GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?



Yüklə 82,07 Kb.
tarix13.01.2017
ölçüsü82,07 Kb.
#2
GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ




Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?

(Biblioqrafik göstərici)


Gəncə-2010

Azərbaycan Respublikası bütövlükdə çoxcəhədli və məhsuldar kənd təsərrüfatının formalaşdırılmasına imkanlar verən təbii iqlim şəraitinə malik bir ölkədir. Ən qədim əkinçilik mədəniyyətinə malik olan Azərbaycan taxılçılığın, üzümçülüyün, meyvəçiliyin, tərə-vəzçiliyin və heyvandarlığın əsas mərkəzlərindən biri hesab olmuşdur. İstər sovet dövründə istərsə də müstəqillik dövründə Azərbaycanın aqrar iqtisadiyyatı yeni texnalogiyaların tətbiqi ilə daim inkişaf etdirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahənin inkişafında çox böyük xidmətləri olmuşdur. O, dövlət müstəqilliyi dövründə Azərbaycan Respublikasının aqrar sahəsinin inkişaf modelini qurmuş, onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev isə bu sahənin inkişafı strategiyasını müəyyənləşdirmiş və uğurla həyata keçirməkdədir.

Müasir dövr informasiyalaşdırılmış cəmiyyət dövrüdür. Ölkə aqrar iqtisadiyyatının elmi bazasını təşkil edən ADAU-nun ( Azər-baycan Dövlət Aqrar Universiteti) şəhərimizdə yerləşməsini nəzərə alaraq Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi ölkə iqtisadiyyatının əsas və aparıcı sahələrindən olan aqrar iqtisadiyyata dair materialları oxucular arasında təbliğ etmək məqsədilə “Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?” adlı biblioqrafik vəsait tərtib edib. Vəsait giriş hissəsi və 3 bölmədən ibarətdr. Birinci bölmədə aqrar iqtisadiyyata dair kitablar, ikinci bölmədə aqrar iqtisadiyyata dair referativ jurnallarda çıxan dissertasiyalar, üçüncü bölmədə 1dövrü mətbuatda çıxan məqalələrin təsviri , sonda isə bu mövzunun olduğu veb-saytlar verilmişdir

Vəsaiti tərtib etməkdə məqsədimiz aqrar iqtisadiyyata dair sorğuların məzmunlu və dolğun yerinənə yetirilməsini təmin etməkdir.



Aqrar itisadiyyata dair kitablarda :
1. Axundzadə L.T, Əsədov A.Ə. Aqrar hüquq.- Bakı: Qanun, 2003.- 516 s.

2. Alıyev İ. H. Aqrar sahədə islahatlar və beynəlxalq təcrübədən istifadə məsə-

lələri // Azərbaycan iqtisadiyyatı : Problemlər, Perspektivlər.- Bakı: “Elm”,

2002.- S.108-111.

3. B. Balayev. Urbanizasiya problemləri aqrar müstəvidə // Planlı təsərrüfatdan

bazar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inkişaf modelləri mövzusunda

beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları.- Bakı : gənclik, 2003.- S.320-

326.


4. Əliyev A. Aqrar bölməyə və ərzaq bazarına dövlət himayəsi : xarici təcrübə-

nin fraqmentləri // “Planlı təsərrüfatdan bazaar iqtisadiyyatına keçid və

iqtisadi inkişaf modelləri mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın

materialları.- Bakı: Gənclik, 2003.- S.334-340.



5. Əliyev M. T. Azərbaycanın iqtisadiyyatı.- Bakı: 1998.- 219 s.

6. Əmrahov V. T. Aqrar bazar münasibətləri // Dərslik.- Bakı : Azərnəşr, 2007.-

185 s.


7. Həmidov Ə. H. Aqrar sənayedə bazar münasibətlərinin formalaşması //

Azərbaycan iqtisadiyyatı : Problemlər, Perspektivlər.- Bakı : “Elm”, 2002.-

S.112-114.

8. Həsənov A. Aqrar bölmənin tənzimlənməsinin bəzi məsələləri // “Planlı

Təsərrüfatdan bazaar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inkişaf modelləri”

mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları.- Bakı : Gənclik,

2003.- S.314-320.



9. Hüseynov Məhərrəm. Aqrar iqtisadiyyatın tənzimlənməsi və dayanıqlı

inkişaf perspektivləri // Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri.- Bakı:

Nurlar nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.260-282.

10. Hüseynov Məhərrəm. Aqrar sahədə inkişafın dayanıqlığının elmi-nəzəri və

metodoloji əsasları // Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri.- Bakı:

Nurlar nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.54-83.

11. Hüseynov Məhərrəm. Aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın maliyyə-kredit

mexanizminin təkmilləşdirilməsi // Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prob-

lemləri.- Bakı: Nurlar nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.225-252.

12. Hüseynov Məhərrəm. Aqrar-sənaye inteqrasiyası : Münasibətlərin dayanıq-

lığı problemləri // Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri.- Bakı: Nurlar

nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.93-124.

13. Hüseynov Məhərrəm. Dayanıqlı inkişaf : imkanlar və keçid dövründə onla-

rın reallaşması mühiti // Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri.- Bakı:

Nurlar nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.33-43.



14. Hüseynov Məhərrəm. Rəqabətədavamlı aqrar sahənin formalaşması imkan-

lar və onların reallaşdırılması istiqamətləri // Aqrar sahənin dayanıqlı inki-

şaf problemləri.- Bakı: Nurlar nəşriyyat-polioqrafiya mərkəzi.- 2006.- S.187-

216.


15. İbrahimov İslam. Aqrar islahatın tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri // Aq-

rar islahatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S.28-36.



16. İbrahimov İslam. Aqrar kredit kassaları və onların yaradılması mexanizmi

// Aqrar islahatın təşkilatı-iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S.89-

95.

17. И. Ибрагимов. Аграрная реформа и соверщенствование структуры

сельского хозяйства в Азербайджане // “Planlı təsərrüfatdan bazar

iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inkişaf modelləri” mövzusunda beynəlxalq

elmi-nəzəri konfransın materialları”.- Bakı: Gənclik, 2003.- S. 133-138.



18. İbrahimov İslam. Aqrar islahatlar və kəndli (fermer) təsərrüfatlarının inkişa-

fı // Aqrar islahatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.-

S.77-89.

19. İbrahimov İslam. Aqrar islahatların təşkilinin normativ-hüquqi əsasları //

Aqrar islahatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S.21-28.



20. İbrahimov İ. Aqrar islahatın təşkilatı-iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr,

1998.- 168 səh.



21. İbrahimov İslam. Bazar münasibətlərinə keçid və aqrar islahatların zərurili-

yi // Aqrar islahatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.-

S.14-21.

22. İbrahimov İslam. Müxtəlif təsərrüfat formalarının yaradılması // Aqrar isla-

hatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S.67-77.



23. İbrahimov İslam. Rayon və təsərrüfat səviyyəsində aqrar islahatın təşkili //

Aqrar islahatın təşkilatı – iqtisadi mexanizmi.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S.36-41.



24. Şirinova R. V. Kəndli fermer təsərrüfatlarının inkişafına dair // Azərbaycan

iqtisadiyyatı : Problemlər, Perspektivlər.- Bakı : “Elm”, 2002.- S.118-119.



25. Verdiyev Əhməd. Azərbaycanda kəndli fermer təsərrüfatlarının yaradılma-

sının təşkili.- Bakı : Azərnəşr, 1996.- 87 səh.



24. Məmmədov Qərib. Azərbaycanda torpaq islahatı : hüquqi və elmi-ekoloji

məsləhətlər.- Bakı : Elm, 2002.- 412 s.



Avtoreferatlatlar :
1. Bağırov Mehdi. Fermer təsərüfatlarında gəlirlərin uçotu və onlardan istifadə-

nin səmərəliliyinin təhlisi.- Bakı: 2000.- 22 s.



2. Şirəliyev Asif. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində iqtisadi mənafelər.- Bakı:

Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2000.- 56 s.



3. Qurbanov Aqil. Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatında müxtəlif

təsərrüfatçılıq fermalarının inkişaf istiqamətləri və istehsalın iqtisadi səmərə-

liliyinin yüksəldilməsi problemləri.- Bakı : 2001.- 23 s.

4. Qədirov Musa. Aqrar bölmədə sahibkarlığın inkişafının təşkilati-iqtisadi

mexanizminin təkmilləşdirilməsi.- Bakı : 2001.- 21 s.



5. Quliyev Vasif. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində səmərəli idarəetmə struk-

turlarının formalaşması problemləri.- Bakı : 2001.- 24 s.



6. Hüseynov Vaqif. Özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın iqtisadi

səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları.- Bakı : 2001.- 28 s.



7. İmanov Əzizağa. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatına investisiya

qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri.- Bakı : 2003.- 21 s.



8. Əbdürəhmanova Mehriban. Aqrar sektora sahibkarlıq fəaliyyətinin istisadi

səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları.- Bakı: 2004.- 24 s.



9. Əliyev Əjdər. Azərbaycan regionlarında kənd təsərrüfatında sahibkarlığın

fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi.- Bakı : 2004.- 25 s.



10.Əliyev Kərəm. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının regional problemləri.-

Bakı : İqtisad universiteti, 2004.- 28 s.



11.Zamanov Füzuli. Kənd təsərrüfatında elmin və texnikanın nailiyyətlərindən

səmərəli istifadə edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdiril-

məsi.- Bakı: Bakı Slavyan Universitetinin “Kitab aləmi” nəşriyyatı, 2004.-22 s.

12.Alıyev İsa. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə iqtisadi idarəetmə

mexanizminin təkmilləşdirilməsi.- Bakı : “Hafta-Press”, 2005.- 47 s.



13.Əsgərova Nabat. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması

xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri.- Bakı : “ULU” İstehsalat-kommersiya

firmasının mətbəəsi, 2006.- 26 s.

14.Hacıyev Qalib. Azərbaycan respublikasında aqro marketinqin təşkili prob-

lemləri.- Bakı: “Tİ-MEDİA” şirkətinin mətbəəsi, 2006.- 23 s.



15.Qafarov Nizami. Aqrar sahədə kiçik və orta biznesin iqtisadi səmərəliliyinin

yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri.- Bakı: “Tİ-MEDİA”şirkətinin mətbəəsi,

2006.- 26 s.

16.Vəliyev İlham. Aqrar bölmə sahibkarlığın iqtisadi tənzimlənmə

istiqamətləri.- Bakı: ARMM-nin mətbəəsi, 2006.- 25 s.



17. Babayev Fərid. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialı və onun

stimullaşdırılması məsələləri.- Bakı : ARMM-nin mətbəəsi, 2007.- 20 s.



18. Rüstəmov Rövşən. Aqrar sahənin tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdi-

rilməsi istiqamətləri.- Bakı : Az TU-nun mətbəəsi, 2007.- 23 s.



19. Şalbuzov Namiq. Kənd təsərrügatı istehsalında struktur dəyişiklikləri və

onun tənzimlənməsi istiqamətləri.- Bakı: Az TU-nun mətbəəsi, 2007.- 22 s.



20. Abasov Nicat. Aqrar sahədə xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı və təkmilləş-

dirilməsi.- Bakı : Az TU-nun mətbəəsi.- 24 s.



21. Hacızadə Sevda. İntensiv istifadə olunan ərazilərdə aqrar bölmənin inkişafı

problemləri.- Bakı : “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2008.- 25 s.



22. Mustafayeva Raminə. Aqrar sektorun inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin

rolu.- Bakı : Az TU-nun mətbəəsi, 2008.- 24 s.



23. Sultanov Anar. Aqrar sahədə aparılan bank əməliyyatları və onların təkmil-

ləşdirilməsi istiqamətləri.- Bakı : Az TU-nun mətbəəsi, 2008.- 25 s.



24. Zeynalov Zeynal. Aqrar sahədə idxal-ixrac əməliyyatlarının uçotunun

təkmilləşdirilməsi.- Bakı : “Tİ-MEDİA”, 2008.- 27 s.


Dövrü mətbuatda çıxan məqalələr :
1. Aslanov Aslan. Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdiril-

məsi problemləri // Xalq qəzeti.- 2010.- 28 aprel.- №90.- S.4.



2. Bayramov Rasim. 2010-cu ilin I rübünün yekunları davamlı inkişafın əyani

göstəricisidir // Azərbaycan.- 2010.- 20 aprel.- №83.- S.5.



3. Yaqubzadə Mirbağır. Dövlət proqramı aqrar sektorda böyük canlanmaya

səbəb olmuşdur // Xalq qəzeti.- 2010.- 6 aprel.- №71.- S.1.



4. Aslanov H. Pambıqçılıq və onun problemlərinin həlli yolları // Respublika.-

2010.- 10 mart.- №53.- S.4.



5. Abasov İsmət.Aqrar islahatlar Azərbaycanın kənd təsərrüfatında əsaslı inqi-

labıdır: [Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı haqqında] // Respublika.- 2010.- 17

fevral.- №37.- S.2,4.

6. İbrahimov Eldar. Aqrar inkişafın büdcə təminatı // Azərbaycan.- 2010.- 10

yanvar.- №6.- S.2.



7. Məmmədov Qərib. Azərbaycanın dövlət torpaq kadastr sistemi dünya stan-

dartlarına cavab verir // Xalq qəzeti.- 2010.- 7 yanvar.- №3,4.- S.3,4.



8. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək

verilməsi barədə : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // Azər-

baycan.- 2009.- 29 dekabr.- №290.- S.1.

9. Bayramov Rasim. Aqrar mülkiyyətçiliyin yaranmasına gedən təkmil yol :

[İqtisadi sahədə keçid dövrü – 1993-2009] // Azərbaycan.- 2009.- 6 dekabr.-

№271.- S.3.

10.Musayev Məmməd. Aqrar sahədə aparılan fundamental islahatlar öz bəhrə-

sini verir : [Regional sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008) Dövlət proqramı

haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 17 noyabr.- №257.- S.6.

11. Cəfərli Rəşad. Aqrar sektorda həyata keçirilən tədbirlər bəhrəsini verir

// Azərbaycan.- 2009.- 6 oktyabr.- №221.- S.5.



12. Hacıyev Musa. Kooperativlər kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirir :

[Dünya ölkələrinin təcrübəsi] // Xalq qəzeti.- 2009.- 15 avqust.- №179.- S.3.



13. Abasov İsmət. “Çörək bol olarsa, basılmaz vətən” : [Aqrar sahədə taxıl

istehsalı haqqında] // Respublika.- 2009.- 15 iyul.- №152.- S.5.



14. İmanov Köçəri. Qloballaşan iqtisadi sistemdə aqrar siyasət // Xalq qəzeti.-

2009.- 5 iyul.- №144.- S.5.



15. Abbasov İsmət. Aqrar bölmə dövlətin qayğısı sayəsində dinamik inkişafda-

dır // Respublika.- 2009.- 30 aprel.- №92.- S.5.



16. Cahandarov B. Aqrar sahəyə diqqət artırılacaq // Paritet.- 2009.- 25-27 aprel.-

№43.- S.9.



17. Yaqubzadə Mirbağır. Yaxın 5 ildə Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafı

daha da sürətlənəcək : [ Regional aqrar sahədə inkişaf proqramı] // Azərbay-

can.- 2009.- 23 aprel.- №86.- S.4.

18. Quliyev Şamil. Azərbaycanda arıçılığın problemləri və həlli istiqamətləri

// Respublika.- 2009.- 17 mart.- №60.- S.6.



19. Bədəlov H. Meşələrin bərpa edilməsinə və artırılmasına dair Milli Proqram

(2003-2008-ci illər) uğurla başa çatdırıldı // Xalq qəzeti.- 2009.- 15 mart.-

№59.- S.4.

20. Quliyev İlham. Dövlət Proqramı və aqrar sahənin dinamik inkişafı // Res-

publika.- 2009.- 12 mart.- №56.- S.4.



21. Pənahov İlham. Aqrar sahəyə dövlət qayğısı // Respublika.- 2009.- 1 mart.-

№48.- S.4.



22. Bayramov Əli. Kəndli fermerlər müasir texnika ilə təchiz edilir // Respubli-

ka.- 2009.- 28 fevral.- №47.- S.8.



23. Musayev Məmməd. Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar aqrar sektorun inki-

şafını sürətləndirir // Azərbaycan.- 2009.- 27 fevral.- №46.- S.5.



24. Vəliyev Razim. Kəndli fermerlərə maliyyə dəstəyi gücləndirilir // Xalq

qəzeti.- 2009.- 22 fevral.- №42.- S.4.



25. Abbasov İsmət. Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət qayğısı // Respublika.-

2009.- 23 yanvar.- №16.- S.3.



26. Ağalarov Dilqəm. Dövlət Baytarlıq Xidmətinə qayğı aqrar sahənin inkişafı-

na xidmət edir // Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- №272.- S.4.



27. Cəlilov Rövşən. Meşə təsərrüfatının əsas problemləri həll olunmaqdadır

// Xalq qəzeti.- 2008.- 4 dekabr.- №272.- S.4.



28. Zeynal Vəfa. Heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılması dövlətin aqrar

siyasətinin başlıca istiqamətlərindəndir // Azərbaycan.- 2008.- 27 noyabr.-

№266.- S.7.

29. İbrahimov Eldar. 2009-cu ilin dövlət büdcəsi aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı

mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir // Azərbaycan.-

2008.- 25 noyabr.- №264.- S.5.

30. Fətəliyev Kamil. Aqrar bölməyə dövlət qayğısı // Respublika.- 2008.- 9

noyabr.- №251.- S.6.



31. Vəliyev Dünyamalı. Aqrar sektorda tənzimləmə : dünya təcrübəsi və Azər-

baycan // Xalq qəzeti.- 2008.- 1 noyabr.- №244.- S.3.



32. Bayramov Əli.“Aqrolizinq” kəndin müasir texnika ilə təminatında müstəsna

rol oynayır // Respublika.- 2008.- 23 oktyabr.- №236.- S.5.



33. Vəliyev Dünyamalı. Aqrar sektorda dövlət tənzimləmələri : Dünya təcrübə-

si və Azərbaycan reallıqları // Xalq qəzeti.- 2008.- 21 oktyabr.- №234.- S.5.



34. Abbasov Ziyad. Aqrar elmdə islahatlar dövrün tələbidir : [Azərbaycanda

kənd təsərrüfatının inkişafı haqqında] // Respublika.- 2008.- 14 oktyabr.-

№228.- S.1.

35. Əsədov A. Aqrar sahənin sürətli inkişafı diqqət mərkəzindədir : [2008-2015-

ci illərdə Azərbaycanda Dövlət Proqramı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2008.- 14

oktyabr.- №228.- S.1.

36. Bayramov Vaqif. Aqrar bölmənin maddi texniki bazası gücləndirilir // Xalq

qəzeti.- 2008.- 27 sentyabr.- №217.- S.12.



37. Bayramov. Əli. Aqrar sahənin inkişafı dövlətin prioritet istiqamətidir :

[Regionların iqtisadi inkişafının dövlət proqramı haqqında] // Respublika.-

2008.- 6 sentyabr.- №199.- S.4.

38. İbrahimov İslam. “Neft sektorundan asılılığı azaltmalı, aqrar sahədə isteh-

salın artımına nail olmalıyıq” : [Dövlət proqramını həyata keçirmək

haqqında] // Paritet.- 2008.- 4-5 sentyabr.- №90.- S.8.

39. Bayramov Vaqif. Azərbaycanda aqrar sahə yeni inkişaf dövrünə qədəm

qoyur : [Əhalinin ərzaq məhsulları Dövlət Proqramı haqqında] // Xalq

qəzeti.- 2008.- 31 avqust.- №194.- S.1.

40. Məmmədov Orxan. Aqrar sahənin inkişafı hökümətin prioritetlərindən

biridir // İki sahil.- 2008.- 15 avqust.- №150.- S.4.



41. Aslanov Aslan. Aqrar sahənin davamlı inkişaf məsələləri // Xalq qəzeti.-

2008.- 28 iyun.- №139.- S.6.



42. Nazirlər Kabineti buğda texnalogiyasının inkişaf etdirilməsi tədbirləri

haqqında qərar qəbul etmişdir // Xalq qəzeti.- 2008.- 21 iyun.- №133.- S.2.



43. Məmmədov M. Texnika əkinçinin sağ əlidir : [Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 3

illik fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.- 2008.- 3 aprel.- №68.- S.4.



44. Bayramov V. Aqrar sahəyə dövlət qayğısı : [Aqrar sahənin inkişafı haqqın-

da] // Xalq qəzeti.- 2008.- 13 aprel.- №77.- S.2.



45. Həsənli M. T. Aqrar islahatlar və ərzaq bazarı // İqtisadiyyat və həyat.-

2008.- №3.- S.37-40.



46. Üzümçülükdə yeni dövr // İqtisadiyyat.- 2006.- 20-26 yanvar.- №3.- S.7.


Veb-saytlarda:
1. www. google.az

2. www. meclis.qov.az

3. www. elibrary.az

4. www. library.az

5. www. anl.az

6. www. tezadlar.az

7. www. mia.az

8. www. aqro.qov.az

9. www. audit.qov.az

Tərtib edən : Məlumat-biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Məmmədova Tamella

Redaktor: Gəncə şəhər MKS-nin direktor müavini

Qədimova Fəridə

Kompyuter dizayneri: MBŞ-nin biblioqrafı Abbasova Leyla
Yüklə 82,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə