Cross-Cutting ObjectivesYüklə 69,52 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü69,52 Kb.
#22887

11 Kasım, 2005

Tablo 1: Sonuç Matrisi

Türkiye’ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi

2006-2010Ortak Hedefler

Sivil Toplumun Gelişmesi, Cinsiyet Eşitliği ve İnsan ve Çocuk Haklarının Korunması


Ulusal Öncelik 1: a) Uluslararası normlara saygılı ve herkese fırsat eşitliği sağlayan, hesap verme sorumluluğuna sahip, şeffaf ve katılımcı yönetişim.

b) Kapasite ve araçlar bakımından etkili, çevreye duyarlı yönetişim.

Uzun vadeli strateji (2001-2023)

Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.
Ülke Programı SonuçlarıÜlke Programı Çıktıları
Ortaklar
  1. Her seviyedeki karar alma mekanizmalarına katılımın sağlanması için bireysel, kolektif ve kurumsal kapasitelerin artırılması. (UNDP – BM Kalkınma Programı, UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, UNIDO – BM Sinai Kalkınma Örgütü, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, FAO – BM Gıda ve Tarım Örgütü, UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)
   1. Kadınlar, gençler ve çocuklar için oluşturulmuş eylem platformlarına sahip İl Genel Meclislerinin sayısının artırılması ve güçlendirilmesi, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesi ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde öngörülen çalışmaların takibi için sivil toplumun etkisinin ve toplumsal katılımın artırılması.

   2. Kadınların siyasi alanda daha çok yetkilendirilmesi ve cinsiyet meselelerine Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) öngördüğü biçimde yön verilmesi.

   3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı ve yaygınlaştırılmasıyla, hem kadınlar, hem erkekler için bilgiye ve katılıma erişim sağlanması.

   4. Ekonomik ve sosyal meselelerin ele alınmasında sosyal ortakların birbirleriyle diyaloğa girme kapasitelerinin arttırılması.

   5. Ekonomik başarı ve verimlilik artışını izlemek ve ulusal ve kurumsal seviyelerdeki karar alma mekanizmalarında uygulanacak etkili strateji ve politikaları üretmek için kapasitenin arttırılması.

   6. Merkezilikten uzaklaştırılmış yerel yönetimler için belediye ve il idaresi kapasitelerinin geliştirilmesi ve bazı coğrafi bölgelerde eğitim ve ağ oluşturma çalışmaları aracılığıyla hizmet dağıtımının iyileştirilmesi.


1.1 Hükümet: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ);Meclis: Komisyonlar;

Sivil Toplum Kuruluşları: TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, TİSK, İŞKUR, Youth for Habitat, Halkevleri, Yerel Gündem 21, Medya (çocukları gözeten medya ağı dahil), üniversiteler;

Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu (AK), Dünya Bankası (DB), Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA- EMME);

Yerel İdareler: Belediyeler;

Özel Sektör: Microsoft dahil.

  1. İnsan hakları alanındaki uluslararası norm ve standartların uygulanması ve izlenmesi için yerleştirilen mekanizmaların güçlendirilmesi. (UNDP – BM Kalkınma Programı, UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu, FAO – BM Gıda ve Tarım Örgütü)  1. Çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekosistemlerin yönetimi ve korunmasının güçlendirilmesi. (UNDP – BM Kalkınma Programı, UNIDO – BM Sinai Kalkınma Örgütü, FAO – BM Gıda ve Tarım Örgütü)


   1. İnsan hakları ve AB siyasi kriterlerinin göz önüne alınmasında yerel ve merkezi seviyelerde güçlendirilmiş kapasitelere katkıda bulunulması.

   2. Yerinden edilmiş nüfusla ilgili meseleler ele alınırken, Ülkesinde Yerinden Edilenler için BM Kılavuz İlkelerinin ve uluslararası mülteci sözleşmelerinin de dahil olduğu uluslararası standartlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması.

   3. Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve uluslararası mülteci koruma ilkeleri ile ilgili konuları, yerel/bölgesel ve ulusal yasama, proje planlama ve uygulama ile birleştirecek hükümet ve hükümet-dışı kurumsal kapasitelerin inşa edilmesi.

   4. Özel teşebbüsün Küresel İşbirliği Programına bağlılık ve katılımı ile şirketlerin sosyal sorumluluklarının sağlanması ve güçlendirilmesi.

   5. Çocuk ceza adaleti sisteminin uluslararası standart ve normlarla uyumunun geliştirilmesi.

   6. Kolluk kuvvetlerinin, adli memur ve sosyal yardım uzmanlarının, yasayla çatışan çocuklarla karşı karşıya kaldıklarında, cinsiyete duyarlı ve çocukları gözeten, yeniden kazandırma tedbirlerinin uygulanmasının sağlanması.

   7. Gençlerin, özellikle şehirlerde yaşayanların yasalarla karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla çocukları koruma mekanizmalarının geliştirilmesi.

   8. Başta çalışan çocuklar ve sokak çocukları olmak üzere, savunmasız ve yardıma muhtaç çocukların, aracılık yoluyla aileyle bütünleşmelerinin sağlanması veya alternatif bakım ve koruma yöntemleri de dahil olmak üzere koruyucu mekanizmaların ülke genelinde yürürlüğe girmesinin sağlanması.
   1. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde alınan kararların uygulanması ve çevreyle ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin hayata geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin kapasitesinin güçlendirilmesi.

   2. Tarım, balıkçılık, orman ve enerjinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi ve doğal kaynakların korunmasında yoksul-odaklı bir tutum benimsenmesi için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması.

   3. İklimle ilgili tehlikelerin ele alınmasında uygulanacak stratejilerin oluşturulması ve uygulanması için ulusal ve yerel kapasiteleri güçlendirerek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) uygulanmasına yardımcı olunması.

   4. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin kullanımının sona erdirilmesi ve Kalıcı Organik Kirleticilerin ortadan kaldırılması için kapasitelerin artırılması.

   5. Enerji verimliliğini geliştirerek ve doğal kaynakları koruyarak üretkenliğin ve rekabet imkânının artırılması.1.2 Hükümet: Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, DPT, SHÇEK, GAP-BKİ, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB);Meclis: Komisyonlar

Sivil Toplum Kuruluşları: Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü de dahil olmak üzere üniversiteler, Türkiye Kurumsal Yönetişim Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Sanayi Odaları, Çocuk ve Gençlik dernekleri; ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar; toplumsal kuruluşlar, Barolardaki Çocuk Hakları Komisyonları, Gençlik Federasyonu;

Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası;

Yerel İdareler: Belediyeler;

Özel Sektör: Microsoft da dahil olmak üzere şirketler.


  1. Hükümet: Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK ve KOSGEB de dahil olmak üzere Devlet Araştırma Enstitüleri.

Sivil Toplum Kuruluşları: Eurosolar ve WWF Türkiye dahil olmak üzere, Hükümetdışı Çevre Örgütleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da dahil olmak üzere Vakıflar, TOBB, Sanayi Odaları, Çevre Mühendisleri Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ);

Uluslararası Örgütler: Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Bölgesel Çevre Merkezi-Avrupa Komisyonu/Türkiye ve Avrupa Komisyonu.Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: Stratejik eşgüdüm Binyıl Kalkınma Hedefleri/Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Görev ve Çalışma Grubu tarafından sağlanacaktır. BM Mukim Koordinatörünün başkanlığında çalışan Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler çalışma grubu, BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu hedefe yönelik katkılarını destekleyecektir. Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev Grubu aracılığıyla BM Ülke Ekibine rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını sağlamakla sorumlu olacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde Çalışma Grubu’na dahil edilecektir.Ulusal Öncelik 2: Nüfusun, yoksulluk sınırı altında yaşayan önemli bir oranı açısından yoksulluğun azaltılması; ihtiyaç halindeki insanlara sunulan temel sosyal hizmetlerin kalitesinin arttırılması.

Uzun vadeli Strateji (2001-2023)

Orta vadeli Program (2005-2007)

Hükümet’in Acil Eylem Planı (2002)

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 2: 2010 yılı itibariyle yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması için gerekli sosyal ve ekonomik politikaların etkili bir şekilde uygulanması ve savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sunulan temel sosyal hizmetlerde belirli bir kalitenin sağlanması.

Ülke Programı Sonuçları


Ülke Programı Çıktıları


Ortaklar

  1. Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin herkes için hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amacıyla sivil toplum ile özel sektör arasında gerçekleştirilecek ortaklık yoluyla yoksul-odaklı politikaların geliştirilmesi. (UNDP – BM Kalkınma Programı, UNIDO – BM Sınaî Kalkınma Örgütü, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, FAO – BM Gıda ve Tarım Örgütü)  1. Öncelikle kızlar olmak üzere, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretime kayıt yaptıran çocukalrın sayısının arttırılması. (UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü)  1. Savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sağlanan temel sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve bu yöndeki talebin çoğaltılması için getirilmiş proaktif stratejilerin uygulanması. (UNFPA - BM Nüfus Fonu, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu)


   1. Tüm Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin sistematik bir biçimde izlenmesi ve hayata geçirilmesi (BM Ülke Ekipleri ve BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Çalışma Grubu).

   2. Yoksul-odaklı sektörel kalkınma politikalarının, diyalog yoluyla sosyal yardımlaşma ve sığınmacılar ile mültecilerin entegrasyon politikaları çerçevesinde sosyal dayanışma ağına dahil edilmesi yöntemlerini de içerecek şekilde uygulanması.

   3. Sosyal ve ekonomik politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında, istatistiksel ve ayrıştırılmış demografik verilerin ve bilgilerin hazır edilmesi ve göz önünde bulundurulması.

   4. Özel sektördeki rekabetin Küresel İşbirliği Programıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve ürün standartlarının yükseltilmesi.

   5. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları politikalarını da içeren teşvik ve diğer yatırım politikalarının, bölgesel eşitsizliğin azaltılmasında ve yeni iş imkânları yaratılmasında en yüksek etkiye ulaşacak şekilde rasyonelleştirilmesi.

   6. Toplumda cinsiyet eşitliğini gözeten küçük ve orta ölçekli işletmelerin, girişimcilik ve iş geliştirme hizmetleri, kümeleştirme, uygun teknolojilerin kullanımı ve mesleki eğitim yoluyla ulusal ve küresel değer zincirlerine entegrasyonunun artırılması.

   7. Kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere yoksul kesimin sosyal ve ekonomik anlamda yetkilendirilmesi için sivil toplum ve özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen, mikrokredi de dahil olmak üzere, yerel seviyede yoksulluk teşviklerinin uygulanması.

   8. Daha az gelişmiş bölgelerde, organik tarım teknikleri ve tarım endüstrisi alanındaki yenilikler de dahil olmak üzere pilot çalışmalarla toplumda cinsiyet eşitliğini gözeten kırsal kalkınma ve üretkenlik modellerinin geliştirilmesi.   1. Ulusal seviyede okul öncesi eğitim politikasının yerleştirilmesi.

2.2.2 Çocuklara uygun okul kriterlerinin, ilkokulların en az yüzde 30’unda uygulanması.

   1. İlkokula kayıtlarda cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi ile kızların ortaokula kaydını destekleyici çalışmaların genişletilmesi.


   1. Kentlerdeki çocukların yüzde 30’unun okul öncesi eğitimi tamamlaması ve kırsal alanlarda okul öncesi eğitim modellerinin toplumsal olarak geliştirilmesi.

   2. Yaşları 10 ila 14 arasında, hiç okula gitmemiş veya eğitimi sürerken okuldan alınmış kız ve erkek çocuklarına kaliteli ilköğretim programlarının sunulması.

   3. Sığınma talebinde bulunmuş ve mülteci konumunu kazanmış çocukların okula erişiminin izlenmesi, bu çocuklara özel eğitim programlarının hazırlanmasının desteklenmesi.


   1. Ulusal seviyede bir yaşın altındaki çocuklar arasında aşılanma oranının yüzde 90’a ve tüm bölgelerde yüzde 80’in üzerine çıkarılması.

   2. Bebeklerde yalnızca anne sütüyle beslenme oranının yüzde 40’a çıkarılması.

   3. Tüm kadınlar ve erkekler için, üreme haklarını kullanabilmelerini sağlayacak kaliteye sahip üreme sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması.

   4. Gençler için, cinsel ve üreme haklarına ilişkin bilgiye ve bu alanda gençleri gözeten hizmetlere erişimin artırılması.

   5. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve HIV/AIDS’in önlenmesi ve tedavisi için gerekli bilgi ve hizmetlere toplumun tüm kesimleri için daha iyi erişimin sağlanması.

   6. İyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların ortadan kaldırılması ve demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık vakalarının azaltılması.

   7. Anne-baba olacak kişilere doğum öncesi, doğum süreci ve doğum sonrası bakım sağlanarak çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması.  1. Hükümet: Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’ndan Sorumlu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, KOSGEB, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, GAP-BKİ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SHÇEK;

Meclis: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

Komisyonları;Sivil Toplum Kuruluşları: İŞKUR, TÜRK-İŞ, TİSK, DİSK, HAK-İŞ, Atatürk Üniversitesi de dahil olmak üzere diğer üniversiteler, Uçan Süpürge, MAYA ve KADER, TOBB, Yabancı Sermaye Derneği (YASED), TÜSİAD, Sanayi Odaları, Ulusal ve Yerel Medya, Türk Bankalar Birliği;

Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu,

Dünya Bankası.
  1. Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı (Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü; Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü; İlköğretim Genel Müdürlüğü; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SHÇEK; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, DPT, DİE;

Meclis: Komisyonlar;

Sivil Toplum Kuruluşları: AÇEV, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, Willows Vakfı, ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar, medya (çocukları gözeten medya ağı da dahil), toplumsal kuruluşlar;

Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu (Temel Eğitim Projesi’ne Destek) ve Dünya Bankası;  1. Hükümet: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DİE, DPT, SHÇEK;

Meclis: Komisyonlar;


Sivil Toplum Kuruluşları: Willows Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları ile toplumsal kuruluşlar, ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, AÇEV;

Uluslararası Örgütler: Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu (Temel Eğitim Projesi’ne Destek);

Özel Sektör: Şirketler ve medya (çocukları gözeten medya ağı dahil).Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu sonuca yaptığı katkıların koordinasyonunu sağlamak üzere bir Yoksulluk/Eşitsizliğin Azaltılması Çalışma Grubu kurulacaktır. Bu Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev Grubu aracılığıyla BM Ülke Ekibine rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını sağlamakla sorumlu olacaktır. HIV/AIDS Çalışma Grubu kendi çalışma alanıyla ilgili konularda teknik destek sağlayacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde Çalışma Grubu’na dahil edilecektir.
Ulusal Öncelik 3: Kadınlar, çocuklar ve gençlere, fırsat eşitliği ve çeşitli hizmetler sunarak koruyucu çevre sağlanması.

Uzun vadeli Strateji Planı (2001-2023)

Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)

Orta vadeli Program (2005-2007)

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 3: 2010 yılı itibariyle, kadınlara ve gençler de dahil olmak üzere çocuklara, sahip oldukları hakları kullanabilmelerini ve bu haklardan tümüyle faydalanabilmelerini sağlayacak daha koruyucu bir çevre sağlanması.
Ülke Programı Sonucu


Ülke Programı Çıktıları

Ortaklar
  1. Kadınlar, çocuklar ve gençlere fayda sağlayacak siyasi ve mali yükümlülüklerin artırılması ve buna imkân sağlayan yasa, politika, plan ve sosyal bütçelerin kabul edilmesi ve etkili bir şekilde uygulanması. (UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, UNFPA – BM Nüfus Fonu, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, WHO – Dünya Sağlık Örgütü, UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, IOM – Uluslararası Göç Örgütü, UNDP – BM Kalkınma Programı)
  1. Zarar veren uygulamaların, şiddetin, tacizin, ihmalin ve sömürünün azaltılması için önleyici ve koruyucu mekanizmaların yerleştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. (UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, UNDP – BM Kalkınma Programı, UNFPA - BM Nüfus Fonu, ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)


  1. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programında yer alan ve buradan kaynaklanan kadın ve çocuk haklarının daha iyi korunması, uygulanması ve bu haklarla ilgili bildirimde bulunulabilmesi için hem ulusal, hem de yerel seviyelerde kapasitelerin geliştirilmesi. (ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü, UNICEF – BM Çocuklara Yardım Fonu, UNFPA - BM Nüfus Fonu)


   1. Çocuklar, gençler ve kadınlar için her aşamada politikaların ve eylem planlarının geliştirilmesi.

   2. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin ortadan kaldırılması için Ulusal Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi’nin uygulanması.

   3. Milletvekillerinin, bütçe harcamalarının çocuklar ve cinsiyet perspektifinden izlenmesi ve incelenmesi için bir mekanizma oluşturmasının desteklenmesi.

   4. Politika üreten ve karar alma süreçlerinde rol oynayanların, meslek sahiplerinin, anne-babaların, ergenlik çağındaki gençlerin de dahil olmak üzere, çocukların, çocuk ve genç hakları konusundaki bilgilerinin artırılması.   1. Anne-babaların ve bakıcıların yüzde 30’unun, doğum kaydını da içeren pozitif çocuk yetiştirme uygulamalarını öğrenmesi ve kullanması.

   2. Okuldan ayrılmış, anne-babanın gözetiminden uzakta yaşayan ve/veya özel ihtiyaçları bulunan, sığınmacı veya mülteci gençlerin kendilerini zararlı uygulamalardan, şiddetten, tacizden, ihmalden ve sömürüden nasıl koruyacaklarına dair bilinçlendirilmesi.

   3. Politika üreten ve karar alma süreçlerinde rol oynayanların ve medyanın, başta şiddet olmak üzere cinsiyetle ilgili konularda daha çok bilinçlendirilmesi.

   4. Bir çocuk koruma modelinin oluşturulması için, özel koruma gereksinimi içerisinde olan çocukların bakımı ve korunması için gerekli asgari standartların geliştirilmesi.

   5. Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı uluslararası standartlara paralel bir biçimde geliştirilmiş, kapsamlı bir ulusal çocuk işçiliği izleme mekanizmasının oluşturulması.


   1. Kadın, çocuk ve gençlerden sorumlu kurumlar arasında eşgüdüm mekanizmalarının geliştirilmesi.

   2. Kadın ve çocuk hakları için bildirim, şikayet ve uygulama sistemlerinin geliştirilmesi.


3.1 Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, DİE, DPT, SHÇEK, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP-BKİ, RTÜK;Meclis: Komisyonlar;

Sivil Toplum Kuruluşları: Barolar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, toplumsal kuruluşlar, Halkevleri, gençlik federasyonları, çocuk ve gençlik dernekleri, ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar;

Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası;

Yerel İdareler: Belediyeler;

Özel Sektör: Ulusal ve yerel medya (çocukları gözeten medya ağı dahil).  1. Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı (Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü; Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü; İlkÖğretim Genel Müdürlüğü) İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SHÇEK, GAP-BKİ, DİE;

Meclis: Komisyonlar;

Sivil Toplum Kuruluşları: AÇEV, Willows Vakfı; Gençlik Federasyonu, Çocuk ve gençlik dernekleri, diğer sivil toplum kuruluşları ve toplumsal kuruluşlar, ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar;

Yerel İdareler: Belediyeler;

Özel Sektör: Medya (çocukları gözeten medya ağı dahil), üniversiteler ve araştırma enstitüleri, çocukları gözeten medya ağı dahil olmak üzere medya ve özel sektör.

  1. Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GAP-BKİ, DPT, SHÇEK;

Meclis: Komisyonlar;

Sivil Toplum Kuruluşları: Toplumsal kuruluşlar, çocuk ve gençlik dernekleri, ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere çocuklar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri;

Yerel İdareler: Belediyeler;

Özel Sektör: Çocukları gözeten medya ağı dahil olmak üzere medya.Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: Kadınlar , çocuklar ve gençler konularına bakacak bir çalışma grubu, BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu hedefe yönelik katkılarının eşgüdümünü sağlamakla sorumlu olacaktır. Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev Gücü aracılığıyla BM Ülke Ekibine rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını sağlamakla sorumlu olacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde Çalışma Grubu’na dahil edilecektir.

Yüklə 69,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə