##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=3//level=1//sumtest=11//name=33 Kurikulum islahatı. “Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları ) ” sənədinin strukturu vəməzmunuYüklə 1,03 Mb.
səhifə2/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num=3//level=1//sumtest=11//name=33 Kurikulum islahatı. “Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları ) ” sənədinin strukturu vəməzmunu.

1. "Kurikulum” sözünün lüğəvi mənası nədir?

A) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları

B) Sənəd, məcmuə

C) Fənn, təhsil

D) Konsepsiya, əmr

E) Yol, istiqamət

2. Kurikulum nədir?

A) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu

B) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu

C) Təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir

D) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

E) Təlim metod və üsulları

3. Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərəalınmamışdır?

A) SubyektivlikB) TələbyönümlükC) Nəticəyönümlük

D) ŞəxsiyyətyönümlükE) Şagirdyönümlülük

4. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

A) Ayrı - ayrı bölmələrə aid mövzular və onlara aid olan təlim nətisələri sadədən

B) Qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

C) Biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

D) Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

E) Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

mürəkkəbə doğru sıralanmaqla

5. Biri kurikuluma aid deyil.

A) Kurikulum təlim prosesini əks etdirən sənəddir.

B) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir

C) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir.

D) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir.

E) Kurikulum yalnız müəllim və məktəb qarşısında duran vəzifələri göstərir.

6. “Bu nov kurikulum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı - ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.”Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

A) Fənlərə əsaslanan кurriкulum

B) Qeyri - rəsmi кuriкulum

C) Inteqrasiya оlunmuş кuriкulum

D) Əhatəli кuriкulum

E) Nəticəyönümlü kurikulum

7. Təyinatı istıqamətində bu növ kurikulumdan istifadə təlim prosesini daha da

gücləndirir. Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növünə aiddir?

A) Nəticəyönümlü kurikulum

B) Qeyri - rəsmi кuriкulum

C) Şəxsiyyətyönümlü кurikulum

D) Rəsmi kurikulum

E) Əhatəli кuriкulum

8. “Ümumi təhsilin pillələri, tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin ardıcıllığını təmin edir. Ölkə səviyyəsində geniş miqyasda tətbiq edilir.”Bu fikirlər hansı kurikuluma uyğun gəlir.

A) Rəsmi kurikulum

B) Fənnyönümlü kurikulum

C) Şəxsiyyətyönümlü кurikulum

D) Milli kurikulum

E) Qeyri - rəsmi kurikulum

9. “Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və təlabatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir.

D) Тəhsilin məzmun komponentlərinin bir - biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.

10. ”Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (Kurikulumları) ”

sənədi nə vaxt təsdiq olumub?

A) 30 oktyabr, 2008 - ci ildə

B) 30 oktyabr, 2006 - cı ildə

C) 3 iyun, 2009 - cu ildə

D) 3 iyun, 2010 - cu ildə

E) 5 iyun, 20011 - ci ildə

11. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) sənədi neçə hissədən ibarətdir?

A) 2

B) 3


C) 6

D) 14


E) 18

12. “Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) ”

sənəd neçə maddədən ibarətdir?

A) 7


B) 20

C) 14


D) 5

E) 6


13. Dövlət standartları neçə məsələni əhatə edir?

A) 2


B) 5

C) 6


D) 14

E) 8


14. Təhsil proqramında neçə məsələ əhatə olunub?

A) 5


B) 6

C) 14


D) 2

E) 8


15. Aşağıdakılardan hansı biri dövlət standartını əhatə etdiyi məsələlərə aid deyil?

A) Ümumi təhsilin məzmunu

B) Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili ptinsipləri

C) Ümumi təhsilin idarə olunması

D) Ümumi təhsilin infrastrukturu

E) Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədris bazası

16. Kurikulumun xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin.

1 – Şəxsiyyətyönümlü

2 – Nəticəyönümlü

3 – Təklifyönümlü

4 – İnteqrativlik

5 – Tələbyönümlü

6 – Fənyönümlü

7 – Bilikyönümlü

8 – Müəllimyönümlü

A) 2, 3, 4, 5

B) 2, 5, 6, 8

C) 1, 2, 3, 7

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4

17. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1 – Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

2 – Ölkədə iqtisadiyyətinin sürətlə inkişaf etməsi

3 – Planlı iqtisadiyyatdan bazaar iqtisadiyyatına keçid

4 – Dünya təhsil sistemindən keyfiyyətcə geridə qalma

5 – Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

5 – Ali məktəblərin sayının artması

6 – Özəl təhsilə diqqətin artırılması

7 – İnformasiya əsrinin tələbləri

8 – Təhsilin məqsəd və vəzifələrində yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

9 – Şagirdlərin dərsdən yayınma hallarının artması və əlavə hazırlıqlara cəlb

olunması


10 – Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi

11 – Mövcud proqramlarda bəzi fənnlərin tədrisinə ayrılan saatların sayının

həddindən artıq olması

A) 4, 6, 9, 10, 11

B) 2, 4, 6, 9, 11

C) 1, 3, 5, 7, 8, 10

D) 3, 5, 6, 9, 10, 11

E) 1, 3, 4, 6, 7, 10

18. Milli kurikulumda hansı bölmələri əhatə edən məsələlər verilmişdir?

1 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

2 – Ümumi təhsil məktəblərində tədris olunan fənnlərin sayı

3 – Ümumi təhsilin pillələrinə dair məlumatlar

4 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

5 – Ümumi təhsil müəssisələrindəfənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

6 – Müasir təhsilin prinsipləri

7 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

8 – Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri

9 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

10 – Fənn kurikulumlarının strukturu

11 – Təhsilalanların hüquq və vəzifələri

A) 1, 4, 6, 8, 11

B) 2, 3, 6, 8, 11

C) 2, 3, 4, 6, 8, 10

D) 1, 4, 5, 7, 9, 10

E) 3, 4, 5, 7, 8, 11

19. Milli Kurikulum hansı prinsiplərə istinad olunmaqla hazırlanmışdır?

1 – Tələbyönümlülük

2 – Təklifyönümlülük

3 – Fənyönümlülük

4 – Nəticəyönümlülük

5 – Şagirdyönümlülük

6 – İnteraktivlik

7 – İnteqrativlik

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 1, 2, 3, 6

D) 1, 4, 5, 7

E) 2, 3, 4, 6

20. Ümumi təhsilə verilən tələbləri seçin.

1 – İnsanın, ailənin, cəmiyyətin marağına yönəlməli

2 – Təsilə aid olan məsələlərə diqqəti artırmalı

3 – Şəxsiyyətin formalaşmasına, onun intellektual, social və fiziki inkişafına, təhsilini

davam etdirməsinə, əmək fəaliyyətinə başlaması üçün zəmin yaradılmasına

yönəlməli

4 – Şəxsiyyətin maddi və mənəvi cəhətdən yüksək səviyyədə təmin olunmasına,

hərtərəfli bilik almasına yönəlməli

5 – Şagirdlərin zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etmək, öyrəndiklərini tətbiq

etmək bacarıqlarının inkişafını təmin etməli

6 – Şagirdlərin bütün ali məktəblərdə pulsuz təheil almalarına şərait yaratmalı

7 – Şagirdlərin bazar münasibətləri şərairində cəmiyyətin məhsuldar üzvünə çevrilə

bilmələrini təmin etməli

A) 2, 3, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 3, 4, 6

E) 1, 3, 5, 7

21. Ümumi orta təhsilli şəxs hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır?

1 – Ana dilini bilən

2 – Demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan

3 - Maksimum bilik almağa can atan

4 – Bir neçə ali məktəbi bitirən

5 – İctimai yerlərdə liderlik etməyi bacaran

6 – Ana dili ilə yanaşı, xarici dillərdən birində və ya bir neçəsində ünsiyyət

saxlamağı bacaran

7 – Xarici ölkələrdə təhsil almağa səy göstərən

8 – İnsan əməyini, vətəndaşlarn hüquq və azadlıqlarını dəyərləndirməyi bacaran

A) 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 6, 8

C) 1, 2, 5, 7

D) 3, 4, 5, 8

E) 2, 4, 5, 7

22. Dövlət standartları hansı məsələləri müəyyən edir?

1 – Ümumi təhsilin məzmunu

2 – Ümumi təhsilin səviyyəsi üzrə təlim nəticələri

3 – Ümumi təhsilin idarə olunması

4 – Ümumi təhsilin infrastrukturu

5 – Ümumi təhsilin maddi texniki və tədris bazası

6– Məzmun standartları

A) 2, 3, 4, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 6

D) 4, 6


E) 1, 3, 4, 5

23. Ümumi təhsil proqramında əhatə olunan məsələlər hansılardır?

1 – Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri

2 – Ümumi təhsilin məzmunu

3 – Məzmun standartları

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması

5– Pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsilin infrastrukturu

7– Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris edilən fənnlər

8 – Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədris bazası

9 – Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) 2, 4, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7, 9

C) 2, 4, 6, 8, 9

D) 3, 4, 5, 7

E) 2, 4, 6, 9

24. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)

”sənədi hansı hissələrdən ibarətdir?

1 – Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları

2 – Ümumi təhsilin pillələri

3 – Təhsil proqramı (kurikulumu)

4 – Təhsil sistemi və onun quruluşu

5 – Təhsil iqtisadiyyəti

A) 2, 4


B) 1, 3

C) 2, 5


D) 4, 5

E) 1, 4


25. Dövlət standartlarında əhatə olunanları ardıcıllıqla düzün.

1 – Ümumi təhsilin məzmunu

2 – Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədtis bazası

3 – Ümimi təhsilin infrastrukturu

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 1, 4, 3, 2

E) 3, 2, 1, 4

26. Milli Kurikulumun bölmələriniin ardıcıllığını əks etdirən sıranı müəyyən edin.

1 – Fənn kurikulumlarının strukturu

2 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

3 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

4 – Ümumi təhsil müəssisələrində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) 3, 2, 4, 5, 6, 1

B) 3, 1, 2, 5, 4, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 6, 5, 4, 2, 3

E) 2, 6, 4, 3, 1, 5

27. Milli Kurikulumun bölmələrininin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir?

1 – Fənn kurikulumlarının strukturu

2 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

3 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

4 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

5 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsil müəssisələrində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 2, 1, 4, 5, 6, 3

C) 5, 3, 1, 2, 4, 6

D) 2, 4, 6, 5, 3, 1

E) 1, 3, 5, 6, 4, 2

28. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarına aid olanlar

II – Ümumi təhsil üzrə təhsil proqramına aid olanlar

1 - ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər

2 - ümumi təhsilin məzmunu

3 - təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi

4 - ümumi təhsilin infrastrukturu

5 - təlim nəticələri və məzmun standartları ümumi təhsil sistemində pedaqoji

prosesin təşkili prinsipləri

6 - ümumi təhsilin idarə olunması

A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 1, 3; II - 2, 4

E) I - 2, 5; II - 3, 4

29. Şəxsiyyətyönümlü və fənyönümlü kurikulumlara aid olanlarda uyğunluğu

müəyyən edin.

I – Şəxsiyyətyönümlü

II – Fənyönümlü

1 - biliklərin həcmi və miqdarının əsas rol oynaması

2 - həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi

3 - əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşmasının ön plana çəkilməsi

4 - biliklərin möhkəmliyini və davamlılığını artırmaq

5 - fənnin elmi potensialının artması və məlumatlılıq səviyyəsinin çoxalması

6 - inteqrativlik

7 - həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsi

8 - məzmunca yaxın fənlərin sintez edilməsi

A) I - 2, 3, 6, 7, 8 ; II - 1, 4, 5

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 7, 8

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7

D) I - 1, 5, 8; II - 2, 3, 4, 7

E) I - 4, 5, 8; II - 1, 2, 3, 7

30. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Dövlət standartlarının müəyən etdiyi məsələlər

II – Təhsil proqramında əks olunanlar

1 - Ümumi təhsilin məzmunu

2 - Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri

3 - Ümumi təhsilin infrastrukturu

4 - Ümumi təhsilin idarə olunması

5 - Məzmun standartları

6 - Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi

A) I - 2, 5; II - 3, 4

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 4

C) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

D) I - 3, 6; II - 2, 4

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 331. “Umumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A) 3 iyun 2010-cu il 

B) 30 oktyabr 2006-cı il 

C) 26 aprel 1999-cu il 

D) 3 iyun 2009-cu ilE) 30 oktyabr2010-cu il 
32.Biri kurikuluma aid deyil: 
A) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir
B) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir C) Kurikulum təlim prosesini əks etdirən sənəddir
D) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir. 

E) Kurikulum təhsil prosesini əks etdirən sənəddir

33. “Bu növ кurriкulum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir.Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.”Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?


A) Əhatəli кurriкulum

B) Qeyri-rəsmi кurriкulum

C) Fənlərə əsaslanan кurriкulum

D) İnteqrasiya оlunmuş кurriкulum

E) Rəsmi kurikulum

34. Muasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin:


1. bilikyonumludur 2.şəxsiyyətyonumlu 3.muəllimyonumlu 4. təklifyonumlu
5.tələbyonumlu 6.şagirdyonumlu
A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 5, 6

C) 1, 2, 4, 6

D)3,5,6

E) 1, 3, 4
35.Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:
A) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

B) fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları

C) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları
D) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, muəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

E) fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, qiymətləndirmə
36. Biri səhvdir:
A) əsas standart əsasən dəyişməzdir

B) məzmun xətti dəyişməzdir

C) alt-standart dəyişməzdir

D) alt-standart daim dəyişir

E) alt standartlar sinifdən- sinfə keçdikcə dəyişəndir

37. Biri alt standartın funksiyası deyil:


A) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

B) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir

C) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

E) Məzmun xətlərinin dəyişməsini təmin edir

38. Kurrikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

  1. fəaliyyətlər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında

  2. qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

  3. biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında

  4. oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

  5. bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında


39. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı muəyyən et:
A) 2.1.1 Kimyəvi reaksiyalarin əlamətlərini, əsas tiplərini, başvermə şərtlərini izah edir.
B) 1.3.1.Maddələrin formuluna əsasən sadə hesablamalar aparır.


C) 1.1.1. Maddələri (bəsit, mürəkkəb, saf) və qarışıqları tərkibinə və fiziki xassələrinə görə fərqləndirir.

D) 4.1.1. Məişətdə istifadə olunan kimyəvi maddələrlə davranma qaydalarını izah edir.

E) 4.2.1. Ekoloji təmiz mühitin saxlanmasının əhəmiyyətini şərh edir. 

40. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?


A) Emosional, koqnitiv, psixomotor


B) Emosional, prosedural, kontekstual

C) Deklarativ, prosedural, kontekstualD) Deklarativ, prosedural, psixomotor

E) prosedural, kontekstual, emosional- affektiv


41. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A) kontekstual

B) prosedural

C)koqnitiv

D) deklarativ

E) ünsiyyət

42. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A) koqnitiv

B) deklarativC) kontekstual

D) prosedural

E) psixomotor


43. “1.2.1. Atomun tərkibini, atom-molekul təlimini izah edir.”alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:
A) prosedural


B) kontekstual

C) deklarativ

D) koqnitiv

E) ünsiyyət

44. “2.2.2. Sadə reaksiyaların tənliklərinə əsasən hesablamalar aparır.”alt standartının fəaliyyət hissəsinin novunu və səviyyəsini muəyyənləşdirin:


A) emosional, təşkil etmək
 

B) idraki, anlma 

C) idraki, tətbiq 

D)psixomotor, mexanizmini bilmək

E) deklarativ, bilmə

45. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: “1.1.1. Maddələri (bəsit, mürəkkəb, saf), qarışıqları tərkibinə görə fərqləndirir.”


A) Mürəkkəb maddələri təsnif edir.

B) Bəsit maddələri sadə şəkildə izah edir.

C) Mürəkkəb maddələri tanıyır.D) Saf maddələri fiziki üsullarla ayırır.

E) Oksigeni tərkibinə və fiziki xassələrinə görə fərqləndirir.


46. “Düşündüyünü de” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A) idraki və yüksək idraki bacarıqları əlaqələndirir, təşkilati işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir.

B) ilkin biliklərini muəyyənləşdirir, əlaqələndirir, sual verir, sualların növlərini müəyyən edir, sualları təsnif edir, sualları yaradır;

C) ilkin biliklərini muəyyənləşdirir, əlaqələndirir, sual verir, məqsədi muəyyənləşdirir,dərk etməni yoxlamaq, təsəvvur edir, uşaqların münasibətini öyrənir və dəstəkləyici fikirlər əlavə edir;

D) təşkilati işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir.

E) yalnız ilkin biliklərini muəyyənləşdirir.


47. “3.2.1. Sadə molekulların modellərini hazırlayır.”standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A) idraki, tətbiq
 
B) emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq 
C) emosional, təşkil etmə
D) psixomotor, mexanizm
E) emosional, anlama


48. Təlim zamanı “4.2.1. Ekoloji təmiz mühitin saxlanmasının əhəmiyyətini şərh edir.” alt standartı Rollu oyun vasitəsilə reallaşdırılır. Bu zaman standartın fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A) emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq 

B) idraki, tətbiq etmək

C) psixomotor, təqlid etmək

D) psixomotor, hazır olmaq

E) emosional, tətbiq  

49. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?

  1. əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

  2. təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

  3. təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

  4. təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

  5. təlim məqsədinin çıxarılmasını təmin edir.

50. “Bu məzmun xətti maddələrin tərkibinin, quruluşunun, kimyəvi rabitələrin tiplərinin, xassələrinin, atom və molekullarının, maddi aləmin düzgün dərk olunmasına, onlar haqqında mülahizələrin irəli sürülməsinə, şagirdlərdə tədqiqatçılıq meyilinin inkişafına imkan yaradır. Bu məzmun xəttinə aid materialın öyrənilməsi şagirdlərin zəhərli maddələrlə davranmaq, maddələri tətbiqinə görə müəyyənləşdirmək sahəsində qabiliyyətlərinin inkişaf etməsinə təsir göstərir.” Söhbət hansı məzmun xəttindən gedir? 

A) Kimya və həyat

B) Kimyəvi hadisələr

C) Maddə və maddi aləm

D) Eksperiment və modelləşdirmə

E) Eksperiment

51. “Şagirdlər ətraf aləmdə baş verən çevrilmələrdən həyati məqsədlər üçün istifadə bacarıqları qazanırlar. Bu məzmun xətti şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin güclənməsində, kimyəvi çevrilmələr nəticəsində baş verə biləcək fəsadların aradan qaldırılmasında lazım olan bacarıqları əhatə etməklə, həm də onların fəaliyyətlərini stimullaşdırır” Söhbət hansı məzmun xəttindən gedir? 

A) Eksperiment

B) Maddə və maddi aləm

C) Eksperiment və modelləşdirmə

D) Kimya və həyat

E) Kimyəvi hadisələr

52. “Bu məzmun xətti maddələrin quruluşunun və xassələrinin öyrənilməsindən əldə olunan bilik və bacarıqların eksperiment yolu ilə modelləşdirilməsi, kimyəvi reaksiyaların təcrübədə göstərilməsi, molekulların, kristal qəfəslərin üçölçülü modellərinin hazırlanması, nəzəri məlumatların praktikada tətbiq olunması bacarıqlarının formalaşmasını, şagirdlərdə praktik vərdişlərin yaranmasını təmin edir.” Söhbət hansı məzmun xəttindən gedir? 

A) Kimyəvi hadisələr

B) Maddə və maddi aləm

C) Eksperiment və modelləşdirmə

D) Kimya və həyat

E) Eksperiment

53. “Bu məzmun xətti təbiətə və bütünlükdə bəşəriyyətə böyük zərər vura biləcək maddələrin müəyyənləşdirilməsini və onların həyatın istənilən sahəsində zərər vurmadan tətbiq olunmasını təmin edir. Müxtəlif sənaye sahələri tullantılarının, kənd təsərrüfatında işlədilən gübrələrin və dərman maddələrinin, nəqliyyatda tullantı qazlarının, məişət tullantılarının ətraf mühitə nə dərəcədə ziyan vura biləcəyini müəyyənləşdirməyə və ekoloji problemlərin həllində şagirdlərin fəal iştirak etməsinə imkan verir”.  Söhbət hansı məzmun xəttindən gedir? 

A) Kimyəvi hadisələr

B) Maddə və maddi aləm

C) Kimya və həyat

D) Eksperiment və modelləşdirmə

E) Eksperiment

54. Hansı kimya fənni üçün fəaliyyət xətti deyil?

A) məsələ həlletmə və hesablama aparma

B) adlandırma və tərtib etmə

C) təcrübə aparma və müşahidə etmə

D) təqdimetmə və layihəhazırlama

E) yazma və oxuma

55. Hansı alt standart kimya fənn kurikulumunda nəzərdə tutulmayıb?

A) 5.2.1.

B) 1.2.1.

C) 2.2.1.

D)3.2.1.

E) 4.2.1.


Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə