##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan


##num=9//level=1//sumtest= 22 //name=//Yüklə 0,65 Mb.
səhifə3/4
tarix11.02.2020
ölçüsü0,65 Mb.
1   2   3   4

##num=9//level=1//sumtest= 22 //name=// Rollu oyunlar.Prezentasiya metodu.

1. Debatlarda məqsəd nədir?

A) Diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirmək

B)Müzakirələrə hazırlıq

C) Hər kəsin müzakirədə iştirak etməsi

D)Ümumiləşdirmə bacarığı yaratmaq

E)Nəticə çıxara bilmək

2.Debatlarda işin gedişini ardıcıllıqla göstərin?

1- rolların müəyyənləşdirilməsi

2 – mövzunun müəyyənləşdirilməsi

3 – debat və çarpaz sualların hazırlanması

4 – dəlillərin hazırlanması

5 – nəticə çıxarma və qiymətləndirmə

A) 2, 1, 4, 3, 5

B)3, 2, 4, 1, 5

C)3, 4, 1, 5, 2

D)1, 2, 3, 4, 5

E)5, 4, 3, 2, 1

3.“Akvarium” metodunun məqsədi nədir?

A) dialoq aparmaq bacarığı inkişaf etdirmək

B)müzakirə apara bilmək

C)öz fikirlərini başqalarına çatdıra bilmək

D)nəticə çıxarmağı bacarmaq

E) Diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirmək

4.Metodları hansılardır

1 – diskussiya

2 – səhnələşdirmə

3 – akvarium

4 – rollu oyun

5 – debat

A) 1, 3, 5

B)2,4


C)1,2,5

D)3,5


E)1,4

5. Təlim metodlarını seçin

1 – BİBÖ

2 – iş vərəqi

3 – layihənin hazırlanması

4 - Debat

5 – qruplarla iş

A) 4, 5


B)2, 5

C)1, 3


D) 1, 3, 4

E)1,4


6. Diskussiya zamanı işin gedişi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – şagirdərə müzakirə qaydalarını xatırlamaq

2 – şagirdləri yarımdairəvi və ya dairəvi şəkildə otuzdurmaq

3 – müzakirə mövzusunu aydın şəkildə, şagirdlərin öz ideyalarını ifadə edə biləcəkləri tərzdə təqdim etmək

4 – inkişaf etdirəcək suallar vermək və şagirdlərin cavablarını nəzərdən keçirməklə müzakirəsini tənzimləmək

A) 1,2,3,4

B)1,3,2,4

C)1,3,4,2

D)4,3,2,1

E)2,1,3,4

7. Arqument üzərində iş prosesi aşağıdakı hərəkətlərdən ibarətdir:

1 – arqument irəli sürülür

2 – arqument izah edilir

3 – arqument sübut edilir

4 – nəticə çıxarılır

A) 3,4,2

B) 1,3,4

C) heç biri

D) yalnız 1

E) hamısı

8. Uyğunluğu müəyyən edin

I- Rollu oyunlar metodları

II – Tədiqqatın aparılması mteodları

III Prezentasiya metodları

a – rollu oyun (rollu dialoq)

b – səhnələşdirmə

c – Venn diaqramı

d – refleksiya

e – təqdimat (prezentasiya)

g - esse


A) I-a,b, II-c,d, III-e,g

B)I-b,c, II-d,e, III – a,g

C)I-c,d, II-a,b, III-e, g

D)I-d,e, II-a,c, III-b,g

E)I-g,e, II-b,c, III-a,d

9. Rollu oyunlara aiddir

1 – rollu oyun hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmalardan ibarətdir

2 – rollu oyun hər bir kəsin müzakirədə iştirakının təmin edilməsi ilə nəticələnən xüsusi sxemdən istifadə edən strategiya formalarından biridir

3 – Şagirdlərə özləri və ətrafdakılar haqqında incəsənət yolu ilə məlumat əldə etməyə imkan verir

4 – tənqidi və yaradıcı təfəkkürü üzə çıxarıb inkişaf etdirmək

5 – rola girmək və ifadəetmə bacarıqlarını formalaşdırır

A) 2, 3, 4

B)1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D)3, 4, 5

E)1, 4, 5

10.Səhnələşdirmənin rollu oyunlarda fərqi nədir?

A) Səhnələşdirmə hazır ssenari əsasında aparılır

B) Rollu oyunlar hazır ssenari əsasında aparılır

C) Rollar əvvəlcədən müəyyənləşdirilir

D)Səhnələşdirmədə rollar könüllülük prinsipi ilə, rollu oyunlarda məcburi paylanır

E)Səhnələşdirmədən sonra qrup müzakirələri aparılır, rollu oyunlarda aparılmır

11. Tədqiqatın aparılması metodlarını göstərin

1 – probelmin həlli

2-debatlar

3-mühazirə

4-layihələrin hazırlanması

5 - kitablaşdırma

A) 2, 3, 4

B)2, 4,5


C) 1, 4, 5

D)3, 4, 5

E)2, 3, 5

12. “Ziqzaq metodunun məqsədi nədir”

A) QIsa vaxt ərzində interaktiv şəkildə mövzunu əhatəli keçmək

B)Mövzuya müxtəlif cəhətlərdən nəzər salmaq

C)Məntiqi və tənqidi təfəkkür formalaşdırmaq

D)Təhlil prosesini inkişaf etdirilməsi

E)Məlumatı sistemləşdirmək bacarığını inkişaf etdirmək
13.Rollu oyun metodu şagirddə nəyi formalaşdırır?

1 – rola girmək bacarığını

2 – məntiqi təfəkkürü

3 – tənqidi və yaradıcı təfəkkürü

4 – oxuma qabiliyyəti

5 - əməkdaşlıq, tolerantlıq

A) 1,3,5

B)2,4,5


C)1,2,3

D)3,4,5


E)1,4,5

14. Esse metodu zamanı istifadə edilən planın düzgün ardıcıllığını tapın

1 – ümumiləşdirilmiş nəticələr

2 – problem üzrə öz fikirlərinin izahı

3 - arqumentlər və mənbələrdəki məlumatlarla fikrin əsaslandırılması

A) 2,1,3


B)1,2,3

C)3,2,1


D) 2,3,1

E)1,3,2


15.Tədqiqatın aparılması mteodunda məqsəd nədir?

1 – bütün qrupu tədqiqata cəlb etmək

2 – məlumatı sistemləşdirmək

3 – aradıcıllığı sistemləşdirmək

4 - əmək qabiliyyəti formalaşdırmaq

5 – inteqrasiya etmək

A) 1,2,3

B)2,4,5


C)1,3,5

D)1,4,5


E)2,3,4

16. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Cisim və ya hadisələri müqayisə etmək və onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək

B) problemli situasiya yaratmaq

C)nəticəni ümumiləşdirmək

D)yaradıcılığı stimullaşdırmaq

E)təklifləri ümumiləşdirib problemin həllini səmərəli yolunu əsaslandırmaq

17. Aşağıdakı metodlardan tədqiqatın aparılması metodlarını seçin:

1 – problemin həlli

2 – kublaşdırma

3 - əqli hücum

4 – Venn diaqramı

5 – refleksiya

6 – akvarium

A) 3, 6

B)1, 4, 5, 6C) 1, 2, 6

D) 1, 2, 4, 5

E)1, 3, 6

18. Layihələrin hazırlanması nədir?

A) layihələrin hazırlanması müxtəlif mövzuların müstəqil şəkildə tədqiq edilməsidir

B)Mövzuların müqayisəsidir

C)Problemin həlli yollarının tapılmasıdır

D)məlumatı sistemləşdirməkdir

E)Nəticəni ümumiləşdirməkdir.

19. Müzakirə metodları hansılardır?

a – diskussiya

b- debat


c – beyin həmləsi

d – BİBÖ


e – akvarium

A) a,b,e


B)c, b

C)d,e


D)a,d,c

E)b,e
20. Akvarium keçirilməsinin neçə variantı var?

A) 6

B)3


C)4

D) 2


E)1
21. Debat prosesində şagirdlər hansı bacarıq və keyfiyyətlərə nail ola bilərlər?

1 – mövzunun araşdırılması

2 – natiqlik əharəti

3 - Çarpaz sualların hazırlanması

4 -Hakimlik və ya qərarı necə qəbul etməli

A) hamısı

B)1, 3, 4

C)2, 4


D)3, 4

E)1, 2, 4

22.Esse nəyə deyilir?

A) Esse – 10 səhifə olur

B) Esse – sözünün mənası şaxələndirməkdir

C)Esse – nəyi bilirik, nəyi istəyirik bilək, öyrəndiklərimizi əks etdirən şifahi bəyannamədir

D) Esse – hər hansı problem haqqında şagirdlərin müstəqil düşüncələrini əks etdirən yazılı işdir, “etüd”-dur

E)Esse – 20 səhifə olur##num=10// level= 1// sumtest= 27 // name=// Məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş texnika
1. Prezentasiya (təqdimat) işin gedişi hansı mərhələlərdən ibarətdir?

1 – müəllim təqdimatın növünü və onun keçirilmə şəraiti və şərtlərini şagirdlərlə birgə müəyyən edir

2 – səhnəcik hazırlanır, rollu oyunlar oynanılır

3 – təqdimatlar keçirilən zaman ona müvafiq şərhlər verilir

4 – şagirdin müstəqil fikri olmur

5 – təqdimatlar müzakirə olunur və meyar cədvəli əsasında qiymətləndirilir

A) 1,3,5

B)2,4,5


C)1,2,3

D)1,2,4


E)3,4,5
2. Diskussiya metodunda müzakirələrin bəzi üstün cəhətləri aşağıdakılardan hansında düzgün verilmişdir?

1 – müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin söylənilməsinə imkan verir

2 – şaxələndirmə üsulundan istifadəyə imkan verir

3 – şagirdlərin sadə görünən situasiyaların mürəkkəbliyindən xəbərdar edir

4 – Esse – hazırlamağı öyrədir

5 – Dialoq aparma bacarığını təcrübədən keçirməyə imkan verir

A) 2,3,6

B)2,4,6


C) 1,3,5

D)2,4,5


E)1,3,6

3. Debat metodunda arqument üzərində iş prosesi hansı hərəkətlərdən ibarətdir?

1 – arqument irəli sürülür

2 – arqument geri çəkilir

3 – arqument izah edilir

4 – arqument əsaslandırılmır

5 – arqument sübut edilir

6 – arqument başa salınmır

7 – nəticə çıxarılır

A) 1,3,5,7

B)2,4,6,7

C)2,3,5,6

D)1,2,3,4

E)2,3,4,5

4. Debat prosesində işin gedişinin ardıcıllığını düzün

1 – rolların müəyyənləşdirilməsi

2 – mövzunun müəyyənləşdirilməsi

3 – dəlillərin hazırlanması

4 – nəticə çıxarma

5 – debat və çarpaz mallar

A) 3,1,2,4,5

B)2,3,1,5,4

C) 2,1,3,5,4

D)5,4,1,3,2

E)1,2,3,4,5

5. Venn diaqramının məqsədi nədir?

A) biliklərin aktuallaşması, təhlil prosesinin inkişafı

B)cisim və hadisəyə baxış

C)kəsişən dairələrin çəkilməsi

D)cisim və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi

E)həndəsi fiqurların düzgün çəkilməsi.

6. Diskussiya metodunun məqsədi nədir?

A) dialoq aparma bacarığı

B)Şagirdlərə müzakirə qaydalarını xatırlatmaq

C) Anlayış və ideyaların yoxlanılması və aydınlaşdırılması, məlumat və ideyaların təşkil olunması və birləşdirilməsi

D) İnkişaf etdirəcək suallar vermək və müzakirəni tənzimləmək

E)fənlərarası əlaqəni yaratmaq.

7. Arqument üzərində iş prosesini əks etdirən hərəkətləri ardıcıl düzün

1 – arqument sübut edilir

2 – arqument irəli sürülür

3 – arqument izah edilir

4 – nəticə çıxarılır

A) 2,3,1,4

B)1,2,3,4

C)3,4,2,1

D)3,1,4,2

E) 1,2,4,3

8.Səhnələşdirmə metodunda işin gedişini ardıcıl düzün

1 – dərsdən qabaq mövzu ilə bağlı ssenari hazırlanır

2 – şagirdlər tamaşa göstərir

3 – səhnələşdirmədən sonra göstərilən problemləri, bacarıqları və həlli yollarını təhlil etmək üçün qrup müzakirələri keçirilir

4 – müəllim rolları paylayır

A) 2,3,4,1

B)4,2,3,1

C)1,2,3,4

D) 1,4,2,3

E)1,2,4,3

9. Uyğunluğu müəyyən edin

1- rollu oyunlar

2 – Esse


3 – səhnələşdirmə

4 – prezentasiya

a – şagirdlərin müstəqil düşüncəsini əks etdirən yazı işidir

b – təqdimat nümayiş etdirmək

c – iştirakçılar müxtəlif rolları öz üzərilərinə götürürlər

d – hər hansı həyat vəziyyətində baş verən hadisələr, insanların davranışı oynanılır

A) 1 - , 2 – a, 3 – d, 4 - b

B)1-b, 2-c, 3-b, 4-a

C)1-c, 2-a, 3-b, 4-d

D)1-d, 2-b, 3-c, 4-b

E)1-a, 2-b, 3-c, 4-d
10. Öz fikirlərini dəqiq ifadə etmək; mükəmməl nəticə çıxarmağı öyrətmək, şagirdlərə tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrini müxtəlif yollarla təqdim etməyi öyrətmək hansı metoda aiddir?

A) Debat


B)Esse

C)rollu oyun

D) təqdimat

E)diskussiya

11.Əsas anlayış, dəlillərlə iş, natiqlik məharəti, çarpaz sualların hazırlanması hansı metodun əsas xüsusiyyətidir?

A) Debat


B)Diskussiya

C)BİBÖ


D)Klaster

E)Venn diaqramı

12. Uyğunluğu müəyyən edin

1– akvarium

2– debat

3– diskussiya

4- müzakirə xəritələri

a - Qrupların vahid fikrə gəlməsi önəmli deyil, məqsəd problemin müzakirəsində irəliləmək

b- şagirdlərə müzakirə olunan məsələ barəsində mövqeləri haqqında düşünmək imkanı verir. Humanitar fənlərdə istifadə edilir

c – çarpaz müzakirə

d – müzakirə olunan məsələyə dair fikirlər bildirilir, təhlil edilir.

A) 1-b,2-d, 3-a, 4-c

B) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

C)1-d, 2-c, 3-b, 4-b

D)1-a, 2-c, 3-b, 4-d

E)1-c, 2-a, 3-d, 4-b

13. Müzakirə metodlarını seçin?

1 – diskussiya

2 – rollu oyun

3 – klaster

4 – debat

5 – müzakirə xəritələri

6 – akvarium

A) 1,4,5,6

B)1,2,3,4

C)3,4,5,6

D)2,3,4,6

E)1,3,5,6


14. Hansılar müzakirə metodlarıdır?

A) klaster, Rollu oyun, söz zənciri

B)Beyin həmləsi, BİBÖ, Debat

C) Diskussiya, Debat, Müzakirə xəritələri

D)Söz assosiasiyaı, əqli hücum, karusel

E) Debat, əqli hücum, anlayışın çıxarılması

15. Diskussiya metodunun məqsədi nədir?

A) İştirakçılar müzakirə olunan məsələyə dair öz fikirlərini başqalarına çatdırır, onları təsdiq etməyə çalışır, faktları təhlil edir, problemin həlli yollarını təklif edirlər

B) Hər bir kəsin müzakirədə iştirakının təmin edilməsi

C)Arqument təhlili şagirdlərə müzakirə olunan məsələ barəsindəki mövqeləri haqqında düşünmək imkanı verir

D) Problemin müzakirəsində irəliləmək və düzgün diskussiya aparmaq vərdişlərini nümayiş etdirməkdir

E) Bu metod şagirdlərin yalnız birbaşa təcrübəsindən deyil, həm də situasiya edilmiş təcrübələrdən öyrənə bilməsinə əsaslanır.

16. Rollu oyunlar hansı metodlara aiddir

A) Təşkilati metodlar

B)Beyin həmləsi metodları

C) Rollu oynlar.

D) Müzakirə metodları

E)Axtarış metodu.


17.

Bu sxem hansı metoda aiddir?


A) Venn diaqramı

B)Klaster

C)BİBÖ


D) ESSE

E) Akvarium

18. “Kök deyir: Mən səni qida maddələri ilə təmin etməsəm, sən canlıları necə oksigenlə təmin edərsən?” – hansı metoddan istifadə olunub?

A) Rollu oyun

B)Müzakirə

C)Debat


D) Səhnələşdirmə

E)Akvarium

19. Rollu oyunda işin gedişi

1 – rolları paylamaq

2 – motivasiya

3 – tapşırıqların verilməsi

4 – təqdimat

5 – qiymətləndirmə

6 – qruplarda iş

A) 2,1,3,6,4,5

B)3,1,2,4,5,6

C)2,6,4,3,1,5

D)2,4,5,6,1,3

E)3,4,1,2,6,5

20. Tədqiqatın aparılması metodlarını göstərin:

1 – problemin həlli

2 – debat

3 – klublaşdırma

4 – Venn diaqramı

5 – layihələrin hazırlanması

6 – beyin həmləsi

7 – refleksiya

A) heç biri

B)2,4,6


C) 1,3,4,5,7

D) hamısı

E)1,3,6

21. Diskussiyanın yalnız bir-birlərinə opponentlik edən tərəflərin arasındakı mübahisə, müzakirə rəy mübadiləsi kimi məlum formalarından fərqli olaraq ... opponenti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tuturA) debatlar

B)diskussiya

C)müzakirə xəritələri

D)akvarium

E)auksion

22. Müzakirə metodlarını göstərin

1 – diskussiya

2 – debatlar

3 – beyin həmləsi

4 – klaster

5 – müzakirə xəritələri

6 – auksion

7 – BİB,

8 – akvarium

A) 2,4,5,6

B)3,4,6,7

C) 1,2,5,8

D)hamısı


E)1,3,5,7
23. Rollu oyunlarda işin gedişi hansı ardıcıllıqla gedir?

A) tapşırıqların verilməsi – motivasiya – rolları paylamaq – qruplarda iş – təqdimat- qiymətlindirmə

B) rolları paylamaq – motivasiya – tapşırıqların verilməsi – qruplarda iş – təqdimat – qiymətləndirmə

C) Motivasiya – rolları paylamaq – tapşırıqların verilməsi – təqdimat-qruplarda iş – qiymətləndirmə

D) motivasiya – rolları palamaq – tapşırıqların verilməsi – qruplarda iş – təqdimat – qiymətləndirmə

E) motivasiya - tapşırıqların verilməsi – rolları paylamaq – qruplarda iş – təqdimat – qiymətləndirmə

24. Akvarium metodunun məqsədi nədir?

A) müzakirə

B) İştirakçılar müzakirə olunan məsələyə dair öz fikirlərini başqalarına çatdırır

C)müzakirə olunan məsələ barəsindəki mövqeləri haqqında düşünmək imkanı verir

D)üçüncü tərəfi inandırmaq

E) Diskussiya


25. Debat prosesində şagirdlər aşağıdakı bacarıq və keyfiyyətlərə nail ola bilərlər. Hansı variant uyğun deyil?

A) Arqumentlər irəli sürür

B) mövzunun araşdırılması

C)əsas anlayışlarla iş, dəlillərlə iş

D) hakimlik və ya qərarları necə qəbul etməli

E)”Çarpaz sualların” hazırlanması

26.Aşağıda verilənlərdən hansı metoda aiddir?

Hər hansı bir problemi müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmalarından ibarətdir. İştirakçılar müxtəlif rolları öz üzərilərinə götürülür və hər hansı bir hadisəni bu mövqelərdən qiymətləndirirlər:

A) rollu oyun

B)səhnələşdirmə

C)debatlar

D)diskussiya

E)müzakirə xəritələri

27.Debat zamanı işin gedişini müəyyən edin:

1 – nəticə çıxarma və qiymətləndirmə

2 – mövzunun müəyyənləşdirilməsi

3 – dəlillərin hazırlanması

4 – debat və çarpaz suallar

5 - Rolların müəyyənləşdirilməsi

A) 2,3,5,4,1

B) 2,5,3,4,1

C)2,5,4,3,1

D)2,5,3,1,4

E)2,1,5,3,4


##num=11// level= 1// sumtest= 22 // name=// Təşkilatı metodlar. Qruplara bölünmə texnikaları

1.Arqument üzərində iş prosesi aşağıdakı hansı hərəkətlərdən ibarətdir?

1 – arqument irəli sürülür

2 – arqument izah edilir

3 – arqument sübut edilir

4 – arqument çıxarılır

5 – arqument üst-üstə düşür

A) 1,2,3


B)2,3,4

C)3,4,5


D)1,2,5

E)2,3,4


2. Tədqiqatın aparılması metoduna aid deyil

1- Hublazdırma

2 – layihənin hazırlanması

3 – Səhnələşdirmə

4 – rollu oyun

5 – diskussiya

A) 1,2,3

B) 3,4,5


C)2,3,4

D)1,2,5


E) 1,3,5

3.Təşkilatı metodlar.Qruplara bölünmə texnikaları.

1. Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən texnikalara aid deyil:

A) “Danışan obyektlər” rollu oyun

B) “Alqoritmin çıxarılması – analizdən sintezə”

C) obyektin, hadisənin təsviri alqoritminin çıxarılası

D)tampaca alqoritmi

E)alqoritm üzrə inşa

4. Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəlmiş texnikalara aiddir:

A) Ziqzaq və ya mozaika

B)alqoritm üzrə inşa

C)əşyaların qeyri-adi əlamət texnikası

D)tapmacaların qurulma alqoritmi

E) “Danışan obyektlər” rollu oyun

5. Təşkilati texnikaların əsas xüsusiyyətlərini göstərin

1 – şagirdlərə təşkilatçılıq xüsusiyyətləri aşılayır

2 – təşkilati texnikalardan biri səhnələşdirmə və vəziyyətin müxtəlif nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsidir

3 – ziqzaq və ya mozaika, karusel növündən istifadə edilir

4 – şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir

A) 1,3


B)2,4
C)1,2

D)3,4


E)1,4

6. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

A) tapmacanın tərkib hissələrinə əşyanın təsviri, sirli ifadə edilməsi cavabların düşünülməsi addır

B) texnikalara alqoritm üzrə təsvir, alqoritmin çıxarılması aiddir

C) təsnifat alqoritminin çıxarılması kollektivlə aparılır

D) tapmacaların alqoritmində kim daha çox? Kim daha cəld? Sualları üzrə təhlil aparılır

E) Yarış oyunları texnikasında necə? Nə edir? Suallar üzrə təhlil aparılır

7. Tapmacanın alqoritmində xüsusiyyətlər üzrə hansı suallarla təhlil aparılır?

1 – Necədir?

2 – Kim daha çox?

3 - Nə edir?

4 – Kim daha cəld?

A) 1,2

B)2,4
C) 1,3D)1,4

E)3,4


8. Obyektlərin hadisənin təsviri alqoritminin çıxarılmasında əsas məqsəd, onların əsas xüsusiyyətlərini bildirən kateqoriyanın çıxarılmasıdır. Söhbət hansı təlim texnikasından gedir?

A) Alqoritmin çıxarılması – analizdən sintezə

B)tapmacaların qurulma alqoritmi

C)təsnifat alqoritminin çıxarılması

D)yarış oyunları texnikası

E)alqoritm üzrə təsvir

9. Alqoritm üzrə ətsvir texnikasına aid deyil:

1 – zəncirvari ümumiləşdirilmiş təsviri

2 – yarış oyunları

3 – analogiyalar zənciri

4 – “yalançı tapmaca”

5 – ziqzaq və ya mozaika

A) 1,4

B)2,5
C)2,4D)1,5

E)1,2


10. Şagirdlərdən biri bir bitki və ya heyvan adını deyil, onun yoldaşı onun əsas əlamətini digəri onun təsnifatda yerini üçüncüsü əhəmiyyətini, dördüncüsü harada yayıldığını və s. deyir. Haqqında danışılan təlim texnikasını müəyyən et:

A) zəncirvari ümumiləşdirilmiş təsvir

B)Yalançı tapmaca

C)yarış oyunları

D)təsnifat alqoritminin çıxarılması

E)karusel

11. Altıncı sinifdə müəllim “O necədir?” sualını verir, onu təsvir etməyi təklif edir. Şagirdlər obyektin yarpaq olduğunu tapmalıdır. Haqqında danışılan təlim texnikasını müəyyən et:

A) karusel

B)analogiyalar zənciri

C)yalançı tapmaca

D) alqoritmin çıxarılması

E) ziqzaq

12.Yeddinci sinifdə qruplar bitkinin əlamətlərinə görə onun adını tapır, onun aid olduğu fəsilənin xüsusiyyətləri ilə müqayisə edir, təsnifatda yerini göstərir. Haqqında danışılan təlim texnikasını müəyyən et:

A) təsnifat alqoritminin çıxarılması

B)alqoritmin çıxarılması

C)tapmacaların qurulma alqoritmi

D)alqoritm üzrə təsvir

E)karusel

13. Təşkilati texnikanın hansı növündən istifadə edilir?

A) fantaziyanın polinomları

B)atalar sözləri ilə iş

C) Ziqzaq və ya mozaika, karusel

D)təsnifat alqoirminin çıxarılması

E)yarış oyunları

14. Ziqzaq və ya mozaika təşkilati texnikaya aid olmayan hansıdır?

1 – öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür

2 – bu üsul qərarların qəbul edilməsi zamanı alternativ yolları araşdırmaq və təhlil etmək məqsədi daşıyır

3 – bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır

4 – bu üsuldan istifadə edərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz lövhəyə yazılır

A) 2,4


B)2,3
C)1,3

D)1,4


E)1,2
15. Bu üsul mətninin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır?

A) ziqzaq və ya mozaika

B)yarış oyunları

C) atalar sözləri ilə iş

D) alqoritm üzrə təsvir

E) təsnifat alqoritminin çıxarılması

16. Ziqzaq və mozaikaya aiddir

1 – bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır

2 – bu üsuldan istifadə edərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz lövhəyə yazılır

3 – öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür

4 – qərarların qəbul edilməsi zamanı altenrantiv yolları araşdırmaq və təhlil etmək məqsədi daşıyır

A) 2,4


B)1,3
C)1,4

D)2,3


E)1,2

17. Burada hamıya eyni tapşırıq verilir. Daha çox əlaməti qeyd edən şagird qalib sayılır. Bitki və heyvanların müxtəlifliyinin öyrənilməsinə dair mövzuların tədrisində texnikadan geniş istifadə edilir. Söhbət hansı təlim texnikasından gedir?

A) Yarış oyunları

B) tapmaca alqoirmi

C)alqoritm üzrə təsvir

D)yalançı tapmaca

E)atalar sözləri ilə iş

18. Müəllim hər bir qrupa müxtəlif çoxluqların misallarını paylayır (heyvanlar, bitkilər və s.) və xahiş edir ki, şagirdlər bu çoxluqları hansısa qruplara bölsünlər. Müəllim əlamətə görə təsnifatın keçirilməsini müəyyənləşdirməyi tələb edir.

Söhbət hansı təlim texnikasından gedir?

A) təsnifat alqoritminin çıxarılması

B) alqoritmin çıxarılması

C)tapmacaların qurulma alqoritmi

D)yarış oyunları

E)səhnələşdirmə və vəziyyətin müxtəlif nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi

19. Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən texnikalar hansı sırada düzgün göstərilmişdir:

1 – alqoritmin çıxarılması

2 – alqoritm

3 – Təsnifat alqoritminin çıxarılması

4 – atalar sözləri ilə iş

5 – tapmacaların qurulma alqoritmi

6 – “Danışan obyektlər” rollu oyun

7 – Alqoritm üzrə təsvir

A) 2,3,5,6

B)2,4,6,7


C)1,2,3,4

D) 1,3,5,7

E)3,4,5,6

20. ... tərkib hissələrinə əşyanın təsviri, sirli ifadə edilməsi, cavabların düşünülməsi aiddir. Nöqtələrin yerinə hansı açar sözü yazmaq olar?

A) tapmacaların

B)yarış oyunlarının

C)alqoritm üzrə təsvirin

D)analogiyalar zəncirinin

E)alqoritm üzrə inşanın

21. ... texnikasında sualda bir neçə anlayış tipi və ya fikir işlətdikdə, cavablar zəncir şəklində qurulur. Nöqtələrin yerinə hansı açar sözü yazmaq olar?

A) analogiyalar zənciri

B)tapmaca


C)alqoritm üzrə təsvir

D)yarış oyunu

E)”Danışan obyekt” rollu oyun

22. Yarış oyunları texnikasına aiddir?

1 – kim daha cəld?

2 – kim daha çox?

3 - O necədir?

4 - Nəyə oxşayır?

5 – Nə ilə fərqlənir?

A) 1,3


B)4,5
C) 1,2

D)2,5


E)3,5

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə