az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir
  AzƏrbaycan Respublikasının
az-AZ-Latn/2013/02/21
  «Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси
az-AZ-Latn/2013/02/09
  N Respublikasının vergi MƏcƏllƏs
  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 11 iyul 2000-ci IL, №906-iq
az-AZ-Latn/2013/01/26
  Дювлят рцсуму щаггында
az-AZ-Latn/2013/02/21
  «Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси
  Тягдима ялавя
directory az-AZ-Latn 2013  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə