FəNNİNDƏN İmtahan suallariYüklə 16,3 Kb.
tarix02.07.2018
ölçüsü16,3 Kb.
#55567

İNSAN KAPİTALI VƏ İŞÇİ QÜVVƏSİNİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN İNNOVASİYALI PROBLEMLƏRİ

FƏNNİNDƏN

İMTAHAN SUALLARI

1.İnsan kapitalının mahiyyəti.

2.İnsan kapitalı və onun modelləri.

3.İnsan kapitalı konsepsiyasının təkamülü haqqında.

4.İnsan kapitalının qiymətləndirilməsi məsələləri.

5.İnsan kapitalının obyekt baxımından strukturu.

6.İnsan kapitalı və işçi qüvvəsi.

7.ETT və işçi insan əməyinin texnoloji prosesdən eliminasiyasi.

8.İnsan amili və sosial fəallıq.

9.İntellektual aktivlərin idarə edilməsi.

10.İntellektual mülkiyyət və onun formaları.

11.İnsan və iqtisadiyyat arasındakı qarşılıqlı əlaqə

12.İnsan modeli.

13.İnsan və insan resurslarının

14.M.Buxalkovun və M.Blanqun “İnsan kapitalı” haqqında məqaləsi.

15.R.Lukas modeli.

16.P.Rammerin modeli.

17.Q.Mankiva-D.Rommer-D.Uela modeli.

18.D.Rommer modeli.

19.İntellektual kapitalın üstün cəhətləri.

20.Postindustrial cəmiyyət və intellektual potensial.

21.”Yeni iqtisadiyyat”konsepsiyası və intellektual kapital.

22.İntellektual potensial;əməyin keyfiyyəti və mürəkkəbliyi.

23.Əməyin reduksiyası.

24.Əməyin dəyişilməsi qanununun mahiyyəti.

25.Əməyin dəyişilməsi qanunun universal xarakter daşıyan təzahür formaları.

26.İşçi qüvvəsinin hərəkətinə yanaşmalar.

27.İşçi qüvvəsinin hərəkətinin formaları.

28.Sosial yerdəyişmə.

29.Sosial fərqlər.

30.Peşə-ixtisas irəliləyişinin formaları.

31.Miqrasiyanın sosial-iqtisadi əhəmiyyəti.

32.Əhalinin miqrasiyasının formaları.

33.Miqrasiyanın növləri.

34.Sosial kapital və insan resurslarının formalaşması.

35.İntellekt və kreativlik.

36.Kreativ düşüncə.

37.Kreativ tipli fəaliyyət.

38.Bilik,intellektuallıq və iqtisadiyyat.

39.Nizami Gəncəvinin elmə verdiyi yüksək qiymət.

40.İntellektual servis innovasiya sistemində

41.Biliklərin formalaşması.

42.Biliklərin transformasiyası məsələləri.

43.Avropa komissiyasının biliklər üzrə təsnifatı.

44.Deklorativ və Meta bilik.

45.Epizodik və Prosedur bilik.

46.Amerikanın,Yaponiyanın bir çox firma və şirkətlərdə əmək haqqı vasitəsilə motivləşdirmə formaları.

47.Bilik və “İnsan kapitalı” arasındakı əlaqə.

48.Təhsilə aksidensiyalı yanaşma və onun tənqidi.

49.Bilik sferasında rəqabət mühütinin formalaşması.

50.Bilik tipləri.

51.Fasiləsiz təhsil.

52.”İnsansız müəssisə” ideologiyası

53.İnsan kapitalının kommersiyalaşması

54.İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafına mane olan amillər

55.İnsan fəallığının sistem əmələ gətirən komponentləri

56.İşçi qüvvəsinin formalaşması və istifadəsi

57.Əməyin sosial,peşə məzmunu

58.Əmək fəaliyyəti

59.Sahibkarlıq və intellektual mülkiyyətin mənimsənilməsi

60.İnsanın kompleks öyrənilməsi

61.K.Marksın işçi qüvvəsi və əməyin xüsusiyyətləri barədə fikirləri

62.Əmək məzmunu, xarakteri və səviyyəsinə görə təsnifatı

63.Əməyin xarakterinin onun ictimai təbiətilə bağlılığı

64.Reproduktiv əmək

65.Cəmiyyət və insanların intellektual və mənəvi potensialının inteqrativliyi

66.İntellektual kapital iqtisadiyyatın innovasiyalı strateji inkişafının mühüm amili kimi

67.İntellektual potensial: əməyin keyfiyyəti və mürəkkəbliyi

68.Sosial kapital və insan resurslarının formalaşması

69.Ənənəvi baza və həyatın keyfiyyəti

70.İqtisadiyyat üzrə biznes təhsili

71.İşgüzar sahibkarlıq – intellektual fəaliyyətin daşıyıcısı kimi

72.İnsan amili və sosial fəallıq

73.”İnsan kapitalı “anlayışı ətrafında bəzi elmi mübahisələr74.”İnsan kapitalının” nəzəri və metodoloji məsələləri

75.İnsan potensialı və işçi qüvvəsi
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 16,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə