Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlamentYüklə 99,5 Kb.
tarix24.06.2018
ölçüsü99,5 Kb.
#54671

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlıməlumatların verilməsi üzrə inzibati
reqlament”ə


1 nömrəli əlavə
Fiziki şəxslər üçün
Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

__________________________________

 
Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi üçün


Ə R İ Z Ə
__________________________________________________________________

(istifadəçinin adı, atasının adı, soyadı)

__________________________________________________________________

İnformasiyanın növü və adı: ________________________________________


İnformasiyanın istifadə forması: _____________________________________

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar
Seriya və nömrə: “________”_______________________________________

Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ____________________________________

Ünvan: _________________________________________________________

Tel: ______________________

Faks: ______________________

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik. 


_____________________ “___“____________20__

(istifadəçinin imzası)       

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlıməlumatların verilməsi üzrə inzibati
reqlament”ə


2 nömrəli əlavə
Hüquqi şəxslər üçün

(Hüquqi şəxsin blankında)


Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

__________________________________

 
Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi üçün


Ə R İ Z Ə
__________________________________________________________________

(istifadəçinin tam adı)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)


Təşkilati-hüquqi forması: __________________________________________

Hüquqi ünvanı: __________________________________________________


İnformasiyanın növü və adı: ________________________________________
İnformasiyanın istifadə forması: _____________________________________

Hesablaşma hesabının nömrəsi: _____________________________________

Bankın adı: ______________________________________________________

Tel: ____________________________________________________________

Faks: __________________________________________________________

 Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik. 

_____________________ _________________________

(istifadəçinin imzası)        (rəhbərin adı, soyadı)

“___“____________20__
Qeyd: Ərizə möhürlə təsdiq olunmalıdır.

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlıməlumatların verilməsi üzrə inzibati
reqlament”ə


3 nömrəli əlavə


Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi

haqqında
MÜQAVİLƏ №_____

_________________________ “___”___________20__ il

(şəhər (rayon)
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ____________ __________________________________________________________________

(orqanın adı)


__________________________________________________________________
(vəzifənin adı, şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

(bundan sonra “İcraçı” adlanacaq) bir tərəfdən və __________________________

(təşkilatın və vəzifənin adı,

__________________________________________________________________

vəzifəli şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

__________________________________________________________________

(fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, VOEN-i)
____________________________________ (bundan sonra “Sifarişçi ” adlanacaq) digər tərəfdən aşağıdakı müqaviləni bağlayırlar.

1. Ümumi müddəa
Bu Müqavilə “Yerin təki haqqında”, “Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir.
2. Müqavilənin predmeti
2.1. Müqavilənin predmetini ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsinin elektron sənəd formasında həyata keçirilməsi və bu barədə elektron şəkildə bildirişin göndərilməsi təşkil edir.

2.2. Tərəflər müəyyən edilmiş formada tərtib edilən və göndərilən elektron sənədin məlumatlarının kağız formasında olan sənədin məlumatlarına bərabər olduğunu və hər iki sənədin eyni hüquqi qüvvəyə malik olduğunu qəbul edir.

2.3. İcraçı __________________________________________ məlumatları (informasiyanı) hazırlayaraq (Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatlara münasibətdə bu Müqaviləyə 3 nömrəli əlavəyə uyğun olaraq) Sifarişçiyə verməyi öhdəsinə götürür, Sifarişçi isə məlumatların (informasiyanın) hazırlanaraq verilməsinə görə bu Müqavilənin 1 nömrəli (Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatlara münasibətdə) və 2 nömrəli əlavələrinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş məbləğdə və qaydada ödəmə haqqını İcraçının hesabına ödəməyi öz öhdəsinə götürür.
3. Sifarişçinin hüquq və vəzifələri
3.1. Sifarişçinin hüquqları aşağıdakılardır:

3.1.1. Verilmiş məlumatların (informasiyanın) keyfiyyətini yoxlamaq;

3.1.2. Məlumatların (informasiyanın) elektron formada verilməsi ilə bağlı mübahisəli məsələlər meydana çıxdıqda qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməklə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət etmək;

3.1.3. İcraçı tərəfindən bu Müqavilənin şərtləri pozulduqda, 10 gün qabaqcadan xəbərdarlıq etməklə müqavilədən birtərəfli qaydada imtina etmək.

3.2. Sifarişçinin aşağıdakı vəzifələri vardır:

3.2.1. Məlumatların (informasiyanın) hazırlanaraq verilməsinə görə haqqı (və ya əvvəlcədən) ödəmək;

3.2.2. Verilmiş məlumatları (informasiyanı) üçüncü tərəfə ötürməmək.
4. İcraçının hüquq və vəzifələri
4.1. İcraçının hüquqları aşağıdakılardır:

4.1.1. Məlumatların (informasiyanın) hazırlanaraq verilməsinə (birdəfəlik və ya mərhələlərlə) görə haqqın (və ya əvvəlcədən) ödənilməsini Sifarişçidən tələb etmək;

4.1.2. Məlumatların (informasiyanın) elektron formada verilməsi ilə bağlı mübahisəli məsələlər meydana çıxdıqda qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməklə məhkəməyə müraciət etmək;

4.1.3. Sifarişçi tərəfindən bu Müqavilənin şərtləri pozulduqda, 10 gün qabaqcadan xəbərdarlıq etməklə müqavilədən birtərəfli qaydada imtina etmək.

4.2. İcraçının aşağıdakı vəzifələri vardır:

4.2.1. Məlumatları (informasiyanı) yüksək keyfiyyətlə hazırlamaq;

4.2.1. Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə hazırladığı məlumatları (informasiyanı) Sifarişçiyə vermək.
5. Müqavilənin qüvvəyə minməsi və müqavilənin müddəti
5.1. Bu Müqavilə “___”__________20___ ildən qüvvəyə minir.

5.2. Bu Müqavilə Sifarişçi və İcraçı arasında _______ müddətinə bağlanır.


6. __________________________________ məlumatların (informasiyanın) verilməsinə görə haqq
6.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 9 iyul tarixli 115 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatlardan istifadəyə görə ödəmə dərəcələri və qaydaları”nın 2-ci hissəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 164 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yerin təki haqqında geoloji informasiyadan istifadəyə görə haqqın alınması qaydası və miqdarı”nın 2.4-cü və 2.5-ci bəndlərinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 7 iyul tarixli 88 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə dair informasiyanın verilməsinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin və ödənişin həcminin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndinə əsasən müvafiq olaraq _________________________________________ məlumatların (informasiyanın) verilməsinə görə haqq müəyyən edilir.

6.2. Sifarişçi _______________________________________ məlumatların (informasiyanın) verilməsinə görə ___________ məbləğində haqqı İcraçıya ödəyir.

6.3. Ödəniş hər iki tərəfin tərtib etdiyi “__________________ məlumatların (informasiyanın) təhvili - qəbulu haqqında Akt” (bu Müqaviləyə 4 nömrəli əlavə) əsasında həyata keçirilir.
7. Tərəflərin məsuliyyəti
Tərəflər bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya lazımi şəkildə yerinə yetirmədikdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
8. Mübahisələr
8.1. Bu Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi prosesində mübahisələr yarandığı halda, tərəflər onların tənzimlənməsi üçün qarşılıqlı şəkildə zəruri tədbirlərin görülməsini öhdələrinə götürürlər.

8.2. Elektron sənədlərin dəqiqliyi ilə əlaqədar mübahisə yarandığı halda, bu Müqavilənin maraqlı tərəfi digər tərəfə səbəblərini əsaslandırmaqla və mübahisə predmeti olan elektron sənədin tarixi və nömrəsini göstərməklə yazılı müraciət edir.

8.3. Müraciət qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə təqdim olunur və baxılaraq yazılı şəkildə cavablandırılır;

8.4. Müqavilə tərəfləri arasında mübahisənin həllinin nəticələrinə görə mübahisənin mahiyyətini və tipini özündə əks etdirən akt tərtib olunur və bu Müqavilənin tərəflərinin nümayəndələri tərəfindən imzalanır;

8.5. Mübahisənin həlli üçün bu Müqavilənin tərəfləri fayl şəklində olan mübahisəli elektron sənədi və təsdiqedici elektron sənədi təqdim etməlidirlər. Mübahisəyə baxılması zamanı Müqavilənin tərəfləri elektron sənədlərin dürüstlüyünü yoxlayırlar;

8.6. Tərəflər qarşılıqlı anlaşma əldə etmədikdə, mübahisələrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəmədə baxılır.


9. Yekun müddəalar
9.1. Bu Müqavilə azərbaycan dilində 2 nüsxədə tərtib olunur və hər 2 nüsxənin eyni hüquqi qüvvəsi vardır.

9.2. Bu Müqavilənin 1 nüsxəsi Sifarişçidə və 1 nüsxə İcraçıda saxlanılır.


10. Tərəflərin rekvizitləri


İcraçı

Sifarişçi

_________________________________

(məlumat (informasiya) verən orqanın adı)_______________________________

(məlumat (informasiya) alan hüquqi şəxsin, dövlət və bələdiyyə orqanının adı)


_________________________________

(şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)


_______________________________

(müqavilənin imzalanması üçün səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı və atasının adı)


_________________________________
_______________________________

(fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, VOEN-i)

M.Y


M.Y

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların


verilməsi haqqında müqavilə”yə


1 nömrəli əlavə
«Təsdiq edirəm»

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

__________________________________

__________________________________
“___”_____________20__ il

Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların

siyahısı və preyskurant qiyməti


Sıra
Məlumatın adı

Bir məlumatın dəyəri

(manatla)Məlumatın illik miqdarı


Ümumi dəyər

(manatla)


1.2.


Cəmi:

ƏDV 0%

Ümumi cəmi:
__________________________________ sektorunun müdiri

__________________________________

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi haqqında müqavilə”yə2 nömrəli əlavə
Qiymətlərin razılaşdırılması haqqında
PROTOKOL
____”______________20__ il tarixli _________nömrəli müqavilə üçün
Biz aşağıda imza edənlər, “İcraçı” şəxsində ____________________________________ _______________________________________________________________________ “Sifarişçi” şəxsində _______________________________________________________ ________________________________________________________________________
təsdiq edirik ki, tərəflər sifariş olunan məlumatların (informasiyanın) xarakterinə və ərazidə aparılmış işlərin mərhələlərinə uyğun olaraq müqavilə qiymətinin həcmi barədə razılaşma əldə edib:


Сыра

сайы


Məlumatın (informasiyanın) adı

Aparılmış işlərin mərhələsi

Informasiya-nın xarakteri

Yerinə yetirilmiş işlərə sərf edilən xərc (manatla)

Sifariş edilən informasiya-nın, işin tam həcmindən %-lə miqdarı

Məbləğ

(manatla)1

2

3

4

5

6

7


CƏMİ:
Cəmi, sözlə:

Bu Protokol qarşılıqlı hesablaşmalar və ödəmələr aparmaq üçün əsas sayılır.
«SİFARİŞÇİ»
_____________________________________________________________________.

.

.

.

.
«____»______________20___ил

«İCRAÇI»
_____________________________________________________________________.

.

.

.

.

«____»______________20___ил

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların


verilməsi haqqında müqavilə”yə


3 nömrəli əlavə

Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların verilməsi üçün


TƏQVİM PLANI


“__”____________20__ il tarixdən - “__”____________20__ il tarixədək


Sıra

Müqavilə üzrə veriləcək informasiyanın növü

İcra müddəti

İnformasiya hansı üsulla verilir

12
İcraçı“ tərəfdən

________________________________________________________________________________________________

Sifarişçi“ tərəfdən

_____________________________________________________________________________________________Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların


verilməsi haqqında müqavilə”yə


4 nömrəli əlavə

__________________________________________ məlumatların (xidmətin)

təhvili - qəbulu haqqında
A K T
Bakı şəhəri, “__”____________20__ il
Biz, aşağıda imza edənlər:

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ____________ __________________________________________________________________

(orqanın adı)
__________________________________________________________________
(vəzifənin adı, şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

“İcraçı” adlanan bir tərəfdən və _________________________________________

(təşkilatın və vəzifənin adı,

__________________________________________________________________

vəzifəli şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

__________________________________________________________________

(fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, VOEN-i)
_______________________________________ “Sifarişçi ” adlanan digər tərəfdən bu Aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, ______________________________________ _____________________________________________ məlumatlar (informasiya) müqavilə şərtlərinə uyğundur və Sifarişçiyə vaxtında çatdırılmışdır.

Buna görə də müqaviləyə əsasən Sifarişçi “__”__________20__ ilin ______ dövründə göstərilmiş _________________________________________________ məlumatların (informasiyanın) verilməsinə və (və ya) müvafiq xidmətin göstərilməsinə görə İcraçının hesabına ______ manat ödəməlidir.
Təhvil verdi:

__________________________________________________________________________________________


“__”____________20__ il


Qəbul etdi:

____________________________________________________________________________________


“__”____________20__ ilYüklə 99,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə