Çevre düzeni planlarinin önemiYüklə 26,27 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü26,27 Kb.

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören Mahallesi,

Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi İle Kepsut İlçesi Eşeler Mahallesinde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 Lisans No İle İzin Verilen Rüzgâr Enerjisine Dayalı Balıkesir RES Projesi Kapsamında EPDK’nun 07.08.2014 Tarih Ve 5156-11 Sayılı Kararı İle Toplam Kurulu Gücü 173.25 MW’a Çıkarılan Alanda

Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” Yapımına Yönelik Olarak Hazırlanan1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MAYIS 2016Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören Mahallesi, Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi İle Kepsut İlçesi Eşeler Mahallesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 Lisans No İle İzin Verilen Rüzgâr Enerjisine Dayalı Balıkesir RES Projesi Kapsamında EPDK’nun 07.08.2014 Tarih Ve 5156-11 Sayılı Kararı İle Toplam Kurulu Gücü 173.25 MW’a Çıkarılan Alanda

“Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” Yapımına Yönelik Olarak Hazırlanan

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Plan Açıklama Raporu  1. KONUM:

Balıkesir, Anadolu yarımadasının kuzey batısında ve önemli bir kısmı Marmara’da olmak üzere geriye kalan kısmı da Ege Bölgesinde yer alan bir ildir. Balıkesir ili güneyinden Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusundan Kütahya ve Bursa, kuzeyinden Marmara Denizi ile çevrilmiştir.

sol ok 15

ŞEKİL 1. Planlama Alanı - Balıkesir İlindeki Yeri.

  1. PLANIN GEREKÇESİ:

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören mahallesi, Karesi ilçesi Yeniköy mahallesi ile Kepsut ilçesi Eşeler mahallesi hudutlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 Lisans No ile izin verilen Rüzgâr Enerjisine dayalı Balıkesir RES Projesi kapsamında 18.04.2007 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca Lisans verilmiş 142.5 MW kurulu gücünde 52 Adet Rüzgar Türbini için 1/1000 Ölçekli Mevzii İmar Planı onaylanarak uygulamaya geçilmiş ve bu Türbinler inşa edilerek 142.5 MW kurulu gücündeki Rüzgâr Enerji Santrali faaliyete geçmiştir.

18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 Lisans No ile Üretim Lisansı verilen Balıkesir RES Projesi kapsamında ve Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören Mahallesi, Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi ile Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi sınırları içinde halen işletmede olan 142.5 MW (52 Türbin) kurulu gücündeki Rüzgâr Enerji Santralinde EPDK’nun 07.08.2014 Tarih ve 5156-11 sayılı kararı ile toplam kurulu gücü 173.25 MW’a çıkarılmıştır.EPDK tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 ile Üretim Lisansı verilen ve halen işletmede olan 142.5 MW (52 Türbin) kurulu gücünün EPDK’nun 07.08.2014 Tarih ve 5156-11 sayılı kararı ile 173.25 MW’a çıkarılması nedeniyle yeni inşa edilecek Türbinleri planlayabil-mek, mevcut planda planlanan yolların arazi şartlarından kaynaklanan olumsuz yöndeki ulaşı-labilirliğini gidererek ulaşım sirkülasyonunu yeniden oluşturarak mevcut planda ulaşımdan kaynaklanan sıkıntıları giderebilmek amacıyla “Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakla-rına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.


  1. MÜLKİYET DURUMU:

EPDK tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 ile Üretim Lisansı verilen ve halen işletmede olan 142.5 MW (52 Türbin) kurulu gücünün EPDK’nun 07.08.2014 Tarih ve 5156-11 sayılı kararı ile 173.25 MW’a (63 Türbin) çıkarılması nedeniyle yeni inşa edilecek Türbinleri planlayabilmek ve mevcut planda ulaşımdan kaynaklanan sıkıntıları giderebilmek amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören mahallesi, Karesi ilçesi Yeniköy mahallesi ve Kepsut ilçesi Eşeler mahallesi hudutlarında Maliye Hazinesi adına ve özel mülkiyete konu taşınmazlar, Mera ve Devlet Ormanı vasfındaki alanları kapsamaktadır.


  1. HÂLİHAZIR (MEVCUT) DURUM:

Planlama alanımız Balıkesir-Bursa Karayolunun doğusunda ve Altıeylül-Karesi-Kepsut ilçelerini kapsayan bölge içinde bulunmaktadır. Planlama alanı içinde halen faaliyete devam eden Rüzgâr Enerji Santrali bulunmaktadır.


  1. MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:

Planlama alanımızın içinde olduğu Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören mahallesi, Karesi ilçesi Yeniköy mahallesi ile Kepsut ilçesi Eşeler mahallesi hudutlarında ve EPDK tarafından 18.04.2007 Tarih ve EÜ/1167-6/839 Lisans No ile Rüzgâr Enerjisine dayalı Balıkesir RES Projesi kapsamında 18.04.2007 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca Lisans verilmiştir. EPDK tarafından yukarıda adı geçen mahallelere kurulması planlanan 52 Türbinden oluşan RES alanlarına ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Balıkesir İl İdare Kurulunun 07.05.2008 tarih ve 25142 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 21.05.2008 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiş ve bu Türbinler inşa edilerek faaliyete geçilmiştir.


  1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

“Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanabilmesi için mülga Balıkesir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 13.02.2014 tarih ve 2244 sayılı yazısı ile ilgili Kurumlara yazılar yazılarak Kurum Görüşleri istenmiş, ayrıca 6360 sayılı kanuna göre 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimi itibariyle Balıkesir İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliğinin sona ermesi nedeniyle yatırımcı tarafından eksik Kurum Görüşleri tamamlanmış ve görüş istenen kurumlardan gelen yazılar doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu Kurumlarla yapılan yazışmalar ve cevapları 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planında detaylı olarak verilmiştir.

  1. PLANLAMA KARARLARI:

Balıkesir bölgesinde yer alan Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali 52 türbini ile 142,5 MW kurulu güce sahiptir ve TEİAŞ Poyraz ve Balıkesir 154 KW Şalt Alanına bağlıdır. BARES Rüzgâr Santrali’nin bakanlığa kabulü 8 aşamalı olarak 17 Ağustos 2012, 14 Eylül 2012, 6 Ekim 2012, 3 Kasım 2012, 22 Kasım 2012, 22 Aralık 2012, 2 Şubat 2013 ve 27 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış, 49 yıl süreyle üretim lisansı 18 Nisan 2007 tarihinde alınmış ve yıllık 549 GWh üretim kapasitesine sahiptir.

Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören Mahallesi, Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi ile Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi sınırları içinde ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. Balıkesir RES Üretim Tesisleri İçinde “Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapımına yönelik olarak planlanmış olup, bu alanda Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisleri (Direk Yerleri ve Trafo) ile Şalt Tesisleri yapılabilecektir.

“Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda planlama çalışması esnasında Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1) ve Uygun Alan-2 (UA-2) (Kaya Ortamlar) olarak belirlenen yerle-şime uygunluk haritaları aynen plan üzerine aktarılmıştır

“Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda planlama alanımızın içindeki mevcut RES Alanı içindeki Şalt Sahası ile bütünlenme sağlanmış ve bu alana gelen Yollar devam ettirilerek planlama alanı içindeki Türbinlere olan Ulaşım İlişkisi sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak mevcut planda 7 m genişliğinde planlanan bu yollar RES yollarının yapım aşamasında arazilerin topoğrafik yapısı gereği ortaya çıkan yarma ve dolgulardan dolayı daha geniş yapılmıştır. Bu nedenle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yol genişlikleri en az 7 m olarak planlanmışken, arazide yapılan tespitler neticesinde bu yolların uygulanabilirliğinin olmaması sebebiyle bazı yollar iptal edilmiş, bazı Türbinler arasındaki yol genişlikleri ise tadil edilerek; mevcut arazi koşuları doğrultusunda ve eğime uygun olarak, 12 m ile 15 m arasında planlanmıştır.

Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi Ayvatlar-Karakaya-Kürse-Gökçeören Mahallesi, Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi ile Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi sınırları içinde ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. Balıkesir RES Üretim Tesisleri İçinde “Türbin Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapımına yönelik olarak planlanan Türbin Alanında Türbin Kanadı ile beraber Trafo, Rüzgâr Türbin Direkleri, yollar ile Şalt Merkezi ve Şalt Kontrol Binası Tesisleri ile beraber bu alana yönelik İdari ve Sosyal Tesisler inşa edilebilecek, yapılanma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenmektedir.

ŞEKİL 2. Planlama Alanı - Teklif Planın Uydu Görüntüsü Üzerindeki Konumu.

Yüklə 26,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə