Ekologiya hüququ


Torpaq sahəsinin hüquqi rejimi barədə mübahisə zamanı nəyə üstünlük verilir?Yüklə 0,78 Mb.
səhifə2/4
tarix14.06.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4
303. Torpaq sahəsinin hüquqi rejimi barədə mübahisə zamanı nəyə üstünlük verilir?

a) Daha ciddi hüquqi rejimi olan torpaq kateqoriyasına

b) Meşə fondu və su fondu torpaqları kateqoriyasına

c) Yalnız Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına

d) Yalnız ehtiyat fondu torpaqları kateqoriyasına

e) Yalnız meşə və ehtiyat fondu torpaqları kateqoriyasına
304.Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

a) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, habelə kənd təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqat tədris, tədris-təcrübə və sınaq

b) Yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı

c) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, habelə kənd təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqat , tədris, tədris-təcrübə və sınaq həmçinin rabitə və müdafiə.

d) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı habelə kənd təsərrüfatı sahəsində rabitə və müdafiə

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


305. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilə bilərmi?

a) bir ildən çox olmamaqla, yalnız dövlət və ictimai mənafelər naminə

b)xeyr

c) Bəli


d) bəli, bir şərtlə ki, uyğun icra hakimiyyəti orqanı kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın kateqoriyasını dəyişsin.

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur


306. Yay və qış otlaqları, örüş və biçənəklər kimlərə verilər?

a) Mülkiyyətində və istifadəsində mal-qara olan hüquqi və fiziki şəxslərə

b) Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə

c) Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olaan istənilən hüquqi və fiziki şəxslərə

d) fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlara

e) mülkiyyətində və istifadəsində mal-qara olan hüquqi şəxslərə


307. Bələdiyyələrin ehtiyat torpaq fondunda olan örüş və biçənək sahələri şəxslərə:

a) Yalnız icarəyə verilir.

b) Həm icarəyə, həm də istifadəyə verilə bilər.

c) Həm mülkiyyətə, həm də icarəyə verilə bilər.

d) Həm mülkiyyətə, həm icarəyə , həm də istifadəyə verilə bilər.

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


308. Hansı torpaqlar yaşayış məntəqələrinin torpaqları hesab olunur?

a) Şəhər, qəsəbə və kəndlərin hüdudları daxilindəki bütün torpaqlar

b) 50-dən artıq insanın daimi və ya ilin yarısından çoxunda müvəqqəti yaşadığı torpaqlar

c) 50-dən artıq insanın daimi yaşadığı torpaqlar

d) Meşə və su fondu torpaqları istisna olmaqla, bütün torpaqlar

e) Yalnız meşə fondu torpaqları


309. Torpaq sahəsinin yaşayış məntəqələrinin hüduduna daxil edilməsi torpaq üzərində hansı hüquqlarının xitamına səbəb olur?

a) istifadə və icarə hüquqlarının

b) yalnız icarə hüququnun

c) Mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarının

d) İstifadə hüququnun

e) yuxarıda göstərilən hüquqların heç birinin xitamına səbəb olunur


310. Xüsusi qorunan torpaqlar hasılardır?

a) təbiəti mühafizə, təbii qoruq, sağlamlaşdırma , istirahət, tarix-mədəniyyət təyinatlı torpaqlar

b) təbii qoruq təyinatlı torpaqlar

c) müdafiə və təhlükəsizlik təbiəti mühafizə , təbii qoruq , sağlamlaşdırma , istirahət , tarix-mədəniyət təyinatlı torpaqlar

d) müdafiə və təhlükəsizlik təyinatlı torpaqlar

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur.311.Meşə fondu torpaqları hansılardır?

a) Meşə bitkiləri ilə örtülü olan, habelə belə bitkilərlə örtülü olmayan, lakin meşə təsərrüfatının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan meşə və qeyri-meşə fondu torpaqları.

b) Təbii meşə bitkiləri ilə örtülü olan və ya süni şəkildə salınmış meşə bitkiləri ilə örtülü olan torpaqlar.

c) Meşə bitkiləri ilə örtülü olan habelə belə bitkilərlə örtülü olmayan qeyri-meşə fondu torpaqları

d) Meşə bitkiləri ilə örtülü olan torpaqlar

e) Bu sualın doğru cavabı yoxdur.


312. Meşə fondu torpaqlarının özgəninkiləşdirilməsinə yol verilirmi?

a) Xeyr

b) Bəli

c) Nizamnamə fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün meşə fondu torpaqlarının təhkim olunduğu özəl qurumlara yol verilir.d) Bəli bir şərtlə ki, özəl qurumlar meşələrin bərpasına zəmanət versinlər

e) Fiziki və hüquqi şəxslərə313. Maliyyә” Әrәbcәdәn tәrcümәdә nә demәkdir

a) pul yıgımı

b) pul mәnbәyi

c) pulun bölüşdürülmәsi

d) pulun paylanması

e) iqtisadi mexanizm12. Maliyyәnin funksiyaları

a) Bölgü, nәzarәt, tәnzimlәmә

b) yigim,bölgü, yenidәn bölgü.

c) vergi yigımı sәrәncamına daxil olur.

d) gömrük yıgımları

e) nәzarәt, yenidәn bölgü314. Maliyyә münasibәtlәrinә aşağıdakı әlamәt xarakterik deyil?

a) maliyyә münasibәtlәri bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir

b) maliyyә münasibәtlәri pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir

c) maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitlәrinin ikitәrәfli hәrәkәti vardır

d) maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitәlri maliyyә ehtiyatları formasında hәrәkәt edir

e) maliyyә münasibәtlәri ekvivalentsiz münasibәtlәrdir315. Maliyyә hüququ nәinki müstәqil hüquq sahәsidir, o habelә..?

a) qarışıq hüquqdur

b) xüsusi hüquqdur

c) sosial hüquqdur

d) ümumi hüquqdur

e) müstәsna hüquqdur

316. Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ ..... ibarәtdir?

a) dövlәt vә bәlәdiyyә hissәlәrdәn

b) sabit vә daimi hissәlәrdәn

c) yazılı vә şifahi hissәlәrdәn

d) ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn

e) ümumi vә şәxsi hissәlәrdәn

317. Maliyyә hüququnun mәnbәlәrindәn hesab edilәn aşağıdakı akt i hәr il qәbul edilir?

a) «Büdcә sistemi haqqında» qanun

b) «Vergi»mәcәllәsi

c) «Sığorta haqqında» qanun

d) «Dövlәt büdcәsi haqqında» qanun

e) «Dövlәt maliyyәsi haqqında» qanun

318. Maliyyә hüququnun institutları hesab edilir?

a) büdcә vә vergi hüquqları

b) sığorta vә vergi hüquqları

c) büdcә vә bәlәdiyyә hüquqları

d) kredit fondu vә yığım hüquqları

e) dövlәt rüsumu vә tarf hüquqları

319. Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar aşağıdakı iki qrupa bölünür?

a) inzibati vә mülki hüquq normaları

b) mülki vә prosesual hüquq normaları

c) maddi vә prosesual hüquq normaları

d) prosesual vә tәtbiqi hüquq normaları

e) mәnәvi vә konstitusion hüquq normaları

320. Yoxlamaların hәyata keçirilmәsi dövrü baxımından maliyyә nәzarәtinin aşağıdakı formaları vardır?

a) rüblük, yarımillik, illik

b) ilkin, cari, sonrakı

c) günlük, dekadalıq, aylıq

d) cari, operatv, yekun

e) sonrakı, razılaşdırılmış

321. Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin maliyyә nәzarәtini praktik reallaşdıran orqan necә adlanır?

a) auditor palatası

b) hesablama palatası

c) vәkillәr palatası

d) büdcә palatası

e) deputat palatası322.Su fondu torpaqları hansılardır?

a) Azərbaycan Respublikası daxili sularının və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına aid olan bölməsinin altında olan torpaqlar.

b) Su mühafizə zonalarının və sahilboyu zolaqların altında olan torpaqlar (acılar) bataqlıqlar

c) Hidrotexniki qurğuların, meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin altında olan torpaqla.r

d) Yuxarıda qeyd olunan torpaqların hamısı.

e) Bu sulanı doğru cavabı yoxdur.
323.Su fondu torpaqları kimlərə mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilə bilər?
a) Bələdiyyənin mülkiyyətinə hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə və icarəsinə verilə bilər

b) İstənilən hüquqi, fiziki şəxslərə və bələdiyyələrə

c) Nizamnamə fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün su fondu torpaqlarının d)təhkim olunduğu özəl qurumların mülkiyyətinə, başqa hüquqi və fiziki şəxslərin isə yalnız istifadəsinə və icarəsinə verilə bilər.

e) İstənilən hüquqi və fiziki şəxslərə

e) Yalnız bələdiyyələrin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icarəsinə verilə bilər
324. Ehtiyat fondu torpaqlarının hansı torpaqlar daxildir?

a) Dövlətin və bələdiyyələrin ehtiyat torpaqları

b) Bələdiyyələrin ehtiyat torpaqıları

c) Dövlət ehtiyat torpaqları

d) Dövlətin, bələdiyyələrin torpaqları və ümumi istifadədə olan torpaqlar

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


325. Dövlət ehtiyat fondu torpaqlarına hansı torpaqlar daxildir?

a) Bələdiyyələrin vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icazəsinə verilməyən torpaqlar.

b) Bələdiyyələrin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icazəsinə verilməyən torpaqlar

c) Bələdiyyələrin, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə vevrilməyən torpaqlar.

d) Bələdiyələrin mülkiyyətinə verilməyən torpaqlar

e) Bu sulın doğru cavabı yoxdur.


326. Torpaqların istifadəsində maksimal müddət nə qədərdir?

a) 99 il

b) 20 il

c) 10 il


d) 15 il

e) maksimal müddət yoxdur.


327. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi hansı orqan tərəfindən qəbul olunur?

a) Milli Məcis tərəfindən

b) Azərbaycan Respubliasının Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyi Tərəfindən

c) Respublika Prokrorluğu tərəfindıən

d) Prezident tərəfindən

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən


328. Torpaqların İcarəsində maksimal müddət nə qdərdir?

a) maksimal müddət yoxdur.

b) 20 il

c) 15 il


d) 99 il

e) 10 il
329. Torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu nə təsdiq edir?

a) Dövlət aktı və ya şəhadətnamə

b) İcra hakimiyyətinin sərəncamı, bələdiyyənin qərarı.

c) Müqavilə

d) Yalnız dövlət aktı

e) Bələdiyyənin qərarı
330. Hansı torpaqlar alqı- satqı müqaviləsinin obyekti ola bilər?

a) Bələdiyyə mülkiyyətindəki ehtiyat fondu torpaqları və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar

b) Bələdiyyə mülkiyyətindəki ümumi istifadədə olan torpaqlar

c) Yalnız xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar

d) Dövlət mülkiyytində olan torpaqlar

e) Bu sulın doğru cavabı yoxdur


331. Torpaq sahələrinin dəyişdirilməsinə icazə verilirmi?

a) Bəli


b) Xeyr

c) Bəli bir şərtlə ki, dəyişdirilən torpaq sahələri eyni həcmdə olsun

d) Bəli, bir şərtlə ki, dəyişdirilən torpaq sahələri eyni kateqoriyadan olsun

e) Heç bir halda yol verilmir.


332. Torpaq mübahisələrini hansı orqanlar həll edir?

a) Səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr, məhkəmələr

b) Yalnız məhkəmələr

c) Məhkəmələr bələdiyyələr

d) Məhkəmələr yerli icra hakimiyyəti orqanları

e) Məhkəmə və prokurorluk333.Vətəndaşlar torpaq üzərində hansı hüquqlara malikdirlər?

a) Torpaq üzərində mülkiyyət, sahiblik, istifadə və icarə münasibətlərini həyata keçirmək imkanına malik olma

b) Torpaq üzərində mülkiyyət hüququna

c) Sahiblik hüququna

d) Sahiblik və istifadə hüququna

e) İstifadə və icazə münasibətlərinin həyata keçirmək imkanına malik olma.


334. Yerin təki” haqqında qanun hansı ildə qəbul olunub?

 1. 13 fevral 1998 –ci ildə

 2. 28.may 1999-cu ildə

 3. 25 aprel 1996-cı ildə

 4. 28 dekabr 2000 ci ildə

 5. 5 sentyabr 2003-cü ildə335. Dövlət mülkiyətində hansı su obyektləri saxlanılır?

a) Sərhəd su obyektləri Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid olan bölməsi, dövlət və yerli əhəmiyyətli yerüstü və yeraltı su obyektləri və xüsusi qorunan su obyektləri.

b) Sərhəd su obyektləri

c) Dövlət və yerli əhəmiyətli yerüstü və yeraltı su obyektləri

d) Xüsusi qorunan su obyektləri

e) Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi


336. Su obyektləri hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

a) İçməli su və məişət təchizatı

b) Müalicə, kurort və sağlamlaşdırma, istirahət və idman

c) Sənaye, tikinti və energetika, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı.

d) Hidrotexnika, nəqliyyat, balıqçılıq, ovçuluq, tullantı suların axıdılması

e) Yuxarəda qeyd edilən məqsədlər üçün


337. Su obyektlərindən istifadənin hansı növləri var?

a) Ümumi, xüsusi, və ayrıca istifadə

b) Xüsusi istifadə

c) Ümumi və xüsusi istifadə

d) Ayrıca istifadə

e) Ümumi istifadə


338. Hansı su obyektləri dövlət mülkiyyətində saxlanılır?

a) Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid olan bölməsi, xüsusi qorunan su obyektləri , sərhəd su obyektləri

b) Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid bölməsi, sərhəd su obyektləri.

c) Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid olan bölməsi, xüsusi qorunan su obyektləri

d) Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid olan bölməsi.

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


339. Su obyektləri üzərində hansı mülkiyyət formaları ola bilər?

a) Dövlət, bələdiyyə, xüsusi

b) Dövlət və bələdiyyə

c) Dövlət

d) Xüsusi

e) Dövlət və xüsusi


340.Su obyektlərindən qısa müddətli istifadə hüquqi nə qədərdir?

 1. üç ilə qədər

 2. beş ilə qədər

 3. on ilə qədər

 4. on beş ilə qədər

 5. səkkiz ilə qədər
 1. Su obyektlərindən uzunmüddtli istifadə hüququ nə qədərdir?

 1. iyirmi beş ilə qədər

 2. on ilə qədər

 3. on beş ilə qədər

 4. iyirmi ilə qədər

 5. otuz ilə qədər


342.Meşə fondu sahələrindən istifadə hüquqları başqa şəxslərin xeyrinə məhdudlaşdırıla biərmi?

 1. Bəli

 2. Xeyr

 3. Yalnız meşə fonduna bitişik torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və icarəçilərinin xeyrinə məhdudlaşdırıla bilər.

 4. Meşə fondu ətrafındakı yaşayış məntəqələrində yaşayan şəxslərin xeyrinə məhdudlaşdırıla bilər.

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


343. Hansı meşə fondu torpaqları icarəyə verilə bilər?

a) Yalnız meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri meşə torpaqları verilə bilər

b) Verilə bilməz

c) Hamısı

d) Yalnız meşə bitkiləri ilə örtülü olan qeyri meşə torpaqları verilə bilər

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur344. Meşə fondu torpaqları hansı məqsədlərlə icarəyə verilə bilər?

a) Təyinatı üzrə meşələrin bərpası məqsədi ilə.

b) Heç bir məqsədlə

c) Meşələrin bərpası məqsdi ilə

d) İstənilən məqsədlə

e) Bu suaın düzgün cavabı yoxdur.


345. Qüvvədə olan Azərbaycan respublikası meşə məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilib?

a) 30 dekabr 1997-ci ildə

b) 5 dekabr 1998-ci ildə

c) 30 mart 1997-ci ildə

d) 6 yanvar 2000 –ci ildə

e) 22 sentyabr 2003-cü ildə
346.Torpaq istifadəçiləri kimlərdir?

a) Torpağı müddətsiz, uzunmüddətli və müvəqəti istifadəuyə götürən şəxslər

b) Torpağı müddətsiz və uzunmüddətli istifadəyə götürən şəxslər

c) Torpağın müvvəqəti istifadəyə götürən şəxslər

d) Torpağı müddətsiz istifadəyə götürən şəxslər

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


347. “Torpaq islahatı haqqında” Aazərbaycan Respublikası qanun neçənci ildə qəbul edilib?

a) 16 iyul 1996-cı ildə

b) 1999-cu ildə

c) 2005-ci ildə

d) 5 may 1997-ci ildə

e) 20 sentyabr 2000-ci ildə


348. Su ehtiyatları hansılardlr?

a) Su obyektlərində yerləşən istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yer üstü suların həcmi

b) Çaylar və göllər

c) Kanalarda olan sular

d) Bütün su obyektləri

e) Xəzər dənizinin suları


349. Meşə bileti nədir?

a) Onun sahibinə əlavə meşə istifadələri üçün hüquq verən sənəd

b) Bütün ərazilərdən istifadə hüququ

c) Qoruqlardan və xüsusi mühafizə olunan ərazilərdən istifadə hüququ

d) Mövsümlə bağlı istifadə hüququ

e) Bu sualın cavabı doğru yoxdur


350.Torpaq hüququnun predmeti nədir?

a) İctimai münasibətlərin müəyyən qrupu

b) Hüquqi şəxslər arasındakı münasibətlər

c) Fiziki şəxslər arasındakı münasibətlər

d) Sosial münasibətlər

e) Torpaq subyektləri arasındakı münasibətlər


351.Torpaq hüququnun əsas mənbəyidir

a) Konstitusiya

b) Qanunlar

c) Fərmanlar

d) Qərarlar

e) Qərardatlar


352. Torpaq hüqququnda tətbiq edilən hüqquqi tənzimləmə metodlarına aiddir:

a) Səlahiyyətvermə , qadağanetmə, məcburetmə

b) Dispozitiv, imperativ,hüquqverici

c) Dizpozitiv, imperativ, qadağanedici

d) İmperativ, Səlahiyyətverici, qadağanedici

e) Dizpozitiv, imperativ, məcburedici353.Torpaq hüqquq münasibətlərinin subyektləri olan fiziki şəxslər aşağıdakılardır?

a) AR-nın vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaaşlığı olmayan şəxxslər

b) Beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlər, vətəndaşlar

c) AR-nın hüququ şəxsləri, ictimai birliklər, fondlar

d) AR-nın hüqquqi şəxsləri, əcnəbilər, Beynəlxalq birliklər

e) Vətəndaşlığı olmaayan şəxslər, hüquqi şəxslər, əcnəbilər


354.Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kateqoriyasını dəyişdirə bilər:

a) AR Nazirlər Kabineti

b) AR –nın Prezidenti

c) Kənd Təsərrüfatı Naziri

d) Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi

e) AR-nın Milli Məclisi


355. Torpaq sahələri icarəyə maksimum hansı müddətə verilə bilər?

a) 99 il


b) 100 il

c) 25 il


d) 15 il

e) 10 il


356. Ehtiyat fondunun torpaqları nədən ibarətdir?

a) Dövlət və bələdiyyə ehtiyat torpaqlarından

b) Yalnız dövlət ehtiyat torpaqlarından

c) Dövlət və xüsusi ehtiyat torpaqlarından

d) Xüsusi mülkiyyətdə olan ehtiyat torpaqlarından

e) Doğru cavab yoxdur


357. Torpaq üzərində hansı mülkiyyət hüququna üstünlük verilir?

 1. Heç birinə

 2. Xüsusi mülkiyyətə

 3. Dövlət mülkiyyətinə

 4. Bələdiyyə mülkiyyətinə

 5. Birgə mülkiyyətə


358.Torpağın icarəyə verilməsi hansı qanunla tənzimlənir?

 1. Torpağın icarəsi haqqında 11-dekabr 1998-ci iltarixli qanunla

 2. ətraf mühitin mühafizəsi haqqında 8.ob.1998-ci il tarixli qanunla

 3. Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsi ilə

 4. Azərbaycan Respublikasının su məcəlləsi

 5. Bu onların doğru cavabı yoxdur


359.Azərbaycanda su münasibətləri hansı qanunla tənzimlənir?

a) Azərbaycan Respublikasının su məcəlləsi ilə

b) Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəllləsi ilə

c) Azərbaycan Respublikasının meşə məcəlləsi ilə

d) Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunla

e) yerin təki haqqında qanunla
360. Azərbaycan Respublikasının su məcəlləsi hansı ildə qəbul olunub?

a) 30 dekabr 1997

b) 23 oktyabr 1993

c) Müstəqillik əldə etdikdən sonra

d) 5 may 1999

e) 25 iyul 2002


361.Su məcəlləsi hansı orqan tərəfindən qəbul olunub?

a) milli məclis tərəfindən

b) nazirlər kabineti tərəfindən

c) Ali məhkəmə tərəfindən

d) daxili işlər nazirliyi tərəfindən

e) Baş prakrorluq tərəfindən


362. Aqrar hüququnun anlayışı ?


 1. Azərbaycan Respublikasında və bir sıra digər ölkələrdə kompleks şəkildə ixtisaslaşdırılmış hüquq sahəsi, kənd təsərüfatı sahəsində yaranan aqrar ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının sistemi.

 2. Azərbaycan respublikasında və bir sıra digər ölkələrdə kompleks şəkildə ixtisaslaşdırılmış hüquq sahəsi

 3. Ölkədə torpaqla bağlı və ondan səmərəli istifadə olunması ilə yaranan münasibətlərdir.

 4. Ölkədə torpağa, su, meşə ilə bağlı yaranan münasibətlər bununla bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi başa düşülür.

 5. Respublikada aqrar islahatlarla bağlı yaranan münasibətlərdir.

363. Aqrar islahatlar nədir?

a) Torpaq sahibliyi və torpaqdan istifadə sistemini dəyişdirilməsi , təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən dövlət tədbirləri

b) Torpaq sahibliyi torpaqdan təyinatına görə istifadə olunması

c) Torpaqla yaranan münasibətləri təkmilləşdirilməsi başa düşülür

d) Torpaqdan istifadə edənlərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi

e) Torpaqdan səmərəli və təyinatına görə istifadə etmək


364. Aqrar qanunlar nədir?
a) Torpaq ehtiyatlarına sahibliklə , onlardan istifadə və onların üzərinə sərəncam verməklə əlaqədar əmələ gələn ictimai münasibətləri tənzim edən qanunlar

b) torpaq ehtiyatlarına sahıbliklə və onların üzərində sərəncam verməklə əlaqədar əmələ gələn münasibətlər

c) aqrar sahənin qanun aliliyini təmin etməklə tətbiq edilən normativ – hüquqi aktlar

d) qanunlar toplusu

e) qanunların sistemləşdirilmiş qaydaya salınması
365. Azərbaycan Respublikasında hansı mülkiyyət növləri vardır.?

a) Dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti

b) Şəxsi mülkiyyət, birgə mülkiyyət, ümumi müılkiyyət

c) Dövlət mülkiyyəti , ümumi və ictimai mülkiyyət

d) Bələdiyyə, dövlət və ictimai mülkiyyət

e) Xalq mülkiyyəti, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti


366. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətin hansı növünə üstünlük verilir?

a) Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir

b) Yalnız dövlət mülkkiyyətinə üstünlük verilir

c) Vətəndaşlara məxsus xüsusi mülkiyyətə üstünlük verilir

d) Yerli üzünü idarəetmə orqanlarının mülkiyyətinə üstünlük verilir

e) Sualın düzgün cavabı yoxdur


367. Əmək hüququ nədir?

a) Bir sıra dövlətlərdə insanın əsas iqtisadi konstitusiyası hüquqlarından biri

b) Əmək məcəlləsi ilə əhatə olan münasibətlər

c) Şifahi formada bağlanan müqavilə

d) Yazılı formada bağlanan müqavilə

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.


368. Əmək müqaviləsi nədir?

a) İşə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini tərfləri hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə

b) Subyektlər arasında bağlanan müqavilə

c) Fiziki və hüquqi şəxslər arasında bağlanan yazılı müqavilə

d) Əmək müqaviləsində tərəflər arasında əldə edilən razılaşma

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


369. Ətraf mühit nədir?

a) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən canlı və cansız təbiətin məcmusu

b) Təbiətlə cəmiyyət arasında yaranan münasibət

c) ətraf mühiti , hər bir vətəndaşı qorunması

d) fiziki və hüquqi şəxslərin təbiətlə bağlı vəzifələri

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


370. Azərbaycan Respublikasında hansı il ekologiya ili elan edilmişdir?
a) 2010-cu il

b) 2001-ci il

c) 2011-ci il

d) 10 may 2009-cu il

e) 15 sentyabr 2012
371. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Müstəqilliyi bərpa edildikdən sonar ətraf mühitin qorunması sahəsində hansı qanunlar qəbul edilib?

a) Azərbaycan Respublikasınnın Meşə məcəlləsi, Torpaq , Su məcəlləsi, “Yerin təki ” haqqında , Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında “Heyvanlar” aləmi haqqında Əhalinin sağlamlığının qorunması” “Balıqçılıq haqqında

b) Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi

c) Azərbaycan Respublikasının Torpaq və Meşə Məcələsi

d) Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanun

e) Yerin təki haqqında qanun?
Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə