya da iptali gibi yazılım kullanımı ile sistem üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri ve konuları kapsayacaktır.
4.2. Eğitimin dili Türkçe olacak, katılan personele Türkçe eğitim dokümanları verilecektir. Bu eğitim geçici kabulden sonra yapılacaktır.
4.3. Eğitimin yetersiz görülmesi durumunda, TCDD eğitim programının ve/veya eğitmenin değiştirilmesini talep edebilecektir.
4.4. Eğitim boyunca, TCDD personelinin transmisyon sistemlerinin işletim ve bakımı konusunda hataları kolayca belirleyip hızlıca problemi çözmesi için rehber olacak sistem dokümanı, gerekli el kitapçığı ve planlar verilecektir.

5. SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
5.1. Proje kapsamında belirtilen hizmetlerin yürütülmesi amacıyla çeşitli seviyelerde SDH (Synchronous Digital Hierarchy) transmisyon ekipmanları kullanılacaktır.
Çetinkaya-Sivas kesiminin ana omurgası STM-16 seviyesinde, en az Çetinkaya, Candoğan, Tecer, Bostankaya, Sivas istasyonlarına ve/veya teknik binalara montajı yapılacak SDH cihazlarından oluşacaktır.
Ana omurgayı oluşturacak olan SDH cihazlarının kesintisiz birer ringi oluşturmak üzere birer (by-pass edilerek) atlamalı olarak bağlantısı sağlanacaktır. Ana omurga üzerinde yer alan Sivas CTC binasına montajı yapılacak SDH cihazı en az 63x2Mb/s erişim kapasitesinde olacak olup Çetinkaya, Candoğan, Tecer, Bostankaya, Yeni Kangal, Ulaş ve Taşlıdere teknik binalarına montajı yapılacak SDH’ler en az 21x2 Mb/s erişim arabirimine sahip olacaktır.
Ana omurgayı oluşturan istasyonların ara noktalarında; Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve TCDD sistemlerinin şartnamelerde belirtilen gereksinimleri için en az Yeni Kangal, Ulaş ve Taşlıdere istasyonlarına ve/veya teknik binalarına STM-4 seviyesinde SDH montajı yapılacaktır. Ara noktalara konulması planlanan SDH’lerin ana omurgayı oluşturan ringe kesintisizlik sağlayacak şekilde irtibatları yapılacaktır.
SDH cihazlarının montajları istasyonlara ve/veya Sinyalizasyon teknik binalarına yapılacaktır.
Sinyalizasyon bilgi iletimi ile TCDD’nin diğer gereksinimleri için kullanılacak Primary Multiplexing (MUX) ekipmanları en az 2x2 Mbps kapasitesinde olacaktır. MUX işlevi mümkün olması halinde SDH çatısı üzerinden de sunulabilecektir. MUX ekipmanlarının sayısı Teknik Şartnamalerde belirtilen kapasiteler dikkate alınarak belirlenecek olup şartnamelerde belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi için uygun ara yüzlerle donatılacaktır.
5.2. Teklif edilecek SDH sistemleri yeni nesil sistemler olmalı ve böylelikle sadece kart ve yazılım ilaveleri ile PDH dışı farklı tipte (ethernet/ fast ethernet, Gigabit ethernet, VLAN vb.) data servislerine de uyumlu olacaktır. Bu sistemler üzerinden ITU-T G.7041, ITU-T G.783 ve ITU-T G.7042’ye uyumlu EoS (Ethernet over SDH) hizmeti verilebilmelidir.
5.3 Önerilecek SDH sistemleri, her türlü topolojiyi destekleyebilecek (ring, link, mesh, star) ve STM-16 seviyesindeki cihazların esnek çaprazlama yeteneği en az 32 STM-1, STM-4 seviyesindeki cihazların esnek çaprazlama yeteneği ise en az 18 STM-1 olacaktır. Teklif edilecek SDH cihazları “full non-blocking” matriks temelli olacak, sistemlerin kanal kartları ve hat kartları arasında her şart altında bloklamasız çapraz bağlantılar VC-12, VC-3, VC-4 seviyesinde herhangi bir harici kablolama yapmadan (yazılım ile) yapılabilecektir.
5.4. Projede gerekli görülen istasyonlarda Add – Drop Multiplexer’ler (ADM) kullanılacaktır.

5.5. Proje konfigürasyonuna göre gerekli çapraz bağlantı (Cross Connect) yapılacaktır.
5.6. Teknik bina ve istasyonlarda, primary multiplexing (MUX) işlevini gören kartlar vasıtasıyla madde 5.30 altında tanımlanan hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli arayüzler sağlanacaktır. Bu arayüzler sistem üzerinde kart olarak verilmeli ve ayrı bir dönüştürücüye ihtiyaç duyulmamalıdır.
5.7. SDH teçhizatlarının elektriksel ve optik karakteristikleri, fiber optik (montaj dahil) kablo kayıpları, optik devre ve dispersiyon kayıpları, yaşlanma ve optik arıza payları, optik güvenlik payları (Güvenlik payı 3 dB alınacaktır) da göz önüne alınarak optik kartın ömür sonu değerlerine göre optik kayıp tablosu hazırlanarak geçici kabul öncesinde verilecektir.
5.8. Bakır kablo üzerinden çoklayıcıya bağlantısı yapılacak telefon, ve Scada birimlerinin bağlantısı için kablo zayıflamaları yönünden gerekiyorsa SHDSL modemleri kullanılacaktır. Bu modemler gelecekte istasyonlar arasında inşa edilmesi muhtemel GSM-R BTS lerin en yakın SDH’e bağlanması için de kullanılabilecektir. Mevcut durumda henüz GSM-R altyapısı kurulmadığı için söz konusu modem ve bağlantılar bu şartname kapsamında temin edilmeyecek olup GSM-R çözüm firması tarafından sonradan tesis edilecektir.
5.9. 2.048 kbit/s kanal işaretleri STM-1 seviyesine çoğullanacaktır. PDH sinyallerinin STM-1 sinyaline ve SDH sinyallerinin STM-N sinyaline çoğullanması ITU-T G.707, tavsiyesine uygun olacaktır.
5.10. SDH teçhizatları üzerinden tesis edilecek bir telefon sistemi ile şebeke elemanlarına ve işletim yönetim merkezine ulaşmak mümkün olacaktır.
5.11. Transmisyon teçhizatı ile çapraz bağlantı teçhizatı elektriksel giriş ve çıkış portları ITU-T G. 703, G. 704, G. 707 tavsiyelerine uygun olacaktır.
5.12. Yaşlanma ve optik arıza payları, çevresel koşullar (ısı, nem vs..) çevresel koşullarda meydana gelen mevsimlik değişimler göz önüne alınarak, devrenin uzun dönemdeki performansı ITU-T G. 826 tavsiyesine uygun olacaktır.
5.13. Tüm şebekedeki kart ve birimlerin MTBF (Mean Time between Failure) değerlerini ve çalışma ortamı koşullarını kapsayan, beklenen arıza oranları teklif ile birlikte verilecektir.
5.14. Şebeke üzerinden tesis edilecek devrelerin uçtan-uca ara birim noktaları arasındaki hata performansı ve kullanılabilirliği ITU-T G.826 tavsiyesine uygun olacaktır.
5.15. Sistemin performans kaybı olmadan çalışabilmesi için yüklenici tarafından bir senkronizasyon planı yapılacak olup proje gerçekleştirim öncesinde hazır hale getirilecektir.
Şebekeye saat bilgisini sağlamak üzere Sivas’ta bir G.811 PRC (Primary Reference Clock) kurulacaktır. PRC’nin saat kaynağı GPS olacaktır. Bu PRC ile SDH şebekesinin saat bilgisi sağlanacaktır. Yüklenici Senkronizasyon planınında yedekleme açısından gelecekte devreye alınması planlanan Çetinkaya-Malatya-Narlı kesimi transmisyon sistemlerinden saat bilgisi teminini de dikkate alacaktır.
5.16. Cihazların tasarımı; modüler, sağlam ve güvenilir yapıda olacak, elektronik birimler modüler (plug-in) olacak, cihazlarda oluşabilecek arızalar modül ve kart bazında anında görülebilecek, modül ve kartların giriş / çıkış ve test uçlarına ön yüzden kolayca ulaşılabilecektir. Kartların yanlışlıkla çıkarılmasına karşı mekanik olarak koruma önlemi alınacaktır. Kartların enerji altındayken takılıp çıkarılması veya yanlış bir yere takılması halinde, kartın arızalanmaması ve diğer kartların çalışmasının etkilenmemesi sağlanacaktır. Baskı devreler korozyona karşı korunacaktır.
5.17. Sistemin 63x2 Mbit/s, 21x2 Mbit/s temel erişim modülü ve kablolaması (E1 arayüzleri giriş direnci) 120 Ohm’a göre düzenlenecektir.
5.18. Sistemlerin çatı, çekmece ve kartlarının tanıtım bilgileri ön yüzünde olacaktır. Her bir alarm ve test noktalarında yeterli etiketleme yüklenici tarafından yapılacaktır.
5.19. SDH ve MUX sistemleri 19 inch kabinetler içerisine yapılacaktır.Yüklenici kullanılan tüm kart ve birimlerin çekmecelere yerleşimini açıklayacak Bu açıklamada yerleşime ilişkin sınırlamalar ve özel kurallarda belirtilecektir.
5.20. Bütün erişim (kanal) kartları hem kullanıcı, hemde hat tarafı ara yüzlerinde döngü (loop) yapabilme özelliğini destekleyecektir.
5.21. Sistemde yer alan tüm transmisyon cihazları için sistemde izleme ve denetim sağlamak üzere uygun donanım ve yazılıma sahip işletim/yönetim (Network Management & Supervision) sistemi teklif edilecektir. İşletim/yönetim sisteminin merkezi Sivas’ta olacaktır. Bu işletim/yönetim sistemine TCDD’nin yerel ethernet ağının (kky) mevcut olduğu herhangi bir lokasyondan erişilebilecek olup tesis edilecek yönetim sistemi Çetinkaya’da mevcut MUX sunucu ve yönetim sistemine entegre edilecektir. Gerekmesi durumunda lisans bedeli karşılığı mevcut sisteme NBI (CLI, XML, SNMP vb.) işlevi kazandırılarak entegrasyon sağlanacaktır.
5.21.1.Teklif edilecek işletim/yönetim sistemi işlevini en yüksek performansta yerine getirecek şekilde olacaktır.
5.21.2.Teklif edilecek işletim/yönetim sistemi en az aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecektir.


 • İzleme ve denetim amacıyla tüm sisteme erişim sağlanacaktır.

 • ITU-T G. 784 tavsiyesine uygun olacaktır.

 • Devrelerin performansını denetleyerek uygun alarmları üretecektir.

 • Alarmlar listelenebilecektir. Her bir alarmın tanımlı bir alarm tipi kategorisi olacak ve bu kategori kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.

 • Grafik görüntüleme yapılabilecek ve alarm durumu grafik görüntüleme üzerinden izlenebilecektir.

 • Tüm alarmlar saklanabilecek gerektiğinde hafızadan çağrılabilecektir.

 • Şebeke üzerindeki arıza yeri tespit edilebilecektir.

 • Arıza düzeltildiğinde normal çalışma konumuna dönülecektir.

 • Normal ve arızalı durumlarda performans gözetlenebilecek, hatalar izlenip, işlenip, kaydedilebilecek, hata dosyaları oluşturulabilecek ve grafik görüntüleme yapılabilecektir.

 • Sistemde şebeke konfigürasyonları tanımlanabilecek, değiştirilebilecek, şebeke elemanlarına ait yazılım uzaktan yüklenebilecektir.

 • Yeni devre tesis edilebilecek, devre denetlenebilecek ve değiştirilebilecektir.

 • Sistem konfigürasyonlarının saklanması, kopyalanması ve yeniden yüklenmesi mümkün olacaktır.

 • Farklı kullanıcı seviyelerinde yetki tanımlaması yapılabilecek ve yetkisiz kişilerin sisteme erişimi engellenecektir.

 • Uygulama aşamasında yazılım yükseltmesi yapılabilecektir.

 • Sistemler bulunduğu istasyonda lokal olarak denetlenebilecektir. Bu amaçla idareye sisteme bağlantı aparatları ile 3 adet i7 işlemcili laptop iş başlangıcında idareye bedelsiz olarak verilecektir.

- Arıza yeri merkezden tespit edilip düzeltilebilecektir.

- Merkezden konfigürasyon değişikliği ve test yapılabilecektir.

- Arızalar raporlanabilecektir.


5.21.3.Fiziksel ölçüm (optik alış veriş vb.) noktalarına ilişkin eşik alarmları bulunacak ve Fiziksel ölçüm (optik alış veriş vb.) noktalarındaki ölçüm parametrelerinin işletim/yönetim sistemi üzerinden de ölçümü mümkün olacaktır. Kurulum sonrası 2 Mbps kanalların çalışırlığı E1 test cihazı ile doğrulanacak olup İdarenin bilgisine sunulacaktır.


5.22 Teklif edilen SDH sistemleri aşağıda verilen çevre şartlarında tam performansta çalışabilecektir.
Çevre ısısı 0 ˚C - 50 0 ˚C

Nem oranı % 95’e kadar.5.23. SDH sistemleri :
Korumalar :
SDH sistemleri STM-16 arayüzlerde 4F veya 2F MS-SPRING, 1+1 MSP, SNCP korumalarını STM-4 arayüzlerde 1+1 MSP ve SNCP’yi elektriksel arayüzlerde 1:N kart korumalarını destekleyecektir. Tüm koruma mekanizmaları herhangi bir kısıtlama olmaksızın uygulanabilecektir. Yüklenici bu koruma türlerini sağlayabileceğini garanti edecektir.
Sistemin şebeke koruması SNCP olacaktır.
Kart koruması;
Sistemdeki SDH’lerin ortak kartlarının korunması : Anahtarlama (Matrix) kartı 1+1, güç kartı 1+1, Clock kartı 1+1, kontrol kartı 1+1 kart koruması olacaktır. Sistemlerdeki fanlar 1+1 korunacaktır.
Ana omurgadaki Sivas CTC kumanda merkezine montajı yapılacak SDH’lerdeki 63x2Mb/s ve diğer tüm SDH cihazlarındaki 21x2 Mb/s erişim kartlarından enaz bir adedi korumalı olacaktır. (1:1 koruma)
MUX sistemleri üzerinde kart koruma şartı aranmayacaktır.
Kurulacak olan SDH ve MUX sistemlerinde yer alacak tüm kart, çatı, SFP vb. bileşenlerin bulunduğu 1 set SDH ve 1 set MUX sistemi kabul sonrasında bedelsiz olarak İdare’ye teslim edilecektir.
Sinyalizasyon sistemi gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla hiçbir zaman iletişimin kesilmeyeceği bir transmisyon alt yapısı kurulacak olup, teklif sahipleri bunu nasıl sağlayacaklarını belirteceklerdir.
5.24. Yüklenici tarafından temin edilecek transmisyon sistemlerinin, TCDD’nin Çetinkaya-Divriği arasında mevcut transmisyon sistemleri ile adaptasyonu Madde 7’de belirtildiği gibi yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.25. SDH sistemleri için gerekecek AC ve DC güç besleme üniteleri proje kapsamında yüklenici tarafından temin edilmeyebilecek olup bu amaçla mevcut sinyalizasyon sistemini besleyen akü, redresör ve invertör grubundan faydalanılabilecektir. Mevcut güç sistem bileşenlerinin (akü, redresör ve invertör grubu) sistemler için uygun olmaması durumunda AC ve DC güç besleme üniteleri proje kapsamında yüklenici tarafından temin edilecek olup bu noktalarda enerji kesilmesi halinde SDH ve MUX cihazları için en az 8 saat akü desteği sağlanacaktır.
5.26. Sistemin güç tüketimi belirtilecektir.
5.27. Ürünler yedekli ve aktif (hot swappable) güç kaynaklarını destekleyecektir.
5.28. Sistemlerin yanlış besleme ve kısa devre durumlarına karşı zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Sistemlerin bu durumlara karşı sigortalar, devre kesiciler ve diğer mekanizmalar kullanılarak nasıl korunduğu açıklanacaktır.
5.29. Bütün optik çıkışlar açık devre durumunda otomatik lazer kesme özelliğine sahip olacaktır.
5.30. Transmisyon sistemleri üzerinden yürütülecek hizmetler :
a – Sinyalizasyon Bilgi İletim Sistemi (SCADA) : CTC (Centralizied Traffic Control) kumanda merkezleri ile kumanda bölgelerindeki sinyal evi, röle evi, KBS (Kumandalı Blok Sinyal) dolaplarında karşılıklı bilgi iletimi yapılarak tren trafiğini yöneten sistemdir.
Bu hizmet Sinyalizasyon Bilgi İletim Sistemi (SCADA) hizmetleri için gerekli kanal dağılımı dikkate alınarak yürütülecektir. Karasar,Eskiköy,Ayvaz,Karagöl,Bozarmut ve Kangal istasyonlarının sinyalizasyon sistemine ait bilgi iletimini Tecer istasyonunda kurulacak olan MUX sistemi üzerinden Sivas Merkeze iletilecektir.
b- Elektrifikasyon Telekomant (SCADA) Sistemi Söz konusu hat üzerinde yeni elektrifikasyon tesisleri tesis edilecektir. Bu amaçla İdare tarafından 2012 yılı içerisinde ihalesi yapılan bir proje mevcuttur. Teklif edilecek telekomant sistemine göre, iletim SDH şebeke elemanları üzerinden sağlanacaktır. İstasyon postaları, trafo merkezleri ve nötr bölge sistemlerine dair RTU-SDH bağlantıları söz konusu ihale dokümanında tanımı yapıldığı şekilde bakır ve f/o kablolar üzerinden bu ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirilecektir.. Bu kapsamda Sivas Trafo Merkezi Km: 609+700, Karasar Trafo Merkezi Km: 659+800, Yeni Kangal Trafo Merkezi Km: 29+800 ile Nötr Bölge14 Km: 646+070, Nötr Bölge15 Km: 4+000, Nötr Bölge16 Km: 689+286, Nötr Bölge17 Km: 714+500 ve Sivas, Taşlıdere, Bostankaya, Ulaş, Tecer, Candoğan, Yeni Kangal, Çetinkaya’da tesis edilecek istasyon postalarının ana omurgaya bağlantısı sağlanacaktır. Telekomant sistemi ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler Tesisler Dairesi Başkanlığından alınacaktır. Ayrıca mevcut durumda Çetinkaya-Divriği arası telekomant sistem bilgileri Çetinkaya’da mevcut kuranportör üzerinden Sivas’a iletilmektedir. Proje sonrası kuranportör devre dışı bırakılacağından bu kesime ait elektrifikasyon telekomant bilgilerinin Sivas CTC Telekomant merkezine STM-16 ana omurga üzerinden iletilmesi sağlanacaktır.
c- PABX Sistemi: Sivas’ta konuşlandırılacak SDH&MUX çatısı üzerine toplamda 72 adet PABX abone bağlantısını destekleyecek sayıda kartlar takılacaktır. Çetinkaya’da mevcut PABX’in lokasyonu değiştirilmeyecektir. Gerek duyulması halinde TCDD’nin transmisyon sistemlerine bağlı şebekeleri üzerinde mevcut PABX ler arası sayısal trunk devreleri tesis edilecektir.
d- Uzak Aboneler : Çetinkaya-Sivas kesimi üzerinde transmisyon sistemlerinin tesis edileceği tüm istasyonlarda (Sivas hariç) 10’ar abonelik uzak abone MUX kartının montajı yapılacaktır.
e- GSM-R Sistemi : Gelecekte tesis edilmesi planlanan GSM-R sistemine ait BTS’lerin sisteme bağlantıları SDH cihazları ile 2 Mbit/s PCM arayüzlerle yapılacaktır. İstasyon binalarına montajı yapılmayıp ara noktalarda konuşlandırılacak olan BTS ler en yakın SDH’e yüksek frekans kablosu üzerinden SHDSL modemler vasıtasıyla bağlanacaktır. Bu devreler GSM-R çözüm firması tarafından kurulacaktır.
f- IP Kamera: Gelecekte tesis edilmesi düşünülen IP kameraların güç beslemesi ve görüntü iletimi için MUX çatısı üzerinde en az 2 port PoE+ veya 6 port PoE (toplam 60W) ye sahip 10/100BaseT anahtarlama kartı tesis edilecektir. Bu kart üzerinde; 2.katman döngülerin engellenmesine yönelik olarak IEEE 802.1w, akan paket trafiğinin önceliklendirilmesi için IEEE 802.1p ve sanal yerel ağların oluşturulabilmesi için IEEE 802.1Q protokolleri desteklenmelidir. Bu amaçla MUX çatısı dışında harici bir PoE, PoE+ anahtarlama cihazının (Layer2 PoE switch) konumlandırılmasına müsade edilmeyecektir. Anahtarlanan IP kamera görüntüleri SDH sistemi üzerinde tesis edilecek ethernet portlarına aktarılarak EoS (Ethernet over SDH) protokolü üzerinden görüntü toplama merkezine iletilecektir. Anahtarlanan görüntü verilerinin 2 Mbps kanallar üzerinden SDH çatısına iletilmesi (Ethernet over PDH) görüntü kalitesi, band genişliği vb. nedenlerle kabul edilmeyecektir.
g- TCDD Intranet: Çetinkaya istasyonuna Türk Telekomünikasyon A.Ş. üzerinden iletilegelen kky ağ genişletme hizmeti, SDH ana omurgası üzerinden sağlanır hale getirilecektir.
Yukarıda belirtilen hizmetler için belirlenecek yeterli sayıdaki enaz 2x2 Mbps kapasitesinde MUX ekipmanları tanımlanan hizmetlere uygun ara yüzlerle donatılacak olup mümkün olması halinde bu işlevler SDH çatısı üzerinden kart bazlı da sunulabilecektir.
6. MEVCUT DURUM :
A) Sinyalizasyon SCADA :
Sivas-Çetinkaya kesiminde Sinyalizasyon SCADA sistemleri için ISKRA Frequency-Shift Modulated Voice Frequency Telegraph System VTG-FM 120 sistemi kullanılmaktadır. Sistemde çalışma frekansı 420-3180 Hz band aralığına 120 ile 240 Hz kanal aralığında 24 ve 12 kanala yerleştirilmektedir.

Sistemde verişte +, - doğru akım darbeleriyle kodlandırılmış muhtelif kanallara ait telgraf işaretleri kendilerine ayrılan frekanslarda alternatif akım haline getirilmektedir. Veriş yönünde (MARK, SPACE) telgraf darbeleri için fo-30 ve fo+30 verecek şekilde seçilebilmektedir. Kanal veriş filtresi ±30 Hz’lik bir band genişliğine sahiptir.

420-3180 Hz aralığındaki sinyalizasyon sistem bilgileri. Çetinkaya-Sivas kesimindeki bilgiler bir çift pupinli bakır kablo üzerinden fiziksel olarak iletilmektedir.
Sistemde alış yönünde ise bir çift bakır kablo üzerinden gelen alternatif akım darbeleri doğru akım darbeleri haline getirilmektedir. Alış yönünde alış filtresi kanallar içinden ilgili kanalı seçmektedir. Bu filtrelerde ±30 Hz’lik bir band genişliğine sahiptir.
Sivas-Çetinkaya kesiminde Sinyalizasyon SCADA sistemi; SCADA sisteminin kumanda merkezleri Sivas’ta olacak şekilde montajları yapılmıştır.

7. SİSTEM ADAPTASYONU :
Yüklenici tarafından temin edilecek transmisyon sistemlerinin, TCDD’nin Çetinkaya-Divriği kesiminde mevcut transmisyon sistemleri ile adaptasyonu yüklenici tarafından sağlanacaktır. Mevcut sistemde Çetinkaya-Sivas arası iletişim kuranportör sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Bu proje sonrasında kuranportör sistemi devre dışı bırakılacak olup Divriği-Çetinkaya arası sinyalizasyon ve elektrifikasyon bilgileri STM-16 ana omurgası üzerinden Sivas’a iletilmeye başlanacaktır. Bu kapsamda Çetinkaya-Divriği kesimi ve Sivas CTC merkezinde mevcut transmisyon sistemleri üzerinde gerçekleştirilmesi gereken konfigürasyonlar ile oluşacak ilave yazılım/lisans/donanıma bağlı masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Özcan GÜLMEZ Murat ŞAHİN Özgür KEPENEK

Tesisler Sürveyanı Tesisler Sürveyanı 4/XVI Mühendis

Emrullah HOCAOĞLU Orhan EVCİ

4/XVI Mühendis Tesisler Kontrolörü

Naci TUR


Tesisler Müdürü


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 79,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə