Fatih sultan mehmet vakif ünversitesi İslami İLİmler faküLtesi Lİsans ders iÇERİkleriYüklə 155,19 Kb.
səhifə2/4
tarix30.12.2017
ölçüsü155,19 Kb.
1   2   3   4III.YIL / V.DÖNEM

ALAN ZORUNLU DERSLER

ISL301

KURAN OKUMA VE TECVİD V

İşlenecek konular: Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

ISL303

KELAM I

Bu ders kelam ilminin konusunu, mahiyetini ve tartışma alanlarını ele almaktadır. Akaid ve inanç esaslarının derinden anlaşılması için çaba gösteren bu ilim, İslam’ın özellikle farklı din ve medeniyet havzalarındaki düşüncelerle karşılaşmasıyla birlikte, İslam inancını bu düşüncelerden tenzih edebilmek için daha da önem kazanmıştır. Kelâmın ana konularının ele alınacağı bu derste, bu ilim dalının meseleleri, tartışma alanı ve günümüzdeki değeri işlenecektir.

ISL305

FIKIH III

Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.

ISL307

TEFSİR III

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.


ISL309

HADİS III

Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.

ISL311

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Bu derste öncelikle mezhepler tarihinin tanımı, konuları ve amaçları üzerinde durulmakta, disiplinin temel kavramları ve kaynakları tanıtılmaktadır. Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri irdelenmekte, ilk siyasi ve itikadi tartışmalar ve fırkalaşma hareketleri ele alınmaktadır. İlk dönem İslam mezheplerinden Haricilik, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye, Ehl-i Hadis, Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin tarihsel süreçte ortaya çıkışları, gelişmeleri, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları kritik edilmektedir.
III.YIL / VI.DÖNEM

ALAN ZORUNLU DERSLER

ISL302

KURAN OKUMA VE TECVİD VI

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.


ISL304

KELAM II

Bu ders kelam ilminin konusunu, mahiyetini ve tartışma alanlarını ele almaktadır. Akaid ve inanç esaslarının derinden anlaşılması için çaba gösteren bu ilim, İslam’ın özellikle farklı din ve medeniyet havzalarındaki düşüncelerle karşılaşmasıyla birlikte, İslam inancını bu düşüncelerden tenzih edebilmek için daha da önem kazanmıştır. Kelâmın ana konularının ele alınacağı bu derste, bu ilim dalının meseleleri, tartışma alanı ve günümüzdeki değeri işlenecektir.


ISL306

FIKIH IV

İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.


ISL308

TEFSİR IV

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.


ISL310

HADİS IV

Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.

ISL312

DİNİ MUSİKİ

Bu derste mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

IV.YIL / VII.DÖNEM

ALAN ZORUNLU DERSLER

ISL401

KURANOKUMA VE TECVİD VII

İşlenecek konular: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi.

ISL403

İSLAM FELSEFESİ

Bu ders, öğrenciye Klasik İslam filozoflarından seçme metinler okuyup bunları çözümlemek, İslam felsefesi tarihini, İslam felsefesi tartışmalarını, ana ıstılahları, İslam felsefesi ile ilgili klasik edebiyatı ana hatlarıyla öğretmeyi, İslam felsefesi metinlerini, yazıldığı tarih, coğrafya ve müelliflerin etkilendikleri akımları dikkate alarak anlayıp bunlar arasında mukayese yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL405

DİNLER TARİHİ

Din ve tarih münasebetleri, dinler tarihinin temel kavramları, din duygusunun kaynağı ve farklı dinlerde, tanrı, peygamber, kutsal kitap anlayışları incelenmektedir. Ayrıca ilkel kabile dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm, Şamanizm, Zerdüştilik (Mecusilik), Maniheizm, Sabiîlik, Hinduizm, Sihizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık tanıtılmaktadır. Nihayet dinler tarihinin olguları bağlamında inanç, ibadet ve ahlak sistemi olarak İslam üzerinde durulmaktadır.


ISL407

HADİS V

Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.

ISL409

BİTİRME ÖDEVİ

Bu derste öğrencilerin kabiliyetlerine göre yönlendirme yapılarak öğrencilere bir uzman danışman rehberliğinde bilimsel bir makale ve eser yazma usullerini öğretmek amacıyla örnek bir çalışma yaptırılacaktır.
IV.YIL / VIII. DÖNEM

ALAN ZORUNLU DERSLER

ISL402

KURAN OKUMA VE TECVİD VIII

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi.

ISL404

DİN EĞİTİMİ

Bu derste din eğitiminin modern yöntemler ve çağdaş araçlarla nasıl anlatılacağı, içeriği, kimlere hangi yaşta nasıl bir eğitim verileceği, din eğitiminin amaçları, din eğitiminde yaşanan problemler, din eğitimine çağdaş yaklaşımlar dünyadaki farklı uygulama ve eğitim/öğretim yöntemleri çerçevesinde incelenecek ve tartışılacaktır.


ISL406

DİN FELSEFESİ

Bu derste dinin mahiyeti, din dilinin anlam ve önemi; dinî bilginin mahiyeti ve geçerliliği; Tanrının varlığının delilleri; kötülük problemi; çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisi; ateizmin görüş ve eleştirileri; dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkileri ele alınır.ISL408

HADİS VI

Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.

ISL410

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

Hitabet, hitabet ilmi ve dînî hitabet nedir, dînî hitabetin çeşitleri, mabed içi ve mabed dışı dînî hitabet gibi konular üzerinde durulduktan sonra hatiplik ve vaizlik; tebliğ ve hitabette özellikle hâdis kaynaklarından yararlanma konuları işlenecek, bazı dinî gün ve merasimlerde yapılacak konuşmalar konusunu ile din hizmetinde yapılacak konuşmalar ve çeşitli vesilelerle yapılacak dualar, örnekler verilerek uygulamalı olarak öğretilecektir


SEÇİMLİK DERSLER

III.YIL / V.DÖNEM

SEÇİMLİK YABANCI DİL DERSLERİ

ING317

İLERİ İNGİLİZCE I

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait İngilizce çeşitli modern metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

ALM317

ALMANCA I

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait Almanca çeşitli modern metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

FRS317

FARSÇA I

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait klâsik ve modern çeşitli metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.III.YIL / V. DÖNEM

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLER

ISL335

FIKIHTA KÜLLİ KAİDELER

Bu derste klasik ve modern dönemde bu alanda yazılmış eserler kısaca incelendikten sonra ‘Mecelletu’l-ahkami’l-adliyye’de bulunan külli kaideler delilleri ve örnekleriyle incelenecektir.

ISL337

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ I

Bu derste islam hukukunun tarihi ve temel kavramları ‘Medhal’ türü eserler üzerinden incelenecektir.

ISL339

KLASİK FIKIH METİNLERİ I

Bu derste öncelikle dört mezhepte yazılmış klasik fıkıh kitapları kısaca tanıtılacak ve seçilecek kitaplardan metinler okunacaktır.

ISL341

FIKIH USULÜ METİNLERİ I

Bu derste klasik ve modern dönemde yazılmış fıkıh usulü kitapları tanıtılacak ve seçilecek kitaplardan metinler okunacaktır.

ISL343

TEFSİR EDEBİYATI

Bu derste öncelikle tefsir edebiyatını inceleyen önemli eserlere işaret edildikten sonra seçilecek bir tefsir edebiyatı kitabından klasik ve modern dönemde yapılmış tefsir çalışmaları tanıtılacaktır.

ISL345

AKAİD AYETLERİ TEFSİRİ

Bu derste Tefsir Kitaplarının Akaid meselerinde delil olarak kullanılan ayetlerle ilgili kısımlarından yapılan seçmelerokunacak ve bu ayetlerin tefsiri Akaid ve Kelam ilmi prensipleri açısından değerlendirilecektir.

ISL347

AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ I

Bu ders öğrenciye klasik ve modern dönemde yazılmış önemli “Ahkam Tefsirleri”nin ana hatlarıyla tanıtılması, bu eserlerden seçme metinlerin okutulması, bu metinleri Fıkıh perspektifinden okuyup anlama kabiliyetinin kazandırılması ve Ahkam Tefsirleri arasında müelliflerinin fıkhi ekolleri ile yaşadıkları asırları göz önünde bulundurarak karşılaştırma yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL349

KURAN KISSALARI

Bu derste Kuran kıssaları hem doğrudan Kuran ayetlerinden hem de bu konuda yazılmış kitaplar üzerinden incelenecek ve bu kıssaların verdiği mesajlar üzerinde durulacaktır.

ISL351

HADİS TARİHİ

Bu derste hadis’in sözlü rivayet dönemi, yazıya geçmesi ve yazılı rivayetin başlaması, tedvin dönemi, tasnif dönemi, hadis ilimlerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi incelenecektir.

ISL353

AHLAK HADİSLERİ

Bu derste hadis kitaplarının ‘Edeb’ bölümlerinden veya müstakil ‘Edeb’ kitaplarından alınacak metinler açıklamalı olarak işlenecektir.

ISL355

AHKAM HADİSLERİ

Bu derste temel hadis kitaplarından Ahkam ile alakalı bölümler veya müstakil olarak Ahkam hadislerini toplayan kitaplardan metinlerokunacak ve bu hadisler fıkhi açıdan incelenecektir.

ISL357

HADİS USULÜ METİNLERİ I

Bu derste seçilecek klasik hadis usulü kitabı işlenecek ve bu kitaptaki önemli bölümler modern dönemde yazılmış Hadis Usulü kitaplarıyla karşılaştırmalı olarak okunacaktır.

ISL359

MÜNAZARA İLMİ

Bu derste öncelikle kısaca münazara ilminin ortaya çıkışı, gelişimi, bu alanda yazılan eserler işlenecek ardından seçilen bir kitaptan münazara ilmi işlenecektir.

ISL361

KELAM METODOLOJİSİ

Bu derste dini bilginin incelenmesinde kelam metodu tanıtılacak felsefi ve tasavvufi metottan farkları incelenecek ve kelam ekolleri arasındaki metot farklılığına değinilecektir.

ISL363

KELAM METİNLERİ

Bu derste klasik ve modern dönemde yazılmış kelam metinleri kısaca tanıtılacak ve seçilecek klasik kelam metinleri okunacaktır.

ISL365

KELAM TARİHİ

Bu derste kelam ekollerinin ortaya çıkışı, gelişimi, farklı ekollerde yazılmış edebiyat tanıtılacak ve bunların dönemlere göre gösterdiği farklılıklar incelenecektir.

ISL367

SARF İLMİ

Arapça kelimelerin yapısı, türediği kökler üzerinde durulacak ve bu konular misalleriyle işlenecektir.

369

MEDYA ARAPÇASI I

Bu ders öğrenciye xx. Asırdan itibaren gelişen, teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin getirdiği, Televizyon, internet, gazete, dergi gibi basın yayım araçlarıyla iyice yaygınlaşan arap dilinin yeni üslûp ve kullanımlarını öğreterek günümüz Arap medyasını rahatlıkla takip edip anlayabilecek bir seviye kazandırmayı hedeflemektedir.

ISL371

NAHİV İLMİ

Bu derste Nahiv alanında yazılmış klasik ve modern kitaplar kısaca tanıtılacak ve seçilecek bir kitap üzerinden nahiv ilmi işlenecektir.III.YIL / V. DÖNEM

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLER

ISL373

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bu derste Bilgisayarın genel olarak tanıtımı yapılacak, Microsoft Word, Microsoft Exel gibi önemli programlar ve bilgisayar kullanımı hakkında temel bilgiler Öğretilecektir.

ISL375

PEYGAMBERLER TARİHİ

Bu derste Peygamberler tarihi alanında yazılmış kitaplar ana hatlarıyla tanıtılacak ve peygamberler tarihi seçilecek bir kitap üzerinden, Ayet ve Hadislerle temellendirilerek anlatılacaktır.

ISL377

KLASİK SİYER METİNLERİ

Bu derste siyer alanında yazılmış klasik kitaplar ana hatlarıyla tanıtılacak ve seçilecek bazı kitaplardan karşılaştırmalı metinler okunacaktır.

ISL387

HAT SANATI I

Bu ders Klasik İslam Sanatlarından Hüsn-i Hat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermeyi ve öğrenciye Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri anlama kabiliyeti kazandırmayı hedeflemektedir.III.YIL / VI.DÖNEM

SEÇİMLİK YABANCI DİL DERSLERİ

ING318

İLERİ İNGİLİZCE II

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait İngilizce çeşitli modern metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

ALM318

ALMANCA II

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait Almanca çeşitli modern metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

FRS318

FARSÇA II

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait klâsik ve modern çeşitli metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

III.YIL / VI. DÖNEM

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLERISL336

MODERN İSLAM İKTİSADI

Bu ders öğrenciye İslam iktisadının tarihi, kaynakları, ilgili kavramların ortaya çıkışı ve uygulamadaki yeri hakkında fikir verilmesi. İslam iktisadının diğer iktisadi-mali düşünce sistemleriyle mukayesesine zemin hazırlanması ve İslam İktisadı hakkında değişik fıkhi ekollerce yazılmış temel eserlerin anlaşılıp günümüz uygulamalarında pratik olarak bunlardan hüküm çıkarabilme kabiliyetinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL338

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ II

Bu ders öğrenciye İslam Hukukunun tarihi gelişim süreci, İslam Hukukunun teşekkülüne etki eden faktörler, bu hukukun diğer hukuk sistemleri arasındaki yeri gibi konuların öğretilmesini ve bu alanla ilgili Modern dönemde yazılan eserleri ana hatlarıyla tanıtmayı hedeflemektedir.

Kataloq: resim -> Dosya
Dosya -> Fakülte, meslek yüksek okulu veya eğİTİm kurumlari
Dosya -> Mimari koruma ve restorasyon ders iÇERİkleri zorunlu dersler res 501 Koruma Projesi I
Dosya -> Hakları (yaşama hakkı,adil yargılanma hakkı gibi) değerlendirmede iki ölçeğimiz var. Çünkü haklar konusunda bizim iki tane önemli başvuru yolumuz var denetim yolumuz var
Dosya -> Şirket Genel Bilgi Formu Ticaret Unvanı
Dosya -> Makedonya arnavutluk karadağ (hirvatistan) bosna hersek – sirbistan
Dosya -> 1. Uluslararası Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu Programı 11 Mayıs 2017 Giresun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
Dosya -> T. C. PendiK İcra mudurlugu’nden taşinmazin açik artirma ilani
Dosya -> Arsa karşiliği anahtar tesliM İNŞaat yapimi iŞİ İhale edilecektiR
Dosya -> İÇİndekiler giRİŞ 2İZMİt körfezi (kocaeli-yalova) BÜTÜnleşİk kiyi alanlari planinin temel ilkeleri 3
Dosya -> Özel çamlica çAĞlar ortaokulu 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif yardimci kitap ve gereçler listesi

Yüklə 155,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə