Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Sabit stenokardiya adlanan klinik sindrom nə vaxt meydana çıxmır?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə15/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

925) Sabit stenokardiya adlanan klinik sindrom nə vaxt meydana çıxmır?
A) Soyuqda, çoxlu miqdarda qida qəbulunda

B) Sakitlikdə, çox vaxt gecələr yuxuda

C) Arterial təzyiqin yüksəlməsində

D) Emosional stressdə

E) Fiziki gərginlikdə (hərəkət, yüksəkliyə qalxma, ağırlıq qaldırma)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 7
926) Son zamanlar stenokardiya simptomlarını və işemiya əlamətlərinin (gizli işemiya daxil olmaqla) aradan qaldırılmasında əlavə hansı antiişemik preparatlardan istifadə olunur?
A) Birbaşa renin inhibitorları

B) Kalium kanalları aktivatorları

C) Α-adrenerqik blokatorlar

D) Α-adrenergik antaqonistlər

E) Sinus düyününün inhibitorları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
927) Bronxial astmalı hamilə qadınlara aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi tövsiyə edilmir?

A) Kromoqlisiy turşusu preparatları

B) Budesonid

C) Leykotrien reseptorlarının antoqonistləri

D) Beklametazon

E) β2 - reseptorlarin aqonistləri


Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
928) Hansı preparat bronxial astma zamanı tutmaları dərhal aradan qaldırmır?
A) Aminofillin

B) Berotek

C) Formaterol

D) Berodual

E) Seretid
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
929) Atopik dermatitlərdə yerli isifadə uçün nəzərdə tutulan yüksək dərəcəli aktivliyə malik olan qükokortikosteroidlərə hansı aid deyil?
A) Hidrokortizon

B) Fluosinol asetonid

C) Hidrokortizon 17 - butirat

D) Mometazon furoat

E) Betametazon
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
930) Aşağıdakılaarın biri Layella sindromunun sinonimidir?

A) Epidermal toksik ödem

B) Angionevrotik ödem

C) Eksfoliativ dermatit

D) Epidermal toksik nekroliz

E) Allergik dermatomiozit


Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
931) Dərman allergiyası törədən preparatların əlavə təsirlərinə hansı əlamət aid deyil?
A) Preparatın ləğv edilmsindən 3 - 5 gün sonra reaksiyanin xeyli azalması yaxud tam keçməsi

B) Reaksiyanın preparatın yalnız təkrar dozasından sonra yaranması

C) Reaksiyanın ilk dozadan sonra baş verməsi

D) Preparatla təkrar müalicəyə başladıqda reaksiyanın yenidən yaranması

E) Reaksiyanın preparatın kiçik dozasında belə yaranması
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
932) Layell sindromunun müalicəsində yüksək dozada istifadə olunan qlyukokortikosteroidləri hansı preparatlar qrupu ilə birgə təyin etmək məsləhət görülmür?
A) Analgetiklərlə

B) Dekstranlarla

C) Proteoliz inhibitorları ilə

D) Sidik qovucularla

E) Dezintoksikasiya edici təsirli məhlullarla
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний: Рук. для практикующих врачей /Р.М.Хаитов и др. – М.:Литтерра,2007. – 504 с
933) I tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Autoimmun hemolitik anemiya

B) Anafilaktik şok

C) Kvinke ödemi

D) Övrə


E) Atopik bronxial astma
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.12
934) II tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allergik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Allergik dərman aqranulositozu

B) Atopik bronxial astma

C) İnterstisial nefrit

D) Trombositopeniya

E) Autoimmun hemolitik anemiya
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
935) III tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Artyus fenomeni

B) Qlomerulonefrit

C) Övrə

D) Zərdab xəstəliyiE) Ekzogen allerqik alveolit
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
936) IV tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allergik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Brusellyoz

B) Vərəm


C) Kontakt allerqik dermatit

D) Allergik rinit

E) Cüzam
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.15
937) Ev tozunun ən çox allergiya verən tərkibi nədir?
A) Kif göbələyi

B) İnsan epidermisi

C) Bakteriyaların həyat məhsulları

D) Həşəratların həyat məhsulları

E) Gənəciklər
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.17
938) Aşağıda göstərilən simptomlardan hansı bronxial astmaya xas deyil?
A) Fiziki gərginlik zamanı döş sümüyünün arxasında yanğı hissinin olması

B) Pasiyentdə fitverici xırıltıların olması

C) Pasiyentdə allergenlərlə kontakdan sonra fitverici xırıltıların, döş qəfəsində tutqunluq hissiyyatının və ya öskürəyin olması

D) Gecələr pasientdə əzab verici öskürəyin olması

E) Fiziki işdən sonra pasientdə fitverici xırıltılar və ya öskürəyin olması
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.35
939) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bronxial astmanın diaqnostikasında mühüm rol oynamır?
A) Veloerqometriya

B) Histaminlə bronxoprovokasiya testi

C) Pikfluometriya

D) Fiziki yük bronxoprovokasiya testi

E) Spirometriya
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.36
940) 32 yaşlı xəstə Həsənov vaxtaşırı ekspirator təngnəfəslikdən və quru öskürəkdən şikayət edir. Bədən t ° C normaldır. Qanın analizində hipereozinofiliya (12 %) tapılıb. Rentgen müalicəsində isə patologiya aşkar olunmur. Bronxkeçiriciliyinin göstəriciləri gün ərzində 30 % dəyişir. Xəstəyə hansı diaqnoz yazarsınız?
A) Ağciyərlərdə eozinofil infiltratı

B) Sarkoidoz

C) Xronik obstruktiv bronxit

D) Bronxial astma

E) Allerqik alveolit
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
941) Aşağıdakı amillərdən hansı bronxial astma tutmasını törətmir?
A) Dərman qəbulu

B) Heyvanların tükü

C) Adrenoreseptorların fəallaşması

D) Sürətli tip allergiya

E) Kimyəvi qıcıqlandırıcı maddələr
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
942) Bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?
A) Ketotifen

B) Proteolitik fermentlər

C) İntal

D) Kalsium antoqonistləri

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
943) Bronxial astmanın müalicəsində hansı preparat bronxspastik təsir göstərir?
A) Metoprid

B) Obzidan

C) Prednizolon

D) Seretid

E) İntal
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
944) Xəstə Həsənov bronxial astma ilə yanaşı, hipertoniya xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Belə halda xəstəyə aşağıdakı preparatlardan hansını təyin etmək lazımdır?
A) Raunatin

B) Propranalol

C) Amlodipin

D) Nebivalol

E) İzosorbid 5 - mononitrat
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
945) Ağciyərlər üzərində fitvari xırıltının eşidilməsi hansı patoloji proses üçün xarakter əlamətdir?
A) Ağciyər toxumasının bərkiməsi

B) Ağciyərlərdə boşluq olması

C) Bronxkeçiriciliyinin pozulması

D) Plevra boşluğunda mayenin olması

E) Ağciyərlərdə havanın çox olması
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
946) Kvinke ödemi üçün nə xarakter deyil?
A) Boğulma tutmaları

B) Qaşınma

C) Hürücü öskürək

D) Asfiksiya ilə gedən tənəffüs sisteminin zədələnməsi

E) Səsin batması
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
947) Anafilaksiyanın klinik təzahürlərindən asılı olaraq anafilaktik şokun neçə gediş variantı ayırd edilir?
A) 4

B) 3


C) 1

D) 2


E) 5
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
948) I dərəcə (yüngül) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Sistolik A/T 60 mm c.s aşağı enir

B) Başgicəllənmə

C) Taxikardiya

D) Huşu aydındır

E) Bu vəziyyət şok əleyhinə terapiya ilə asnlıqla aradan qaldırılır
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
949) III dərəcə (ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Kəskin tənəffüs və ürək – damar çatışmazlığı

B) Sistolik A/T 90 mm c.s qədər enir

C) Huşun itməsi

D) Şok əleyhinə terapiya çox zaman az effektivdir

E) A/T 60 mm c.s aşağı enir
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
950) IV dərəcə (çox ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Sistolik A/T 90 - 70 mm c.s arasındadır

B) İldırımvari şəkildə kollaps

C) Sapvari nəbz

D) Komatoz vəziyyət

E) A/T - nın sıfıra qədər kəskin şəkildə enməsi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı-2010, s.8
951) Sistem autoimmun xəstəliklərə aiddir:
A) Haşimoto tiroiditi

B) Hipertoniya xəstəliyi

C) İnsulindən asılı şəkərli diabet

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Qırmızı qurd eşənəyi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
952) Mərkəzi limfoid orqanlara nə aiddir?
A) Dalaq

B) Limfa düyünləri

C) Timus

D) Peyer piləkləri

E) Damaq badamcıqları
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
953) Bronxial astma tutması zamanı xəstələrin əsas ölüm səbəbi hansıdır?
A) Bronxların selikli qişasının generalizə olunmuş ödemi

B) Ağciyərlərin kəskin şişməsi

C) Generalizə olunmuş bronxospazm

D) Bronx mənfəzinin özlü sekretlə generalizə olunmuş tutulması

E) Ağciyər ödemi
Ədəbiyyat: Чучалин «Руководство по клинической пульмонологии»
954) Fəsilli allergik riniti zamanı hansı kliniki əlamət qeyd olunmur?
A) Qızdırma

B) Fəsil kəskinləşmələri

C) Müsbət dəri sınaqları

D) Anamnezdə allergiya

E) Konyuktivit
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001
955) Hansı faktorlar anafilaktik şokun ağırlığını gücləndirir?
A) Beta-adrenoblokatorlarla müalicə

B) AÇF - inhibitorları ilə müalicə

C) Hamısı

D) Xəstədə bronxial astmanın olması

E) Yanaşı gedən ürək-damar xəstəlikləri
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
956) 63 yaşlı xəstədə ÜİX, hipertoniya və aspirin formalı bronxial astma olduğu zaman arterial təzyiqin nəzarəti üçün sadalanan hansı preparatdan istifadə etmək məsləhət deyil?
A) İzosorbid dinitrat

B) Kaptopril

C) Nifedepin

D) Propranolol

E) Eufillin
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
957) Hansı xəstəliklərdə hemolitik anemiya müsbət Kumbs reaksiyası ilə müşahidə olunur?
A) Dermatomiozitdə

B) Sistemli qırmızı qurd eşənəyində

C) Trombositopenik purpurada

D) Düyünlü periarteriitdə

E) Sistemli sklerodermiyada
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г
958) Anafilaktik şokda təcili yardım nədən başlayır?
A) oksigen ilə inhalyasiya

B) adrenalinin hər hansı məhlulda damardaxili yeritməkdən

C) çox miqdarda məhlulları yeritməkdən

D) antihistamin dərmanlardan

E) 2 - 4 ml laziksi yeritməkdən
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
959) Layyel – sindromu hansi tip allergik reksiyasına aiddir?
A) reagin

B) qarışıq

C) sitotoksik

D) immunokompleksli

E) hüceyrəvi
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
960) Bronxial astma zamanı inhalyasiya formalı ß2 adrenomimetikləri istifadə edən zaman yadda saxlamaq lazımdır:
A) Yalnız bronxial obstruksiya olduqda təyin etmək lazımdır

B) Tam remissiya dövründə kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə göstərişdir

C) Effekt olmadıqda dozanı tədricən artırmaq lazımdır

D) Ardıcıl olaraq 3-5 gündən artıq təyin etmək məsləhət görülmür

E) Qlükokortikosteroidlərlə birlikdə istifadə etmək məsləhət görülmür
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
961) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?
A) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası

B) Bronxoskopiya

C) Bəlğəmin əkilməsi

D) Qanda T və B limfositlərin təyin edilməsi

E) Allergenlərlə dəri sınağı
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
962) Bronxodilatatorlara aiddir:
A) Spazmolitiklər

B) Ksantinlər

C) Antibiotiklər

D) Selektiv β1 – adrenostimulatorlar

E) Selektiv β2 – adrenostimulatorlar, xolinolitiklər və ksantinlər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
963) Qan prokoaqulantları əsasən harada yaranır?
A) Böyrəklər

B) Qaraciyər

C) Dalaq

D) Damarlar

E) Sümük iliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.298
964) A Hemofiliyanın səbəbi hemostazın hansı faktorunun çatışmazlığıdır?
A) XII faktorun

B) XIII faktorun

C) VIII faktorun

D) IX faktorun

E) X faktorun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.160
965) B Hemofiliyanın səbəbi hansı faktorun çatışmazlığıdır?
A) VII faktorun

B) VIII faktorun

C) X faktorun

D) XI faktorun

E) IX faktorun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.235
966) AFS (antifosfolipid sindrom) nədir?
A) Trombositar hemostazın pozulması

B) İnsulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

C) Tireoqlobulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

D) İnterleykinə qarşı əkscisimlərin yaranması

E) Fosfolipidlərə qarşı əkscisimlərin yaranması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.193
967) Villebrand xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?
A) Trombositoz

B) Trombositopatiya

C) Trombositopeniya

D) Hipokoaqulyasiya

E) Hiperkoaqulyasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.61
968) Trombositopenik sindrom nədir?
A) Azadolma sindromu

B) Trombositlərin retraksiyasının azalması

C) Trombositlərin miqdarının azalması

D) Trombositlərin miqdarının artması

E) Trombositlərin funksiyasının zəifləməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
969) Trombofiliya nədir?
A) Qanda qurdeşənəyi antikoaqulyantlarının olması

B) Venoz trombozlara meyililik

C) Trombositopeniya

D) Fibrinolizin aktivləşməsi

E) Hemorragiyalara meyililik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
970) Eritrositlər hansı hüceyrədən əmələ gəlir?
A) Retikulosit

B) Limfatik

C) Meqakariosit

D) Sümük iliyi

E) Plazmatik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.265
971) Orqanizmin hansı vəziyyətində Ht (hematokrit) göstəricisi azalır?
A) Hiperhidratasiya

B) Böyrək polikistozu

C) Eritroz

D) Dehidratasiya

E) Yanıqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Клинико-диагностическая значимость важных лабораторных анализов проводимых в ЛДЦ» ,«Шафа»,Баку 2009, стр.210
972) Leykositar formul nədir?
A) Leykositlərin miqdarı

B) Qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbəti

C) Eritrositlərin formasının dəyişilməsi

D) Eritrositlərin miqdarı

E) Trombositlərin miqdarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Меньшиков «Лабороторные методы исследования в клинике» Москва, 1987, стр.124
973) Leykoformulda “sola meyillilik” nədir?
A) Eozinofillərin artması

B) Seqmentnüvəlilərin artması

C) Çubuqnüvəlilərin artması

D) Monositlərin artması

E) Limfositlərin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288
974) Hansı xəstəliklərdə leykoformulada “sola meyililik” aşkər olunur?
A) Allerqiyalarda

B) Koaqulopatiyada

C) Hipertireozda

D) İnfeksiyalarda

E) Trombositopatiyada
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288-292
975) Leykoformulda “sağa meyililik” nədir?
A) Monositlərin artması

B) Limfositlərin artması

C) Leykositlərin artması

D) Çubuqnüvəlilərin artması

E) Seqmentnüvəlilərin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.244
976) Plazmatik hüceyrə ağ qan cisimlərinin hansı qrupuna aiddir?
A) Eozinofillərə

B) Neytrofillərə

C) Bazofillərə

D) Monositlərə

E) Limfositlərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.269
977) Eritrositlərdəki hansı morfoloji dəyişiliklər talassemiya üçün səciyyəvidir?
A) Sferositlərin meydana çıxması

B) Retikulositlərin mövcudluğu

C) Hədəfəbənzər eritrositlərin meydana çıxması

D) Ovalositlərin meydana çıxması

E) Akantositlərin meydana çıxması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.304
978) Hemolitik anemiyanın əlaməti hansıdır?
A) Leykositlərin miqdarının artması

B) Eritrositlərin miqdarının artması

C) Monositlərin miqdarının artması

D) Retikulositlərin miqdarının artması

E) Trombositlərin miqdarının artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
979) Leykoformulun hesablanması zamanı qanın hansı formalı elementi nəzərə alınmır?
A) Monositlər

B) Bazofillər

C) Limfositlər

D) Neytrofillər

E) Trombositlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.283
980) Hansı hormon hemopoezin tənzimində iştrak edir?
A) Seratonin

B) Eritropoetin

C) İnsulin

D) Histamin

E) Qlükaqon
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
981) Anemiyanın hansı formasında sideroblastların miqdarı azalır?
A) Sideroblast

B) Splenektomiyadan sonra

C) Dəmirdefisitli

D) Hemolitik

E) Hipoplastik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.368
982) Orqanizmin hansı vəziyyətlərində qanda ferritinin miqdarı azalır?
A) Koaqulopatiyada

B) Dəmirdefisitli anemiya

C) İltihabi proses

D) Hemoxromatoz

E) Limfaqranulomatoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
983) Qanda transferrinin səviyyəsinin qalxması nəyi göstərir?
A) Aplastik anemiya

B) İmmun anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Defisit Q-6-FDH

E) Dəmirdefisitli anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
984) Hansı sümükdən sümük iliyinin punksiyası aparılır?
A) Döş sümüyündən

B) Bud sümüyündən

C) Daban sümüyündən

D) Yastı sümüklərdən

E) Qalça sümüyündən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.235
985) Sidiyin rəngi nə vaxt “ət suyunu” xatırladır?
A) Hemoqlobinuriya zamanı

B) Dərman preparatların qəbulu zamanı

C) Sidikdə mioqlobinin olması zamanı

D) Makrohematuriya zamanı

E) Sidikdə öd piqmentlərin olması zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.35
986) Nefrotik sindromun əlaməti nədir?
A) Hematuriya

B) Bakteriuriya

C) Piuriya

D) Qlükozuriya

E) Proteinuriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.3
987) Hansı klinik sindrom renal proteinuriya ilə müşayət olunur?
A) Sistit

B) Sidik kisəsinin şişi

C) Sidik kisəsinin daşları

D) Ürək çatışmazlığı

E) Qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
988) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin zərdab aktivliyi daha çox yüksəlir?
A) Xolinesteraza

B) Qələvi fosfataza

C) Kreatinkinaza

D) α - amilaza

E) Laktatdehidrogenaza - 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
989) Kəskin virus hepatitinin sarılıqönü dövründə hansı fermentin zərdab aktivliyi artır?
A) Qələvi fosfataza

B) α - amilaza

C) AST

D) SorbitdegidrogenazaE) ALT
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
990) Obturasion sarılıq üçün zərdabda hansı fermentin aktivliyinin artması daha çox diaqnostik - müalicəvi effektə malikdir?
A) LDQ izofermentləri

B) γ - qlutamintransferaza

C) Kreotininkinazanın izofermentləri

D) Xolinesteraza

E) Aminotransferaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
991) Pankreatitlər zamanı zərdabda hansı fermentin miqdarı yüksəlir?
A) Qlutamatdehidrohenaza

B) Urokinaza

C) Qələvi fosfataza

D) QQTP (qamma - qlutamiltranspeptidaza)

E) Lipaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə