Ekonometrika” fənnindən 500 test Düzgün cavablar a bəndində B/müəllim: Qocayeva Zeynab – 3118a, 3218r, 4318aYüklə 471,86 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü471,86 Kb.
#109630

Ekonometrika” fənnindən 500 test

Düzgün cavablar A)) bəndində

B/müəllim: Qocayeva Zeynab – 3118a, 3218r, 4318a


1. Ekonometrik modelləşdirmədə parametrləşdirmə mərhələsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Ekonometrik modellərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi, daha doğrusu seçilmişmodelin real məlumatlara daha adekvat olmasının təmin edilməsi

B) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin davranışının izahı üçün istifadə olunması

C) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunması

D) Modelin tapılmış parametrlərinin və bütövlükdə özünün keyfiyyətinin yoxlanması

E) Ekonometrik modellərin qurulması, daha doğrusu iqtisadi modellərin empirik təhlilin aparılması üçün əlverişli sayılan riyazi formada təsvir olunması


2. Ekonometrik modelləşdirmədə spesifikasiya mərhələsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Ekonometrik modellərin qurulması, daha doğrusu iqtisadi modellərin empirik təhlilin aparılması üçün əlverişli sayılan riyazi formada təsvir olunması

B) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin davranışının izahı üçün istifadə olunması

C) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunması

D) Ekonometrik modellərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi, daha doğrusu seçilmiş modelin real məlumatlara daha adekvat olmasının təmin edilməsi

E) Modelin tapılmış parametrlərinin və bütövlükdə özünün keyfiyyətinin yoxlanması


3. Ekonometrikada riyazi statistikadan istifadənin zəruriliyi nə ilə bağlıdır?

A) İqtisadi sistemlərin göstəriciləri arasındakı əlaqələr ciddi funksional xarakter daşımır və həmişə müəyyən təsadüfi kənarlaşmalar mövcud olur

B) Riyazi statistika real iqtisadi göstəricilərə arxalanmadığı üçün proseslərin daxili strukturunu daha dəqiq ifadə etməyə imkan verir.

C) Riyazi statistika daha sadə və tez dərk olunandır.

D) İqtisadi sistemlərin göstəriciləri arasındakı əlaqələrdə heç bir kənarlaşma yol veriməzdir və bu əlaqələr funsional xarakter daşıyır.

E) Riyazi statisytika iqtisadi proseslərin kəmiyyət təhlilinə deyil, keyfiyyət təhlilinə daha çox önəm verir.


4. Ekonometrik tədqiqatların əsas tədqiqat mexanizmi nədir?

A) Riyazi statistika

B) Qeyri­xətti proqramlaşdırma

C) Böyük ədədlər qanunu

D) Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi

E) Xətti proqramlaşdırma


5. Aşağıdakılardan hansı ekonometrikanın qarşısında duran əsas vəzifələrə aiddir?

A) Ekonometrik modellərin qurulması, daha doğrusu iqtisadi modelin riyazi formada təsviri

B) İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcələrinin sayının müəyyən edilməsi

C) İqtisadi sistemin ətraf mühitin təsirlərindən etibarlı şəkildə qorunması

D) Ekonometrik modellərlə empirik modellər arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılması

E) İqtisadi sistemin strukturunun müəyyən edilməsi


6. Riyazi iqtisadiyyat modelləri ilə ekonometrik modellərin əsas fərqi nədədir?

A) Əgər riyazi iqtisadiyyat modelləri real ədədi qiymətlərdən istifadə olunmadan qurulur və təhlil edilirsə, ekonometrik modellər empirik məlumatlar əsasında qurulur.

B) Əgər iqtisadiyyat modellərində iki endogen parametr iştirak edirsə, ekonometrik modellərdə yalnız bir endogen parametr iştirak edir

C) Əgər riyazi iqtisadiyyat modelləri xəttidirsə, ekonometrik modellər qeyri­xəttidir

D) Əgər riyazi iqtisadiyyat modelləri empirik məlumatlar əsasında qurulur və təhlil edilirsə, ekonometrik modellər real ədədi qiymətlərdən istifadə olunmadan qurulur

E) Əgər riyazi iqtisadiyyat modelləri qeyri­xəttidirsə, ekonometrik modellər xəttidir


7. Bu mülahizələrdən hansı doğrudur? 1. Ekonometrika – bu və ya digər iqtisadi qa­nunun ya hipotezin həqiqi olub – olmadığını kəmiyyətcə subuta yetirir; 2. Ekono­metrika – bu və ya digər iqtisadi qanunun fəaliyyət mexanizmini müəyyən edir;

3. Ekonometrika ­ bu və ya digər iqtisadi qanunun fəaliyyətinə ətraf mühitin təsirini keyfiyyətcə qiymətləndirir; 4. Ekonometrika – iqtisadi göstəricilərin proqnozlaş­dırılması mexanizmidir.

A) 1 və 4

B) 2 və 4

C) yalnız 2

D) yalnız 1

E) yalnız 3

8. Modellərin parametrlərinin ekzogen və endogen parametrlərə ayrılması nə ilə əlaqədardır?

A) Onların qiymətlərinin modeldən kənarda və ya modelin daxilində müəyyən edilməsi ilə;

B) Onların qiymətlərinin bir­birindən asılılığının xəttı və ya qeyri –xəttı xarakter daşıması ilə;

C) Onların qiymətlərinin məqsəd funksiyasına təsir dərəcəsi və ya modeldən kənarda hesablanması ilə;

D) Onların qiymətlərinin ehtimallılıq dərəcəsi və ya modeldən kənarda hesablanması ilə;

E) Onların qiymətlərinin determiniklik dərəcəsi və ya modelin daxilində müəyyən edilməsi ilə;
9. Aşağıdakılardan hansıları iqtisadi­riyazi modellərin qurulması prinsipləri hesab edilə bilər:

A) Modelin öyrənilən sistemə kafi adekvatlığı və riyazi aparatın kifayət qədər sadəliyi;

B) Parametrlərin sayının çox olması və bütün məhdudiyyət şərtlərinin hökmən xətti olması;

C) Parametrlərin sayının az olması və bütün məhdudiyyət şərtlərinin hökmən xətti olması;

D) Parametrlərin ekzogen xarakterdə olması və bütün məhdudiyyət şərtlərinin hökmən xətti olması;

E) Parametrlərin endogen xarakterdə olması və bütün məhdudiyyət şərtlərinin hökmən xətti olması;


10. İqtisadi­riyazi model dedikdə:

A) İqtisadi sistemin qarşıya qoyulmuş məqsəd baxımından mühüm xüsusiyyət­lərinin formal ­riyazi təsviri başa düşülür;

B) İqtisadi sistemin çıxışlarının riyazi təsviri başa düşülür;

C) İqtisadi sistemin xüsusiyyətlərinin cədvəllər, diaqramlar, sxemlər şəklində təsviri başa düşülür;

D) İqtisadi sistemin girişlərinin riyazi təsviri başa düşülür;

E) İqtisadi sistemlər haqqında mövcud biliklər başa düşülür.


11. Əhəmiyyətlilik testi yanaşmasına aiddir:

A) p-dəyər yanaşması və kritik qiymət yanaşması

B) statistik yanaşma, p-dəyər yanaşması və kritik dəyər yanaşması

C) inamlı interval və əhəmiyyətlilik testləri.

D) statistik yanaşma, inamlı interval və əhəmiyyətlilik yanaşması

E) p-dəyər yanaşması və statistik kritik dəyər yanaşması


12. Xətti funksiyanın seçilməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur:

A) Determinasiya əmsalından;

B) Reqressiya əmsalından;

C) Korrelyasiya əmsalından;

D) Elastiklik əmsalından;

E) Yekun əlamətin orta kvadratik aralanmasından.


13. , =4, olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) -1,25

B) 10,5

C) -0,81

D) 2,15

E) -2,5


14. , -=3, olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) 1,75

B) -0,85

C) -1,25

D) 1,25

E) 0,175
15. Hipotez testinin prosedur olaraq həyata keçirilməsində neşə əsas yanaşma var?

A) İki - inamlı interval və əhəmiyyətlilik testləri.

B) Üç – statistik yanaşma, p-dəyər yanaşması və kritik dəyər yanaşması

C) İki - p-dəyər yanaşması və kritik dəyər yanaşması

D) Üç – statistik yanaşma, inamlı interval və əhəmiyyətlilik yanaşması

E) Heç biri
16. Hipotez testində qərar qəbul etmə zamanı II növ xəta hansı hala uyğundur?

A) Yanlış sıfır hipotezi (H0) rədd edilməmişdir.

B) Yanlış sıfır hipotezi (H0) rədd edilir.

C) Düzgün sıfır hipotezi (H0) qəbul edilir.

D) Yanlış alternativ hipotez (H1) qəbul edilir.

E) Düzgün sıfır hipotezi (H0) rədd edilir.


17. Hipotez testində qərar qəbul etmə zamanı I növ xəta hansı hala uyğundur?

A) Düzgün sıfır hipotezi (H0) rədd edilir.

B) Yanlış sıfır hipotezi (H0) rədd edilir.

C) Düzgün sıfır hipotezi (H0) qəbul edilir.

D) Yanlış sıfır hipotezi (H0) qəbul edilir.

E) Düzgün alternativ hipotez (H1) rədd edilir.


18. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş müəssisələri üzrə aşağıdakı informasiya toplanmşdır (bütün hesablamalar 0,01 dəqiqliklə).Bu göztəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının nəzərə alsaq, onda reqressiya tənliyinin əmsalını tapın.

A) 4,85

B) 1,89

C) 2,09

D) 1,24


E) 5,24
19. Ənənəvi ekonometrik təhlil mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyənləşdirin:

1. Nəzəri yanaşmanın riyazi modelinin spesifikasiyası; 2. Statistik və yaxud ekonometrik modelin spesifikasiyası; 3. Fərziyyə və yaxud nəzəri müddəaların ortaya qoyulması; 4. Statistik göstəricilərin əldə olunması; 5. Modelin idarəetmə və yaxud siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması; 6. Hipotez testlərinin aparılması; 7. Proqnozlaşdırma; 8. Ekonometrik modelin parametrlərinin qiymətləndirilməsi

A) 3, 1, 2, 4, 8, 6, 7, 5

B) 1, 2, 4, 3, 7, 6, 8, 5

C) 3, 1, 2, 8, 6, 7, 4, 5

D) 3, 1, 2, 6, 8, 7, 5, 4

E) 2, 1, 3, 4, 8, 6, 7, 5
20. Dəyişənin onun orta qiymətindən dağılma (kənarlaşma, səpələnmə) ölçüsüdür:

A) varians və standart kənarlaşma

B) kovariasiya əmsalı

C) riyazi gözləmə

D) moda

E) median

21. Variansın kvadrat kökü bərabərdir:

A) standart yayınmaya

B) kovariasiyaya

C) riyazi gözləməyə

D) modaya

E) korrelyasiyaya


22. Seçmənin standart kənarlaşmasının hesablanmasına aid deyil:

A) Alınmış cəm “n-3”- ə bölünərək seçmə dispersiyası tapılır. Buradakı “n” seçmə sayıdır.

B) Hər verilənlə seçmənin aritmatik ortası arasındakı fərqlər hesablanır

C) Alınmış fərqlər kvadrata yüksəldilir

D) Kvadrata yüksəldilmiş fərqlər toplanılır

E) Dispersiyanın kvadrat kökü alınaraq standart yayınma tapılır.


23. Variasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


24. Z skoru hansı aralıqda qiymət alır?

A) [-3;3]

B) [-1;1]

C) [-2;2]

D) [0;3]

E) [1;3]
25. Z skoru hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)
26. Empirik qanunauyğunluğa görə zəng formada paylanmış verilənlər haqqındakı fikir doğrudur:

A) hamısı

B) 68% verilən orta qiymətindən 1 standart kənarlaşma ilə yayınır.

C) 95% verilən orta qiymətindən 2 standart kənarlaşma ilə yayınır.

D) 7% verilən orta qiymətindən 3 standart kənarlaşma ilə yayınır.

E) heç biri


27. Ekonometrika haqqında fikirlərdən hansı doğru deyil.

A) İqtisadi siyasət haqqında məsləhət verə bilmir.

B) Modellərin parametrlərini qiymətləndirir;

C) Proqnozlar verir;

D) Proqnozların dəqiqliyini yoxlayır;

E) İqtisadi modelləri formalaşdırır.


28. Statistik verilənlər sistemində ölçmənin miqyasına aid deyil:

A) normal miqyas

B) nominal miqyas

C) adi miqyas

D) interval miqyas

E) əmsal (nisbət) miqyası


29. Nominal miqyasa aiddir:

A) cins


B) xalis gəlirlər / satışlar

C) 1000 – 1500

D) 10 – 30

E) 650
30. Keyfiyyət göstəriciləri nə aid deyil:

A) 400-500

B) qırmızı

C) kişi

D) orta


E) tezliyi 2,2-dir
31. Nominal miqyasa aiddir:

A) rəng


B) xalis gəlirlər / satışlar

C) 2500 – 5000

D) 710

E) 650
32. Əgər statistik verilənlər sisteminə daxil olan hər hansı bir dəyişən üzrə statistik elementlər ədədi qiymətlərlə verilirsə onda bu cür statistik dəyişən necə adlanır?A) adi miqyas

B) interval miqyas

C) əmsal (nisbət) miqyası

D) normal miqyas

E) adlı miqyas
33. Əgər statistik verilənlər sisteminə daxil olan hər hansı bir dəyişən üzrə statistik elementlər yarlık və ya müəyyən rəqəmsal ifadəyə malik olmayan digər üsullarla verilmişdirsə onda bu dəyişən və ya kəmiyyət:

A) nominal miqyaslarla verilmiş kəmiyyət hesab edilir.

B) interval miqyaslarla verilmiş kəmiyyət hesab edilir.

C) adi miqyaslarla verilmiş kəmiyyət hesab edilir.

D) normal miqyaslarla verilmiş kəmiyyət hesab edilir.

E) əmsal (nisbət) miqyaslarla verilmiş kəmiyyət hesab edilir.


34. Statistik verilənlərin formalarına aid deyil:

A) Fəza göstəricilər sistemi

B) Qarşılıqlı çarpaz göstəricilər sistemi (ing: cross-sectional)

C) Zaman sırası

D) Zaman dəyişməsinə malik qarşılıqlı çarpaz göstəricilər sistemi (ing: pooled cross sections)

E) Panel göstəricilər sistemi


35. Zaman dəyişməsinə malik qarşılıqlı çarpaz göstəricilər sisteminin panel tipli olması üçün müşahidə olunan vahidlər ...

A) bütün dövrlər üzrə eyni olmalıdır.

B) bütün dövrlər üzrə müxtəlif olmalıdır.

C) bütün dövrlər üzrə müxtəlif qiymətlər almalıdır.

D) bir dövr üzrə eyni, digər dövrlər üzrə müxtəlif olmalıdır.

E) bir dövr üzrə müxtəlif, digər dövrlər üzrə eyni olmalıdır.

36. Ana kütlə üçün varians necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)
E)
37. Çəkili varians hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


38. Sıranın orta kəmiyyəti üçün standart səhv necə müəyyən olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


39. Osilyasiya əmsalı nəyi göstərir?

A) dəyişim sırasının genişliyinin orta kəmiyyət ətrafında xarakteristikasını

B) standart kənarlaşmanın orta kəmiyyətə nisbətini

C) variansın müsbət kvadrat kökünü

D) variansın mənfi kvadrat kökünü

E) dəyişim sırasının genişliyinin moda ətrafında xarakteristikasını


40. Osilyasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


41. Statistik sıranın ən azı ( ) hissəsi ortadan z standart kənarlaşma qədər məsafədə yerləşəcəkdir. Bu hansı qaydadır?

A) Çeybişev qaydası

B) Leontyev qaydası

C) Park qaydası

D) Çou qaydası

E) Qızıl qayda


42. Tutaq ki, 100 tələbənin imtahan qiyməti barədə müşahidə aparılmışdır. Müəy­yən olunmuşdur ki, müşahidənin orta kəmiyyəti 70 bal, müşahidənin standart kənarlaşması isə 5 baldır. Tələbələrin neçə faizinin qiyməti 60-80 bal intervalına düşər?

A) 75%


B) 89%

C) 91%


D) 100%

E) 70%
43. Tutaq ki, 100 tələbənin imtahan qiyməti barədə müşahidə aparılmışdır. Müəy­yən olunmuşdur ki, müşahidənin orta kəmiyyəti 70 bal, müşahidənin standart kənarlaşması isə 5 baldır. Tələbələrin neçə faizinin qiyməti 58-82 bal intervalına düşər?

A) 82.6%

B) 89,2%


C) 81%

D) 85,5%


E) 80,6%
44. Statistik verilənlər sisteminin tərkibinə aiddir: 1. Elementlər; 2. kəmiyyətlər (dəyişənlər); 3. moda; 4. median; 5. müşahidə.

A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 4, 5


45. Seçmə sıranın standart səhvi 5-ə, ortası isə 30-a bərabərdir. Çeybişev qaydasını tətbiq etməklə müəyyən edin ki, göstəricilərin neçə faizi 12-48 intervalına düşəcək.

A) 92,3%


B) 93%

C) 89,9%


D) 92,8%

E) 91,6%
46. Seçmə sıranın standart səhvi 5-ə, ortası isə 30-a bərabərdir. Çeybişev qaydasını tətbiq etməklə müəyyən edin ki, göstəricilərin neçə faizi 18-42 intervalına düşəcək.

A) 82.6%

B) 89,2%


C) 81%

D) 85,5%


E) 80,6%
47. x = [4, 6, 11, 3, 16] və y = [50, 50, 40, 60, 30] dəyişənləri verilmişdir. Bu iki dəyişən arasında korrelyasiya əmsalını hesablayın

A) 0,96


B) -0,96

C) -0,88


D) 0,88

E) 0,56
48. x = [4, 6, 11, 3, 16] və y = [50, 50, 40, 60, 30] dəyişənləri verilmişdir. Bu iki dəyişən arasında kovariasiya əmsalını hesablayın

A) -48

B) 48


C) 46

D) 45


E) -45
49. Tutaq ki, 1, 5, 10, 12, 4, 4, 5, 17, 11, 8, 9, 8, 12, 50, 6, 8, 7, 13, 18, 3 kimi bir sıra verilmişdir. Bu sıranın Osilyasiya əmsalını tapın.

A) 21,53%

B) 21,63%

C) 23%


D) 25%

E) 31,53%


50. Tutaq ki, 5, 10, 12, 6, 5, 17, 16, 9, 8, 12, 42, 6, 7, 13, 17, 7 kimi bir sıra verilmişdir. Bu sıranın variasiya əmsalını tapın.

A) 72,5%


B) 73,5%

C) 83%


D) 73%

E) 75%
51. Tutaq ki, 10, 12, 4, 15, 17, 11, 8 kimi bir sıra verilmişdir. Bu sıranın variasiya əmsalını tapın.

A) 36,4%

B) 34,6


C) 33%

D) 46,4%


E) 35,2%
52. Korelyasiya əmsalı hansı intervalda təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


53. Determinasiya əmsalı hansı intervalda təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


54. Normal paylanmanın xarakteristik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

A) Normal paylanma ortaya nəzərən qeyri-simmetrik paylanmadır.

B) Normal paylanmaya malik olan kəsilməz təsadüfi kəmiyyətin paylanma əyrisi zəngvari formadadır

C) Normal paylanmaya tabe olan statistik göstəricilər sistemi bir-birindən iki para­metrə görə riyazi gözləmə (orta) və standart kənarlaşmaya görə fərqləndirilirlər

D) Normal təsadüfi kəmiyyətin orta qiymətində (x=μ) onun ehtimal sıxlıq funksiyası özünün ən böyük qiymətini alır.

E) Normal təsadüfi kəmiyyətlər üçün ehtimallar normal paylanmanın qrafikinin altındakı sahələr vasitəsi ilə verilir.


55. Əgər normal paylanmaya malik hər hansı bir x kəmiyyəti üçün 𝑃(Z≤1,25)=0,8944 və 𝑃(Z≤−0,5)=0,3085 olarsa, 𝑃(−0,5≤Z≤1,25) ehtimalını hesablayın.

A) 0,5859

B) 0,4859

C) 0,5259

D) 0,6222

E) 0,8944


56. Əgər normal paylanmaya malik hər hansı bir x kəmiyyəti üçün 𝑃(Z≤1,5)=0,9332 və 𝑃(Z≤−1)=0,1587 olarsa, 𝑃(−1≤Z≤1,5) ehtimalını hesablayın.

A) 0,7745

B) 0,8745

C) 0,5745

D) 0,4577

E) 0,1587


57. Əgər normal paylanmaya malik hər hansı bir x kəmiyyəti üçün 𝑃(Z≤1,5)=0,9332 olarsa, 𝑃(0≤Z≤1,5) ehtimalını hesablayın.

A) 0,4332

B) 0,4345

C) 0,5745

D) 0,4577

E) 0,4587


58. Əgər normal paylanmaya malik hər hansı bir x kəmiyyəti üçün 𝑃(Z≤−0,5)=0,3085 olarsa, 𝑃(−0,5≤Z≤0) ehtimalını hesablayın.

A) 0,1915

B) 0,1859

C) 0,1259

D) 0,2222

E) 0,1944


59. Dövlət statistika komitəsi illik statistik bülletenlərində 1995-2011 illər ərzində əhalinin xərcləri barədə statistik göstəriciləri vermişdir. Bu məlumata əsasən dövr ərzində orta xərc 7800 AZN təşkil etmişdir. Hesablanmışdır ki, bu sıranın standart səhvi 6500 AZN-dir. Təsadüfi götürülmüş bir insanın növbəti dövrdə 12000 AZN-dən çox xərc etməsinin ehtimalı nəyə bərabərdir. (P(Z≤0,65)=0,7422)

A) 0,2578

B) 0,1859

C) 0,2259

D) 0,2678

E) 0,1944


60. Normallığın yoxlanılmasında geniş istifadə olunan bu test müşahidələrin sayının kifayət qədər çox olması halında tətbiq olunur və α inam əmsalında, 2 sərbəstlik dərəcəsində 𝜒2(𝛼,2) paylanmasına tabedir. BU hansı testdir?

A) Jarque-Bera testi

B) Park testi

C) Shapiro-Wilk testi

D) White testi

E) Сhou testi


61. Normallıq testlərinə aiddir:1. Darbin-Uotson testi; 2. χ2 (xi kvadratı) testi; 3. Jarque-Bera testi; 4. Shapiro-Wilk testi; 5. t test

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5


62. İki X və Y dəyişənləri üçün təsadüfi seçmə ilə aşağıdakı beş qiymət alınmışdır.


X

Y

1

7

15

2

8

13

3

10

10

4

12

7

5

13

5

X və Y arasındakı cüt xətti reqressiyada reqressiya əmsalını tapın:

A) -1.615  1. 26.15

  2. -42.0

D) -0.81

  1. -10.5

63. İki X və Y dəyişənləri üçün təsadüfi seçmə ilə aşağıdakı beş qiymət alınmışdır.


X

Y

1

7

15

2

8

13

3

10

10

4

12

7

5

13

5

X və Y arasındakı cüt xətti reqressiyada sərbəst həddi tapın:

A) 26,15


B) -10,5

C) -1,615

D) -0,81

E) 25,4
64. İki X və Y dəyişənləri üçün təsadüfi seçmə ilə aşağıdakı beş qiymət alınmışdır.


X

Y

1

7

15

2

8

13

3

10

10

4

12

7

5

13

5

X və Y arasındakı covariasiya əmsalını tapın.

A) -42.00

B) -10.50

C) -6.75

D) 10.50

E) Heç biri
65. Dəyişənin onun orta qiymətindən dağılma (kənarlaşma, səpələnmə) ölçüsüdür:

A) varians və standart kənarlaşmaB) kovariasiya əmsalı

C) riyazi gözləmə

D) moda

E) median
66. Eyni standart yayınmaya malik olan çoxluqlar arasında müqayisə aparmaqda istifadə edilən ən effektiv vasitədir:

A) variasiya əmsalı

B) varians

C) varians

D) median

E) moda
67. Kənarlaşma əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


68. Səhmin orta qiyməti 50 man, standart kənarlaşması 5 man olarsa, kənarlaşma əmsalı neçə olar?

A) 10%

B) 5%

C) 50%

D) 15%

E) 12%
69. Səhmin orta qiyməti 8 man, standart kənarlaşması 2 man olarsa, kənarlaşma əmsalı neçə olar?

A) 25%

B) 15%

C) 10%

D) 35%

E) 22%
70. Verilənin ortalamaya nəzərən hansı istiqamətdə yerləşdiklərini ölçmək üçün istifadə edilir:

A) Z skor

B) N skor

C) varasiya

D) dispersiya

E) riyazi gözləmə
71. Fərz edək ki, ekonometrika fənni üzrə ortalama imtahan balı 490, standart yayınması isə 100-dür. Nəticəsi 620 olan testin Z skorunu neçə olar?

A) 1,3

B) 1,5

C) 2,3

D) 2,2

E) 6,2
72. Sıralanmış verilənləri (kiçikdən böyüyə) hər birində eyni sayda verilən olmaq şərtilə 4  təbəyə ayırır:

A) kvartallar üzrə bölğü

B) median üzrə bölğü

C) moda üzrə bölğü

D) ortalama üzrə bölğü

E) heç biri
73. _____________ solda verilənlərin 25%-i, sağda isə 75%-i yerləşir.

A) birinci kvartaldan

B) ikinci kvartaldan

C) üçüncü kvartaldan

D) birinci və ikinci kvartallardan

E) birinci və üçüncü kvartallardan
74. K1 (mövqe) hesablanması üçün düstur:

A) K1(mövqe) = (n+1)/4

B) K1(mövqe) = (n+1)/2

C) K1(mövqe) = (n+1)/3

D) K1(mövqe) = 3(n+1)/4

E) hamısı
75. Verilənlərin kvartallar üzrə xanalar şəklində göstərilməsi necə adlanır?

A) boksplot

B) qutu

C) median

D) hamısı

E) heç biri
76. Empirik qanunauyğunluğa görə zəng formada paylanmış verilənlər haqqındakı fikir doğrudur:

A) hamısı

B) 68% verilən orta qiymətindən 1 standart kənarlaşma ilə yayınır.

C) 95% verilən orta qiymətindən 2 standart kənarlaşma ilə yayınır.

D) 99.7% verilən orta qiymətindən 3 standart kənarlaşma ilə yayınır.

E) heç biri
77. Korrelyasiya əmsalının əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A) hamısı

B) aldığı qiymətlər çoxluğu -1 və +1 intervalına daxildir.

C) -1-ə yaxın olması güclü mənfi xətti əlaqənin olduğunu bildirir.

D) +1-ə yaxın olması güclü müsbət xətti əlaqənin olduğunu bildirir.

E) 0-a yaxın olması xətti əlaqənin çox zəif olduğunu bildirir.


78. Ehtimal – haqqında deyilənlərdən biri doğru deyil:

A) bəzən -1 qiyməti də ala bilir

B) qeyri-müəyyən hadisənin baş verməsi halıdır

C) hər zaman 0 və 1 arasında qiymət alır

D) əlverişli variantların bütün mümkün variantlara nisbəti kimi hesablanır

E) təsadüfi dəyişənin ehtimalı  adətən p ilə işarə edilir


79. Fərz edək ki, 1000 manatlıq investisiya üçün iki alternativ seçim var. İnvestisiyalardan gözlənilən gəlirlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.


Ehtimal

İqtisadi vəziyyət

İnvestisiya

Fond X

Fond Y

0,2

Durğunluq

-25

-200

0,5

Stabillik

+50

+60

0,3

Artım

+100

+350

Verilənləri nəzərə alaraq riyazi gözləmələri hesablayın:

A) E(X)=50, E(Y) =95

B) E(X)=60, E(Y) =90

C) E(X)=55, E(Y) =95

D) E(X)=45, E(Y) =90

E) E(X)=50, E(Y) =85

80. Fərz edək ki, 1000 manatlıq investisiya üçün iki alternativ seçim var. İnvestisiyalardan gözlənilən gəlirlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.


Ehtimal

İqtisadi vəziyyət

İnvestisiya

Fond X

Fond Y

0,2

Durğunluq

-25

-200

0,5

Stabillik

+50

+60

0,3

Artım

+100

+350

Verilənləri nəzərə alaraq dispersiyaları hesablayın:

A) ,

B) ,

C) ,

D) ,

E) ,


81. Fərz edək ki, 1000 manatlıq investisiya üçün iki alternativ seçim var. İnvestisiyalardan gözlənilən gəlirlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.


Ehtimal

İqtisadi vəziyyət

İnvestisiya

Fond X

Fond Y

0,2

Durğunluq

-25

-200

0,5

Stabillik

+50

+60

0,3

Artım

+100

+350

Verilənləri nəzərə alaraq kovariasiya əmsalını hesablayın:

A)

B)

C)

D)

E)


82. Normal paylanma haqqındakı hansı fikir doğru deyil?

A) verilənlər qeyri-simmetrik paylanmışdır

B) paylanma zəng formalıdır

C) ortalama, median və moda bir-birinə bərabərdir.

D) verilənlərin yerləşməsi ortalama (μ), yayınması isə standart kənarlaşma (σ) ilə müəyyən edilir

E) təsadüfi dəyişən “–” sonsuzluqdan “+” sonsuzluq arasında istənilən qiymət ala bilir.


83. Ortalaması 100 manata, standart kənarlaşması isə 50 manata bərabər olan normal paylanmada, X=200 manat üçün Z dəyəri nədir?

A) 2,0


B) 2,9

C) 3,0


D) 3,2

E) 4,0
84. Normal paylanmada ehtimalların hesablanması ardıcıllığına aiddir:1. X dəyişəninə görə normal paylanmanı çəkmək

2. X dəyişənini Z dəyəri ilə əvəz etmək

3. X dəyişənini Z dəyəri ilə müqayisə etmək

4. Ehtimalları hesablamaq

5. Z cədvəldən istifadə etməklə ehtimalı tapmaq

A) 1, 2, 5 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 3, 4, 5 E) 1, 2, 4
85. Etibarlılıq intervalları toplunun hansı göstəricisinin məlum olub olmamasından asılı olaraq hesablanır?

A) standart yayınma

B) dispersiya

C) riyazi gözləmə

D) intervalın genişliyi

E) moda
86. Hansı təsadüfi kəmiyyətlər diskret hesab olunur:

A) Sonlu və ya hesabi sayda qiymət alan;

B) Yalnız əvvəlcədən müəyyən edilmiş sonlu sayda qiymət alan;

C) Qiymətləri sonlu intervalı təşkil edən;

D) Yalnız sonlu sayda qiymət alan;

E) Qiymətləri məhdud olan.
87. 10 gün ərzində məhsula olan tələb öyrənilmiş və nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdur: 2 gün ərzində 10 vahid, 4 gün ərzində 15 vahid, bir gün 12 vahid, 3 gün 16 vahid olmuşdur. Məhsula tələbin riyazi gözləməsini tapın:

A) 14


B) 15

C) 13


D) 11

E) 12
88. 10 gün ərzində məhsula olan tələb öyrənilmiş və uyğun olaraq aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 2 gün ərzində tələb (x=10), 4 gün ərzində (x=15), bir gün (x=12), 3 gün (x=16) vahid olmuşdur. X təsadüfi kəmiyyətinin variansını hesablayın:

A) 5,2

B) 5


C) 5,1

D) 5,3


E) 6
89. Ekonometrik tədqiqat ilk növbədə nədən başlanır:

A) Dəyişənlər arasında əlaqələr nəzəriyyəsi əsasında modelin formalaşdırılma-sından;

B) Tədqiqata dair informasiyanın seçilməsindən;

C) Seçmə səhvlərinin müəyyən edilməsindən;

D) Təsadüfi amillərin qiymətləndirilməsindən;

E) Statistik külliyyatın bircinsliyə yoxlanılmasından.


90. Modelin seçilməsi səhvlərinə aiddir:

A) Reqressiya tənliyində hansısa mühüm amilin nəzərə alınmaması;

B) Funksiyanın formasının seçilməsi;

C) Təsadüfi səhvlərin ölçüsü;

D) Modelin formasının seçilməsi;

E) Modelin parametrlərinin qiymətləndirilməsi.


91. 65) Reqressiya tənliyinin formasının tapılmasının analitik metodu nəyə əsaslanır?

A) Əlamətlər arasında əlaqələrin maddi təbiətinin öyrənilməsi;

B) Müxtəlif sinif funksiyalardan istifadə olunmasına;

C) Korrelyasiya sahəsinə;

D) Kompyüterdə informasiyanın işlənməsinə;

E) Qalıq dispersiyasının qiymətinə.


92. Xətti reqressiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsi metodlarına aid deyil:

A) Fişer metodu;

B) Xətti reqressiya parametrlərinin iqtisadi mənasına əsaslanan;

C) Ən kiçik kvadratlar üsulu;

D) Qrafik üsulla qiymətləndirmə;

E) Həm xətti reqressiya parametrlərinin iqtisadi mənasına əsaslanan, həm də ən kiçik kvadratlar üsulu.


93. Cüt xətti reqressiyada əlaqənin sıxlığı hansı göstərici ilə müəyyən olunur?

A) Korrelyasiya əmsalı;

B) Ümumi dispersiya;

C) Qalıq dispersiyası;

D) Reqressiya əmsalı;

E) Kovariasiya əmsalı


94. Xətti reqressiyada əlaqənin gücü göstəricisi kimi hansı göstəricilər istifadə oluna bilər?

A) Elastiklik və reqressiya əmsalları;

B) Korrelyasiya əmsalı;

C) Determinasiya əmsalı;

D) Kovariasiya əmsalı;

E) Qalıq dispersiyasıx

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

295.

qiymətləri əsasında cüt xətti reqressiya əmsalını hesablayın :

A) -1; B) 3; C) 1; D) 2; E) -2.


x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
96.


qiymətləri əsasında y=a + bx reqressiya tənliyində sərbəst həddi müəyyən edin:

A) 8; B) 3; C) 6; D) 5 ; E) 2.x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

297.

qiymətləri əsasında kovariasiyanı müəyyən edin:

A) -4; B) -2; C) -1; D) -3; E) 0.
98.


x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2qiymətləri əsasında korrelyasiya əmsalını təyin edin:

A) -1; B) 0,88; C) 0,91; D) 1; E) -0,91.

x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

299.

qiymətləri əsasında y və x amilləri arasında xətti asılılıq olarsa y –in x -ə görə elastikliyini müəyyən edin:

A) -0,6; B) 1; C) 0,5; D) 0,6; E) -0,5;

x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2100.

qiymətləri əsasında determinasiya əmsalını müəyyən edin:

A) 1; B) 0,64; C) 0,5625; D) 0,81; E) 0,7225.
101. Xətti korrelyasiya əmsalı hansı düsturla müəyyən olunur?

A) ;

B) ;

C)

D) ;

E)

102. Xətti reqressiya əmsalı hansı düsturla müəyyən olunur?

A) ;

B)

C) ;

D) ;

E)


103. Xətti reqressiyada elastiklik əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)


104. Reqressiya əmsalının iqtisadi mahiyyətini aşağıdakılardan hansı ifadə edir:

A) Amil əlamətin bir vahid dəyişməsi nəticəsində yekun əlamətin nə qədər dəyişməsini göstərir;

B) Amil dəyişənin bir vahid artması yekun əlaməti neçə dəfə artırır;

C) Amil dəyişənin 1% dəyişdikdə yekun əlamətin neçə faiz dəyişdiyini göstərir;

D) Reqressiya əmsalının 1 vahid azalması yekun əlamətin neçə dəfə azalmasını göstərir;

E) reqressiya əmsalı əlaqənin sıxlığını göstərir


105. Reqressiya əmsalı =1, 𝝈x=4; 𝝈y=5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 0,8;

B) 0,4;

C) 0,5;

D) 1;

E) 1,1.
106. Reqressiya əmsalı =2; 𝝈x=2; 𝝈y=5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 0,8;

B) 0,2;

C) 0,5;

D) 1;


E) 1,2.

107. Reqressiya əmsalı =0,5; 𝝈x=3; 𝝈y=6 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 0,25;

B) 0,3;

C) 0,5;

D) 0,15;

E) -0,25.
108. Reqressiya əmsalı =3; 𝝈x=5; 𝝈y=20 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 0,75;

B) 0,5;

C) 0,25;

D) 0,3;

E) 1,05.
109. Reqressiya əmsalı =6; 𝝈x=3 𝝈y=18 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 1;

B) 0,5;

C) 0,25;

D) 0,3;

E) 1,05.
110. Reqressiya əmsalı =2,2; = 5; = 10 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 1,1


B) ;

C) 0,4;

D) – 1;

E). 1,2.
111. Reqressiya əmsalı =0,6; = 10; = 5 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 1,2;

B) 0,5;

C) 0,1;

D) 2;


E) – 2.
112. Reqressiya əmsalı = –1; = 3; = 5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) – 0,6;

B) 0,3;

C) 0,5;

D) – 0,3;

E) – 0,5.


113. Reqressiya əmsalı = –0,4; = 15; = 10 olarsa elastiklik əmsalın ıtapın

A) – 0,6;

B) – 0,4;

C) – 0,5;

D) – 0,3;

E) – 1,11.


114. Reqressiya əmsalı = 4; = 15; = 10 olarsa elastiklik əmsalın ıtapın

A) 6;


B) 4;

C) 5;


D) 3;

E) 11.
115. Reqressiya əmsalı = 2; = 7; = 14 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) 1;

B) 0,3;

C) 0,5;

D) 2;


E) 2,5.
116. Reqressiya tənliyin əhəmiyyətliliyini qiymətləndirməzdən əvvəl hansı təhlil aparılır?

A) Dispersiya təhlili;

B) Reqressiya təhlili;

C) Korrelyasiya təhlili;

D) Həm A, həm B;

E) İndeks təhlili.


117. Nə zaman yekun əlamətin ümumi dispersiyası yalnız digər amillərin hesabına olur?

A) Əgər amil nəticəyə təsir etmirsə;

B) Əgər amil nəticəyə təsir edirsə;

C) Əgər nəticəyə həm amil əlamət, həm də digər əlamətlər birlikdə təsir etdikdə;

D) Həm amil əlamət və həm də digər əlamətlər təsir etmirsə;

E) Kvadrat aralanmaların qalıq cəmi sıfra bərabər olur.


118. Reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün Fişer meyarı necə hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .


119. Qalıq dispersiyası hansı düsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .


120. H0 hipotezi ilə reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyi qiymətləndirilməsi mərhələsinə aid deyil?

A) F meyarının faktiki qiyməti cədvəl qiymətindən böyük olarsa H0 hipotezi inkar olunur.

B) F meyarının faktiki qiyməti hesablanır;

C) Müəyyən əhəmiyyətlilik səviyyəsinə görə F meyarının cədvəl qiyməti tapılır;

D) F meyarının faktiki qiyməti cədvəl qiymətindən kiçik olarsa H0 hipotezi inkar olunur;

E) Reqressiyanın əhəmiyyətli olmaması haqqında H0 hipotezi qəbul olunur;


121. Reqressiya əmsalının mb parametrinin standart səhvi necə hesablanır?

A);

B) ;

C) ;

D) ;

E) .


122. mb=2,1; b=35; t –nin cədvəl qiyməti sərbəstlik dərəcəsi 5 olduqda 2,5 -ə bərabər olarsa reqressiya əmsalı üçün inam intervalını hesablayın:

A) 29,75 ≤ b ≤ 40,25;

B) 30 ≤b≤ 35,25;

C) 35,25 ≤b≤ 45,25;

D) 30,25 ≤b≤ 40;

E) 40≤b≤ 45,25


123. Aşağıdakılardan biri qeyri – xətti reqressiyalar sinfinə aid deyil:

A) qalığın qeyri–müntəzəm paylandığı qeyri – xətti reqressiyalar;

B) qiymətləndirilən parametrlərə görə qeyri – xətti reqressiyalar;

C) həm A), həm B);

D) dəyişənlərə görə qeyri – xətti, parametrlərə görə xətti olan reqressiyalar

E) qiymətləndirilən parametrlərə və dəyişənlərə görə qeyri–xətti olan reqres-siyalar.


124. Daha yüksək tərtibli çoxhədlilərdən tədqiqatlarda istifadənin məhdudluğu nə ilə əlaqədardır?

A) tətbiq olunan külliyyatın bircins olması tələbi ilə;

B) ən kiçik kvadratlar üsulunun tətbiqi ilə;

C) tətbiq olunan külliyyatın bircins olmaması tələbi ilə;

D) hesabatın əmək tutumluğu ilə;

E) paramtrlərin əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi qaydasının mürəkkəbliyi ilə.


125. Qeyri xətti modeli nə vaxt xətti hala gətirmək olar:

A) əgər qeyri – xətti model daxilən xəttidirsə onu çevirmələrin köməyi ilə xətti hala gətirmək olmaz;

B) II sinif qeyri – xətti reqressiya modellərə daxilən xətti və daxili qeyri – xətti modellərə bölünür;

C) qiymətləndirilən parametrlərin qeyri – xətti olduğu reqressiyalar iki sinfə bölünür;

D) əgər qeyri – xətti model daxilən qeyri – xətti olarsa o xətti hala gətirilə bilməz;

E) II sinf qeyri – xətti modellər ümumiyyətlə xətti hala gətirilə bilməz.


126. Amillə nəticə arasında asılılıq y=f(x) funksiyası ilə verilərsə elastiklik əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


127. Xətti y=a+bx funksiyası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)

B) E=b

C)

D)

E)


128. Xətti y=a+bx funksiyası üçün elastiklik əmsalının orta qiyməti necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)

129. Müsbət avtokorrelyasiya zamanı DW ≈

A) < 2

B) = 0


C) >2

D) > 1


E) = 1

130. hiperbolası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)

B)

C)

D)

E)
131. qüvvət funksiyası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)

B)

C)

D)

E)


132. Qarşılıqlı əlaqələr təhlil olunarkən lny –dən hansı əyrilər öyrənilərkən istifadə olunmur?

A) fiziki əməklə çalışan işçinin yaşı ilə əmək haqqı arasındakı asılılığı ifadə edən əyrilərdə;

B) tələb əyrilərində;

C) təklif əyrilərində;

D) Engel əyrilərində;

E) istehsalın masştabı ilə məhsulun əmək tutumu arasında əlaqəni öyrənən əyrilərdə.


133. Ekonometrik tədqiqatlarda II tərtib paraboladan istifadə nə zaman məqsədə uyğun deyil?

A) baxılan əlamətlər üçün əlaqənin xarakterinin dəyişmədiyi hal üçün;

B) düzünə əlaqə tərs əlaqə ilə əvəz olunduqda;

C) baxılan əlamətlər arasında əlaqənin xarakterinin dəyişdiyi hal üçün;

D) tərs əlaqə düz əlaqə ilə əvəz olunduqda;

E) əlaqənin xarakteri yekun əlamətə amilin maksimal və minimal qiymət verən qiyməti ilə müəyyən olunur.


134. Elastiklik əmsalının nə vaxt iqtisadi mənası olmur?

A) əlamətlərin qiymətlərinin faizlə dəyişməsinin heç bir əhəmiyyəti olmadıqda;

B) nəticə ilə amil arasında asılılığın sıxlığı güclü olduqda;

C) nəticə ilə amil arasında asılılığın sıxlığı zəif olduqda;

D) əlamətlərin qiymətlərinin faizlə dəyişməsinin böyük əhəmiyyəti olduqda;

E) əlamətlər arasında əlaqənin öyrənilməsi üçün məlumatlar kifayət qədər olmadıqda.

135. hiperbolası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)

B)

C)

D)

E)

136. Tələbin qiymətdən asılılığı y=110–x-1,15 şəklindədir. Elastiklik əmsalına iqtisadi məna verin:

A) qiymət 1% artdıqda tələb 1,15% azalır;

B) qiymət 1% artdıqda tələb 110 vahid azalır;

C) qiymət 1% artdıqda tələb 1,15 qədər azalır;

D) qiymət 1% artdıqda tələb 11,5% azalır;

E) qiymət 1% artdıqda tələb 11,5 vahid artır.


137. Tələbin qiymətdən asılılığı y=110– x-1,2 şəklindədir. Elastiklik əmsalına iqtisadi məna verin:

A) qiymət 1% artdıqda tələb 1,2% azalır;

B) qiymət 1% artdıqda tələb 110 vahid artır;

C) qiymət 1% artdıqda tələb 1,2 qədər azalır;

D) qiymət 1% artdıqda tələb 1,2% artır;

E) qiymət 1% artdıqda tələb 1,2 vahid azalır.


138. Tələbin qiymətdən asılılığı y=120 – x-2,1 şəklindədir. Elastiklik əmsalına iqtisadi məna verin:

A) qiymət 1% artdıqda tələb 2,1% azalır;

B) qiymət 1% artdıqda tələb 120 vahid azalır;

C) qiymət 1% artdıqda tələb 2,1 qədər azalır;

D) qiymət 1% artdıqda tələb 2,1 % azalır;

E) qiymət 1% artdıqda tələb 2,1 vahid artır.

139. Kəmiyyət xarakteristikalarının seçilməsi və modeldə əks olunası zamanı aşağıdakılardan hansı əsas deyil?

A) Çoxlu sayda kəmiyyət xarakteristikalarının modelə daxil edilməsi.

B) Asılılıqların kəmiyyətcə ifadə olunması;

C) Müxtəlif variantların müqayisəsi

D) Əlverişli olan variantın seçilməsi

E) Məsələni xarakterizə edən ilkin verilənlər :


140. Aşağıdakı fikirlərdən hansı ekonometrikanın mahiyyətinə yaddır?

A) İqtisadi siyasət haqqında məsləhət verə bilmir

B) İqtisadi hadisə və proseslər arasında əlaqələri kəmiyyətcə qiymətləndirir

C) Modellərin parametrlərini qiymətləndirir:

D) İqtisadi qanunların empirik nəticələri haqqında elmdir.

E) proqnozlar verir


141. Aşağıdakılardan biri ekonometrikanın əsas məsələlərinə aid deyil:

A) ilkin verilənlər külliyatını artırmaq məqsədilə iqtisadi obyekt üzərində təcrübənin aparılması

B) modelə əlavə dəyişənlərin daxil edilib edilməməsinin müəyyənləşdirilməsi

C) verilənlər külliyatında modelin struktur əmsallarının müəyyən edilməsi

D) modeldən hansı dəyişənin çıxarılması

E) modelin xətti və ya qeyri xətti seçilməsinin nə qədər doğru olub olmamasının əsaslandırılması


142. Ekonometrik modellər göstərilən hansında istifadə olunur?

1) biznesdə; 2) iqtisadiyyatda; 3) ictimai elmlərdə; 4) riyaziyyatda; 5) riyazi proseslərin tədqiqində.

A) (1,2,3,5)

B) (2,3,4,5)

C) (1,3,4,5)

D) (1,2,3,4)

E) (1,2,4)
143. Ekonometrikada təhlil və proqnozlaşdırma üçün istifadə olunan modellərə aiddir:

1) zaman sıralarının modelləri; 2) təcrübi yolla alınan informasiya əsasında qurulan modellər; 3) optimallaşdırma modelləri; 4) birtənlikli reqressiya modelləri; 5) eynivaxtlı modellər sistemi.

A) (1,4,5)

B) (1,2,3,4)

C) (1,2,3)

D) (1,2,3,4,5)

E) (3,4,5)
144. Ekonometrikada modellər qurularkən aşağıdakı verilənlərdən hansılardan istifadə olunur?

1) təcrübi yolla alınan verilənlərdən; 2) müəyyən külliyatdan təsadüfən seçilən verilənlərdən; 3) fəza verilənlərdən; 4) zaman sıralarından.

A) (2,4)

B) (1,2,4)

C) (2,3,4)

D) (1,4)


E) (1,2,3)
145. Reqressiya təhlilində dəyişənlər arasında hansı əlaqə mövcud olur?

A) statistik

B) funksional

C) qiymətləndirilmiş

D) deterministik

E) faktiki

146. Ən kiçik kvadratlar üsulu kim tərəfindən təklif olunmuşdur?

A) Lejandr

B) Fransis Qalton

C) Karl Pirson

D) Fişer

E) Rqnar Friş


147. Reqressiya modellərində xətaların yüksək olması səbəblərinə aid deyil

A) hesablanmada yanlışlıq

B) nəzəri qeyri-müəyyənlik

C) statistik göstəricilərin yoxluğu

D) qalıq həddin tərkibində qalması daha məqsədə uyğun olan izahedici dəyişənlər

E) yanlış funksiyanın seçilməsi


148. Tutaq ki, S = {1, 2, 4, 2, 5, 9, 6} və F = {6, 8, 5, 5, 4, 4, 3} kimi iki dəyişən verilmişdir. Onlar arasındakı asılılığın reqressiya tənliyini yazın.

A)

B)

C)

D)

E)


149. Tutaq ki, S = {1, 2, 4, 2, 5, 9, 6} və F = {6, 8, 5, 5, 4, 4, 3} kimi iki dəyişən verilmişdir. Onlar arasındakı asılılığın reqressiya tənliyinin sərbəst həddini yazın:

A) 9,85


B) 9,75

C) -9,85


D) 8,95

E) -8,95
150. ÜDM-in investisiyalardan asılılığı təhlil edilir. ÜDMin dəyişməsi 10; 20; 40; 50; 60 dinamik sıra ilə xarakterizə olunur. İnvestisiyaların həcmlərinin dəyişməsinin dinamik sırası isə 5; 8; 12; 15; 20 kimidir. Əgər izah edilməmiş varians 17,94 vahid olarsa, onda reqressiya əmsalının standart səhvini hesablayın (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,36

B) 0,41


C) 0,43

D) 0,30


E) 0,46
151. ÜDM in investisiyalardan asılılığı təhlil edilir. ÜDMin dəyişməsi 5; 8; 12; 15; 20 dinamik sırası ilə xarakterizə olunur.vİnvestisiyaların həcmlərinin dəyişməsinin dinamik sırası isə 10; 15; 20; 25; 30 kimidir. Əgər izah edilməmiş dispersiya 27,5 vahid olarsa, onda reqressiya əmsalının standart səhvini hesablayın (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,33


B) 0,41

C) 0,46


D) 0,30

E) -0,46
152. ÜDM-in investisiyalardan asılılığı təhlil edilir. ÜDM-in dəyişməsi 15; 20; 30; 35; 40 dinamik sırası ilə xarakterizə olunur.İnvestisiyaların həcmlərinin dəyiş­mə­sinin dinamik sırası isə 10; 20; 40; 50; 60 kimidir. Əgər izah edilməmiş dispersiya 361,2 vahid olarsa, onda reqressiya əmsalının standart səhvini hesablayın (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,46

B) 0,31


C) 0,36

D) 0,40


E) 0,33
153. ÜDM-in investisiyalardan asılılığı təhlil edilir. ÜDM-in dəyişməsi 15; 20; 30; 35; 40 dinamik sırası ilə xarakterizə olunur. İnvestisiyaların həcmlərinin dəyiş­məsinin dinamik sırası isə 5; 8; 12; 15; 20 kimidir. Əgər izah edilməmiş dispersiya 23,46 vahid olarsa, onda reqressiya əmsalının standart səhvini hesablayın (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,46


B) 0,31

C) 0,36


D) 0,40

E) 0,33
154. Ekonometrik modelləşdirmədə verifikasiya mərhələsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Modelin tapılmış parametrlərinin və bütövlükdə özünün keyfiyyətinin yoxlanması

B) Ekonometrik modellərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi, daha doğrusu seçilmiş modelin real məlumatlara daha adekvat olmasının təmin edilməsi

C) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunması

D) Ekonometrik modellərin qurulması, daha doğrusu iqtisadi modellərin empirik təhlilin aparılması üçün əlverişli sayılan riyazi formada təsvir olunması

E) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin davranışının izahı üçün istifadə olunması
155. Ekonometrik modelləşdirmədə parametrləşdirmə mərhələsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Ekonometrik modellərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi, daha doğrusu seçilmiş modelin real məlumatlara daha adekvat olmasının təmin edilməsi

B) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin davranışının izahı üçün istifadə olunması

C) Qurulmuş modelin öyrənilən iqtisadi prosesin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunması

D) Modelin tapılmış parametrlərinin və bütövlükdə özünün keyfiyyətinin yoxlanması

E) Ekonometrik modellərin qurulması, daha doğrusu iqtisadi modellərin empirik təhlilin aparılması üçün əlverişli sayılan riyazi formada təsvir olunması


156. Aşağıdakı mühazirələrdən hansı doğrudur? 1. Ekonometrika – bu və ya digər iqtisadi qanunun və ya hipotezin həqiqi olub–olmadığını kəmiyyətcə sübuta yetirir. 2. Ekonometrika –bu və ya digər iqtisadi qanunun fəaliyyət mexanizmini müəyyən edir. 3. Ekonometrika bu və ya digər iqtisadi qanunun fəaliyyətinə ətraf mühitin təsirini keyfiyyətcə qiymətləndirir. 4. Ekonometrika – iqtisadi göstərici­lərin proqnozlaşdırılması mexanizmidir.

A) 1 və 4

B) yalnız 2

C) 2 və 4

D) yalnız 1

E) yalnız 3


157. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,96

B) 0,89


C) 0,90

D) 0,87


E) 0,82
158. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,87

B) 0,99


C) 0,80

D) 0,96


E) 0,92
159. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,84

B) 0,80


C) 0,97

D) 0,96


E) 0,92
160. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,84

B) 0,99


C) 0,80

D) 0,96


E) 0,92
161. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:


Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,96

B) 0,89

C) 0,90


D) 0,84

E) 0,82
162. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,99

B) 0,76


C) 0,77

D) 0,90


E) 0,72
163. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,87

B) 0,76


C) 0,77

D) 0,80


E) 0,72
164. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,84

B) 0,76


C) 0,77

D) 0,80


E) 0,72
165. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,92

B) 0,76


C) 0,77

D) 0,80


E) 0,72
166. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 24 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmışdır:

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda korrelyasiya əmsalını müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,99

B) 0,76


C) 0,77

D) 0,80


E) 0,72
167. Ekonometrik modellər qurularkən, fəza verilənlərinə eyni zaman anında toplanan aşağıdakı məlumatlardan hansıları aid etmək olar:

1) işçilərin sayı; 2) gəlir; 3) istehsalın həcmi; 4) milli gəlir.

A) (1,2,4)

B) (1,3,4)

C) (2,3,4)

D) (1,2,4)

E) (3,4)
168. Ekonometrik modellər qurularkən zaman sıralarına aid olan hansı infor­masiyalardan istifadə etmək olar?

1) əmək haqqı; 2) milli gəlir; 3) dolların gündəlik kursu; 4) işçilərin sayı; 5) avadanlıqların istismar müddəti

A) (1,2,3,4)

B) (1,2,3,5)

C) (1,3,4,5)

D) (2,3,4,5)

E) (3,4,5)
169. İstənilən ekonometrik tədqiqat nədən başlayır?

A) Dəyişənlər arasında modelin formalaşdırılmasından

B) Təsadüfi dəyişmənin paylanma funksiyasının qurulmasından

C) Statistik külliyatın bircinsliliyə yoxlanılmasından

D) Ölcmə səhvlərinin müəyyən edilməsindən

E) Dəyişənlər arasında əlaqənin gücünün müəyyən olunmasından


170. Reqresiya tənliyində təsadüfi kəmiyyət -

A) yekun əlamətin reqresiya tənliyi əsasında müəyyən olunan nəzəri qiymətlərinin real qiymətindən kənarlaşmasını xarakterizə edir

B) seçmə səhvlərini xarakterizə edir

C) modelin formasının düzgün seçilməsini xarakterizə edir

D) ölçmə səhvlərini xarakterizə edir

E) hamısı doğrudur.


171. Dəyişənlər arasında əlaqənin qeyri xətti olması nə vaxt real səmərə vermir?

A) X və Y dəyişənlərinin arasında variasiya çox məhdud olduqda

B) X və Y dəyişənləri arasında variasiya az məhdud olduqda

C) Dəyişənlər ölçülməsində səhvlər minimuma endirildikdə

D) Dəyişənlər seçilməsində səhvlər minimuma endirildikdə

E) Reqresiya tənliyinin formasının düzgün seçilməsinə tam əminlik olmadıqda


172. Çüt reqressiyada riyazi funksiyanın növünün seçilməsində bu üsulların hansılardan istifadə etmək olar?

1) seçmə səhvlərinin aradan qaldırılması üsulundan

2) ölçmə səhvlərinin aradan qaldırılması üsulundan

3) qrafik üsuldan,

4) analitik üsuldan

5) təcrübi üsuldan

A) (3,4,5) B) (1,2,4), C) (1,2,5), D) (2,3,4) E) (1,2,3),
173. Çüt reqressiyada riyazi funksiyanın növünün seçilməsində bu üsullarına aiddir:

A) hamısı

B) qrafik üsuldan,

C) analitik üsuldan

D) təcrübi üsuldan

E) heç biri


174. Reqresiya tənliyinin tapılmasının analitik üsulu nəyə əsaslanır?

A) Tədqiq olunan əlamətlər arasında əlaqələrin maddi təbiətinin öyrənilməsinə

B) korrelyasiya sahəsinə

C) Qalıq dispersiyalarının müqayisəsi

D) Korrelyasiya sahəsində iki nöqtənin seçilməsinə

E) Dəyişənlər arasında əlaqənin sıxlığına


175. Çüt reqresiya X dəyişəni 3 dəfə iştirak edərsə zəruri müşahidələrin sayı neçə müşahidədən az olmamalıdır

A) 21


B) 14

C) 20


D) 13

E) 7
176. Engel əyrisi hansı əlaqələri öyrənmir?

A) Tələblə qiymət arasındakı

B) Gəlirlə ərzağa çəkilən xərçlərin payı arasındakı

C) Gəlirlə q/ərzaq məhsullarına xərclərin payı arasındakı

D) Uzunmüddətə istifadə olunan məhsullarla xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasındakı

E) Uzunmüddətə istifadə olan məhsullara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasındakı.
177. Xətti reqresiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakılardan hansılara əsaslanır?

1) korrelyasiya sahəsi əsasında

2) təcrübi üsula

3) ən kiçik kvadratlar üsuluna

4) nətiçənin dəyişməsinin amilin dəyişməsi nisbəti ilə

5) təcrübi üsulu

A) (1,3,4),

B) (1,2,4),

C) (2,3,4),

D(3,4,5),

E) (2,5,4,)
178. Xətti reqresiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsi əsaslanır:

1) hamısı

2) korrelyasiya sahəsi əsasında

3) ən kiçik kvadratlar üsuluna

4) nətiçənin dəyişməsinin amilin dəyişməsi nisbəti ilə

5) heç biri


179. İnvestisiyanın gəlirdən asılılığını ifadə çüt xətti reqresiyada reqresiya əm­salı 0,4 olarsa, istehsalın gəlirdən asılılığını çüt xətti reqresiya ilə ifadə etdikdə reqresiya əmsalı hansı qiyməti olar

A) 0,6


B) 0,8

C) 0,5


D) 0,4

E) 0,9
180. İstehlakın gəlirdən asılılığı çüt xətli reqresiya ilə ifadə olunarkən b=0,5 olarsa, investisiyanın gəlirdən asılılığı eyni funksiya ilə ifadə olunarsa reqressiya əmsalını tapın.

A) 0,5

B) 0,6


C) 0,4

D) 0,7


E) 0,9
181. Əlaqənin sıxlığı cüt reqresiyada hansı göstərici ilə ölçülür?

A) korrelyasiya əmsalı ilə

B) reqresiya əmsalı ilə

C) elastik əmsalı ilə

D) m multiplikatoru ilə

E) determinasiya əmsalı ilə


182. Cüt reqresiya əlaqənin keyfiyyəti hansı göstərici ilə müəyyən olunur?

A) Determinasiya əmsalı ilə

B) Elastik əmsalı ilə

C) Covariasiya göstəricisi ilə

D) Dispersiya göstəricisi ilə

E) Reqresiya əmsalı ilə


183. by/x=2; x=5; y=20 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın

A) 0,5%;

B) 0,2%;

C) 1%;


D) 0,4%;

E)0,6%
184. by/x=4; x=10; y=50 olarsa, elastiklik əmsalını müəyyən edin.

A) 0,8%;

B) 0,2%;

C) 0,4%;

D) 0,5%;

E) 0,3%
185. by/x=3; σx=10; σy=50 olduqda korrelyasiya əmsalını tapın.

A) 0,6;

B)0,4;

C) 0,5;

D)0,2;

E)0,5
186. by/x=2; σx=10; σy=40 olduqda korrelyasiya əmsalını tapın.

A) 0,5;

B) 0,4;

C) 0,51;

D) 0,2;

E) 0,52
187. by/x=1,5; σx=2; σy=4 olarsa korrelyasiya əmsalını tapın.

A) 0,75;

B) 0,8;

C) 0,9;

D) 0,7;

E) 0,85
188. r=0,9 olarsa modeldə nəzərə alınmayan amillərin təsiri ilə yaranan dispersiyanın ümumi dispersiyada payını müəyyən edin

A) 19%

B) 0,81%;C) 0,9%;

D) 0,18%;

E) 0,1%;
189. r=0,8 olarsa modeldə nəzərə alınmayan amillərin təsiri ilə yaranan dispersiyanın ümumi dispersiyada payını müəyyən edin

A) 36%;

B) 3,6%;

C) 0,2%;

D) 0,4%;

E) 0,64%
190. r2=0,982 olarsa qalıq dispersiyanın ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 1,8%;

B) 18,2%;

C) 0,18%;

D) 0,018%;

E) 18,8%
191. r2=0,8 olarsa qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 20%;

B) 2%;

C) 0,2%;

D) =0,04%;

E) =4%
192. r=0,95 olarsa qalıq dispersiyanın ümumi dispersiyada payını hesablayın.

A) 0,5%;

B) 5%;


C) 25%;

D) 9,75%;

E) 0,975%
193. r=0,9 olarsa qalıq dispersiyanın ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 19%


B) 10%;

C) 0,81%;

D) 0,19%;

E) 0,1%;


194. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 9-ə bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 3


B ) 1

C) 8


D) 8,1

E) 18
195. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 16-ya bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 4

B ) 1


C) 5

D) 8


E) 6
196. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 9-a bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 3


B ) 1

C) 8


D) 8,1

E) 18
197. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 4-ə bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 2

B ) 1


C) 8

D) 3


E) 4
198. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 25-ə bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 5


B ) 1

C) 8


D) 8,1

E) 7
199. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 0,81-ə bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 0,9

B ) 1


C) 8

D) 8,1


E) 18
200. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası 0,64-ə bərabər olarsa orta kvadratik aralanmanı müəyyən edin.

A) 0,8


B) 1

C) 0,9


D) 2

E) 1,8
201. İkitərəfli hiperpolada b parametrinin qiyməti 2, x arqumentinin orta qiyməti =5 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın

A)-0,08

B) 0,08


C) 0,2

D)-0,2


E) 0,5
202. Əgər xətti reqressiyada reqressiya əmsalı 3-ə, x-arqumentin orta kvadratik aralanması 2, y arqumentinin orta kvadratik aralanması 8 olarsa, korrelyasiya əmsalını tapın.

A) 0,75


B) 0,8

C) 0,85


D) 0,7

E) 0,85
203. Reqressiya əmsalı 0,9 olarsa qalıq dispesiyasının ümumi dispersiyada payını tapın.

A) 19%

B) 18%


C) 9%

D) 8%


E) 20%
204. Reqressiya əmsalı 0,8 olarsa qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını tapın.

A) 36


B) 2

C) 8


D) 64

E) 20
205. Reqressiya əmsalı 0,85 olduqda determinasiya əmsalını müəyyən edin.

A) 0,7225

B) 0,15


C) 0,64

D) 0,8


E) 0,72

206.


x

1

2

3

4

5

6

7

y

1

2

3

4

5

6

7

Elastik əmsalını hesablayın ( = )

A) 0,5


B) 0,4

C) 0,3


D) 0,2

E) 0,1
207. σx=5; σy=10, =1,8 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0,9

B) 0,15


C) 1

D) 0,8


E) 0,35
208. σx=10; σy=15, =1 olarsa korrelyasiya əmsalı hesablayın.

A) 0,75


B) 0,15

C) 1


D) 0,16

E) 0,35
209. Xətti reqressiyada =2, =10, =40 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 50%

B) 10%


C) 40%

D) 2%


E) 45%
210. Xətti reqressiyada =1, =10, =40 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 25%


B) 10%

C) 40%


D) 2%

E) 45%
211. Xətti reqressiyada =1, =4, =16 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 25%

B) 10%


C) 20%

D) 2%


E) 15%
212. Xətti reqressiyada =2, =4, =32 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 25%


B) 10%

C) 40%


D) 2%

E) 45%
213. Xətti reqressiyada =2, =11, =44 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) 50%

B) 10%


C) 40%

D) 2%


E) 45%
214. Ekonometrikanın məqsədi nədən ibarətdir?

A) real iqtisadi obyektlərin kəmiyyətcə təhlili və modelləşdirilməsi üsullarının işlənməsindən

B) empirik təhlil üçün ekonometrik modellərin qurulması

C) qurulan modelin parametrlərinin qiymətləndirilməsi

D) modelin parametrlərinin və modelin keyfiyyətinin yoxlanması

E) konkret iqtisadi hadisələr üçün proqnoz və məsləhətlərin tərtib edilməsi


215. Ekonometrik modellərdə dəyişənlərin müşahidə qiymətlərinin sayı onların xətti modeldə amillərin sayından ən azı necə dəfə çox olmalıdır?

A) ən azı 7 dəfə

B) ən azı 2 dəfə

C) ən azı 5 dəfə

D) ən azı 4 dəfə

E) ən azı 3 dəfə


216. Ekonometrik modelləşdirmənin ilkin mərhələsi necə adlanır?

A) məsələnin qoyuluşundan

B) parametrləşdirmə

C) aprior qiymətləndirmə

D) informasiya xarakterli

E) modelin verifikasiyasından


217. Ekonometrik modelləşdirmənin son mərhələlsi neçə adlanır

A) modelin verifikasiyası

B) parametrləşdirmə

C) informasiya xarakterli

D) aprior qiymətləndirmə

E) məsələnin qoyuluşu


218. Asılı olmayan dəyişənin analoqu necə adlanır

A) ekzoqen dəyişənlər

B) laq dəyişənləri

C) nəticə dəyişənləri

D) endoqen

E) əvvəlcədən müəyyən edilmiş


219. Əlaqə nə vaxt korrelyasiya əlaqəsi adlanır

A) əgər amil əlamətin hərbir qiymətinə yekun əlamətin çoxlu qiymətləri, başqa sözlə müəyyən statistik paylanma qarşı qoyulur

B) amil əlamətin hər bir qiymətinə yekun əlamətin tam paylanması uyğun olur

C) amil əlamətin hər bir qiymətinə yekun əlamətin tam müəyyən təsadüfi olmayan qiyməti qarşı qoyulur

D) amil əlamətin hər bir qiymətinə yekun əlamətin təsadüfi qiyməti uyğun olur

E) amil əlamətin hər bir qiymətinə yekun əlamətin ciddi müəyyən edilmiş qiyməti uyğun olur


220. Asılı dəyişənin analoqu necə adlanır?

A) endoqen dəyişəni

B) laq dəyişməsi

C) nəticə dəyişəni

D) ekzoqen

E) parametrdən asılı dəyişən


221. Reqressiya təhlili nəyin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur?

A) yekun əlamətin-d bir və ya bir neçə amilin təsiri altında dəyişməsini ifadə edən analitik əlaqədir və bu əlaqədə nəzərə alınmayan amillərin təsiri sabit olur

B) yekun əlamətlə amil əlamətlər arasında əlaqənin sıxlığını

C) iki təsadüfi kəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin statistik ölcüsünü

D) dəyişənlər arasında əlaqənin statistik ölçüsünü

E) normal paylanmaya tabe olan nəticə və amil əlamətlərini


222. Xüsusi korrelyasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) digər amil əlamətlərin qeyd olunmuş qiymətlərində nəticə əlaməti ilə bir amil əlaməti arasında əlaqə

B) keyfiyyət amilləri arasında əlaqə

C) tədqiqatda istifadə olunan yekun əlamətlə bir və ya bir neçə amil əlamət arasında əlaqə

D) kəmiyyət əlamətləri arasında əlaqə

E) iki əlamət arasında əlaqə


223. Cüt korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilməz?

A) 1,12;


B) -0,09;

C) 0,05;


D) 0,71

E) -0,7;
224. Cüt korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilməz?

A) 1,5;

B) -0,9;


C) 0,5;

D) 0,7


E) -0,7;
225. Cüt korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilməz?

A) 2,2


B) -0,09

C) 0,05


D) 0,71

E) -0,7
226. Cüt korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilməz?

A) 2,12;

B) -0,09;

C) 0,05;

D) 0,71

E) -0,7;
227. Xətti korrelyasiya əmsalının hansı qiymətində əlamətlər arasında korrelyasiya əlaqəsi sıx (güclü) hesab olunur

A) 0,42


B) 0,65

C) -0,25


D) -0,97

E) -0,38
228. Korelyasiya əmsalının əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək üçün hansı meyardan istifadə olunur

A) Styudentin t meyarindan

B) Pirson meyarından

C) Darvin-uotsonun -d meyarı

D) Fişerin F meyarından

E) A və d-dən
229. Əgər çüt korrelyasiya əlaməti (-1)-ə bərabərdirsə, əlaqə neçə adlanır?

A) əks funksional əlaqə var

B) zəif əlaqə var

C) əks korrelyasiya əlaqəsi var

D) əlaqə yoxdur

E) düzünə funksional əlaqə var


230. Cüt korrelyasiya əmsalı 0,675 olarsa, determinasiya əmsalı neçə olar?

A) 0,456


B) 0,141

C) 0,822


D) -0,675

E) 0,575
231. Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə reqresiya tənliyinin parametrlərinin qiymətləri necə olmalıdır?

A) qarışıq olmamalıdır

B) heteroskedatik

C) səmərəli

D) qarışıq

E) A,B,C
232. Xətti reqresiya tənliyində b parametrinin iqtisadi mənası nədən ibarətdir?

A) amil əlaməti bir vahid artdıqda yekun əlamət orta hesabla nə qədər dəyişir

B) amil əlamətin 1% dəyişməsində yekun əlamətin orta dəyişməsi

C) yekun əlamətə nəzərə alınmayan amillərin ümumiləşmiş təsirini

D) modeldə yekun əlamətin variasiyasının hansı payının nəzərə alındığını

E) amillərin yekun əlamətə təsirinin orta qiymətini


233. Reqresiya tənliyinin əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək üçün hansı əlamətlərdən istifadə olunur?

A) Fişerin F meyarından

B) Styudentin t meyarından

C) Pirson meyarından

D) Darvin-Uotsonun d meyarından

E) qalıqlar sırasının səviyyəsindən


234. Amil əlamətin 1% dəyişməsinin yekun əlamətin ortalaşdırılmış dəyişməsini hansı əlamət müəyyən edir?

A) elastiklik əmsalı

B) determinasiya əmsalı

C) korrelyasiya əmsalı

D) amil əmsalı

E) reqresiya əmsalı


235.Toplu korrelyasiya əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) [-1, 1]

B) [0,∞]

C) [0,1]


D) [-∞; +∞]

E) [-∞; 0]


236. Toplu determinasiya əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) [0, 1]

B) [-1, +1]

C) [0, ∞]

D) [-∞, ∞]

E) [-∞, 0]


237. Xüsusi korrelyasiya əmsalı nəyi qiymətləndirir?

A) digər amillər sabit olduqda iki dəyişən arasında əlaqənin sıxlığı

B) üç dəyişən arasında əlaqənin sıxlığını

C) amilə təsir göstərən dəyişənlər arasında əlaqənin sıxlığı

D) iki dəyişən arasında əlaqənin sıxlığını

E) kəmiyyət əlamətləri arasında əlaqənin sıxlığı


238. Arqumentin 1% dəyişməsinin yekun göstəricinin neçə faiz dəyişməsini hansı göstərici ifadə edir

A) elastiklik əmsalı

B) beta-əmsal

C) determinasiya əmsalı

D) reqressiya əmsalı

E) toplu əmsal


239. Xətti toplu korrelyasiya əmsalı 0,75-ə bərabər olduqda, asılı dəyişənin variasiyasının neçə faizi modeldə nəzərə alınıb və amil əlamətlərin hesabına yaranıb?

A) 56,2


B) 75

C) 37,5


D) 47,2

E) 50.
240. Reqressiya əmsalı 1,341, reqresiya əmsalının orta kvadratik aralanması 0,277-ə bərabər olarsa styudentin t meyarının qiymətini və reqressiya əmsalının əhəmiyyətliliyinin dərəcəsi 0,05 və t-nin cədvəl qiyməti 2,11 olarsa, qiymətləndirin.

A) 4,841, əmsal əhəmiyyətlidir

B) 4,841, əmsal əhəmiyyətli deyil

C) 0,207, əmsal əhəmiyyətli deyil

D) 0,371, əmsal əhəmiyyətli deyil

E) 2,682, əmsal əhəmiyyətlidir
241. Toplu korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilər?

A) 0,861


B) 2,1

C) 1,501


D) 1,01

E) -0,453


242. Modelin tətbiqi prosedurası nə ilə əlaqədardır?

1. Onun köməyi ilə bilik əldə olunur, 2. Real iqtisadi obyekt qurulur, 3. İqtisadi obyekt proqnozlaşdırılır, 4. Oriqinal obyektin xassələrini nəzərə almaqla verilənlər korrentləşdirilər, 5. İqtisadi obyekti obyektiv təsvir etmək üçün

A) (1,2,3,4,)

B) (1,2,3)

C) (2,3,4)

D) (2,3,4,5)

E) (1,2,3,5)
243. Ümumi qəbul edilmiş təşkilata görə riyazi-iqtisadi modellər hansı növlərə bölünür?

1. ekonometrik, 2.statistik, 3.balans, 4.optimizasiya, 5.şəbəkə.

A) (1,2,3,4)

B) (1,2,3,5)

C) (2,3,5)

D) (1,2,3)

E) (2,3,4)

244. Funksional əlamətə görə modellər hansı növlərə bölünür?

1. Planlaşdırma modelləri, 2. Mühasibat uçotu modeli, 3. İqtisadi təhlil modeli, 4. İnformasiya proseslərinin modeli, 5. Optimizasiya modeli

A) (1,2,3,4)

B) (2,3,4,5)

C) (1,2,3,5)

D) (2,3,4)

E) (1,2,3)


245. Riyazi statistikanın metoduna aid deyil?

A) imitasiya

B) korrelyasiya

C) reqresiya

D) indeks seçmə
246. Ekonometrik və riyazi-iqtisad modellərin modelləşdirilən obyektləri hansı mövqedən təsnifatlaşdırılmır?

A) proseslərin ölçülərinə

B) proseslərin zaman xarakteristikaları

C) proseslərin idarəetmə səviyyələri

D) təkrar istehsal prosesinin mahiyyəti

E) modellərin idarəetmədə təyinatına


247. Riyazi iqtisadi modellərə daxildir:

1.məhdudiyyətlər sistemi, 2.məqsəd funksiyası, sərhəd şərtləri, 4.dəyişənlər arasında əlaqənin sıxlığı, 5.digər şərtlər.

A) (1,2,3)

B) (1,2,3,4,5)

C) (2,3,4)

D) (3,4,5)

E) (2,3,5)
248. Korrelyasiya əmsalının kvadratı necə adlanır?

A) determinasiya əmsalı

B) elastiklik əmsalı

C) reqressiya əmsalı

D) beta əmsalı

E) dispersiya


249. Toplu reqressiya modelinin keyfiyyəti hansı istiqamətlər üzrə müəyyən olunur:

1.reqressiya tənliyinin keyfiyyətinin yoxlanılması, 2.reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliyinin yoxlanması, 3.parametrlərin statistik əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi, 4.ƏKKÜ-nun fərziyyələrinin yoxlanması, 5.ilkin informasiyanın yoxlanması

A) (1,2,3)

B) (2,3,4,5)

C) (1,2,3,4)

D) (2,3,5)

E) (1,2,4,5)
250. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında

korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A) 0,9


B) 0,4

C) 0,5


D) 0,1

E) 0,6
251. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korelyasiya әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında əlaqə tənliyinin a0 müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A) 7 ,0

B) 0,6


C) 0,9

D) 0,3


E) 0,4
252. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş

gostәricilәr әsasında Y -in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A) 0,5

B) 0,2


C) 0,1

D) 0,6


E) 0,8
253. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A) 0,5

B) 0,8


C) 0,2

D) 1,0


E) 0,9
254. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A) 0,1

B) 0,5


C) 0,0

D) 0,2


E) 0,6
255. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında beta әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A) 1,0

B) 0,5


C) 0,2

D) 0,8


E) 0,9
256. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә) reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A) 0,9

B) 0,5


C) 0,1

D) 1,0


E) 0,7
257. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A) 0,7

B) 0,4


C) 0,5

D) 0,3


E) 0,1
258. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a0 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).


X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A) 1,0

B) 0,8


C) 0,2

D) 0,9


E) 0,3

259. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y - in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A) 0,6

B) 0,3


C) 0,4

D) 0,8


E) 0,7
260. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A) 0,8

B) 1,0


C) 0,2

D) 0,9


E) 0,3
261. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında әlaqә tәnliyinin әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A) 0,6

B) 0,4


C) 0,5

D) 0,1


E) 0,9
262. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında beta-әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A) 0,5

B) 0,8


C) 0,4

D) 0,3


E) 1,0
263. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A) 1,0

B) 0,8


C) 0,4

D) 0,3


E) 0,5
264. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y -in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A) 0,2

B) 0,8


C) 1,0

D) 0,9


E) 0,3
265. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A) 0,3

B) 0,4


C) 0,6

D) 0,8


E) 0,7
266. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A) 0,5

B) 0,4


C) 0,6

D) 0,1


E) 0,9
267. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A) 0,4


B) 0,5

C) 0,7


D) 0,3

E) 0,1
268. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A) 0,1

B) 0,2


C) 0,5

D) 0,6


E) 0,8
269. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә).

X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A) 1,0

B) 0,6


C) 0,8

D) 0,9


E) 0,5
270. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A) 0,8

B) 0,6


C) 0,5

D) 0,9


E) 1,0
271. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).

X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A) 0,6

B) 0,5


C) 0,8

D) 0,9


E) 1,0
272. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A) 0,3

B) 0,6


C) 0,2

D) 0,1


E) 1,0
273. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A) 0,8

B) 0,6


C) 0,5

D) 0,9


E) 1,0
274. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A) 0,1

B) 0,3


C) 0,2

D) 0,6


E) 1,0
275. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y -in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A) 0,2

B) 0,3


C) 0,6

D) 0,1


E) 1,0
276. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).

X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A) 0,2

B) 0,3


C) 0,6

D) 0,1


E) 1,0
277. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A) 0,1

B) 0,4


C) 0,7

D) 0,3


E) 0,5
278. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A) 0,8

B) 0,5


C) 0,4

D) 0,3


E) 1,0
279. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A) 1,0

B) 0,9


C) 0,1

D) 0,5


E) 0,7
280. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A) 0,4

B) 0,8


C) 0,5

D) 0,3


E) 1,0
281. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A) 0,0

B) 0,5


C) 0,1

D) 0,2


E) 0,6
282. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A) 0,1

B) 0,9


C) 0,5

D) 1,0


E) 0,7
283. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a0 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).


X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A) 0,5

B) 0,9


C) 0,1

D) 1,0


E) 0,7

284. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A) 0,9

B) 1,0


C) 0,6

D) 0,3


E) 0,4
285. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y –in X -ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A) 0,2

B) 0,5


C) 0,8

D) 1,0


E) 0,9
286. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)


X

1

2

3

4

Y

2

6

1

5

A) 0,3


B) 0,1

C) 0,2


D) 0,5

E) 0,9
287. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A) 0,1

B) 0,4


C) 0,5

D) 0,6


E) 0,9
288. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A) 0,5

B) 0,1


C) 0,0

D) 0,2


E) 0,6
289. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

2

2

3

5

A) 0,3

B) 0,8


C) 0,9

D) 0,2


E) 1,0
290. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)

X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A) 0,5

B) 0,8


C) 0,4

D) 0,3


E) 1,0

291. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A) 0,8

B) 0,5


C) 0,2

D) 1,0


E) 0,9
292. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A) 0,4

B) 1,0


C) 0,9

D) 0,3


E) 0,6
293. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A) 0,3

B) 0,4


C) 0,7

D) 0,5


E) 0,1
294. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)

X

1

2

3

4

Y

2

2

3

5

A) 1,0

B) 0,8


C) 0,9

D) 0,3


E) 0,2
295. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A) 0,2

B) 0,1


C) 0,5

D) 0,6


E) 0,8
296. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A) 0,9

B) 0,8


C) 0,2

D) 1,0


E) 0,3
297. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrel­yasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A) 0,5

B) 0,2


C) 0,1

D) 0,6


E) 0,8
298. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)

X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A) 0,4

B) 0,3


C) 0,6

D) 0,8


E) 0,7
299. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).

X

3

5

7

9

Y

2

1

3

2

A) Y=1,4+0,1X

B) Y=1+2,1X

C) Y=5-1,3X

D) Y=4,1+0,3X

E) Y=3,2-0,1X
300. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrel­yasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).

X

1

3

5

7

Y

10

5

4

1

A) Y=10,6-1,4X

B) Y=5,6+2,4X

C) Y=0,3+1,5X

D) Y=2,2-2,5X

E) Y=3,2+1,4X
301. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyinin əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).


X

1

2

3

4

Y

9

5

5

4

A) 9,5


B) 2,6

C) 10,5


D) 2,3

E) 1,5
302. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyinin əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

Y

9

7

4

5

A) 10


B) -1,5

C) 20


D) 25

E) -3,8
303. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=10 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).X

1

2

3

4

Y

9

7

4

5

A) 0,1

B) 0,9


C) 3,8

D) 5,7


E) 9,3
304. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=5 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).

X

1

2

3

4

Y

10

7

6

3

A) 1

B)7


C) 5

D)3


E)2
305. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=0,5 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).


X

5

3

2

1

Y

2

4

8

10

A) 10,75

B) 9,53


C) 12,64

D) 2,10


E) 11,8
306. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=7 qiymətində Y asılı dəyişə­nin proqnoz qiymətini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).

A) 13,2


B) 4,50

C) 9,75


D) 10,51

E) 1,90
307. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X= 1 qiymətində Y asılı dəyişə­nin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

5

Y

2

4

5

7

10

A) 11,4

B) 9,45


C) 10,9

D)12,05


E) 13,2
308. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 13,5 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə).


X

1

2

3

4

5

Y

10

15

15

10

5

A) Əgər X sərbəst dəyişən 9 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 17 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 12,5vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 21,3 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 12 vahid dəyişirsə
309. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 27,9 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)

X

4

3

2

1

Y

3

7

10

12

A) Əgər X sərbəst dəyişən 9,3vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 12,6vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 15vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 20vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 10,8 vahid dəyişirsə
310. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 5,25 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)

X

1

2

3

4

5

Y

10

4

4

5

7

A) Əgər X sərbəst dəyişən 10,5 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 15vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 12,8vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 25 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 20,36 vahid dəyişirsə
311. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 26,4 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)


X

7

5

3

1

Y

2

5

10

15

A) Əgər X sərbəst dəyişən 12 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 10,7vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 18,5vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 23 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 25,34 vahid dəyişirsə
312. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 15,6 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)

X

5

6

7

8

Y

2

4

4

6

A) Əgər X sərbəst dəyişən 13 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 20,9 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 42,1vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 25 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 10,5vahid dəyişirsə


313. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 10,36 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)

X

1

2

3

4

Y

10

10

9

8

A) Əgər X sərbəst dəyişən 14,8 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 16,2 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 10 vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 15,3 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 21 vahid dəyişirsə
314. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelya­siya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 59,4 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

5

Y

7

8

10

10

15

A) Əgər X sərbəst dəyişən 33 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 21 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 20,4vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 15,3 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 12,6 vahid dəyişirsə
315. Aşağıdakılardan hansı reqresiya tənliyinin formasının tapılmasının analitik metoduna əsaslanır?

A) əlamətlər arasındakı maddi təbiətin öyrənilməsinə

B) korrelyasiya sahəsinə

C) müxtəlif sinif funksiyalardan istifadə olunmasına

D) kompyuterdə informasiyanın işlənməsinə

E) qalıq dispersiyasının qiymətinə.


316. Xətti reqresiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:

1) qrafik üsulu; 2) xətti reqresiya tənliyinin parametrlərinn iqtisadi mənasına əsaslanma; 3) ən kiçik kvadratlar üsulu; 4) Fişer metodu; 5) həm xətti reqresiya tənliyinin parametrlərinin iqtisadi mənasına, həmdə ən kiçik kvadratlar üsuluna.

A) 1.2,3,5

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 1,2,3,4
317. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı əlaqənin sıxlığını ifadə edir?

1) reqresiya əmsalı; 2); 3); 4); 5)

A) korrellasiya əmsalı

B) ümumi dispersiya

C) qalıq dispersiyası

D) reqresiya əmsalı

E) kovariasiya əmsalı
318. Aşağıdakılardan hansı xətti korrelyasiya əmsalını müəyyən edir?

A) ryx= ϭx/ ϭy

B) ryx= x/y

C) ryx= ϭy/ ϭx

D) ryx=COV(x,y)/ϭx2

E) ryx= ϭx2/ ϭy2


319. Ekonometrik modellər aşağıdakılardan hansında istifadə olunmur?

A) riyaziyyatda

B) iqtisadiyyatda

C) ictimai elmlərdə

D) biznesdə

E) iqtisadi proseslərin təhlilində


320. Reqressiya əmsalı =2; x=4; y=16 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A) 0.5%

B) 0.4%

C) 0.3%

D) 0.6%

E) 1%
321. Reqressiya əmsalı =5; x=2; y=16 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A)0.625%

B) 0.8%

C) 1.2%

D) 0.85%

E) 0.9%
322. Reqressiya əmsalı =2; x=4; y=10 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A) 0.8%

B) 0.4%

C) 0.6%

D) 0.4%

E) 0.5%
323. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =3; ϭx=5; ϭy=20 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A)0.75.

B) 0.5


C) 0.2

D) 0.2


E) 0.5
324. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =2; ϭx=3; ϭy=6 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın

A) 1


B) 0.9

C) 0.75

D) 0.8

E) 0
325. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =-2; ϭx=3; ϭy=6 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) -1.

B) -0.9

C) -0.75

D) 0


E) -0.8
326. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 1; ϭx=4; ϭy=5 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.8 B) 0.75 C) 0.85 D) 0.9 E) 0.95


327. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -5; ϭx=4; ϭy=40 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) -0.5

B) -0.75

C) 0


D) -0.7

E) -0.8
328. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx=2; ϭy= 20 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.3

B) 0.5


C) 0.4

D) 0.6


E) 0.7
329. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -1; ϭx=4; ϭy=-4 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 1


B) -1

C) 0.75

D) -0.75

E) 0
330. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx =2; ϭy= 8olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.75

B) 0.9


C) 0.8

D) 0.7


E) -0.75
331. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 7; ϭx =1; ϭy=14 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5


B) 0.8

C) 0.85

D) 0.75

E) 0.7
332. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -2; ϭx=2; ϭy=5 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) -0.8

B) -0.75

C) -0.7

D) 0.25

E) -0.85
333. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =3; ϭx=2; ϭy= 8 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5625

B) 0.57

C) 0.85

D) 0.85

E) 0.7
334. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =2; ϭx=4; ϭy= 10 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64

B) 0.85

C) 0.65

D) 0.8


E) 0.72
335. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı =3; ϭx=5; ϭy=20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5625

B) 0.57

C) 0.7


D) 0.72

E) 0.66
336. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-2); ϭx=3; ϭy=6 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 1

B) 0.09C) 0.36

D) 0.25

E) 0.18
337. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 1; ϭx=4; ϭy= 5 olarsa determinasiya əm­salını hesablayın.

A) 0.64

B) 0.25

C) 0.2


D) 0.5

E) 0.61
338. Cüt reqressiyada =(-5); ϭx=4 ϭy=40 olarsa determinasiya əmsalını hesab­layın.

A) 0.25

B) 0.5625

C) 0

D) 0.49E) 0.64
339. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-1); ϭx=4; ϭy= 4 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 1


B) -1

C) 0.5625

D) 0.64

E) 0
340. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx=2; ϭy= 8 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5625

B) 0.81

C) 0.64

D) 0.9


E) 0.49
341. Cüt reqressiyada =3; ϭx=2; ϭy= 20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.09

B) 0.25

C) 0.16

D) 0.36

E) 0.49
342. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 7; ϭx=1; ϭy= 14 olarsa korrelyasiya əmsa­­lını hesablayın.

A) 0.25

B) 0.64

C) 0.7225

D) 0.5625

E) 0.49
343. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-2); ϭx=2; ϭy=5 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64

B) 0.5625

C) 0.49

D) 0.7225

E) 0.75
344. Cüt reqressiyada =8; ϭx=2; ϭy= 20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64

B) 0.2


C) 0.4

D) 0.16

E) 0.32
345. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.95 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 9.75

B) 9%

C) 9.25

D) 18.5

E) 18
346. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.8 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 36%

B) 64%


C) 80

D) 20%


E) 16%
347. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.7 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 51%


B) 49%

C) 30%


D) 70%

E) 0.35%
348. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.6 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 64%

B) 40%


C) 36%

D) 30%


E) 60%
349. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.5 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 75%


B) 40%

C) 25%


D) 50%

E) 70%
350. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.4 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 84%

B) 60


C) 16%

D) 86%


E) 40
351. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.85 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 27.75%

B) 20%

C) 72.25%

D) 80%

E) 25%
352. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.75 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 43.75%

B) 75%


C) 25%

D) 56.25%

E) 57.75%
353. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.95 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 9.75%

B) 95%

C) 5%


D) 9.85%

E) 9.25%
354. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.65 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 57.75%

B) 65%


C) 35%

D) 42.25%

E) 43.25%
355. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.55 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 69.75%

B) 45%

C) 30.25%

D) 55%

E) 75.25%


356. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.45 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 79.75%

B) 55%

C) 20.25%

D) 45%

E) 78.75%


357. Cüt reqressiyada funksiyasının və arqumentin 7 qiyməti aşağıdakı kimidir:

X

0

1

2

3

4

5

6

Y

2

5

7

11

14

17

20

reqresiyya əmsalını müəyyən edin.

A) 3

B) 1


C) -1

D) 2


E) 4
358. Cüt xətti reqressiyada


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

10

9

8

7

6

5

4

olarsa, reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) -1

B) 1


C) 10

D) 2


E) 8
359. Cüt xətti reqressiyada


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

1

3

5

7

9

11

13

olarsa, reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 2

B) -3


C) 1

D) -2


E) 3
360. Cüt xətti reqressiyada


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

7

8

9

10

11

12

13

olarsa, reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 1


B) 2

C) 7


D) 3

E) -1
361. Cüt xətti reqressiyada
X

0

1

2

3

4

5

6

Y

1

4

7

10

13

16

19

olarsa, reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 3

B)2


C)1;

D)-1;


E) -2
362.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

11

10

9

8

7

6

5

olarsa, cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 1

B) 11;


C) 2

D) -1;


E) -3
363.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

10

11

12

13

14

15

16

olarsa, cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 1

B) 10


C) 5

D) 4;


E) 3
364.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

2

5

8

11

14

17

20

olarsa, cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 3;

B) 2


C) 5;

D) -1;


E) -2
365.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

5

7

9

11

13

15

17

olarsa, cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.


A) 2

B) 1;


C) 3;

D) -1;


E) -2
366.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

7

5

3

1

-1

-3

-5

0larsa, cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 2;

B) 7;


C) -2;

D) 3;


E) -3
367.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

6

9

12

15

18

21

24

olarsa cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.

A) 3;

B) -3;


C) -2;

D) 1


E) 2
368.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

2

4

7

9

8

9

10

olarsa covariasiya əmsalını hesablayın.

A) 5;

B) 4;


C) 6;

D) 3


E) 7
369.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

1

3

4

7

9

15

14

olarsa, kovariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈11

B) ≈12;

C) ≈12,5

D) ≈12,7

E) ≈12,8
370.


X

0

1

2

3

4

5

6

Y

1

3

5

8

11

13

15

olarsa, kovariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈10

B) 12


C) ≈11

D) 13


E) 14
371.


X

1

2

4

5

7

6

3

Y

1

3

5

8

11

13

15

olarsa covariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈6


B) ≈8

C) ≈7


D) 9

E) 5
372.
X

1

2

3

4

5

6

7

Y

1

3

5

8

11

13

15

olarsa, kovariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈10.

B) 9


C) 11

D) ≈8


E) ≈12
373.


X

1

2

3

4

5

6

7

Y

2

3

4

5

6

7

8

olarsa, kovariasiya əmsalını hesablayın.

A) 4

B) 6


C) -5

D) -6


E) 5
374.


X

1

2

3

4

5

6

7

Y

3

5

4

7

6

8

9

olarsa, kovariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈4

B) 4


C) 5

D) ≈5


E) 6
375.


X

1

2

3

4

5

6

7

Y

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

olarsa, covariasiya əmsalını hesablayın.

A) -8

B) -7


C) -9

D) -10


E) -11
376.


X

1

2

3

4

5

6

7

Y

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

olarsa, covariasiya əmsalını hesablayın.

A) -4

B) ≈-3


C) ≈-3.2

D) ≈-3.4

E) ≈2.6
377.


X

1

2

3

4

5

6

7

Y

-2

-5

-11

-8

-14

-17

-20

olarsa, covariasiya əmsalını hesablayın.

A) ≈-27

B) -26


C) -25

D) ≈25


E) ≈-28
378. x arqumentinin 7 qiymətinə y arquemtinin 7 qiyməti uyğun olarsa və deter­minasiya əmsalı 0.8-ə bərabər olarsa Fişer əmsalını hesablayın.

A) 20


B) 22.3

C) 22


D) 21.5

E) 22.5
379. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun olur. Cüt reqressiyada determinasiya əmsalı 0.64 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈8,89

B) ≈2.45


C) 11.85

D) 21.5


E) 22.5
380. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gələrsə, deter­minasiya əmsalı 0.9 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) 45


B) 1

C) 81


D) 9

E) 63
381. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gəlir. Deter­minasiya əmsalı 0.95 olarsa Fişer əmsalını hesablayın.

A) 95

B) 0.5


C) 9.5

D) 90


E) 90.25
382. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gələrsə və deter­mi­­nasiya əmsalı 0.6 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) 7.5


B) 4

C) 6


D) 1.5

E) 9
383. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gəlir . Determi­nasiya əmsalı 0.5-ə bərabərdir. Fişer əmsalını tapın

A) 5

B) 0.25


C) 0.5

D) 25


E) 55
384. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gəlir . Determi­nasiya əmsalı 0.7 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈11.7


B ≈2.85

C) ≈2.75


D) ≈2.65

E) ≈4
385. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumenrinin 7 qiyməti uyğun gəlir . Determi­nasiya əmsalı 0.75 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) 15

B) 25


C) 45

D) 20


E) 30
386. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gəlir . Determi­na­siya əmsalı 0.85 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈28.3


B) ≈28.5

C) ≈29.3


D) ≈29.4

E) ≈29.5
387. x arqumentinin 7 qiymətinə y arqumentinin 7 qiyməti uyğun gəlir. Determi­nasiya əmsalı 0.65 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈9.3

B) ≈9.6


C) 9.5

D) 9.7


E) 9.2
388. n=12, determinasiya əmsalı 0.95 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) 190


B) 5

C) 194


D) 475

E) 19
389. n=12, determinasiya əmsalı 0.6 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) 15

B) 4


C) 6

D) 24


E) 1.5
390. n=12, determinasiya əmsalı 0.5 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) 10


B) 6

C) 5


D) 12

e) 8
391. n=12, determinasiya əmsalı 0.7 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) ≈23

B) ≈23.5


C) ≈23.6

D) 23.4


E) 23.7
392. n=12, determinasiya əmsalı 0.85-ə olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈56.7

B) 12

C) 85


D) ≈57

E) 57.8


393. x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.65 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) ≈18.6


B) ≈19.2

C) ≈19.1


D) 42.5

E) 42.4
394. x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.9 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) 90

B) 95


C) 98

D) 110


E) 120
395. x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.72 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) ≈25.7

B) ≈0.2

C) 72


D) 28

E) ≈57.6
396. x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və deter­minasiya əmsalı 0.9 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) 180

B) 198


C) 199

D) 200


E) 22
397. x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.9 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın

A) 180


B) 11

C) 5


D) 22

E) 110


398. x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.75 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) 60


B) 22

C) 30


D) 75

E) 90
399. x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.81 olarsa, Fişer əmsalını hesablayın.

A) 85.2

B) 22


C) 21.3

D) 42.6


E) 81
400. x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.72 olarsa Fişer əmsalını hesablayın.

A) 51.4


B) 72

C) 22


D) 33.3

E) 66.8


401. Cüt xətti reqressiyada =1; =2 arqumentin orta qiyməti 2-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) 0.8


B) 0.4

C) -0.8


D) -0.4

E) 0.6
402. Cüt xətti reqressiyada =2; =3 arqumentin orta qiyməti 2-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) 0.75

B) 0.6


C) 0.5

D) -0.75


E) -0.6
403. Cüt xətti reqressiyada =3; =4 arqumentin orta qiyməti 3-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) 0.75


B) 0.6

C) -0.75


D) -0.6

E) 0.3
404. Cüt xətti reqressiyada =4; =5 arqumentin orta qiyməti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.67

B) ≈0.66


C) ≈0.7

D) -0.7


E) 0.8
405. Cüt xətti reqressiyada =5; β1=6 arqumentin orta qiyməti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) 0.83


B) ≈0.84

C) ≈0.85


D) ≈0.86

E) ≈0.87
406. Cüt xətti reqressiyada =6; =7 arqumentin orta qiyməti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.82

B) ≈0.84


C) 0.83

D) ≈0.81


E) ≈0.85
407. Cüt xətti reqressiyada =7; 8 arqumentin orta qiyməti 5-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.85


B) ≈-0.87

C) ≈0.86


D) ≈-0.85

E) ≈0.86
408. Cüt xətti reqressiyada =8; =9 arqumetin orta qiyməti 6-ya bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.93

B) ≈0.94


C) ≈0.934

D) 0.95


E) 0.96
409. Cüt xətti reqressiyada =9; =10 arqumentin orta qiyməti 7-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.89


B) ≈0.88

C) ≈0.87


D) 0.86

E) 0.9
410. Cüt xətti reqressiyada =10; =11 arqumentin orta qiyməti 8-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

A) ≈0.9

B) ≈0.91


C) ≈0.89

D) ≈0.88


E) ≈0.92
411. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 9, arqumentin orta qiyməti 5-ə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -1


B) -2

C) 2


D) -3

E) 3
412. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 15-ə, arqumentin orta qiyməti 10-a, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 25

B) 10


C) 15

D) -10


E) -15
413. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti (-15), arqumentin orta qiy­məti 8-ə, reqressiya əsmalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -31


B) 25

C) -25


D) -1

E) -15
414. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 7-yə, arqumentin orta qiyməti 5-ə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -3

B) 14


C) 35

D) 10


E) 3
415. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 12-yə, arqumentin orta qiyməti 8-ə, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 20


B) -20

C) -12


D) 96

E) -96
416. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 15-ə, arqumentin orta qiyməti 6-ya, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -3

B) -4


C) 5

D) 4


E) -5
417. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 20-yə, arqumentin orta qiyməti 4-ə, reqressiya əsmalı 6-ya bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -4


B) 24

C) 26


D) 4

E) 4
418. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 17-yə, arqumentin orta qiyməti 12-yə, reqressiya əsmalı (-3)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 53

B) 36


C) 29

D) 59


E) -51
419. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 19-a, arqumentin orta qiyməti 10-a, reqressiya əmsalı 4-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -21


B) 14

C) 23


D) 29

E) 21
420. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 25-ə, arqumentin orta qiyməti 15-ə, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -20

B) 45


C) 75

D) 40


E) 20

421. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 35-ə, arqumentin orta qiyməti 20-yə, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 55

B) 15


C) -35

D) -20


E) -55
422. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 50-yə, arqumentin orta qiyməti 10-a, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 20


B) 40

C) 60


D) 50

E) 30
423. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 60-a, arqumentin orta qiyməti 15-ə, reqressiya əmsalı (-2)-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 90

B) -120


C) 58

D) 30


E) 75
424. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 36-ya, arqumentin orta qiyməti 17-yə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) 2


B) 56

C) 34


D) 19

E) 70
425. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 32-yə, arqumentin orta qiyməti 17-yə, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -19

B) 15


C) 14

D) 29


E) 49
426. Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 43-ə, arqumentin orta qiyməti 12-yə, reqressiya əmsalı 4-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

A) -5


B) -31

C) 48


D) 172

E) 31


427. ÜDMun investisiyalardan asılılığının reqressiya təhlilinin nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Verilmiş göstəricilər əsasında əmsalının standart səhvini hesablayın (0,01 dəqiqliklə).

A) 1,89

B) 4,85


C) 2,09

D) 1,24


E) 5,24
428. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclər, izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. әu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 10 müəssisəsi üzrə reqressiya tənliyinin əmsalları =45,11 və =20,15 tapılmışdır. Bu əmsallar üçün t statistikanın müşahidə qiymətləri uyğun olaraq 7,67 və 4,58 bərabərdirlər. 90% etibarlılıq səviyyəsi üçün tkrit=1,86; 95% tkrit=2,31; 99% tkrit=3,36 olduğunu nəzərə alsaq, 99% etibarlılıq səviyyəsinə görə əmsalının yuxarı sərhəd qiymətini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə)?

A) 34,93


B) 34,17

C) 34,00


D) 34,96

E) 34,29
429. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclər, izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. әu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 10 müəssisəsi üzrə reqressiya tənliyinin əmsalları =20,12 və =45,11tapılmışdır. Bu əmsallar üçün t statistikanınmüşahidə qiymətləri uyğun olaraq 8,28 və 14,94 bərabərdirlər. 90% etibarlılıq səviyyəsi üçün tkrit=1,86; 95% tkrit=2,31; 99% tkrit=3,36 olduğunu nəzərə alsaq, 99% etibarlılıq səviyyəsinə görə əmsalının yuxarı sərhəd qiymətini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə)?

A) 34,96

B) 34,00


C) 34,17

D) 34,93


E) 34,29
430. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclər, izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. әu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 10 müəssisəsi üzrə reqressiya tənliyinin əmsalları =48,18 və =20,14 tapılmışdır. Bu əmsallar üçün t statistikanın müşahidə qiymətləri uyğun olaraq 8,28 və 4,78 bərabərdirlər. 90% etibarlılıq səviyyəsi üçün tkrit=1,86; 95% tkrit=2,31; 99% tkrit=3,36 olduğunu nəzərə alsaq, 99% etibarlılıq səviyyəsinə görə əmsalının yuxarı sərhəd qiymətini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə)?

A) 34,29


B) 34,17

C) 34,93


D) 34,96

E) 34,00
431. _______________ səbəb olduğu əsas problem qiymətləndirilmiş parametr üçün hipotez testinin aparıla bilməməsindən ibarətdir.

A) Heteroskedastikliyin

B) Homoskedastikliyin

C) Avtokorrelyasiyanın

D) Mənfi avtokorrelyasiyanın

E) Müsbət avtokorrelyasiyanın
432. Heteroskedastikliyin aşkarlanmasının formal üsullarına aid deyil:

A) Çou testi

B) Park testi

C) Goldfeld and Quandt testi

D) Breusch-Pagan-Godfrey testi

E) White testi


433. Heteroskedastikliyin aşkarlanmasının hansı üsulları var?

A) qeyri-formal və formal

B) mənfi və müsbət

C) izahedici və asılı

D) izahedici və formal

E) qeyri-formal və izahedici


434. Avtokorrelyasiyaya yaranması səbəblərinə aiddir: 1. Zaman sıralarının iqti­sadi tsikldə davranışı. 2. Nəzərə alınmamış dəyişən. 3. Göstəricilərin iqtisadi tsikldə davranışı. 4. Funksional formanın düzgün seçilməməsi. 5. Nəzərə alınan dəyişən.

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


435. Darbin Uotson testinin tətbiqi üçün vacib şərtlərə aid deyil?

A) Modelə sərbəst hədd daxil olmamalıdır.

B) Modelə sərbəst hədd daxil olmalıdır.

C) İzahedici dəyişənlər – X-lər təkrar olunan seçmədə qeyri-stoxastik və yaxud fiks olmalıdırlar.

D) Statistik göstəricilərdə nəzərdən qaçırılmış müşahidə olmamalıdır.

E) Fərz edilir ki, modelin qalıqları (ɛt) normal paylanmaya malikdir.


436. Darbin-Vatson d kəmiyyəti təqribən hansı şəkildə müəyyən edilə bilər?

A)

B)

C)

D)

E)


437. Statistik termin olaraq ­­ ________________ istər zaman sıraları, istərsə də qarşılıqlı çarpaz göstəricilər (cross-sectional) sistemində olan göstəricilərin arasında korelyasiya asılılığının olması mənasını verir.

A) avtokorelyasiya

B) heteroskedastiklik

C) homoskedastiklik

D) avtoreqressiya

E) kovariasiya


438. Riyazi gözləməsi sıfra, variasiyası sabit bir ədədə bərabər olan və lagları arasında mövcud olan kovariasiya əmsalı isə yalnız lagın uzunluğundan asılı olaraq (zaman üzrə dəyişmə mövcud olmur) dəyişən təsadüfi kəmiyyətlər ________ təsadüfi kəmiyyətlər adlanır.

A) stasionar

B) qeyri stasionar

C) sabit


D) dəyişkən

E) vahid
439. _____________ serial korelyasiyanın (avtokorelyasiyanın) mövcudluğunun yoxlanılması üçün çox geniş şəkildə istifadə olunan bir statistik metoddur.

A) Darbin–watson d testi

B) Park testi

C) Quandt testi

D) Breusch-Pagan-Godfrey testi

E) White testi
440. ________ olması modelin qalıqlarının ən ciddi mənfi avtokorelyasiyaya malik olması deməkdir.

A) 𝑑≈4


B) 𝑑≈0

C) 𝑑≈2,3

D) 𝑑≈2

E) 𝑑≈5
441. __________ olması modelin qalıqlarının ən ciddi müsbət avtokorelyasiyaya malik olması deməkdir.A) 𝑑≈0

B) 𝑑≈4


C) 𝑑≈2,3

D) 𝑑≈2


E) 𝑑≈5
442. __________ olması modelin qalıqlarının avtokorelyasiyaya malik olmamasını bildirir.

A) 𝑑≈2


B) 𝑑≈4

C) 𝑑≈2,3

D) 𝑑≈0

E) 𝑑≈5
443. Fiktiv izahedici dəyişənə aid deyil:A) 2345

B) təmir dərəcəsi

C) mərtəbə

D) metro stansiya

E) mərkəzdən məsafə
444. Fiktiv izahedici dəyişənə aid deyil:

A) 12,96

B) təmir dərəcəsi

C) rəngi

D) cinsi

E) mərkəzdən məsafə


445. Fiktiv izahedici dəyişənə aiddir:

A) qadın olması

B) 150-750

C) tezliyi

D) xalis gəlir/dövriyyə vəsaitləri

E) 5000
446. Fiktiv izahedici dəyişənə aiddir:

A) qırmızı rəngdə olması

B) 250-500

C) tezliyi

D) xalis gəlir/dövriyyə vəsaitləri

E) 5000
447. _________ mövcudluğu 1, mövcud olmaması isə 0 kimi kodlaşdırılır.

A) Fiktiv izahedici dəyişənlərin

B) Fiktiv asılı dəyişənlərin

C) Asılı dəyişənlərin

D) İzahedici dəyişənlərin

E) Fiktiv dəyişən tələsinin


448. Fiktiv dəyişən tələsindən xilas olmaq üçün hər bir fiktiv dəyişən üzrə mövcud olan m sayda kateqoriyadan modelə ______ sayda kateqoriya daxil edilməlidir.

A) (m-1)

B) (m-2)

C) (m-3)

D) (m-4)

E) (m-k)
449. Asılı dəyişəni logarifmik olaraq verilmiş fiktiv izahedici dəyişənli reqresiya modelində fiktiv dəyişənin (D) mövcud olması şərtində asılı dəyişənin ( ) qiyməti onun fiktiv dəyişənin (D) mövcud olmaması şərtindəki qiymətindən ________ faiz fərqli olacaqdır.

A) (exp( )−1)∗100

B) (exp( )−2)∗100

C) (m-exp( )) ∗100

D) (exp( )−k)∗100

E) (m-k) ∗100
450. Reqressiya modelinin keyfiyyət göstəricilərindən formalaşdırılan izahedici dəyişənləri necə adlanır?

A) Fiktiv izahedici dəyişənlər

B) Fiktiv asılı dəyişənlər

C) Asılı dəyişənlər

D) İzahedici dəyişənlər

E) Fiktiv dəyişən tələsi


451. modeli necə adlanır?

A) logit modeli

B) probit model

C) loq-xətti model

Dxətti ehtimal modeli

E) tobit model


452. ____________ reqresiya modelləri dedikdə asılı dəyişəni keyfiyyət göstərici­ləri ilə ifadə olunan modellər başa düşülür.

A) Fiktiv asılı dəyişənli

B) Fiktiv izahedici dəyişənli

C) Süni izahedici dəyişənli

D) Süni dəyişənli

E) Fiktiv dəyişən tələsi olan


453. Fiktiv asılı dəyişənli reqresiya modellərinə aid deyil:

A)


B) loqit

C) probit

D) xətti ehtimal modeli

E) tobit
454. Logit modelinin qiymətləndirilməsi üçün hansı metod tətbiq edilir?

A) ML (maximum likelihood) metodu

B) Ən kiçik kvadratlar üsulu

C)

D)


E)
455. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 8 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmşdır (bütün hesablamalar 0,01 dəqiqliklə).

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda reqressiya tənliyinin əmsalının standart səhvini müəyyən edin.

A) 1,89

B) 5,24


C) 4,85

D) 2,09


E) 1,24
456. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin təsadüfü seçilmiş 8 müəssisəsi üzrə aşağıdakı informasiya toplanmşdır (bütün hesablamalar 0,01 dəqiqliklə).

Bu göstəricilər arasında xətti reqressiya asılılığının olduğunu nəzərə alsaq, onda reqressiya tənliyinin əmsalının standart səhvini müəyyən edin.

A) 1,24

B) 5,24


C) 4,85

D) 2,09


E) 1,89
457. Darbin-Vatson statistikasının qiymətləri hansı aralıqda dəyişir?

A) [0;4]


B) [-;6]

C) [0;6]


D) [0;6]

E) [0;6]
458. _____________ nöqtəvi qiymətləndiricilərə son hədd xətasını əlavə olunması və çıxılması vasitəsi ilə həyata keçirilir.

A) İnterval qiymətləndirmə

B) Nöqtəvi qiymətləndirmə

C) Effektiv qiymətləndirmə

D) Sərbəst qiymətləndirmə

E) Qiymətləndirmə
459. Ana kütlədəki parametri məlum olduğu halda həm interval yanaşmada, həm də əhəmiyyətlilik testləri yanaşmasında hansı statistik kəmiyyətindən istifadə olunur?

A) Z kəmiyyəti

B) t-statistik kəmiyyəti

C) R – kəmiyyəti

D) p – dəyəri

E) A – kəmiyyəti


460. Ana kütlədəki parametri məlum oldmadığı halda həm interval yanaşmada, həm də əhəmiyyətlilik testləri yanaşmasında hansı statistik kəmiyyətindən istifadə olunur?

A) t-statistik kəmiyyəti

B) Z kəmiyyəti

C) R – kəmiyyəti

D) p – dəyəri

E) A – kəmiyyəti


461. Fərz edək ki, topludan götürülmüş seçmənin sayı 25, ortalaması 50 və standart yayınması 8-dir. olarsa, 95% əminliklə toplunun ortalamasını hesablayın:

A) 46,698

B) 45,698

C) 36,698

D) 46

E) 46,68


462. Fərz edək ki, böyük bir topludan riyazi gözləməsi (ortalaması) 2.20 bərabər olan 11 verilən seçilmişdir. Bu toplunun standart yayınmasının 0.35-ə bərabər olduğunu da bilirik. olarsa, toplunun riyazi gözləməsi (ortalaması) üçün 95% etibarlı interval hesablayın:

A) 1,9932

B) 1,0932

C) 1,2932

D) 1,6

E) 6,68


463. Bir tərəfli hipotez testləri neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 2 və 3

E) 1 və 2


464. Bir tərəfli hipotez testlərinin formaları hansıdır?

A) aşağı birtərəfli test və yuxarı birtərəfli testi

B) aşağı birtərəfli test, yuxarı birtərəfli testi və alternativ birtərəfli testi

C) sıfır birtərəfli test və alternativ birtərəfli testi

D) aşağı birtərəfli test və alternativ birtərəfli testi

E) alternativ birtərəfli test və yuxarı birtərəfli testi


465.

ifadəsi hansı testin yazılışıdır?
A) aşağı birtərəfli hipotez testi

B) yuxarı birtərəfli hipotez testi

C) ikitərəfli hipotez testi

D) alternativ birtərəfli hipotez testi

E) sıfır birtərəfli hipotez testi

466.ifadəsi hansı testin yazılışıdır?
A) yuxarı birtərəfli hipotez test

B) ikitərəfli hipotez testi

C) aşağı birtərəfli hipotez testi

D) alternativ birtərəfli hipotez testi

E) sıfır birtərəfli hipotez testi

467.ifadəsi hansı testin yazılışıdır?
A) ikitərəfli hipotez testi

B) yuxarı birtərəfli hipotez testi

C) aşağı birtərəfli hipotez testi

D) alternativ birtərəfli hipotez testi

E) sıfır birtərəfli hipotez testi
468. Hipotez testində statistik təhlillər ana kütlənin parametrləri haqqında ilkin fərziyyənin irəli sürülməsi ilə aparılır ki, bu ilkin fərziyyə _______ adlanır.

A) sıfır hipotez

B) ikitərəfli hipotez

C) yanlış test

D) alternativ hipotez

E) doğru hipotez


469. Hipotez testi neçə hipotezdən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 1 və 2


470. Hipotez testi hansı hipotezlərdən ibarətdir?

A) sıfır və alternativ hipotez

B) doğru və yanlış hipotez

C) birtərəfli və ikitərəfli hipotez

D) aşağı və yuxarı hipotez

E) hamısı doğrudur.


471. ___________ qiymətləndirilmiş reqressiya modelində asılı dəyişəndəki dəyişmələrin hansı hissəsinin məhz izahedici dəyişəndəki dəyişmələrlə izah oluna bilməsi sualına cavab verir.

A) Determinasiya əmsalı

B) Korrelyasiya əmsalı

C) Reqressiya

D) Kovariasiya əmsalı

E) İnteqrasiya əmsalı


472. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya
0,09
180

Qalıq0,06
Yekun
1,29


Yığımın həcmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 20

B) 32


C) 34

D) 22


E) 31
473. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya

1

0,29Qalıq0,06
Yekun
1,37


Yığımın həcmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 22

B) 32


C) 34

D) 20


E) 31

474. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:


df

ss

ms

F

Reqressiya

1


Qalıq
0,92Yekun

18

1,25


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,33

B) 0,3


C) 0,23

D) 0,30


E) 0,25
475. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya


180

Qalıq

12

0,83Yekun
1,29


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,46

B) 0,467


C) 0,31

D) 0,40


E) 0,36
476. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya


480

Qalıq0,7
Yekun

14

1,21


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,30

B) 0,336


C) 0,312

D) 0,41


E) 0,46
477. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya

1


Qalıq

12

0,92Yekun
1,28


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,36

B) 0,336


C) 0,312

D) 0,41


E) 0,46
478. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya

1182

Qalıq
0,83Yekun

20

1,16


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,33

B) 0,336


C) 0,312

D) 0,41


E) 0,46
479. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya


270

Qalıq0,07
Yekun

14

1,37


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,46

B) 0,336


C) 0,312

D) 0,41


E) 0,44
480. Müəyyən sahədə asılı dəyişən kimi baxılan Y reklama xərclərin izahedici dəyişən kimi baxılan X illik dövriyyədən asılılığı təhlil edilir. Bu məqsədlə sahənin müəssisələri üzrə reqressiya təhlili aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:
df

ss

ms

F

Reqressiya


380

Qalıq
0,89Yekun

18

1,25


Y asılı dəyişənin kənarlaşmalarının izah olunmuş cəmini müəyyən edin (0,01 dəqiqliklə).

A) 0,36

B) 0,336


C) 0,312

D) 0,41


E) 0,44
481. Təsadüfi kəmiyyətin qiymətlərinin orta səpələnməsini təsvir etmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur?

A) dispersiya və orta kvadratik uzaqlaşma

B) yalnız dispersiya

C) yalnız orta kvadratik uzaqlaşma

D) riyazi gözləmə və orta kvadratik uzaqlaşma

E) riyazi gözləmə və dispersiya


482. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?
A) Seçmə orta

B) Seçmə korrelyasiya

C) Nəzəri korrelyasiya

D) Seçmə kovariasiya

E) Seçmə dispersiya
483. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?
A) Seçmə kovariasiya

B) Seçmə korrelyasiya

C) Nəzəri korrelyasiya

D) Seçmə orta

E) Seçmə dispersiya
484. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?

A) Ana kütlə üçün varians

B) Seçmə korrelyasiya

C) Nəzəri korrelyasiya

D) Seçmə orta

E) Seçmə varians


485. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?
A) Seçmə varians

B) Seçmə korrelyasiya

C) Nəzəri korrelyasiya

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians
486. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?
A) Nəzəri korrelyasiya

B) Seçmə korrelyasiya

C) Seçmə varians

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians
487. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?

A) Variasiya əmsalı

B) Seçmə korrelyasiya

C) Seçmə varians

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians


488. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?

A) Ana kütlə üçün kovariasiya

B) Seçmə korrelyasiya

C) Seçmə varians

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians


489. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?

A) Riyazi gözləmə

B) Seçmə korrelyasiya

C) Seçmə varians

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians


490. düsturu hansı kəmiyyəti ifadə edir?
A) Seçmə korrelyasiya

B) Riyazi gözləmə

C) Seçmə varians

D) Seçmə orta

E) Ana kütlə üçün varians
491. Əgər çüt korrelyasiya əlaməti (1)-ə bərabərdirsə, əlaqə neçə adlanır?

A) düz funksional əlaqə var

B) zəif əlaqə var

C) əks korrelyasiya əlaqəsi var

D) əlaqə yoxdur

E) düzünə funksional əlaqə var


492. Cüt korrelyasiya əmsalı 0,65 olarsa, determinasiya əmsalı neçə olar?

A) 0,4225

B) 0,141

C) 0,822


D) -0,675

E) 0,575
493. Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə reqresiya tənliyinin parametrlərinin qiymətləri necə olmalıdır?

A) qarışıq olmamalıdır

B) heteroskedatik

C) səmərəli

D) qarışıq

E) A,B,C
494. Toplu determinasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilər?

A) 0,91


B) 2,1

C) 1,501


D) 1,01

E) -0,453


495. Toplu korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilər?

A) -0,11


B) 2,1

C) 1,501


D) 1,01

E) -0,453


496. Toplu korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilər?

A) 0,77


B) 2,1

C) 1,501


D) 1,01

E) -0,453


497. Korrelyasiya əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) [-1, 1]

B) [0,∞]

C) [0,1]


D) [-∞; +∞]

E) [-∞; 0]


498. Determinasiya əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) [0, 1]

B) [-1, +1]

C) [0, ∞]

D) [-∞, ∞]

E) [-∞, 0]


499. Xüsusi korrelyasiya əmsalı nəyi qiymətləndirir?

A) digər amillər sabit olduqda iki dəyişən arasında əlaqənin sıxlığı

B) üç dəyişən arasında əlaqənin sıxlığını

C) amilə təsir göstərən dəyişənlər arasında əlaqənin sıxlığı

D) iki dəyişən arasında əlaqənin sıxlığını

E) kəmiyyət əlamətləri arasında əlaqənin sıxlığı


500. Toplu korrelyasiya əmsalı hansı qiyməti ala bilər?

A) 0,91


B) 2,1

C) 1,501


D) 1,01

E) -0,453

Yüklə 471,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə