Ders açiklamalariYüklə 62,64 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü62,64 Kb.
#78664

DERS AÇIKLAMALARI:

BÖTE-501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (zorunlu)
Araştırma süreci ile ilgili temel kavramların ve bilgi toplamada kullanılan süreçlerin felsefi yapıları tanıtılacaktır. Bilimsel yöntem tanıtılarak bilimsel yöntem sürecine dönük basamakları ayrıntılı olarak incelenecektir. Deneysel, yarı deneysel desenler ve alan araştırması yöntemleri tartışılacaktır. Bilimsel yöntemler kullanılarak araştırma önerileri hazırlanacaktır.

BÖTE-502 Seminer
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında hazırlanmış makale ve tezler incelenecek ve değerlendirilecektir.

BÖTE-503 Eğitim İstatistiği (Seçmeli)
Bu derste işlenecek konular: İstatistik kavramı ve tarihsel gelişimi, temel kavramlar, ölçme ve ölçekler, istatistiksel verilerin toplanması, istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve tablolar ile özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, kuadratik ortalama, tartılı ortalama, mod, medyan), oranlar ve yüzdeler, değişim ölçüleri (ranj, ortalama sapma, standart sapma, varyans, değişim katsayısı, çarpıklık katsayısı ve basıklık katsayısı), momentler, iki değişkene göre istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve tablolar ile gösterilmesi, ilişki katsayıları, pearson çarpım moment korelasyonu, kısmi korelasyon, kontenjans katsayısı, pi katsayısı, spearman sıra korelasyon katsayısı, cramer‘in ilişki katsayısı, basit lineer regresyon, bazı önemli olasılık dağılımları (binom poisson, normal) ve özellikleri, standart puanlar.

BÖTE-504 İnternet Uygulamaları ve Web Tasarımı (Seçmeli)
İnternetin temel yapısı ve fonksiyonları, internet ortamında yaygın olarak kullanılan yazarlık dilleri ve bunların kullanımında temel kavram ve ilkeler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin eğitim içeriklerini yayınlayabilecekleri, farklı kanallar üzerinden iletişim kurabilecekleri, web tabanlı bir eğitim platformu yaratmalarını hedeflemektedir.

BÖTE-505 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri (Seçmeli)
Bilgisayar destekli eğitimin tarihsel ve teorik oluşum ve gelişim aşamaları ve bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatlar üzerinde durulacaktır. Alıştırma-deneme programları, birebir eğitim programları, simülasyonlar, eğitsel oyun programları tanıtılacak ve bunların değerlendirilme ölçütlerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır.

BÖTE-506 İleri İstatistik Uygulamaları (Seçmeli)

Dersin amacı öğrencinin istatistiksel bilgilerini tazelemek, öğrencileri kompleks ve ileri istatistik tekniklerle tanıştırmak ve bilimsel makaleler ve sunumlar ile bu ileri tekniklerin uygulamaları konusunda bilgilendirmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular tahminleme, Sürekli değişkenler ve sürekli dağılımlar (üstel, gamma, beta, normal dağılımlar), olasılık integral dönüşümü, çok değişkenli dağılımlarla değişken değiştirme, merkezi limit teoremi, örnekleme dağılımları, sıra istatistikleri, istatistiksel çıkarsama, regresyon ve ANOVA, parametreye bağlı olmayan istatistik uygulamalar, çok değişkenli regresyon, çok değişkenli diskriminant analizi, lojistik regresyon, MANOVA, MANCOVA, birleşik analiz, küme analizi, yapısal denklem modellemedir.BÖTE-507 Programlama Dilleri ve Uygulamaları (Seçmeli)
PC ortamında uygun programlama dilleri (C, C+) ile eğitimsel programların tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli algoritma ve kavramlar tanıtılacaktır. Sonra, mikro düzeyde eğitim amaçlı yazılım geliştirilecektir.

BÖTE-508 Öğretim Teknolojilerinde İleri Düzey Çalışmalar (Seçmeli)

Bu ders, öğretim teknolojileri alanında ileri düzey güncel ve yeni konu araştırması yapma ve gerekli araştırma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, öğretim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulamaya dayalı literatür taraması ve alandaki gelişmeleri takip etmeyi ve incelenmesini hedeflemektedir.BÖTE-509 Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirmesi (Seçmeli)
Eğitim ve öğretim teknolojileri kavramları ve temelleri, öğretim tasarımı modelleri, öğretim tasarımının kuramsal temelleri, temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri ve öğretim stratejileri doğrultusunda öğretim materyalleri geliştirilecektir. Ayrıca geliştirilen materyallerin kuramsal temeller doğrultusunda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

BÖTE-510 İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları (Seçmeli)
Bilgisayar eğitimindeki deneysel ve örneksel araştırma yöntemleri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri tartışılacaktır ve gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacaktır. Araştırmaların tasarlanması, analizi ve eleştirisi için eğitim araştırmalarındaki genel yaklaşımlar ve ilgili modeller ve uygulamalar tartışılacaktır. Araştırma önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli bilgi ve beceriler doğrultusunda araştırma önerilerinin geliştirilmesi düşünülmektedir.

BÖTE-511 Uzaktan Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama (Seçmeli)
Uzaktan eğitimin tarihsel ve teorik gelişimi, uzaktan eğitimin tanım ve görevi, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin topolojisi, uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin planlama, geliştirme ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler, uzaktan eğitimde araştırmaların incelenmesi hedeflenmektedir. Dağıtık öğrenme ortamlarına ve öğrenci etkileşiminin artırılması için projeler geliştirilecektir.

BÖTE-512 Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları (Seçmeli)
PC ortamında uygun yazarlık dili yazılımlarının tanıtılması ve bu yazılımları kullanarak çeşitli eğitimsel alıştırma-deneme uygulamaları, animasyonlar, benzetişimler, eğitimsel oyunlar ve öğretimsel programların geliştirilmesi hedeflemektedir.

BÖTE-513 Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları (Seçmeli)
Veri tabanlarının temelleri, uygun veri tabanı programlarının tanıtımı ve bu programları kullanarak elektronik veri tabanlarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli altyapı bilgileri ve kavramların verilmesi ve bunların doğrultusunda mikro düzeyde elektronik veri tabanı geliştirilmesi hedeflemektedir.

BÖTE -514 Görsel Programlama Dilleri ve Uygulamaları (Seçmeli)
Bu ders PC ortamında uygun görsel programlama dilleriyle (Visual Basic, .Net, Java) görsel ve eğitimsel programların tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli temel ve kavramların verilmesini amaçlamaktadır. Sonra bunların doğrultusunda mikro düzeyde eğitimsel içerikli ve yazılım geliştirilmesi hedeflemektedir.

BÖTE-515 Bilgisayar Ağ Yapıları ve Uygulamaları (Seçmeli)
Bilgisayar ağ yapılarının temelleri ve gelişimleri, ağ sistemlerinin topolojisi, ağ kurmak için gerekli alt yapı donanımları ve yazılımları, yaygın olarak kullanılan ağ yapılarına örnekler sunma ve bilgisayar ağı kurma uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

BÖTE-516 Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme (Seçmeli)
Bu derste üzerinde durulacak konular eğitsel yazılımın tanımı ve temel kavramlar, zeki öğretim sistemleri ve eğitsel yazılımlarda yeni yönelimler, örnek eğitsel yazılımların incelenmesi, eğitsel yazılımlar ve pedagoji, androgoji, eğitsel yazılım türleri, eğitsel yazılım tasarlama süreci, eğitsel yazılım geliştirme ve değerlendirmedir.

BÖTE-517 Öğretimsel Mesaj Tasarımı (Seçmeli)
Mesajların anlamlarını çözümleyebilme, mesajların etkili olması için gerekli çevresel, psikolojik, iletişimsel, teknolojik koşulları inceleyebilme, ve etkili öğretimsel mesajlar oluşturabilme.

BÖTE-518 Mobil Öğrenme: Kuramlar ve Uygulamalar (Seçmeli)
Bu dersin amacı mobil öğrenme kavramı ve diğer ilgili kavramlar (uzaktan eğitim, e-öğrenme, harmanlanmış öğrenme, vs), kuramlar (yapılandırmacı kuram, yaşam boyu öğrenme, etkinlik (activity) kuramı, bağlanırlık (connectivism) kuramı, vs.), mobil öğrenme tasarımlarıyla ilgili kuramsal bilgileri sunmak ve tartışmaktır. Ayrıca, derste mobil öğrenme uygulamalarıyla ilgili örnekleri incelemek ve benzer mobil öğrenme uygulamaları için tasarımlar geliştirmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmaktır.

BÖTE-519 Öğretim Teknolojisi Planlaması ve Liderlik (Seçmeli)
Bu derste bilgi ve iletişim teknolojilerin öğrenme-öğretme ortamlarına entegrasyonu sürecinde, dünyada ve ülkemizde izlenen politikaların analiz edilmesi; bu politikaların belirlenmesine etki eden değişkenlerin incelenmesi; eğitimde teknoloji kullanımının bir ülke üzerindeki etkilerinin makro düzeyde değerlendirilmesi konuları ele alınacaktır.

BÖTE-520 Öğretimsel oyunlar ve Simülasyonlar (Seçmeli)
Dersin amacı eğitsel oyun ve simülasyon teorilerini sunmak ve eğitsel oyun ve simülasyonlardaki sosyal ve bilişsel faktörleri incelemektir. Dersin asıl hedefi sosyal ve psikolojik boyutları incelemektir, teknik konuları değil. Ders sürecinde, okumalar, gerçek uygulamalardan elde edilen bilgiler, sunumlar ve diğer kaynaklardan yararlanılacaktır. Problem temelli bir ders içeriği oluşturulacaktır.

BÖTE-521 Web-tabanlı Öğrenme Ortamları için Öğretim Tasarımı (Seçmeli)

Bu dersin amacı öğretim tasarımı kavramı ve ilgili kavramları (öğrenme, öğretme, eğitim, , öğretim teknolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, web tabanlı öğrenme, vs), ve kuramları (davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı, vs) sunmak ve tartışmaktır. Ayrıca, derste temel öğretim tasarım modellerini (ADDIE, ASSURE, ARCS vs), tanıtmak ve güçlü ve zayıf yanlarını tartışmaktır. Ardından, öğrencilere, uzaktan eğitim ve Web tabanlı öğrenme ortamları için geliştirilen öğretim tasarımı örnekleri sunmak ve öğrencilere Web tabanlı bir ders için öğretim tasarımı geliştirmelerine rehberlik etmektir.BÖTE-522 Öğrenme ve öğretimin Temelleri (Seçmeli)

Bu dersin içeriğinde öğrenme ve öğretim teorik temelleri vardır. Dersin amacı öğrenme ve öğretim teorilerinin arasındaki ilişkileri ve genel uygulamalarını karşılaştırmak ve tartışmaktır. Öğrenme ve öğretim teorileri hakkında bilgi oluşturmak için öğrenme geliştirme aktiviteleri ve bu teorilerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve irdelenmesi yöntemlerinden yararlanılacaktır.BÖTE-523 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar (Seçmeli)

Bu dersin amacı öğretim teknolojileriyle ilgili temel kavramları, yeni eğilimleri (e-öğrenme, harmanlanmış öğrenme, mobil öğrenme, etkileşimli öğrenme, vs), yeni teknolojileri ( etkileşimli teknolojiler, mobil teknolojiler, sosyal ağlar, simülasyonlar, Web-3, vs) tanıtmak ve tartışmaktır. Ayrıca, öğretim teknolojilerindeki yeni yaklaşımları (sanal gerçeklik, mobil iletişim, mobil uzmanlık, dijital bilgi kaynaklarına erişim, bilgi yönetim etkinlikleri, sosyal bağlam, açık eğitim yazılımları, üç boyutlu etkinlikler, vs) tanıtmak, tartışmak ve uygulamalar için rehberlik yapmaktır.BÖTE-524 Öğrenme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları (Seçmeli)

Bu derste öğrencilere bilgi ve becerilerin kazandırılması ve daha fazla verimlilik ve etkinlik getirecek ders ve materyal geliştirme süreci olarak Öğretim Sistemleri Tasarımı ele alınacaktır. Bu derste Öğretim Sistemleri Tasarımı, öğrenme kuramları ve öğrenme hedefleri ve onların tasarım süreci üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.BÖTE-525 Eğitim Ortamları için Çoklu Ortam Tasarımı (Seçmeli)

Bu ders çoklu ortam tasarım ilkelerinin ve ilgili öğretim ve öğrenme ilkelerinin öğretim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde kullanılmasını ve incelenmesini içerir. Ayrıca ikili kodlama kuramının çoklu ortam uygulamaları geliştirme sürecinde ele alınma yöntemlerini inceler. Geliştirilmiş çoklu ortam materyallerinin ve bu konudaki alan yazının incelenmesi, irdelenmesi ve değerlendirilmesini de içerir.BÖTE-526 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yöntemler (Seçmeli)

Bu dersin amacı öğrencilere nitel yöntemlerin eğitim araştırmalarındaki farklı kullanımlarını tanıştırmaktır. Dersin teorik ve uygulamalı olmak üzere iki odağı bulunmaktadır. Öncelikle nitel yöntemlerin eğitim araştırmalarındaki kullanımı incelenecektir. Derste nitel yöntemlerin teori geliştirme, veri anlamlandırma ve güvenilirlik bağlamlarındaki anlam çıkarmaya dayalı sorgulama yönü vurgulanacaktır. Derste araştırmacılar tarafından kullanılan farklı yöntemler karşılaştırılacaktır. İkinci olarak öğrencilerden nitel araştırmada deneyim kazanmaları için bir pilot çalışma yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler bir konu üzerine literatür taraması yapıp araştırma sorusu oluşturacaklardır. Bu doğrultuda nitel veri toplayıp analiz edeceklerdir. Bu teorik ve uygulamalı adımlar sonucunda öğrenciler nitel araştırmalardaki temel meselelere ve problemlere giriş yapmış olacaklardır.BÖTE- 527 Eğitimde Sanal Dünyalar (Seçmeli)

Bu ders kapsamında eğitsel oyun simülasyon tasarımı teorileri ele alınmaktadır. Ayrıca bilgisayar oyunları ve simülasyonlarının insan üzerindeki bilişsel ve sosyal etkileri incelenmektedir. Ders eğitimde sanal dünyaların teorik, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ilgilidir. Derslerde hayattan alıntı problemler incelenip, tartışılarak bu problemlere çözüm yolları aranacaktır.

BÖTE-528 Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri (Seçmeli)
Web tabanlı Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri (UÖS) konusunda kuramsal ve kavramsal bilgileri anlama, UÖS’nin geliştirilmesinde yapay zeka tekniklerini ve uzman sistemleri kullanmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanma, UÖS’nin kullanıcı, öğretim ve içerik modellerini kavrama, Zeki ajanları anlama ve çalışma mantığını kavrama, UÖS’nin tasarlanmasında kullanacakları teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri öğrenme, bilgisayar bilimleri ve eğitim alanlarında kullanılan UÖS örnekleri inceleme.

BÖTE- 529 Eğitim ve Sosyal Medya (Seçmeli)

Bu ders, eğitim teknolojilerinde güncel yönelimler, özellikle sosyal medya ve mobil öğrenme araçları üzerinde ve öğretmenlerin sınıfta içinde kullanabilecekleri yöntem ve teknikleri kapsayacaktır. Ayrıca sınıfta sosyal-medya araçları kullanmayı ve uygun sosyal-medya kullanımını öğretmek konusunda fikir ve tavsiye için grup tartışmaları yapılacaktır.BÖTE-530 Bilgisayımsal Düşünme (Seçmeli)
Bu dersin amacı öğrencilerin bilgisayımsal düşünmenin temel teorilerine ve kullanımlarına giriş yapmalarını sağlamaktır. Dersin teorik ve uygulamalı olmak üzere iki odağı bulunmaktadır. Öncelikle bilgisayımsal düşünmenin farklı tanımları tartışılacaktır. Bilgisayımsal düşünme ile ilgili teoriler incelenecektir. Bu teorilerin araştırmalardaki farklı kullanımları tartışılacaktır. Uygulama kısmında ise öğrencilerden bilgisayımsal düşünme ile ilgili bir pilot çalışma yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler literatür taraması yapıp ilkokul, ortaokul, lise, veya üniversite seviyesindeki öğrencilerin bilgisayımsal düşünme ile ilgili yaşadığı bir sıkıntı belirleyecektir. Öğrencilerden bilgisayımsal düşünme teorilerine dayanarak bu probleme bir çözüm üretmeleri beklenmektedir.

BÖTE-531 Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler (Seçmeli)

Eğitimde teknolojik gelişmeler, öğretmen ve teknoloji, bilgisayar ve eğitimde kullanılması, öğretim yazılımları, çoklu ortamlar, bilgisayar ağları, etkileşimli teknolojiler, basılı eğitim gereçleri, İnternet temelli teknolojiler, e-öğrenme, uzaktan eğitimin yapısı ve Türkiye'de eğitim teknolojisi kullanımı ve okullardaki durumu.BÖTE-541 Uzmanlık Alan Dersi
Danışman yönetimindeki tez seviyesinde olan yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularını ve bu konudaki gelişmelerini değerlendirilmesi ve mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi amacını güder.

BÖTE-543 Tez Çalışması
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının rehberliğinde yaptıkları çalışmadır.

BÖTE-542 Uzmanlık Alan Dersi
Danışman yönetimindeki tez seviyesinde olan yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularını ve bu konudaki gelişmelerini değerlendirilmesi ve mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi amacını güder.

BÖTE-544 Tez Çalışması
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının rehberliğinde yaptıkları çalışmadır.


DERSLERİN İNGİLİZCE İÇERİKLERİBÖTE-501 Scientific Research Methods and Technics (Compulsory)
The purpose of the course is to introduce philosophical structure of the basic concepts and processes used in gathering information about the research process. Scientific methods will be introduced and discussed in detail the scientific method process-oriented steps. Experimental, quasi-experimental designs and field investigation research methods will be discussed. The research proposal will be prepared using the scientific method.

BÖTE-502 Seminar
The articles and theses will be studied and evaluated prepared in the field of Computer and Instructional Technology in Education.

BÖTE-503 Educational Statistics

This course will focus on statistical concepts and historical development, basic concepts, measurement and scales, the collection of statistical data, organization of statistical data and summarized in tables, measures of central tendency (arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, quadratic mean, weighted mean, mode median), ratios and percentages, gradients (range, mean deviation, standard deviation, variance, coefficient of variation, coefficient of skewness and kurtosis), the moments, editing statistical data according to two variables and demonstration tables, correlation coefficients, Pearson's product moment correlation, partial correlation, contingency coefficient, p coefficient, Spearman's rank correlation coefficient, Cramer's coefficient of correlation, simple linear regression, some important probability distributions (binomial poisson, normal) and features standard scores.

BÖTE-504 Internet Applications and Web Design

This course will focus on the basic structure and functions of the Internet, basic concepts and principles of authoring language which are widely used in the Internet environment and the their uses. Also, it aims to create a web-based educational platform in which students can publish their educational content, and they can communicate over different channels.
BÖTE-505 Foundations of Computer Assisted Education This course will focus on computer-assisted learning the historical and theoretical formation and development stages and common formats used computer-aided education. Drill and practice programs, peer education programs, simulations, educational game programs will be introduced their evaluation criteria will be discussed.

BÖTE-506 Advanced Statistical Applications

The course aims to refresh students' statistical information, to introduce students with complex and advanced statistical techniques and to inform the scientific articles and presentations on applications of these advanced techniques. Basic topics and contents of the course are forecasting, continuous variables and continuous distributions (exponential, gamma, beta, normal distribution), the probability integral transformation, changing variables in multivariate distributions, central limit theorem, sampling distributions, order statistics, statistical inference, regression and ANOVA, parameters due to non-statistical applications, multivariate regression, multivariate discriminant analysis, logistic regression, MANOVA, MANCOVA, unified analysis, cluster analysis, and structural equation modeling.

BÖTE-507 Programming Languages and Applications

In this course, appropriate programming languages (C, C +) in the PC environment and algorithms and concepts necessary for the development of the design of educational programs will be introduced. Then, educational software at the micro level will be developed.

BÖTE-508 Advanced Studies in Instructional Technology

This course aims to focus and review the advanced and current research findings in the field of instructional technology and aims to provide the necessary research skills. The course also aims to investigate literature in theoretical area and practice-based research in the field of instructional technology and to follow the developments in the field.
BÖTE-509 Instructional Materials Design and Evaluation

Instructional materials will be developed in line with education and instructional technology concepts and principles, instructional design models, theoretical foundations of instructional design, basic design principles, methods and techniques, and teaching strategies. Also, the course aims to evaluate the instructional materials in accordance with theoretical foundations.

BÖTE-510 Advanced Research Methods and Applications

This course aims to discuss and provide information and skills about the experimental methods and exemplary research in computer training, besides qualitative and quantitative research methods and practices. The design of the study, the overall approach and related models and applications in educational research for the analysis and critique will be discussed. The development of research proposals and in accordance with the necessary knowledge and skills to implement the development of a research proposal is considered.BÖTE-511 Distance Education: Theory, Research and Practice

The purpose of the course is to discuss historical and theoretical development of distance education, the definition and role of distance education, technologies used in distance education, the topology of distance education system, planning of distance education system, the development and the techniques and methods used in practice, and to examine the research in distance education. Projects will be developed to increase the distributed learning environment and student interactionBÖTE-512 Authoring Languages and Applications

This course aims to introduce appropriate authoring language software in the PC environment and then it aims to develop a variety of educational drill and practice applications, animations, simulations, educational games and instructional programs using this software.BÖTE-513 Database Systems and Applications

This course aims to introduce fundamentals of database, introduce appropriate database program and the design and developments of electronic databases by using these programs and the necessary background information concepts and developments of micro-level electronic database applications.BÖTE-514 Visual Programming Languages and Applications

The course aims to provide basic concepts and information which is necessary to develop and design of educational programs in the PC environment with appropriate visual programming language (Visual Basic, .Net, Java). Then, based on these information, it aims to develop educational software at the micro level.BÖTE-515 Computer Network Structure and Applications

This course will focus on foundations and development of computer network, the network topology, the necessary infrastructure for networking hardware and software, examples of widely used network infrastructure and applications to provide computer network.
BÖTE-516 Educational Software Development and Evaluation

This course will focus on educational software definition and basic concepts, ıntelligent tutoring systems and new directions in educational software, examination of educational software, educational software and pedagogy, androgogy, types of educational software, educational software design process and evaluation.BÖTE-517 Instructional Message Design

To analyze the meaning of messages and examine the environmental, psychological, communicative and technological conditions for effectiveness of messages, and to create efective instructional messages.BÖTE-518 Mobile Learning: Theory and Practices The purpose of this course is to present and discuss the concept of mobile learning and other related concepts (distance learning, e-learning, blended learning, etc.) and theories (constructivist theory, lifelong learning, activity theory, connectivism theory, etc.), and theoretical knowledge related to learning design. In addition, the course will examine examples on mobile learning applications and develop designs for similar mobile learning applications and make practices.

BÖTE-519 Planning of Instructional Technology and Leadership

This course will focus on analysis of policies used in the process of integration information and communication technologies into learning in the world and in our country; examination of variables affecting the determination of these policies; evaluation of the impact of technology use in education on a country at the macro-level.

BÖTE-520 Instructional Games and Simulations
The aim of the course is to introduce the theories of educational gaming/simulations. Examine social/ cognitive factors of educational games/simulations. The focus of course is psychological and social rather than a technical one. A collection of readings and real-world experiences with lectures, presentations and other resources will be used during the course. A problem-centered course content will be created.

BÖTE-521 Instructional Design for Web-based Learning Environments

This course aims to present and discuss instructional design concepts and related concepts (learning, teaching, training, instructional technology, teaching methods and techniques, assessment, web-based learning, etc.), and theories (behavioral, cognitive, constructivist, etc.). In addition, it aims to introduce basic instructional design models (i.e., ADDIE, ASSURE, ARCS, etc.), and to discuss their strengths and weaknesses. Then, it amis to provide examples of instructional designs developed for Web-based learning and distance education environments to make guidance to the the students in developing instructional designs for a Web-based course.
BÖTE-522 The Foundations of Learning and Instruction

This course content includes theoretical foundations and of learning and isntruction. The main aim of this course is compare and discuss the relationships among learning and teaching theories, and their practical applications. The development of the knowledge on instructional theories will be fostered by learning by design activities and opportunities to critique and evaluate applications of the theories.

BÖTE-523 New Trends and Approaches in Educational Technology

The purpose of the course is to introduce and discuss the basic concepts related to the insructional technology, new trends (e-learning, blended learning, mobile learning, interactive learning, etc.), new technologies (interactive technologies, mobile technologies, social networks, simulations, web-3, etc.). In addition, it aims to introduce and discuss about new approaches in instructional technologies (virtual reality, mobile communications, mobile expertise, access to digital information resources, information management activities, social context, open educational software, three-dimensional events, etc.) and to make guidance for implementations.BÖTE-524 Designing Learning Systems and Applications This course will discuss about Instructional Systems Design as the process of designing and developing instructional courses or materials that bring greater efficiency and effectiveness to acquiring knowledge or skills for learners. This course will focus on the Instructional Systems Design, important aspects of learning theories and learning objectives and their influences on the design process. 

BÖTE-525 Multimedia Design for Educational Environments
This course covers principles of multimedia material design and development and related learning / instructional principles in process of developing and examining instructional materials. It also covers using dual-coding theory in developing multimedia materials. Examine, critique, and evaluation of developed multimedia materials and related literature is also in the focus of this course.
BÖTE-526 Qualitative Methods in Educational Studies
The main aim of this course is to introduce different uses of qualitative methods in educational studies. It has both theoretic and applied focus. Firstly, different uses of qualitative methods in educational research will be examined. Qualitative methodologies will be discussed as as an interpretive inquiry focusing on topics such as the development and use of theory, kinds and interpretation of data, and issues of reliability. Different uses of qualitative inquiry by different researchers will be discussed. Secondly, students will be expected to engage in a pilot qualitative study of their own in which they apply and experience qualitative research for themselves. They will be required to make a literature review related with a specific educational field and construct a research problem. They will gather and analyze qualitative data to study the constructed research problem. Together, these two approaches will introduce students to the main questions, concerns and goals of qualitative research.

BÖTE-527 Virtual Worlds in Education
This course covers educational game / simulation design theory are presented. In addition, computer games / simulations on human cognitive and social aspects of being examined. The course will focus on theoretical, psychological and social aspects of virtual worlds in education. The course will examine and discuss the problems of real life about virtual worlds in education and solutions for the problems will be considered.


BÖTE-528 Adaptive Learning Systems
To understand theoretical and conceptual information on Web-based Adaptive Learning Systems, to acquire the knowledge and skills about using artificial intelligence techniques and expert systems in the development of Adaptive Learning System, to understand the Adaptive Learning Systems’ users, instruction and content model, to understand Intelligent Agent and to acquire operating logic, to learn theoretical and application knowledge and skills needed to design adaptive learning systems, studying on examples of adaptive learning systems used in education and computer science.

BÖTE-529 Education and Social Media
This course focuses on trends in educational technology, particularly social media and mobile learning tools, and provides ways teachers can embrace and utilize them in the classroom. Also discussions in the classroom will be held to get ideas and thoughts about how to use social-media tools in the classroom and to teach appropriate uses of social-media.
BÖTE-530 Computational Thinking
The main aim of this course is to introduce different theories and uses of computational thinking. The course has both theoretic and applied focus. Firstly, different definitions and descriptions of computational thinking will be examined. Theories related to computational thinking and their different uses in research will be issued. Secondly, students will be expected to conduct a pilot study related to computational thinking. They will be required to make a literature review related to a specific field in the computational thinking in the primary, secondary, or tertiary level. They will construct a research problem. They will be expected to study this problem by using computational thinking theories.


BÖTE-531 New Technologies in Contemporary Education
Technological developments in education, teacher and technology, computer and using computer in education, instructional software, multimedia, networks, interactive technologies, printed training materials, structure of distance education and view of educational technology in Turkey.

BÖTE- 541 Specialization Course in Field The purpose of the course is to identify and evaluate thesis subjects of graduate students who is under the guidance of advisor and to follow developments in this field and scientific publications.

BÖTE-543 Thesis
Thesis is a study under the guidance of advisor of students who have successfully completed the courses with credits and seminar course on a topic roposed by the chair of the department and approved by the Institute's Board of Directors.

BÖTE- 542 Specialization Course in Field The purpose of the course is to identify and evaluate thesis subjects of graduate students who is under the guidance of advisor and to follow developments in this field and scientific publications.

BÖTE-544 Thesis
Thesis is a study under the guidance of advisor of students who have successfully completed the courses with credits and seminar course on a topic roposed by the chair of the department and approved by the Institute's Board of Directors.Yüklə 62,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə