Construcţiilor şi turismului reglementăriYüklə 343,56 Kb.
səhifə15/15
tarix26.10.2017
ölçüsü343,56 Kb.
#14806
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
III. Nr. ...........................
Conform cu licenţa nr:

According to licence nr:

:  1. Numele titularului (deţinătorului):

Name of the holder:

...............................................................
VII. Emis de:

Issued by:
XI. X. Locul/data eliberării:

..................../......................
Semnătura:

SignatureAnexa 3 la RACR – LPAN AUN


FIŞA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

LA SOL ŞI ÎN ZBOR

Întocmită în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificărilor/autorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna) _________________

________________________________________, născut (ă) la data de____________, în localitatea __________________________________, domiciliat (ă) în _______________________________, ______________________________________, tel. ________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr)_______________________________________________, eliberat de ______________________________________________, la data de______________, CNP___________________, astfel:___________________________________________________

_______________________________________________________________________________.(Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificări / autorizaţii, conform reglementării RACR – LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare.)

PREGĂTIREA TEORETICĂ

Nr. Poz.

Disciplina

Nr. ore de pregătire efectuat

Data finalizării pregătirii

Numele instructorului sub supravegherea căruia a fost efectuată pregătirea

Sem – nătu –ra

(i)

Legislaţie aeronautică şi reglementări

(ii)

Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare nemotorizate

(iii)

Performanţe de zbor şi planificarea zborului

(iv)

Performanţe umane


(v)

Meteorologie


(vi)

Navigaţie


(vii)

Proceduri operaţionale


(viii)

Principii de zbor


(ix)

Radiotelefonie


(x)


*

(xi)


**

Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) ___________________________________ a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretică specifică, conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR - LPAN AUN.

Instructor: _____________________________________ Data: _____________(Numele şi semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul))

PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ŞI ÎN ZBORNr. Ore de pregătire la sol

Nr. Ore de pregătire în zbor/nr. dec./at.

Data finalizării pregătirii

Numele instructorului sub supravegherea căruia a fost finalizată pregătirea

Semnătura


DC

SC

Raid***
****
Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) ___________________________________ a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor, conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR - LPAN AUN.

Instructor: _____________________________________ Data: _____________(Numele şi semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul))
Persoana instruită: ______________________________ Data: ____________

(Semnătura persoanei instruite)
Notă: Prezenta fişă poate fi completată, cu scris de mână, şi semnată de o singură persoană, sau, corespunzător poziţiei respective din fişă, de mai multe în cazul în care pregătirea nu a fost efectuată sub supravegherea unui singur instructor.

Pentru fiecare clasă de aeronave (parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare) pentru care se solicită certificarea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se completează separat căte o fişă.

Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR - LPAN AUN, se barează.

Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlneşte simbolul “/” se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită certificarea.

În cazul obţinerii calificărilor / autorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem se specifică pe prezenta fişă, cu scris de mînă, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursurile respective, numărul şi data aprobării cursului de instructor respectiv de pilot de tandem.
* Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor respectiv Metodologia zborului în tandem) în cazul obţinerii calificărilor / autorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem.

** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale), după caz, cu: lansări de paraşutişti, zbor cu pasageri şi/sau zbor în remorcaj.

*** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale)

**** Spaţiu rezervat a se completa în cazul obţinerii calificărilor / autorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem.
Anexa 4 la RACR – LPAN AUN

DECLARAŢIA EXAMINATORULUI


Subsemnatul (a)____________________________, născut (ă) la data de___________

în localitatea __________________________, domiciliat (ă) în _______________________,

_____________________________________, tel.__________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr)______________________________________, eliberat de________________________________________, la data de_________________, CNP______________________, având ca pregătire / calificare: _______________________ ___________________________________________________________________________

declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voinţa, să îndeplinesc atribuţiunile de examinator / inspector în conformitate cu reglementarea aeronautică RACR – LPAN AUN, aprobată de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin: ___________________________________________________________________________, asupra căreia am luat cunostinţa şi mi-am însuşit-o, precum şi în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.

Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute în reglementările de mai sus, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Dată în faţa noastră,

reprezentanţi ai autorităţii de certificare / martori:

(numele şi semnătura)
_______________________________

_______________________________

Data __________________________
Semnătura

_______________________________Notă: Declaraţia se completează, de către semnatar, cu scris de mână.

Anexa 5 la RACR – LPAN AUN

Viza instructorului sub supravegherea

căruia s-a finalizat cursul (programul)

Subsemnatul________________________________, născut (ă) la data de______________, în localitatea ___________________________, domiciliat (ă) în _______________________ _______________________________________________, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr)_________________________________, eliberat de _________________, la data de______________, CNP ________________, elev pilot / pilot pe clasa / clasele de aeronave AUN _______________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________________

(Se menţionează după caz: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane.)

vă rog prin prezenta a dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea eliberării / revalidării / reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificărilor /

autorizaţiilor aferente, astfel:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Se menţionează după caz: pilot, instructor, pilot de tandem şi alte calificări / autorizaţii, conform reglementării RACR – LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare.)


Cunosc în totalitate reglementările aferente activităţii de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultrauşoare nemotorizate din proprie iniţiativă şi cunoscând riscurile şi responsabilităţile aferente acestei activităţi mi le asum, activitatea de zbor desfăşurată fiind strict pe propria răspundere.

Posed carnet de zbor completat la zi având un număr total de ______ zboruri, totalizând_________ore de zbor.

Pe clase de aeronave am o experienţă de zbor astfel:
Clase: starturi ore minute
Parapantă: ________ ______ ______

Deltaplan: ________ ______ ______

Planor: ________ ______ ______
Pe verso prezentei cereri se află opisul cu documentele anexate prezentei cereri
Semnătura: Data:_____________

___________________


Notă: Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână şi este adresată autorităţii de certificare.

Anexa 6 la RACR – LPAN AUN

PROCES VERBAL NR. _________

de examinare
Încheiat astăzi __________________ ca urmare a finalizării examinări teoretice şi a sustinerii testului de îndemânare practică efectuate în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificărilor/autorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna)

______________________________, născut (ă) la data de_________________, în localitatea __________________________, tel. _____________, domiciliat (ă) în ______________________ ___________________________________________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr)_____________________, eliberat de ________________________, la data de ____________________, CNP _________________, astfel: _______________________

_______________________________________________________________________________________________.

(Se menţionează după caz: pilot, instructor, pilot de tandem şi alte calificări/ autorizaţii, conform reglementării RACR – LPAN AUN, pentru: parapantă, deltaplan, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare.)

REZULTATUL EXAMINĂRII TEORETICE: (note/procente
(i) Legislaţie aeronautică şi Reglementări ___________________


(ii) Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare nemotorizate ___________________

(iii) Performanţe de zbor şi planificarea zborului ___________________

(iv) Performanţe umane ___________________

(v) Meteorologie ___________________

(vi) Navigaţie ___________________

(vii) Proceduri operaţionale ___________________

(viii) Principii de zbor ___________________

(ix) Radiotelefonie ___________________

(x) * ___________________

Media: ___________________

Examinator: _____________________________ Data: ___________________(Numele şi semnătura)
REZULTATUL TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE PRACTICĂ:

ADMIS/RESPINS

Examinator: ____________________________ Data: ______________

(Numele şi semnătura)
Persoana examinată: _____________________ Data: ______________

(Semnătura persoanei examinate)
Notă: Prezentul proces verbal poate fi completat, cu scris de mână, şi semnat de o singură persoană, sau, corespunzător examinării efectuate, de mai multe în cazul în care examinarea nu a fost efectuată de către un singur examinator.

Pentru fiecare clasă de aeronave (parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare,baloane ultrauşoare) pentru care se solicită atestarea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se completează separat procese verbale, conform prevederilor RACR - LPAN AUN.

Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR - LPAN AUN, se barează.

Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlneşte simbolul “/” se lasă nebarat cazul care corespunde persoasnei care solicită atestarea.

În cazul obţinerii calificărilor/autorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem se va specifica pe prezenta fişă, cu scris de mînă, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursurilor respective, numărul şi data aprobării cursului de instructor respectiv de pilot de tandem.

Prin semnătura instructorilor examinatori, înscrisă pe prezentul proces verbal, aceştia atestă că au verificat şi se îndeplinesc cerinţele prevăzute în RACR – LPAN AUN corespunzătoare cazului pentru care este întocmit procesul verbal.


* Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor respectiv Metodologia zborului în tandem) în cazul obţinerii calificărilor/autorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem.

Anexa 7 la RACR – LPAN AUN

DECLARAŢIE

Subsemnatul ______________________________, născut la data _______________, în localitatea ______________________________________, jud. ____________________, fiul lui ___________________ şi al ___________________, posesor al actului de identitate (tip, serie, numar)____________________________________, eliberat de _____________, la data de _________________, CNP _______________, domiciliu actual _______________, tel. acasă____________, tel. serviciu ______________, mobil__________________, pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate din anul ________ , cunosc în totalitate reglementările aferente activităţii de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi mă angajez să le respect.

Declar că practic zborul cu aeronave ultrauşoare din proprie iniţiativă şi cunoscând riscurile şi responsabilitaţile aferente acestei activităţi mi le asum, activitatea de zbor desfăşurată fiind strict pe propria răspundere.

Pe clase de aeronave am o experienţă de zbor astfel:


Clasa starturi ore minute

Alte clase:

Parapantă: ________ ______ ______

Deltaplan: ________ ______ ______

Planor: ________ ______ ______

SEMNĂTURA _____________________ DATA________________

DATĂ ÎN FAŢA NOASTRĂ:
MARTORI: ________________________________________

________________________________________Anexa 8 la RACR – LPAN AUN


AUTORIZATIE DE ZBOR IN SIMPLA COMANDA

PENTRU AERONAVE ULTRAUSOARE NEMOTORIZATE
clasa ____________________________________
Prin prezenta autorizez pe domnul (doamna)____________________________,
nascut (ă) la data de______________, în localitatea _______________________,
domiciliat în ________________________________, posesor al actului de identitate (tip, serie, numar) ______________________,

eliberat de ___________________,la data de______________, CNP _______________, să efectueze activitate de zbor în simplă comandă cu aeronave ultrauşoare din clasa ____________________, în conformitate cu reglementările în vigoare.


Are la data eliberării prezentei autorizaţii un numar de _________zboruri, care

totalizează _______ ore şi _______ minute, pe această clasă de aeronave ultrausoare.


Pe alte clase de aeronave are o experienţă de zbor astfel: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


Pe perioada de timp pâna la obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate acesta (aceasta) efectuează activitate de zbor sub supravegherea subsemnatului.
Data:__________________

Pilot instructor: __________________________________


(Numele şi semnatura)Yüklə 343,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə