Ek Madde – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) Ek Madde –Yüklə 445 b.
tarix04.11.2017
ölçüsü445 b.
#30065Ek Madde 2(Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)

 • Ek Madde 2(Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)

 • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler

 • çevre yönetim birimi kurmak,

 • çevre görevlisi istihdam etmek

 • Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan

 • bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu

 • konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak

 • yönetmelikle belirlenir. • 12 Kasım 2010 Tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Çevre Mühendislerine

 • Çevre Mühendislerine

 • Balıkçılık teknolojisi, endüstri, fizik, gıda, hidrojeoloji, inşaat, jeoloji, jeofizik, kimya, makine, metalürji ve malzeme, maden, orman, orman endüstri, su ürünleri, tekstil ve ziraat mühendisleri ile fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olanlara sınav şartıyla,

 • Veteriner hekimlere çalışma alanlarında olmak kaydıyla sınav şartıyla,

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili birimlerinde belirli sürelerle çalışan personele,

 • verilmektedir.Ek-1 de yer alanlar

 • Ek-1 de yer alanlar

  • En az iki çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimini kurmak
  • Danışmanlık firmalarından hizmet almak
 • Ek-2 de yer alanlar

  • En az bir çevre görevlisi çalıştırmak
  • Danışmanlık firmalarından hizmet almak


Organize sanayi bölgeleri, belediyeler, mahalli idari birlikleri, hastane ve sağlık kuruluşları

 • Organize sanayi bölgeleri, belediyeler, mahalli idari birlikleri, hastane ve sağlık kuruluşları

  • En az bir çevre görevlisi çalıştırmak
  • Çevre yönetim birimi kurmak
  • Danışmanlık firmalarından hizmet almak


En az biri çevre mühendisliği yada çevre mühendisliği alanında yüksek lisans/doktora eğitimi almış olmak üzere en az iki çevre görevlisi

 • En az biri çevre mühendisliği yada çevre mühendisliği alanında yüksek lisans/doktora eğitimi almış olmak üzere en az iki çevre görevlisi

 • Aynı vergi numarasına sahip tüzel kişilikler için tek birim kurulabilir

  • Sorumluluk alanı bildirimi
 • Bakanlık tarafından onaylanmaÇevre görevlisi;

  • Çevre görevlisi;
  • Tesis veya faaliyet bünyesinde;
  • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,


Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek

  • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek
   • Bir rapor hazırlamakla,
   • Raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak
   • Tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
  • Uygunsuzluk tespit edildiğinde
   • Tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak
   • Uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,


Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

  • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
  • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
  • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,


Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

  • Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
  • Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
  • İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
  • Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
  • yükümlüdür.


Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.

  • Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.
  • Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
  • Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.
  • Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.


Çevre görevlisi belgesi;

  • Çevre görevlisi belgesi;
  • Başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
  • Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi hâlinde,
  • Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,
  • iptal edilir.


Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Değerlendirme Formu çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur.

 • Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Değerlendirme Formu çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur.

  • Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi Bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır.
  • Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir.
  • Puanlamalar beş yıllık dönemlerde değerlendirilir.
  • Yeni vize dönemine girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.
 • Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, altı ay süre ile yeni belge verilmez.Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri veya çevre danışmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre danışmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 • Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri veya çevre danışmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre danışmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.

 • Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.

 • Bakanlık, belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde elektronik ortamda yapılan başvuru ve bildirim dosyası belgelerinin asıllarını isteyebilir. Bu belgeler yetkili makamca incelenir.Çevre Denetimi Yönetmeliği

 • Çevre Denetimi Yönetmeliği

 • 21 Kasım 2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 • 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-22/10/2009-27384)

 • Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren;

 • Ek-1 18 ay

 • Ek-2 24 ay

 • Organize Sanayi Bölgeleri, 24 ay

 • Belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 24 ay

 • Sağlık kuruluşları veya hastaneler, 24 ay içerisinde,

 • Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre

 • yönetimi hizmeti alırlar


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə