Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıYüklə 445 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü445 b.
növüYazıDilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

 • Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

 • Madde 74- Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

 • Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.Kuvvetler ayrılığı

 • Kuvvetler ayrılığı

 • … Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; …

 • (Anayasa/Başlangıç)

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu

 • Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu

 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu

 • Güvenlik ve İstihbarat KomisyonuDilekçe Komisyonunu resen işlem yapmaz. Ancak bir başvuru üzerine işlem gerçekleştirir.

 • Dilekçe Komisyonunu resen işlem yapmaz. Ancak bir başvuru üzerine işlem gerçekleştirir.

 • İlgili mevzuat:

 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 • TBMM İçtüzüğü

 • Kimler başvuru yapabilir?Hangi konularda başvuru yapılabilir?

 • Hangi konularda başvuru yapılabilir?

 • Dilekçe Komisyonuna başvuruda konu sınırlaması yoktur.

 • Başvurucuların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri incelenir.

 • İdari işlemlerin yerindeliği ve hukukiliği incelenir.

 • Doğrudan insan hakları ihlali ve cinsiyet eşitsizliği konularında başvurulabilen ayrı komisyonlar olduğu için bu konularda o komisyonlara başvurulması daha isabetli olur.

 • Bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekir.Hangi başvuruları incelemez?

 • Hangi başvuruları incelemez?

 • Ad-soyadı ve imza ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayan,

 • Belli bir konuyu içermeyen, belirsiz, anlaşılamayan, muğlak,

 • Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan,

 • Yetkili idarî makamlarca verilen kesin cevap örneğini içermeyen, (İlgili kamu idaresine başvuru yapılmış olması, idari başvuru yollarının tüketilmiş olması)(Uygulamada, idare cevabı içermeyen başvurular işleme alınmaktadır.)

 • Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektirenPosta yoluyla: Adres:

 • Posta yoluyla: Adres:

 • TBMM Dilekçe Komisyonu 

 • 06543 Bakanlıklar/ANKARA

 • Başvuru formu http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyona_basvuru.htm 

 • Elektronik başvuru:

 • https://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx 

 • Başvuru dili Türkçe. Uygulamada üst yazı Türkçe olmak şartıyla başka dillerdeki başvurular da işleme alınabilmektedir.

 • Başvuru ücretsizdir.Ön inceleme aşaması

 • Ön inceleme aşaması

 • - Komisyonda görevli yasama uzmanlarınca dilekçenin incelenmesi

 • - Dilekçenin işleme alınması (Komisyon Başkanlığı)

 • - Gereken şartları taşımayan dilekçelerin görüşülemeyeceğine karar verilmesi (Komisyon Başkanlığı)

 • İnceleme aşaması

 • - Başvurunun incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılmalıdır.

 • - İlgili bakanlık/kamu kurumuyla yazışma yapılarak konu hakkında açıklama/bilgi talep edilir. 30 gün içinde cevap gönderilmelidir.

 • - Başvurucuya 30 gün içinde bilgi verilir.

 • - İdarenin cevabı yeterli görülmezse ek açıklama/bilgi istenebilir; başka bir kurumla da yazışma yapılabilir.

 • - Dilekçe, Komisyon Başkanlık Divanı (Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Katip) kararına bağlanır. Kararlar “Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Karar Cetveli” içerisinde TBMM Kurum içi ağında yayımlanarak milletvekillerine bilgi verilir. 15 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.

 • - Kesinleşen kararın örneği başvurucuya 30 gün içinde gönderilir.Komisyon Genel Kurulu Aşaması

 • Komisyon Genel Kurulu Aşaması

 • - Komisyon Başkanının veya Başkanlık Divanının kararı,

 • - Komisyon Başkanlık Divanı kararına bir milletvekilinin 15 gün içinde itiraz etmesi,

 • üzerine dilekçe, Komisyon Genel Kurulunda görüşülür.

 • - Dilekçe, Komisyon Genel Kurul Kararına bağlanır. Kararlar “Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Karar Cetveli” içerisinde TBMM Kurum içi ağında yayımlanarak milletvekillerine bilgi verilir. 30 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.

 • - Kesinleşen kararın örneği ilgili bakanlıklara ve başvurucuya 30 gün içinde gönderilir. İlgili bakanlıkların, kesinleşen Komisyon Genel Kurul kararları hakkında yapılan işlemleri, 30 gün içinde Komisyon Başkanlığına bildirmesi gerekir.

 • TBMM Genel Kurulu Aşaması

 • - Doğrudan veya Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Karar Cetvelinde yayınlanıp itiraza uğrayan veya ilgili bakanlığın geri bildirimde bulunmaması veya geri bildiriminin değerlendirilmesi sonucu,

 • TBMM Genel Kuruluna sevkine karar verilen dilekçe konuları hakkında 30 gün içinde rapor düzenlenerek TBMM Genel Kurul gündemine girmek üzere TBMM Başkanlığına sunulur.Dilekçe Komisyonu kendisine intikal eden başvuruları inceler iken

 • Dilekçe Komisyonu kendisine intikal eden başvuruları inceler iken

 • alt komisyon kurmak,

 • Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan

 • • her türlü bilgi ve belgeyi almak,

 • • İlgilileri, uzmanları, kurum ve kuruluş temsilcilerini çağırıp bilgi almak,

 • • İdari denetim yapılmasını istemek,

 • Sayıştay denetimi talep etmek,

 • Bilirkişi görevlendirmek,

 • Yerinde inceleme yapmak,

 • Dilekçileri Komisyon toplantılarına davet etmek,

 • Yetkisine sahiptir.

Gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılması

 • Gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılması

 • FOREX piyasasındaki aracı kurumların bireysel yatırımcıları mağdur ettikleri iddiaları

 • Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda engellilik oranına Herediter Anjiyoödem Hastalığının dahil edilememesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi

 • Araç muayene istasyonlarında muayene ücreti ödeme şeklinin incelenmesi

 • Koçhisar Barajı yapımında sular altında kalan Çorum ili Alaca ilçesi Kızılyar Köylüleri için yeni yerleşim yeri gösterilmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi

 • Kamuda çalışan engelli ya da engelli yakını bulunan işçiler için memurlara tanınan bazı hakların verilmesi 5.12.1990 Tarihli ve 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununa göre Komisyonun Görevleri:

 • 5.12.1990 Tarihli ve 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununa göre Komisyonun Görevleri:

 • İnsan hakları konusundaki sorunlarla ilgilenmek, gelişmeleri izlemek

 • İnsan hakları uygulamalarının, mevzuata uygunluğunu incelemek ve araştırmalar yapmak; iyileştirmeler, çözümler önermek

 • Uluslararası antlaşmalarla Anayasa ve diğer mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek

 • Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’ları görüşmek

 • Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurt içi ve dışında insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak

 • Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine sunmak

 • İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile şikayetleri değerlendirmek, başvuruları incelemek, gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmekTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, görev ve yetkilerine ilişkin olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirmekle görevlidir.

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, görev ve yetkilerine ilişkin olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirmekle görevlidir.

 • Kolluk Gözetim Komisyonu da görev alanına giren konularda tespit, görüş ve öneriler içeren yıllık raporlar hazırlamak ve bu raporları her yıl mart ayında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna göndermekle görevlidir.Kimler başvuru yapabilir?

 • Kimler başvuru yapabilir?

 • Temel hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edildiğini düşünen herkes komisyona başvuru yapabilir.

 • Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

 • Anayasa ve uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin ihlaline dair bir iddianın olması gerekir.

 • Hangi şikayetler incelenmez?

 • Dilekçe Komisyonunun inceleme alanına giren emeklilik sorunu, kamulaştırma, iskan ve imar sorunu, maddi yardım talebi, hastane kurul raporlarından şikayet, iş talebi, banka kredisi veya kredi kartı ödemelerinden şikayet ve benzeri sorunlar incelenmemektedir.

 • Bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekir.

 • Yargı kurumlarının görev alanına giren konular incelenmemektedir.

 • Elektronik postayla yapılan başvurular işleme alınmaz.

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan dilekçeler de işleme alınmaz.Komisyona posta, faks veya elden başvuru teslim etmek suretiyle başvurulabilir.

 • Komisyona posta, faks veya elden başvuru teslim etmek suretiyle başvurulabilir.

 • Adres : Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Bakanlıklar 06543 ANKARA Faks: 0312 420 5394

 • Başvuru dili Türkçedir. Uygulamada diğer dillerde de dilekçe alınabilmektedir. 

 • Başvurular ücretsizdir.

 • İhlal iddiasının üzerinden vakit geçmiş olması, başvuruya engel değildir. Komisyon, geçmişe dönük incelemelerde de bulunabilir.

 • Komisyon, ihlal iddiasının tarafı kurumdan bilgi/açıklama ister.

 • Başvurucuya 60 gün içinde başvurusuyla ilgili bilgilendirme yapılır.

 • Komisyon başvuru üzerine veya resen belirlediği insan hakları konularında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi isteme, buralarda inceleme yapma ve ilgililerini çağırıp bilgi alma, uzman kişilerin görüşlerine başvurma, Ankara dışında çalışma yetkileri vardır.

 • Alt komisyon kurularak ayrıntılı, kapsamlı inceleme yapılabilir.

 • Komisyon raporları TBMM Başkanlığına ve ilgili bakanlıklara gönderilir. Komisyon ağ sayfasında yayımlanır. Raporlar Genel Kurulda görüşülebilir.26. Yasama Dönemi

 • 26. Yasama Dönemi

 • Mülteci Hakları Alt Komisyonu

 • 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır Beş No'lu Cezaevi

 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları

 • Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığı

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 • 28 Şubat sürecinin yol açtığı mağduriyetlerKamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyetleri inceler, araştırır ve önerilerde bulunur

 • Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyetleri inceler, araştırır ve önerilerde bulunur

 • Kamu Başdenetçisinin seçiminde 3 aday belirleyerek Genel Kurula sunar. 5 kamu denetçisini seçer.

 • Kamu Denetçiliği Kurumu her takvim yılı sonunda, yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunar.

 • Karma Komisyon, bu raporu iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyip Karma Komisyon Raporu olarak TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderir.25/2/2009 tarihli ve 5840 sayılı Kanun’a göre Komisyonun görevleri:

 • 25/2/2009 tarihli ve 5840 sayılı Kanun’a göre Komisyonun görevleri:

 • Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmeleri izlemek,

 • Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek, kadın erkek eşitliği konusunda Anayasaya, uluslararası gelişmelere ve yükümlülüklere uygunluğunu incelemek.

 • Her yasama yılının sonunda Türkiye’deki kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmelere ve Komisyonun faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak

 • Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak

 • Uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümleri ile ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek.

 • Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak.

 • Kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve ilgili mercilere iletmek.23. Yasama Dönemi

  • 23. Yasama Dönemi
 • Erken Yaşta Evlilikler

 • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Uygulamalar

 • Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası Ve Geleneksel Evlilikler

 • İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)

 • Eğitim Sistemimizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yeri

  • 24. Yasama Dönemi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü

 • Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa

 • Her Alanda Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri

 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı BütçelemeBüyük Millet Meclisi, Türk milletinin yüzyıllar süren arayışlarının özü ve onun kendi kendisini yönetmek bilincinin canlı bir simgesidir.

 • Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin yüzyıllar süren arayışlarının özü ve onun kendi kendisini yönetmek bilincinin canlı bir simgesidir.

 • Mustafa Kemal ATATÜRK

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə