E-DÖNÜŞÜm tüRKİye projesi BİRLİkte çalişABİLİRLİk esaslari rehberiYüklə 384,71 Kb.
səhifə1/15
tarix30.12.2018
ölçüsü384,71 Kb.
#88358
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI

REHBERİ

Sürüm 1.0

BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ
www.bilgitoplumu.gov.tr

DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan bu Rehber’e kurumları adına katkıda bulunan Sn.Ayşegül İbrişim (TSE), Sn.Bilge Karabacak (TÜBİTAK-UEKAE), Sn.Ersel Şengül (TCMB), Sn. Gülin Atabek (TCMB), Sn.Hakan Özfidan (Başbakanlık), Sn.Haluk Tanrıkulu (Ulaştırma Bakanlığı), Sn.Nusret Güçlü (ODTÜ Enformatik Enstitüsü), Sn.Selim Gümüş (TCMB), Sn.Tuncay Terzioğlu (TCMB), Sn.Türker Gülüm (TÜBİTAK), Sn.Umut Barış Erdoğan (TÜBİTAK-UEKAE), Sn. Savaş Cengiz’e (MSB) ve görüşleri ile katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi Toplumu Dairesi

ÖNSÖZ

Günümüzde bilgi, ya kısıtlı kaynaklar olan emek, sermaye ve doğal kaynakların doğrudan yerini almakta veya emek ve sermayenin niteliğini değiştirmek yoluyla tüm ekonomik aktivitelerde temel girdi olarak kullanılmaktadır. Bilginin üretilmesinin yanı sıra zamanında ve etkin kullanılmasında da bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin büyük katkısı bulunmaktadır.


Bilginin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak üretilmesi, iletilmesi, erişilmesi ve etkin olarak kullanılması, küresel rekabet koşullarında ülkelerin rekabet gücünü artırırken, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.
1960 yılından bu yana plan, program ve proje hazırlamak konusunda çalışmalar yaparak büyük deneyim kazanmış olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, bilgi toplumu olma yolunda toplumsal bir dönüşüm projesi olarak ele aldığı e-Dönüşüm Türkiye Projesini bu deneyiminden aldığı güçle ve kararlılıkla yürütmektedir. Birbiri ile entegre, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir devlet yapısının oluşturulması ilkesi ile yürütülen Proje vatandaşımıza ve iş alemine daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.
Bilgi toplumuna giden yolda kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmekte olan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarında temel olarak dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri, yapılan yatırımların birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları çerçevesinde birbiri ile uyumlu yapılar oluşturması ve bunun devamında da entegrasyonu kolay ve mümkün çözümlerin üretilerek ülke yararına kullanılmasıdır. Birlikte çalışabilirliğin en vazgeçilmez unsuru standartların kullanımının sağlanmasıdır. Kamudaki birlikte çalışabilirlik ihtiyaçlarını en geniş anlamda ele alarak uyulması gereken standartları ortaya koymak doğru ve birlikte çalışabilir sistemler oluşturmanın önemli bir adımıdır.
Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan bu Rehber’in kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının etkinliği açısından büyük yarar sağlayacağı kanaatindeyim. e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) “Birlikte çalışabilirlik esaslarının belirlenmesi ve rehber yayımlanması” eylemi çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından katkı verebilecek tüm ilgililere ulaşılmaya azami gayret gösterilerek hazırlanan Rehber, teknik unsurlar içermesi nedeni ile zaman içinde gelişecek, genişleyecek ve sonradan gelen yeniliklere ayak uyduracak olup, bundan sonra da toplumun tüm kesimlerinin katkısına açık bir belge niteliğindedir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki kamu yatırımlarının ülkemiz ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak açısından bu Rehber’in hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, ilgili idari mekanizmalar ivedilikle tanımlanacak ve harekete geçirilecektir.
Rehber’in hazırlanmasında katkısı bulunan tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Dr. Ahmet TIKTIK

Müsteşar
Genelge

Başbakanlıktan:
Konu: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

GENELGE

2005/20
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 4/12/2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçirilmiştir. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin ve güvenli bilgi paylaşımı amacıyla birlikte çalışabilirliğe imkan sağlayan güvenli bir altyapı kurulmasının önemi vurgulanmış ve kamu kurumlarınca uygulanan ya da hazırlık çalışmaları sürdürülen çevrimiçi hizmetlerin etkin şekilde sunulabilmesi için işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayacak böyle bir altyapının kurulması, Eylem Planı’nın temel önceliklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Genelge çerçevesinde, belirli bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, mümkün olabilecek en yakın işbirliğini gerçekleştirerek, engellerin ortadan kaldırılması ve ortak çözümler üretilmesi yönünde azami gayret sarf edeceklerdir.


Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin önemli bir bileşeni olan e-devlet; birbiri ile entegre olmuş, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektirmektedir. Bu çerçevede; birlikte çalışabilirliği mümkün kılmanın en temel araçlarından birisi, kurumların kullanacakları ortak norm ve standartları belirleyerek bilgi sistemlerini ve entegre e-devlet hizmetlerini bu norm ve standartlar çerçevesinde geliştirmektir.
Bu ihtiyaçların karşılanması ve e-devlet hizmetlerinin vatandaş ve iş dünyasına etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Ek’te yer alan “Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi” hazırlanmıştır. Rehber, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm kuruluşlar arasında birlikte çalışılabilirliğin sağlanması ve bu çerçevede; yetki ve sorumluluklar, esas ve prensipler, yöntem ve kriterler ile teknik standartların belirlenmesine yöneliktir.
Merkezi ve yerel düzeydeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehber’de yer verilen esas ve standartlara uyulması zorunludur. Halihazırda kullanılan bilgi teknolojisi altyapılarının Rehber’de belirtilen standartlara uyumlu olmayan unsurları, bütçe imkanları ve öncelikler çerçevesinde en kısa zamanda bu esaslara uyumlu hale getirilecektir.
Rehber, gelişen ve değişen koşul ve ihtiyaçlara paralel olarak ilgili kurum ve kuruluşların da katkısı ile güncellenecektir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülecek güncelleme çalışmalarına, bilgi ve desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken destek ve katkı sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

(5 Ağustos 2005 tarihli ve 25897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ i

1 BİRİNCİ BÖLÜM 3

2 GİRİŞ 3

3 GENEL ESASLAR 4

3.1 AMAÇ 4

3.2 KAPSAM 4

3.3 TANIMLAR ve KISALTMALAR 4

3.4 UYUM MEKANİZMALARI 4

3.5 YETKİ ve SORUMLULUKLAR 4

3.6 GÜNCELLEME 5

4 BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK POLİTİKASI 5

4.1 GİRİŞ 5

4.2 POLİTİKA 7

4.2.1 Avrupa Komisyonu Çalışmalarıyla Uyum 7

4.2.2 Ana İletişim Mekanizması Olarak İnternet ve www’in Kullanımı 7

4.2.3 Eşit Erişim Hakkı 7

4.2.4 Güvenlik 7

4.2.5 Kişisel Verilerin Korunması 7

4.2.6 Açık Standartların ve Uluslararası Standartların Kullanımı 7

4.2.7 Anlamsal Bütünlüğü Sağlayacak Ortak Standartların Kullanımı 8

4.2.8 Ölçeklenebilirlik 8

4.2.9 Katılımcılık Esası 8

İKİNCİ BÖLÜM 11

1 DOSYA (VERİ) SUNUMU ve DEĞİŞİMİ 11

1.1 ESASLAR 11

1.2 KULLANILACAK STANDARTLAR 11

1.2.1 Sıkıştırılmış Dosyalar 12

1.2.2 Kelime İşlem Dokümanları 12

1.2.3 Sunum Dokümanları 12

1.2.4 Elektronik Çizelge Dokümanları 13

1.2.5 Karakter Kümesi 13

1.2.6 Resim Dosyaları 13

1.2.7 Animasyonlar 14

1.2.8 Ses-Video 14

1.2.9 Gerçek Zamanlı Ses-Video Yayını 14

2 ARA BAĞLANTI 15

2.1 ESASLAR 15

2.2 KULLANILACAK STANDARTLAR 15

2.2.1 İnternet Aktarım Protokolleri 15

2.2.2 Güvenli İnternet Aktarım Protokolleri 15

2.2.3 e-Posta Protokolleri 16

2.2.4 İnternet Dosya Transfer Protokolleri 16

2.2.5 Devlet Alan Adı Protokolleri 17

2.2.6 Yerel Ağ/Geniş Alan Ağı Erişimi (Lan/Wan Interworking) 17

2.2.7 Gerçek Zamanlı Mesajlaşma (Real Time Messaging) Hizmetleri 18

2.2.8 Haber Grubu Hizmetleri 18

2.2.9 Web Servisleri (Web Services Transport) 18

3 VERİ ENTEGRASYONU VE İÇERİK YÖNETİMİ 19

3.1 ESASLAR 19

3.2 İÇERİK YÖNETİMİ 19

3.3 SÜREÇ ve VERİ ENTEGRASYONU 20

3.3.1 Kamu Hizmet ve Karar Destek Süreçlerinin Tanımlanması ve İyileştirilmesi 20

3.3.2 Süreçlerde Kullanılan Verilerin Belirlenerek Tanımlanması 22

3.3.3 Kurumların Veri Toplama/Güncelleme/Erişim Yetkilerinin Düzenlenmesi 23

3.3.4 Veri Paylaşımına İmkan Verecek Veri Entegrasyonu Altyapısının Oluşturulması 23

3.4 KULLANILACAK STANDARTLAR 23

5 GÜVENLİK 26

5.1 ESASLAR 26

5.1.1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 26

5.1.2 Ortak Kriterler 27

5.1.3 Elekronik İmza 27

5.1.4 Kriptografik İşlemler 28

5.2 KULLANILACAK STANDARTLAR 28

5.2.1 Bilgi Güvenliği Yönetimi 28

5.2.2 Bilgi Güvenliği Yönetimini Destekleyen Standartlar ve Kılavuzlar 28

5.2.3 Bilgi Teknolojileri Ürünleri Güvenliği 29

5.2.4 Web Servisleri (WS) Güvenliği 29

5.2.5 E-Posta Güvenliği 30

5.2.6 Ağ Katmanı Güvenliği 30

5.2.7 Şifreleme ve İmzalama 31

5.2.8 Güvenli Doküman Alışverişi 31

6 ÇÖZÜM YAŞAM DÖNGÜSÜ 33

6.1 ESASLAR 33

6.2 KULANILACAK STANDARTLAR 33

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 37

1 REHBERİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR 37

1.1 Kılavuzların Hazırlanması 37

1.2 e-Devlet Metaveri Standardı 37

1.3 Veri Entegrasyonu İçin Gerekli Çalışmalar 37

1.4 Elektronik Kayıt Yönetimi Çerçevesi 37

1.5 XML Şemalarının Çıkartılması 38

1.6 e-Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Kolay Erişim 38

2 EK-A 41

AÇIKLAMALAR 41

EK-B 42

TANIMLAR 42

EK-C 51

KISALTMALAR 51
BİRİNCİ BÖLÜM
Yüklə 384,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə