Fənn: “İşgüzar əlaqələr və yazışmalar” (500) Fakültə: Kafedra: İxtisasYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#51568
növüYazı
  1   2   3   4   5

Fənn: “İşgüzar əlaqələr və yazışmalar” (500)

Fakültə:

Kafedra:

İxtisas:

Qrup:

Müəllimb/m Allahverdiyeva A.M.


 1. Sənədlərin tərtibi və istifadəsi ilə hansı işçilər məşgul olurlar?

 1. Həm xətti həmdə funksional

 2. Mütəxəsislər

 3. Rəhbərlər

 4. Şöbə müdirləri

 5. Sex rəisləri 1. Hər bir işçi nəyi bilməlidir?

 1. Həm ali sənədlərin tərtibini və hüquqi normativ aktların tərtibi qaydasını

 2. Əmr və sərəncamların tərtibi qaydasını

 3. Müqavilələrin tərtibi qaydasını

 4. Aktların tərtibi qaydasını

 5. Pratakolların tırtibi qaydasını 1. Sənədin əsasını nə təşkil edir?

 1. Informasiya

 2. Münasibət

 3. Məlumat

 4. Tabeçilik sistemi

 5. əlaqələr 1. İnformasiya hansı sözdən götürülmüşdür?

 1. Latın

 2. Yunan

 3. İngilis

 4. Alman

 5. Fransız 1. Informasiya nə mənası daşıyır?

 1. Şərh etmə, aydınlaşdırma, xəbərdar olma

 2. Şərh etmə, xəbərdar olma

 3. Xəbərdar olma, aydınlaşdırma

 4. Əlaqələndirmə

 5. Nəzarət etmə 1. Informasiya dedikdə nə başa düşülür?

 1. Hər hansı bir hadisənin keçmişi, indiki vəziyyəti və gələcəyi haqqında xəbərlər çoxlugu

 2. Hər hansı bir hadisənin keçmişi haqqında xəbərlər çoxlugu

 3. Hər hansı bir hadisənin indiki vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxlugu

 4. Hər hansı bir hadisənin gələcək vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxlugu

 5. Hər hansı bir hadisənin praqnozlaşdirilmasi haqqında xəbərlər çoxlugu 1. Informasiya özü neçə yerə bölünür?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10 1. İstehsal informasiyası harada baş verir?

 1. İdarəetmə obyektində

 2. İdarəetmə subyektində

 3. İdarəetmə sistemində

 4. İdarəetmə prosesində

 5. İdarəetmə münasibətlərində 1. İnformasiya idarə aparatı işinin nəyi hesab olunur?

 1. Başlangıcı və yekunu

 2. İdarəetmə sisteminin təşkili

 3. İdarəetmə münasibətlərinin təşkili

 4. Əlaqələndirmə sisteminin təşkili

 5. Tabeçilik sisteminin təşkili 1. İnformasiya idarə aparatı işçisi üçün nə hesab edilir?

 1. Əmək predimenti

 2. Əmək alətləri

 3. Əmək vasitələri

 4. İstehsal vasitələri

 5. Texniki və texnoloji vasitələr 1. İnformasiya idarəetmə qərarlarının qəbul olunması üçün hansı rolu oynayır?

 1. Əsas

 2. Əlavə

 3. Yardımçı

 4. Köməkçi

 5. Əlaqələndirici 1. İnformasiya necə ola bilər?

 1. Sənədli və sənədsiz

 2. İstehsal xarakterli

 3. Texnoloji xarakterli

 4. Texniki xarakterli

 5. Satış xarakterli 1. İnformasiyanın əsas daşıyıcısı nə hesab edilir?

 1. Sənəd

 2. Məlumat

 3. İstehsal

 4. Texnalogiya

 5. Satış 1. Sənəd dedikdə nə başa düşülür?

 1. Məkan və zamanca nəql olunması mümkün sayılan, informasiya qeyd olunan material qeydiyyat daşıyıcısı

 2. Məlumat qeyd edilən sənəd daşıyıcısı

 3. Məlumat qeyd edilən informasiya daşıyıcısı

 4. Məlumat qeyd edilən istehsal daşıyıcısı

 5. Məlumat qeyd edilən satış daşıyıcısı 1. Sənədli informasiya xalq təsərrufatı fəaliyyətinin hansı cəhətlərini əks etdirir?

 1. Bütün cəhətlərini

 2. Bütün istiqamətlərini

 3. Bütün əlaqələrini

 4. Praqnoozlaşdırılmasını

 5. Nəzarəti 1. İdarəetmə sənədlərində idarəetmə məsələlərini həll etmək üçün nə olmalıdır?

 1. Lazım olan informasiya

 2. Lazım olan material

 3. Lazım olan maliyyə vəsaiti

 4. Lazım olan insan resursu

 5. Lazım olan istehsal texnologiyası 1. Sənəd informasiya daşıyıcısı kimi müəssələrin nəyi hesab edilir?

 1. Daxili təşkilinin elementi

 2. Praqnozlaşdırılması

 3. Əlaqələndirilməsi

 4. Nəzarət edilməsi

 5. İstehsal proseslərinin qiymətləndirilməsi 1. Bir çox hallarda sənədlərin tərtib edilməsi qaydası dövlət idarəetmə orqanlarının nələri üzrə rəsmləşdirilir?

 1. Müvafiq aktlar üzrə

 2. Müvafiq qərarları üzrə

 3. Müvafiq sərəncamları üzrə

 4. Müvafiq əmrləri üzrə

 5. Müvafiq təlimatlatı üzrə 1. Hüquqi normativ akt dedikdə nə başa düşülür?

 1. Həmin ölkənin sərhədləri daxilində yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan və adiyyatı şəxslərdə məsuliyyət hissi əmələ gətirən sənəd

 2. Müəssələr tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 3. Rəhbər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 4. Mütəxəsislər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 5. Bölmə rəhbərləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 6. Sex rəisləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakteri daşıyan sənəd 1. Hüquqi normativ sənədlər hansı orqanlar tərəfindən qəbul edilə bilər?

 1. Müvafiq səlahiyyətə malik olan orqanlar

 2. Müvafiq səlahoyyətə malik olan rəhbərlər

 3. Müvafiq səlahiyyətə malik olan mütəxəsislər

 4. Müvafiq səlahiyyətə malik olan bölmə rəhbərləri

 5. Müvafiq səlahiyyətə malik olan sex rəisləri 1. Kərguzarlıq dedikdə nə başa düşülür?

 1. Sənədlərin tərtib olunması, çap olunub çoxaldılması, əldə edilməsi və rəsimləşdirilməsi, qeydə alınması, arxivə təfil vermək üçün hazırlanması və saxlanması prosesi

 2. Qeydə alınması prosesi

 3. Qeydə alınmasının rəsmləşdirilməsi prosesi

 4. Arxivə təfil vermək üçün hazırlanması prosesi

 5. Arxivdə saxlanması prosesi 1. Kərgüzarlıq neçə yerə bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6 1. Kərgüzarlıq siferası dedikdə nə başa düşülür?

 1. Müəsisə və təşkilatlarının bütün mərhələlərinin sənədli informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 2. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin xammal materialla təchiz edilməsi prosesi

 3. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 4. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin yeni texnologiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 5. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin maliyyə vəsaiti ilə təchiz edilməsi prosesi 1. Sənədləşdirmə dedikdə nə başa düşülür?

 1. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş sənəd çoxlugu

 2. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş informasiya çoxlugu

 3. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş material çoxlugu

 4. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş insan resursları çoxlugu

 5. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş maliyyə vəsaiti çoxlugu 1. Sənəd dövriyyəsi nəyə deyilir?

 1. Hər hansı fakt və hadisənin başlangıcından onun yekunlaşdıgı dövrə dək tərtib edilmiş sənədlərə

 2. Tərtib edilmiş hüquqi normativ aktlara

 3. Tərtib edilmiş təlimat və qaydalara

 4. Tərtib edilmiş əmr və sərancamlara

 5. Tərtib edilmiş qərar lahiyələrinə 1. Sənəd təminatı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədlərlə iş aparmaq

 2. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri qeyd etmək

 3. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri icraçılara çatdırmaq

 4. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədlərin icrasına nəzarət etmək

 5. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri təyinatı üzrə göndərmək 1. Idarəetmə prosesinin sənəd təminatı neçə məsələyə yönəldilmiş əməliyyat sistemini təmin edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10 1. Hər bir sənəd onu tərtib edənin iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq özünün nə etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır?

 1. Müdafiə

 2. Təşkil

 3. Əlaqələndirmə

 4. Nəzarət

 5. Təhlil 1. Vəzifəli şəxsdə məlumat və sənədin reallıgına şübhə yaranarsa o nə edir?

 1. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün ilkin icraçıya qaytarır

 2. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün mütəxəsisə qaytarır

 3. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün bölmələrə qaytarır

 4. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün şöbələrə qaytarır

 5. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün sexlərə qaytarır 1. Müəsisə və təşkilatların fəaliyyəti nə ilə rəsmləşdirilir?

 1. Sənəd vasitəsi ilə

 2. Təlimat vasitəsi ilə

 3. Əmr vasitəsi ilə

 4. Qərar vasitəsi ilə

 5. Akt vasitəsi ilə 1. Məlumatların qavranılmasına görə sənədlər neçə yerə bölünürlər?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11 1. Vüzal sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7 1. Mətnli sənədlər məlumat daşıyıcısında ifa edilməsinə görə hansı formada hazırlana bilər?

 1. Əlyazması, komputer yazısı, reproqrafiq və mətbəə qaydasında

 2. Komputer yazısı

 3. Reproqrafiq qayda

 4. Mətbəə qaydasında

 5. Əl yazı qaydasında 1. Təsviri sənədlər məlumatın xarakterinə görə necə olurlar?

 1. Statistik və dinamik

 2. Mühasibat uçotu

 3. Maliyyə uçotu

 4. Bank hesabat uçotu

 5. Kassa hesabat uçotu 1. Statistik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr daxildir?

 1. Sxemlər, qrafiklər, dioqramlar, şəkillər, əkslər, rəsmlər

 2. Sxemlər və qrafiklər

 3. Sxemlər və şəkillər

 4. Sxemlər və əkslər

 5. Sxemlər və rəsmlər 1. Dinamik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr aiddir?

 1. Səssiz kino lentləri və video yazılı maqnit lentləri

 2. Səssiz kinolar

 3. Səsli kinolar

 4. Peyk rabitə sistemi

 5. Abonent rabitə sistemi

 6. Akustik rabitə sistemi 1. Statistik məlumatlı sənədlərin hazırlanmasında nələrdən istifadə edilir?

 1. Kagız, kalka, plyonka, kagız və plyonka əsaslı sürət çıxaran maşınlardan

 2. Sürət çıxaran maşınlardan

 3. Kagız hazırlayan maşınlardan

 4. Televiziya qurgularından

 5. Video maqintafon qurgularından 1. Dinamik məlumatlı təsviri sənədlər nələrdə hazırlanır?

 1. Kino plyonka və maqnit plyonkalarında

 2. Adi kagızlarda

 3. Standart kagızlarda

 4. Mətbəələrdə

 5. Nəşriyatlarda 1. Oxucu aparatı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Əksi adi gözlə qəbul edilməsi mümkün olmayan sənədləri böyütmək

 2. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri oxumaq

 3. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri işləmək

 4. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri təyinatı üzrə göndərmək

 5. Əksi adi gözlə görünməyən sənədlərin icrasına nəzarət etmək 1. Dioproektorlardan hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

 1. Sənədlərin böyüdülmüş əksini ekranlarda əks etdirmək məqsədi ilə

 2. Sənədləri qəbul etmək məqsədi ilə

 3. Sənədləri qeyd etmək məqsədi ilə

 4. Sənədləri təyinatı üzrə göndərmək məqsədi ilə

 5. Sənədlərin icrasına nəzarət etmək məqsədi ilə 1. Hansı sənədlərə akustik sənədlər deyilir?

 1. İnsanların eşitmə orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 2. İnsanların duyma orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 3. İnsanların hiss etmə orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 4. İnsanların toxunma vasitəsi ilə qavranılan sənədlərə 1. Akustik sənədlər nədən ibarət olur?

 1. Səs məlumatları yazılmış məlumat daşıyıcılarından

 2. Səs məlumatları yazılmış informasiya daşıyıcılarından

 3. Səs məlumatları yazılmış rabitə daşıyıcılarından

 4. Səs məlumatları yazılmış televiziya daşıyıcılarından

 5. Səs məlumatları yazılmış peyk rabitə sistemindən 1. Akustik sənədlərin hazırlanmasında və səsləndirilməsində nələrdən istifadə edilir?

 1. Diktafon və maqintafonlardan

 2. Televiziya qəbul edicilərindən

 3. Rabitə qəbul edicilərindən

 4. Sənəd qəbul edicilərindən

 5. Peyk rabitə sistemlərindən 1. Vüzal-akustik sənədlər dedikdə nə başa düşülür?

 1. İnsan tərəfindən həm görmə gəmdə eşitmə orqanları ilə qavranılan sənədlər

 2. İnsan tərəfindən eşitmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlər

 3. İnsan tərəfindən görmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlər

 4. İnsan tərəfindən rabitə vasitələri ilə qavranılan sənədlər

 5. İnsan tərəfindən peyk vasitəsi ilə qavranılan sənədlər 1. Hal hazırda hansı sənəd növü ən geniş yayılmışdır?

 1. Mətnli

 2. Təsviri

 3. Qrafiki

 4. Mətnli-təsviri

 5. Reproqrafik 1. Mətnli sənədləri hansı üsullarla hazırlamaq olar?

 1. Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə, komputer və istenoqrafiya

 2. Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə (avto ruçka, diyircəkli ruçka)

 3. Komputerdə demeklə

 4. Diktafona demeklə

 5. Mətbəə qaydasında 1. Vüzal sənədlərin əsas daşıyıcısı nə hesab olunur?

 1. Kagız

 2. Komputer

 3. İnformasiya

 4. Texnologiya

 5. Kadr 1. Müəsisə və təşkilatların sənədləri hansı kagız istehlakı formatı ilə məktublaşır?

 1. 9327-60

 2. 9327-62

 3. 9327-63

 4. 9327-64

 5. 9327-65 1. Kagız istehlakı formatının tələblərinə görə bütün formatlar hansı sıraya bölünür?

 1. A. V. S

 2. A. B. C

 3. A. C. D

 4. A. D. E

 5. A. D. F 1. Hansı sıra əsas sıra sayılır?

 1. A

 2. B

 3. C

 4. E

 5. F 1. Kagız istehlakı formatına görə A sırası neçə sıraya ayrılır?

 1. 13

 2. 11

 3. 10

 4. 14

 5. 15 1. İdarəetmə sistemində əsasən hansı formatlardan istifadə olunur?

 1. A3, A4, A5

 2. A2, A3, A4

 3. A5, A6, A7

 4. A6, A8, A9

 5. A9, A10, A11 1. Məlumatın saxlanması vasitələri nəyə görə bir birilərindən fərqlənirlər?

 1. Təyinatına və quruluşuna

 2. Təyinatına və qəbuluna

 3. Təyinatına və işlənməsinə

 4. Təyinatına və qeydə alınmasına

 5. Təyinatına və saxlanmasına 1. Onlardan ən sadəsi nə hesab edilir?

 1. Kartotekalar

 2. Seflər

 3. Şkaflar

 4. Qovluqlar

 5. Papkalar 1. Kartotekalar nələrin axtarılması üçün informasiya mənbəyi hesab edilir?

 1. Arayış və məlumat xarakterli sənədlərin

 2. Təlimat və qaydaların

 3. Əmr və sərəncamların

 4. Tapşırıq və göstərişlərin

 5. Adi sənədlərin 1. Kartların yerləşməsinə görə kartatekalar neçə cür ola bilər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6 1. Konstruksiyasina görə kartatekalar neçə cür olur?

 1. 3

 2. 1

 3. 5

 4. 9

 5. 7 1. Ölçülərinə görə kartatekalar neçə qrupa ayrılırlar?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7 1. Axtarılma üsullarına görə kartlar neçə qrupa bölünürlər?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10 1. Məlumatların verilməsi və qəbulu üzrə texniki vasitələrin neçə təsnifatı vardır?

 1. 7

 2. 5

 3. 3

 4. 9

 5. 11 1. Kənd təsərrufatı istehsalında məlumatların verilməsi və qəbulu prosesində əsasən hansı texniki vasitələrdən istifadə edilir?

 1. Akustik və abonent teleqraf sistemindən

 2. Abonent telefon sistemindən

 3. Peyk rabitə sistemindən

 4. Abonent teleqraf rabitə sistemindən

 5. Televiziya rabitə sistemindən 1. Akustik rabitə sistemindən müəsisə və təşkilatlarda hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

 1. Şifahi məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

 2. Yazılı məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

 3. İnformasiyaların verilməsi üçün

 4. İnformasiyaların işlənməsi üçün

 5. İnfərmasiyaların icraçılara çatdırılması üçün 1. Akustik rabitə vasitələrini neçə qrupa bölmək olar?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 9

 5. 11 1. Akustik rabitə vasitələri məlumatın verilmə xarakterinə görə neçə yerə ayrılırlar?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10 1. Reproqrafiya sözü hansı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır?

 1. Latın-Yunan

 2. Latın-İngilis

 3. Latın-Almaniya

 4. Latın-Yaponiya

 5. Latın-Amerika 1. Sənədlərin sürətinin çıxarılması və çoxaldılması vasitələrinin neçə novü vardır?

 1. 8

 2. 10

 3. 6

 4. 4

 5. 2 1. Sənədlər bir birilərindən nəyə görə fərqlənirlər?

 1. Məzmununa, təyanatına, formasına, aşkarlıq dərəcəsinə, tezlik təyinatına

 2. Məzmununa görə

 3. Təyinatına və formasına görə

 4. Mürəkkəblik dərəcəsinə görə

 5. Yerinə yetirilməsinin vaxt məhdudiyyətinə görə 1. Məzmununa görə sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 5

 2. 7

 3. 9

 4. 11

 5. 3 1. Təşkilatı sərancam verici sənədlər hansı sənəd hesab edilir?

 1. İnzibati və işçi

 2. Hüququ

 3. Normativ

 4. Texniki

 5. Texnoloji 1. Təşkilatı sərancam verici sənədlər özündə nəyi əks etdirir?

 1. Həm xarici həmdə daxili məlumatları

 2. Plan uçot məlumatlarını

 3. Texniki və texnoloji məlumatları

 4. Operativ istehsalat məlumatlarını

 5. Şəxsi heyyətin tərkibinə dair uçot məlumatlarını 1. Plan uçot sənədləri özundə nəyi əks etdirir?

 1. Təsaruffat fəaliyyətinin planlaşdırılmasını, iqtisadi təhlil prosesini, mühasibat və statistik uçotu, material texniki təchizat mə məhsul satışının planlaşdırılması və uçota alınmasını

 2. Istehsal planlarının verilməsi və uçota alınması

 3. Satış planlarının verilməsi və uçota alınması

 4. Məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması və uçota alınması

 5. Istehsalın nəticəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi 1. Operativ istehsalat sənədləri özündə nəyi əks etdirir?

  Yüklə 0,63 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin