Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilindəYüklə 153,38 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü153,38 Kb.
#19
Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı:

İngilis dilində :

1. Heydar Alıyev and the National Security Agencies.- Baku : İndigo, 2009. - 192 s.
Gəncə şəhər MKS-nin fonduna 2010-cu ildə daxil olan yeni kitablar

Azərbaycan dilində :

Təbiət elmləri bütövlükdə :
1. Ekologiya : mühazirələr toplusu.- Bakı : "Nurlan", 2010. - 320 s
2. Qurbanzadə, Ağazeynal. Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları=Ecology: socıal-economıcal bases.- Bakı : "Elm"nəşriyyatı, 2010. - 160 s.

3. Xəlilov, Telman. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları : dərslik. - Bakı : MBM-R, 2009. - 232 s.
Fizika-riyaziyyat elmləri :
4. Demidoviç, B. P. Riyazi analizdən məsələ və misallar : dərs vəsaiti. 14-cü nəşrdən tərcümə.- Bakı : MBM, 2003. - 556 s.
5. Əliyev, Əli . Ali riyaziyyat : dərs vəsaiti.- Bakı : MBM, 2005. - 488 s.
6. Əliyev, Əli. Müsabiqə imtahanlarına aid çalışmalar : dərslik.- Bakı : "R.N.Novruz-94", 2004. - 248 s.

7. Əliyev, Əli. Ali riyaziyyata aid çalışmalar. : dərslik.- Bakı : "R.N.Novruz-94", 2003. - 370 s.
8. İqtisadçılar üçün ali riyaziyyat kursuna aid məsələ və misallar : dərslik.- Bakı : n.y., 2010. - 704 s.
9. Əliyev, Əli. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar : dərs vəsaiti. - Bakı : "R.N.Novruz-94", 2001. - 270 s

10. Riyazi analizdən çalışma və məsələlər : dərs vəsaiti.-Bakı : Ləman nəşriyyat poliqrafiyası, 2008. - 535 s.

11. Riyaziyyat. Məsələ və misallar : dərs vəsaiti. I hissə.- Bakı : ADPU, 2008. - 233 s.

12. Qasımova, Sənubər. Analitik həndəsədən mühazirələr. : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006. - 368 s.
13. Cəbrayılov, M.S.Riyazi analiz : (Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı) dərs vəsaiti. - Bakı : ADPU, 2010. - 450 s.
14. Alməmmədov, Musa. Riyazi analiz,ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statis-tikadan mühazirələr : İqtisad universitetləri üçün dərslik.- Bakı : N.Y., 2010. - 656 s.

15. Əliyev, A. H. Riyazi proqramlaşdırma : (kompüter yönümlü yanaşma)Dərs vəsaiti.- Bakı : İqtisad Universiteti, 2010. - 477 s.
16. Muxtarov, A. İ. Kvant mexanikası :dərs vəsaiti.- Bakı : Bakı Universiteti, 2007. - 660 s.

17. Nəsirov, V. İ. Elektrik və maqnetizm : dərs vəsaiti.-Bakı : Adiloğlu, 2008.- 392 s.
18. Quluzadə, Cəfər. Klassik astronomiya : dərslik. - Bakı : Bakı Universiteti, 2007. - 251 s.

Kimya elmləri :
19. Kimya:ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri və kimya təmayüllü liseylər üçün dərs vəsaiti.- Bakı : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. - 480 s.

20. İsmayılov, Ə. H. Üzvi kimya : dərslik.- Bakı : maarif, 2005. - 440 s.

21. Məhərrəmov, A. M. Üzvi kimya : ali məktəblərin biologiya ixtisasları üçün dərslik.- Bakı : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. - 384 s.
22. Məsimov, E. Ə. Polimerlərin fiziki kimyası : dərslik.- Bakı : Bakı Universi-teti, 2010. - 416 s.
Yer haqqında elmlər : geodeziya, geofizika, geologiya və coğrafiya
23. Paşayev, N. Ə. Azərbaycanın Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. : problemlər,prosseslər,konstruktiv aspektlər. - Bakı : Çıraq, 2010. - 416 s.
24. Mirzəcanzadə, Azad. İxtisasa giriş : nəft və qaz profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. - Bakı : Qanun, 2010. - 432 s.
25. Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı : dərslik. - Bakı : Bakı Universiteti, 2007. - 396 s.

26. Cabbar İsrafil oğlu. Azərbaycanın mineral xammal yataqlarının sənaye genetik tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi.- Bakı : Elm, 2009. - 160 s.

27. Qurbanzadə, Ağazeynal. Ölkəşünaslıq : regional iqtisadi inkişaf modeli. - Bakı : Kooperasiya, 2008. - 308 s.
Biologiya elmləri :

28. Əliyev, Ə. H.İnsan və heyvan fiziologiyası : 2 cilddə.- I cild : bakalavr hazırlığı üçün dərslik. - Bakı : Bakı Universiteti, 2007. - 416 s.
29. Əliyev, Ə. H. İnsan və heyvan fiziologiyası : 2 cilddə.- II cild : bakalavr hazırlığı üçün dərslik. - [S. l. : s. n.]. - 30.00 AZN

30. Sultanov, Rauf. Ümumi ekologiya : dərslik. - Bakı : Bakı Universiteti, 2010. - 384 s.

31. Qasımov, N. A. Bitki fiziologiyası : dərslik. - Bakı : Bakı universiteti, 2008. - 484 s.

32. Afrika : heyvanlar aləmi.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

33. Asiya : heyvanlar aləmi .- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

34. Avropa : heyvanlar aləmi.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.35. Avstraliya və Antarktida : heyvanlar aləmi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

36. Azərbaycan : heyvanlar aləmi.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

37. Cənubi Amerika : heyvanlar aləmi.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

38. Şimali Amerika : heyvanlar aləmi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 64 s.

Texnika. Texniki elmlər:
39. Kərimov, S. Q. İnformasiya sistemləri. - Bakı : Elm, 2008. - 676 s.

40. İnformakita və kompüterləşmənin əsasları:dərslik.-Bakı:"MSV Nəşr",2009. - 880 s.

41. Əhmədov, Ə.C. İ. Tortların hazırlanması. - Bakı : Gənclik, 2010. - 150 s.
42. Əhmədov, Əhməd-Cabir İsmayıl o. 1001 şirniyyat.- Bakı : [s. n.],2009.-288 s.

43. Əhmədov, Əhməd-Cabir. 1002 şirniyyat. - Bakı : Gənclik, 2010. - 395 s.

44. Şirniyyat məmulatları : tort, rulet, bulka, peçenye, pirojna, piroq. - Bakı : [s. n.], 2007. - 208 s.
45. Salatlar,şirələr,kompotlar. - Bakı : [s. n.], 2009. - 160 s.
Xüsusi heyvandarlıq :

46. Ev heyvanları = Домашние животные : kiçik məktəb yaşlı uşaqlar üçün. - Bakı : Letterpress, 2009. - 22 s.

47. Bayramoğlu, Nəsib. Arı və demokratiya. - Bakı : Çinar-Çap, 2007. - 118 s.
Kliniki təbabət bütövlükdə :

48. Tibb bacısının məlumat kitabı. - Bakı : Çıraq, 2008. - 528 s.

İctimai elmlər bütövlükdə :
49. Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi : dərslik. - Bakı : Turan Nəşr evi, 2010. - 716 s.
50. Qolenkova, Z. T. Ümumi sosiologiya : dərslik. -Bakı:Diplomat, 2007. -494 s.
51. Tatarova, Q. Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası giriş : dərslik. - Bakı : Turan nəşrlər evi, 2010. - 324 s.

52. Əlirzayev, Ə. Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi : dərs vəsaiti.- Bakı : İqtisad Universiteti, 2010. - 326 s.

53.. Hüseynova, A. M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi : dərs vəsaiti.- Bakı : Səda, 2008. - 246 s.54. Statistika nəzəriyyəsi : dərs vəsaiti.- Gəncə : n.y., 2010. - 586 s.

Tarix. Tarix elmləri :
55. Azərbaycan tarixi : uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər. - Bakı:Çıraq, 2009. - 872 s.

56. Azərbaycan tarixi : dərslik.- I cild : Ən qədim zamanlardan XX əsrədək. - Bakı : Çıraq, 2007. - 720 s.

57. Əlibəyzadə, Elməddin. Azərbaycanşünaslığa giriş. - Bakı : Ozan, 2010. - 856 s. : şəkil 4 s.

58. Gəncə tarixinin aktual problemləri:II elmi-praktik konfransın materialları. - Gəncə : Elm, 2010. - 362 s.

59. XX əsr Azərbaycan tarixi : 2 cilddə.- II cild.- Bakı : Təhsil, 2009. - 560 s.

60. Qaraoğlu, Fazil. Ermənilər və həqiqətlər : rəsmi sənədlərlə.- III cild. - Bakı : Nurlar, 2008. - 344 s.
61. Qaraoğlu, Fazil. Ermənilər və həqiqətlər : rəsmi sənədlərlə.- I cild. - Bakı : Nurlan, 2007. - 400 s.

62. Qaraoğlu, Fazil. Ermənilər və həqiqətlər : rəsmi sənədlərlə.- II cild. - Bakı : Nurlar, 2008. - 439 s.

63. Yusifov, Yusif. Qədim Şərq tarixi : dərslik. - Bakı : Çıraq, 2007. - 544 s
64. Azərbaycan aviatorları Böyük Vətən müharibəsində :biblioqrafiya; Qələbə-65. - Bakı : M.F.Axundov ad.Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010. - 81 s.

65. Məmmədov, İsaq. Azərbaycan tarixi : (XX əsr-XXI-ci əsrin əvvəlləri) Mühazibələr kursu. - Bakı : UniPrint, 2009. - 326 s.

66. Məmmədov, İsaq. Siyasi tarix XX əsr : dərslik.- Bakı : Çıraq, 2006. - 352 s.
İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri :
67. Əliyev, Ramil. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi : qiyabi təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti. - Bakı : İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2001. - 127 s.

68. İqtisadi nəzəriyyə : dərslik. - Bakı : Çaşıoğlu, 2001. - 692 s.

69. İqtisadi nəzəriyyə. Mikroiqtisadiyyat-1,2=Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 : mezoiqtisad; Rusiya Federasiyası Təhsil Nazirliyi tərəfindən iqtisad yönümlü ixtisas və istiqamətlər üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik kimi tövsiyə edilmişdir. - Moskva : Daşkov və Ko, 2009. - 922 s.
70. Kərimov, Elsevər. İqtisadi nəzəriyyə : mikro-Makroiqdisadiyyat. dərslik. - Bakı : Vətən, 2010. - 634 s.
71. Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası. - Bakı : Bakı Universiteti, 2010. - 496 s.

72. Əliyev, Teyyub. İnformasiyanın iqtisadiyyatı : dərs vəsaiti. - Bakı : Elm, 2008. - 220 s.

73. İsmayılov, G. İ. İnformasiya iqtisadiyyatı : dərslik.- Bakı : "Çənlibel"NPM, 2010. - 332 s.

74. İdarə etmənin əsasları.- Bakı : Nurlar, 2009. - 142 s.

75. Musayev, Eynulla Əliağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili : dərs vəsaiti. - Bakı : Qanun, 2010. - 628 s.

76. Abbasov, Qəzənfər. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi : dərslik.- Bakı : İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2009. - 382 s.

77. Mahmudov, İ. M. İqtisadi təhlil : dərslik.- Bakı : İqtisadi Universiteti, 2010. - 796 s.

78. Göyçaylı, Şövqi.Təbiətdən istifadənin iqtisadi ve ekoloji əsasları=Економи-ческие и екологические основы природопользования=Ecological and economical basis of the nature management : dərslik.- Bakı : MBM, 2009. - 231 s.79. Vəliyev, Zaur. Büdcə : nəzəriyyə və praktika. - Bakı : n.y., 2010. - 533 s.

80. Vergilər və vergitutma : dərslik. - Bakı : ?, 2010. - 512 s.81.Zeynalov, V. Z. Beynəlxalq maliyyə : dərs vəsaiti.- Bakı : Azərnəşr, 2010. - 320 s.

82. Heyq, Pol. Marketinq tədqiqatı praktikada : bazarın öyrənilməsinin əsas metodları. - Bakı : İqtisadi Universiteti, 2010. - 328 s.
83.Kotler, Filip. Marketinq menecment. - Bakı : İqtisad universiteti, 2010.-470 s.

84. Ələkbərov, Ə. H. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 652 s.

85. Ağakərimov, M. M. Otel : dərs vəsaiti. - Bakı : R.N. Novruzov-94, 2008. - 329 s.

Siyasət. Siyasi elmlər :
86. ABŞ Demokratiyası haqqında əsas mətnlər. - Bakı : FAR CENTRE, 2005. - 487 s.

87. Əfəndiyev, Məcid. Siyasi elm : təkmilləşmiş və tamamlanmış nəşri.- Bakı : "Siyasət"nəşriyyatı, 2010. - 862 s
88. Türkel, Yadigar. Politologiya : açıqlamalarla sözlük.-Bakı : Səda,2006. -228 s.

Daxili siyasət. Daxili vəziyyət :
89. Bayramova, Rəna. Azərbaycan Rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr : 1920-1925-ci illər. - Bakı : Elm, 2007. - 196 s.

90. Heydər Əliyev Fondu-5 il. : biblioqrafik göstərici. - Bakı : M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2009. - 233 s.

91. Pənahov, İlham. Uğurlu siyasətin təntənəsi. - Bakı : Qismət, 2010. - 352 s. 92. 92. Demokratiya: Gediləsi uzun bir yol : demokratiya və antidemokratiya antologiyası: (e.ə. 430- b.e.1998). - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002. - 446 s.

93. Həsənov, Əli. Geosiyasət : nəzəriyyələri, metodologiyası, aktorları, tarixi, xarakteristi-kası, anlayışları: dərslik.- Bakı : Aypara-3, 2010. - 604 s.

94. Həsənov, Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti : dərslik.- Bakı : Azərbaycan, 2005. - 752 s.

95. Protopopov, A. S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasəti tarixi 1648-2005 : dərslik.- Bakı : Qanun, 2009. - 444 s.

Hüquq. Hüquq elmləri :
96. Qanunvericilik testlərdə. - Bakı : Qanun, 2010. - 472 s.

97. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. - Bakı : Bakı Çap Evi,2011. - 56 s.

98. İnsan hüquqları : книга, изданная до 1825г. - Bakı : Adiloğlu,2008. - 1232 s. 99. Həsənov, Əli. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri : dərs vəsaiti.- Bakı : "Azərbaycan"nəşriyyatı, 2007. - 248 s.

100. Abdullayev, Abduləli. İnzibati hüquq : dərslik. - Bakı : Qanun, 2008.-800 s. 101.Həsənov, Simran. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin kom-mentariyası : xüsusi hissə:. - Bakı : Qanun, 2010. - 464 s.

102. Hanter, David. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq hüquq və siyasət : книга, изданная до 1825г. - Bakı : Adiloğlu, 2008. - 1720 s.

103 Qafarov, Zavər. Beynəlxalq xüsusi hüquq : учебные программы. - Bakı : Qanun, 2007. - 392 s.

Hərbi iş. Hərbi elm :

104. Ocaqov, H. O. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi : mülki müdafiə (Mühafizə). dərslik. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 400 s.

Mədəniyyət. Elm. Maarif :
105. Məmmədov, Fuad. Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi : təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar. - Bakı : Çıraq, 2008. - 400 s.
Təhsil. Pedaqoji elmlər :
106. Rüstəmov, Fərrux. Pedaqogika tarixi : dərslik. - Bakı : Elm və təhsil, 2010. - 752 s.

107. Mən məktəbə hazırlaşıram : oyunla qurulmuş dərslərin müasir metodikası.. - Bakı : KM, 2009. - 80 s.

108. Rüstəmova, Gülarə. İnkişafetdirici tapşırıqlar : 3-5 yaşlı uşaqlar üçün. Diqqətli olmağı və düşünməyi öyrənirəm. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 56 s.

109. Rüstəmova, Gülarə. Balaca riyaziyyatçı : 3-4 yaşlı uşaqlar üçün. Sadə riyazı təsəvvürlərin formalaşması üçün tapşırıqlar. - Bakı : Çaşıoğlu,2008. - 72 s.

110. Rüstəmova, Gülarə. Düşünməyi öyrənirəm : istedadlı uşaqlar üçün tapşırıqlar. - Bakı : Şərq-Qərb, 2008. - 80 s.

111. Əkbərov, Nazim. Məktəbdə əxlaq və davranış qaydaları : dərs vəsaiti.- Bakı : Bərəkət, 2009. - 80 s.

112. Kazımov, Nurəddin. Pedaqoji ustalığın problemləri : dərs vəsaiti.- Bakı : Çaşıoğlu,2009.- 296 s.Bədən tərbiyəsi və idman :
113. Ağakərimov, Müzəffər Mehdi. Ekskursiya və ekskursiya rəhbəri : dərs vəsaiti. - Bakı : Oskar NPM, 2006. - 176 s.

114.Yeganlı, Siyavuş . Turizm : dərs vəsiti. - Bakı : Təhsil, 2006. - 324 s.


Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi :
114. Tahirli, Abid. Azərbaycan mühacirət mətbuatı (1921-1991) : məlumat-soraq kitabı. - Bakı : Çinar-çap, 2007. - 182 s.

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya :

115. Xələfov, Abuzər. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi : 3 hissədə.- III hissə : dərslik. - Bakı : bakı Universiteti, 2010. - 432 s.

Dilçilik :
116. Abbasov, Abbas. Englısh for begınners : dərslik. - Bakı : Turan evi, 2010. - 352 s.

117. Məzəmli, Fərhad.Azərbaycan dilində fars sözləri lüğəti.-Bakı :"Çıraq"nəş-riyyatı,2004.- 200 s..

118. Mirzəyev, Osman. Adlarımız : 70 illik yubiley buraxılış. A. Ş. - Bakı : Qanun, 2007. - 268 s.

119. İngiliscə-Azərbaycanca şəkilli lüğət : 2500 müxtəlif söz,3000-dən çox şəkil. - Bakı : Turan evi, 2010. - 160 s.

Folklor. Folklorçuluq :
120. Balaca qırmızıpapağın əhvalatı və başqa nağıllar.- Bakı : n.y., 2010.- 55 s.


121. Dovşanla tısbağanın əhvalatı və başqa nağıllar. - Bakı :n.y., 2010. - 55 s.

122. Qaya, İsmayıl. Bir lətifə de!... - Bakı : Xəzər, 2010. - 88 s.

123. Küllücənin əhvalatı və başqa nağıllar. - Bakı : n.y., 2010. - 55 s.

124. Pinokkionun əhvalatı və başqa əhvalatlar. - Bakı : n.y., 2010. - 56 s.

125. İbrahimova, Gülzar. Bir zalım şah vardı : nifrət, dəhşət, məhəbbət dolu nağıllar. - Bakı : Oskar, 2010. - 176 s.

126. Nəbiyev, Azad. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı.- I hissə.- Bakı : Çıraq, 2009. - 640 s

127. Abbasov, Abbas. Dıctıonary of englısh-azerbajanıan proverbs and sayıngs= İngiliscə- Azərbaycanca atalar sözləri və zərb-məsəllər lüğəti. - Bakı : Turan evi, 2009. - 472 s.

Ədəbiyyatşünaslıq :
128. Kazımov, Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri : 10 Cilddə.- VII cild : Dil, tarix, poeziya. - Bakı : Nurlan, 2009. - 576 s.

129. Kazımov, Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri : 10 Cilddə.- VIII cild : Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi, XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin sintaksisi, Filologiyamız XX əsrin II yarısı,XXI əsrin əvvəllərində: rəylər,mülahizələr. - Bakı : Nurlan, 2009. - 544 s.

130. Kazımov, Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri : 10 Cilddə.- X cild : Məqalələr rəylər 2009- yanvar 2010. - Bakı : Nurlan, 2009. - 560 s.

131. Pənah, Gülxani. Mir Cəlalın elmi - nəzərigörüşləri. - Bakı : Poeziya günü, 2009. – 526 s.

Bədii ədəbiyyat (Əsərlər) :
132. Abdullayev, Çingiz. Monte-Mario təpəsində ölüm : roman. - Bakı : ?, 2005. - 160 s.

133. Abdullayev, Çingiz. Onun qəlbinin üçdə bir hissəsi : roman.- Bakı : n.y., 2010. - 256 s.

134. Abdullayev, Çingiz. Unudulmuş röya : художественная лит-ра. - Bakı : Çıraq, 2006. - 216 s.

135. Abdullayev, Çingiz. Quba kapriççosu : художественная лит-ра. - Bakı : Nurlar, 2008. - 224 s.

136. Abdullayev, Çingiz. Payız madriqalı : книга, изданная до 1825г. - Bakı : Nurlan, 2009. - 200 s.

137. Abdullayev, Çingiz. Yalnız özümüzünkülər : roman. - Bakı : [s. n.], 2007. - 204 s.

138. Abdullayev, Çingiz. Bir ümman nifrət : povest. - Bakı : Çıraq, 2004. - 144 s.

139. Abdullayev, Çingiz. Qisasın ölçüsü. - Bakı : Çıraq, 2008. - 320 s.
140. Abdullayev, Çingiz. Döyüşçünün yolu. - Bakı : Çıraq, 2007. - 304 s.
141. Abdullayev, Çingiz. Centlmen sövdələşməsi. - Bakı : Çıraq, 2009. - 352 s.
142. Abdin, Tofiq. Poeziya. - Bakı : Vektor, 2009. - 336 s.
143. Abdullayev, Çingiz. Etiraflar vadisi. - Bakı : Çiraq, 2009. - 280 s.

144. Abdullayev, Çingiz. Məhəbbət və nifrətin zirvəsi.- Bakı :Çıraq, 2009.-240 s. 145. Abdullayev, Çingiz. Kandaqardan Agent : roman. - Bakı : Eksmo, 2010. - 320 s.

146.Abdullayev, Çingiz. Paralel həyat : yeni roman. - Bakı : [s. n.], 2010. - 304 s. 147. Altun, Mələk. Dostluğun şərti. - Bakı : Bərəkət, 2010. - 78 s.

148. Aydın, Çingiz. Yaxşılıq çələngi. - Bakı : Xəzər, 2009. - 96 s.

149. Azaflı, Mikayıl. De kimdən küsüm : şeirlər. - Bakı : Çıraq, 2010. - 216 s.

150. Cəfərov, Ramiz. Ləğv edilmiş tapşırıq. - Bakı : Çıraq, 2005. - 368 s.

151. Elatlı, Elxan. Görünməyən izlər : roman. - Bakı : İdeal-Print, 2010. - 320 s.

152. Elatlı, Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs : roman. - Bakı : MBM, 2009. - 368 s 153. Elatlı, Elxan. Yeddinci mərtəbədə qətl : hekayə. - Bakı : MBM-R,2009.-116 s.

154. Elatlı, Elxan. Xəyanət : roman (yetkinlik yaşına çatmayanların oxunması məsləhət deyil). - Bakı : MBM, 2008. - 336 s.

155. Elatlı, Elxan. Pəncərədə görünən kölgə : detektiv roman. - Bakı : Min bir mahnı, 2009. - 160 s.

156. Elatlı, Elxan. İtmiş qızın axtarışı : roman. - Bakı : MBM-R, 2009. - 104 s.

157. Elatlı, Elxan. Dilənçi qadının sirri : roman. - Bakı : MBM, 2009. - 160 s.158. Əlioğlu, Çingiz. Aynabənd : yeni şeirlər və poema. - Bakı : Çinar-Çap, 2009. - 344 s.

159. Güney, Fazil. Qara qan: tarixi roman.- 1 kitab. -Bakı : Elm və Həyat, 2002. - 462 s.

160. Güney, Fazil. Qara qan : tarixi roman.- 2 kitab. - Bakı : Apostrof, 2009. - 456 s.

161. Həsənli, Sura. Köçün bəlası : azərb. dilində. - Bakı : Təfəkkür, 2005. - 212 s.162. Həsənli, Sura. Qəlbimdə yurd həsrəti var : şerlər. Azərb.dilində.- Bakı : Təfəkkür, 2005. - 112 s.

163. Həsənli, Sura. Barışmam səninlə, barışmam dünya : şerlər. Azərb. dilində. - Bakı : Təfəkkür, 2004. - 92 s.

164. Həsənli, Sura. Ana arzusu : художественная лит-ра. - Bakı : MBM, 2010. - 304 s.

165. İbrahimova, Gülzar. Tapmacalar / G İbrahimova. - ? : ?, ?. - 28 s.166. İbrahimova, Gülzar. Min bir nağıl : 2 kitab.- I kitab : Mən uşaq deyiləm : nağıl və hekayələr. - Bakı : Oskar, 2010. - 108 s.

167.Ibrahimova , Gülzar. Min bir nağıl : 2 kitab.- 2 kitab : Dostlarım məndən qaçar : dünya Uşaq Ədəbiyyatından iqtibaslar. - Bakı : Oskar, 2010. - 108 s.

"Dostlarım məndən qaçar" Müəllifin III kitabı da bu günlərdə uşaqları sevindirəcək.


168. Kazımov, Tahir. Cəhənnəmə aparan yol və ya mənəviyyatsız qisas : dedektiv roman. - Bakı : Nurlan, 2010. - 484 s.

169. Qaradağlı, İslaməli. İnsanılığın dastanı. - Bakı : Nərgiz, 2009. - 428 s.

170. Pamuk, Orxan. Mənim adım qırmızı : roman. - Bakı : Qanun, 2007. - 612 s.

171. Rəşidqızı, Vəfa. İbn Sina sevgilisini soraqlayır : povest. - Bakı : Nərgiz, 2009. - 132 s.

172. Sadıq, Fikrət. Halbuki. - Bakı : Nərgiz, 2010. - 392 s.

173. Şəms, Rəfiqə. Göydən zənbillə düşdük. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2010. - 32 s.

174. Varis. Sonuncu ölən ümidlərdir : roman. - Bakı : Qanun, 2010. - 352 s. 175.Varis. Sənə inanıram : roman. - Bakı : Apostrof, 2010. - 352 s.

176. Varis. Bir ovuc torpaq : roman. - Bakı : Vektor, 2009. - 320 s.

177. Vahidxan, Məşədi. Neynəva : художественная лит-ра. - Bakı : Şirvannəşr, 2008. - 616 s.

İncəsənət. Sənətşünaslıq :
178. Əliqismət Lalayev - həyat rejissoru.- Bakı : Qanun, 2010. - 248 s.

179. Lalayev, Əliqismət. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri. - Bakı : Nağıl evi, 2009. - 196 s.
Din. Fəlsəfə. Psixologiya :

180. Hub, Musa. Hər yönü ilə qurban. - Bakı : Xəzər, 2010. - 200 s.

181. İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları : dərs vəsaiti BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir. - Bakı : Turan evi, 2009. - 441 s.

182. Imanov, H. R. Məntiq : dərslik.- Bakı : Dərələyaz, 2010. – 216 s.

183. Abbasova, Qızılgül . Sosial fəlsəfə. - Bakı : Ayna Mətbu Evi, 2001. – 508 s. 184. Əkbərov, Nazim. Ailə və Cəmiyyətdə əxlaq və davranış qaydaları.-Bakı : Bərəkət, 2009.-78 s.

185. Nəsibli, Aytən. Xatun : qadınların stolüstü kitabı. - Bakı : Nərgiz, 2004. – 416 s.

186. İhsanoğlu, Haqqı. Beynimizin sirləri. - Bakı : Xəzər, 2008. - 127 s.
Ümumi xarakterli ədəbiyyat :
187. Azərbaycan torpağı : məktəblilər üçün.- Bakı : Zaman Azər, 2009. - 64 s.

188. Kaplan, Aslı. Nə? necə? nə üçün?. - Bakı : Bərəkət, 2010. - 110 s.Biblioqrafik vəsaitlə

189. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkşafı :dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar:biblioqrafik göstərici. - Bakı : M.F.Axundov ad.Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2009. - 345 s.

190. Yeni kitablar. Anatasiyalı biblioqrafik göstərici 2009 : 2009-cu ilin üçüncü rübündə M.F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. - Bakı : M.F.Axundov ad.Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2009. - 234 s.
Rus dilində :
История :

1. Сараллы, Сенубер.Украденная история Геноцид.-Баку:Нурлан, 2008. - 704 с.

Всемирные фольклоры :
2. Журинский, А. Н. Загадки народов Востока : систематизированное собрание. - Москва : ОГИ, 2007. - 536 с.
Литературоведение :
3. Гиппиус, В. Гоголь : воспоминания,письма,дневники. - Москва : Аграф, 1999.- 464 с.

4. Громова, Н. А. Достоевский : документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. - Москва Аграф, 2000. - 240 с. 5. Энгельгардт, Б. М. Феноменология и теория словесности : книга, изданная до 1825г. - Москва : Новое литературное обозрение, 2005. - 464 с. 6. Мочалова, О. А. Голоса Серебряного века. : поэт о поэтах. - Москва : Мол.гвардия., 2004. - 302 с.

7. Чуковский, Н. К. О том, что видел : воспоминания.Письма. - Москва : Молодая гвардия, 2005. - 687 с.

Фикция :

8. Пелевин, В. Омон Ра : желтая стрела . - Москва : Вагриус, 2004. - 240 с.

9.Пелевин, В. Generation "П" : художественная лит-ра.- Москва : Вагриус,2004. - 336 с.


10. Пелевин, Виктор. Жизн насекомых : художественная лит-ра. - Москва : Вагриус, 2004. - 240 с .

11. Пелевин, В. Жизнь насекомых : художественная лит-ра. - Москва : Вагриус, 2003. - 224 с.

12. Саид, Курбан. Али и Нино : роман. - М. : "Ад Маргинем Пресс", 2009. - 336 с.
13. Плутарх. Исида и Осирис : художественная лит-ра. - Москва : Эксмо,2006.- 464 с.

14. Светоний, Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей : гай Светоний Транквилл. - Москва : Эксмо, 2007. - 608 с.15. Эйхенбаум, Б. М. Мой временник.Маршрут бессмертие.:художествен-ная лит-ра. - Москва : Аграф, 2001. - 384 с.

16. Коцебу, А. Достопамятный год моей жизни:Воспоминания : художественная лит-ра. - Москва : Аграф, 2001. - 320 с.

17. Мережковский, Д. С. Была и будет. Дневник. : 1910-1914; Невоенный дневник. 1914-1916. - Москва : Аграф, 2001. - 512 с.18. Пшибышевский, С. Заупокойная месса : проза, пьеса, ессе. - Москва : Аграф, 2002. - 352 с.

19.Павич, М. Хазарский словарь : роман - лексикон. Мужская версия. - Москва : СПб.: Азбука-классика, 2003. - 352 с.

20. Короленко, В. Г."Была бы жива Россия !" : : неизвесстная публицистика. 1917-1921 гг. - Москва : Аграф, 2002. - 448 с.

21. Обручев, В. А. Земля Санникова : роман. - Москва : Эксмо, 2006. - 608 с.22.Хечинов, Ю. Е. Крутые дороги Александры Толстой : в России. На чужбине. - Москва : Аграф, 2000. - 512 с.,32 с.

23. Ахматова, А. А. Сероглазый король : стихотворения. - Москва : Изд-во Эксмо, 2007. - 416 с.

24. Бунин, И. А. Первая любовь : повести и рассказы, 1892-1909. - Москва : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 425 с.

25. Гумилев, Н. С. Стихотворения : художественная лит-ра. - Москва : Эксмо, 2007. - 480 с.

26. Дмитриев, Д. С. Петр II. Осиротевшее царство : ист.роман. - Москва : ООО "Издательство Астрель" : ООО "Издательство Аст", 2001. - (Романовы династия в романах)

27. Когинов, Ю. И. Богратион : Бог рати он : ист.роман. - Москва : Издательство Астрель : Издательство АСТ, 2003. - 528 с.28. Когинов, Ю. И. Иван Шувалов: Татьянин день: : истор. роман. - Москва : ООО "Издательство Астрель" : ООО "Издательство Аст", 2002. - 480 с.

29. Куприн, А. И. Гранатовый браслет : повест.Рассказы.- Москва : Изд-во Эксмо, 2006. - 640 с.

30. Куприн, А. И. Поединок : книга, изданная до 1825г. - Москва : ООО Издательство Олимп :ООО Издательство АСТ, 2002. - 268 с.

31.Лажечников, И. И . Ледяной дом : роман. - Москва : Эксмо, 2007. - 736 с.
32. Лубочная повесть : антология.- Москва : ОГИ, 2005.- 504 с.

33. Мандельштам, О. Э. Стихотворения : художественная лит-ра.- Москва : Эксмо, 2006. - 384 с.
33. Михайлов, О. Н.Кутузов : исторический роман. - Москва : ООО Издательство Астрель ООО Издательство АСТ, 2004. – 571 с.

34. Мосияш, С. П. Борис Шереметев:Флдьмаршал Борис Шереметев : исторический роман.- Москва : Арстель, 2002. - 528 с.

35. Набоков, Владимир. Лолита : роман.Волшебник :рассказ: пер.с англ. - Москва : АСТ, 2005. - 429 c.

36. Набоков, В. В. Защита Лужина. Подвиг : романы. Соглядатай: Рас-сказы. - Москва : АСТ, 2004. – 541 с.

37. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть. Рассказы.- Москва : Эксмо,2007.- 512 с.38. Обручев, В. А. Земля Санникова : романы.-Москва: Эксмо, 2006. - 608 с.

39. Олеша, Ю. К. Зависть : роман.Рассказы.Статьи. - Москва : Эксмо, 2006. - 608 с.

40. Пелевин, В. О. Омон Ра [] : роман. - Москва : Эксмо, 2007. - 192 с.

41. Писахов, С. Г. Морожены песни : сказки. - Москва : ОГИ, 2004. - 144 с.

42. Пушкин, А. С. Проза : художественная литра. - М : АСТ: АСТ Москва, 2006. - 378 с.

43. Рубинщштейн, И. И. Старлей, Победа и Весна: Повести : художественная лит-ра. - Москва : ОГИ, 2006. - 272 с.

44. Скляренко, С. Д. Святослав : ист.роман. - Москва : Издательство Астрель : Издательство АСТ, 2002. - 640 с.


45. Самаров, Г. Петр III. На троне великого деда : ист.роман. - Москва : ООО" Издательство Астрель" : ООО" Издательство АСТ", 2003. - 672 с.

46. Семейный альбом : артистичесская династия.Райкины. -Москва : ООО"издательство АСТ", 2001. - 325 с.

47. Толстой, А. К.Князь Серебряный: Стихотворения, проза, воспоми-нания : художественная лит-ра. - Москва : Изд-во Эксмо, 2006. - 624 с.
48. Толстая, Т. Кысь : роман. - Москва : Эксмо, Олимп, 2007. - 352 с.
49. Толстой, А. К. Дон Жуан. Смерть Иоанна Грозного.Царь Федор Иоаннович : драмы. - Москва : ООО Издательство АСТ , 2002. - 412 с.
50. Тургенев, И. С. Дворянское гнездо. Рудин: Романы : сборник. - Москва : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 320 с.
51.Тынянов, Ю. Н. Пушкин : роман. - Москва : Эксмо, 2006. - 608 с.

Роман Ю.Н.Тынянова (1894-1943) "Пушкин" посвящен детству, отрочеству и юности поэта.


52. Тэффи, Н. А.Черный ирис, белая сирень : художественная лит-ра. - Москва : Эксмо, 2006. - 448 с.
53. Тютчев, Ф. И. Стихотворения. - Москва : Изд-во Эксмо, 2007. - 480 с.

54. Улицкая, Л. Медея и ее дети : роман. - Мосва : Эксмо, 2007. - 256 с.

55. Федоровский, Е. П. Беллинсгаузен : ист.роман. - Москва : ООО"Издательство Астрель": ООО"Издательство АСТ", 2001. - 544 с.

56.Чехов, А. П.Шуточка : рассказы. - Москва : Издательство АСТ;Харков: Фолио, 2004. - 366 с.

57.Чичерин, Б. Н. Воспоминания, мемуары : художественная лит-ра. - Москва : АСТ, Мн: Харвест, 2001. - 336 с.

58. Шукшин, В. М. Любавины : роман. - Москва : Эксмо, 2007. - 544 с.

59. Щеглов, Ю. М. Бенкедорф: Сиятельный жандарм : ист. роман. - Москва : Арстель, 2001. - 608 с.

60. Эренбург, И. Любовь Жанны Ней.Жизнь и гибель Николая Курбова. : романы.- Москва : Текст, 2002. - 493 с.

61. Мердок, А Алое и зеленое : роман. - Москва : АСТ, 2004. – 348 с.

62. Райнер, Мария Рильке. Избранные стихотворения : художественная лит-ра. - Москва : Эксмо, 2006. - 336 с.

63. Флобер, Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы : Роман. - Москва : Фолио, 2003. - 313 с.

64.Флобер, Г. Бувар и Пекюше. Три повести : книга, изданная до 1825г. - Москва : ООО Издательство АСТ; ООО Транзиткнига, 2003. – 396 с.

Конфуций. Луньюй.Изречения. : книга, изданная до 1825г. - Москва : Изд-во Эксмо, 2007. - 464 с.

Искусство :

65. Рейфман, Ирина. Ритуализованная агрессия : дуэль в русской культуре и литературе. - Москва : Новое литературное обозрение, 2002. - 336 с.

66. Ямпольский, М. О близком : очерки немиметичесского зрения. - Москва : Новое литературное обозрение, 2001. - 240 с.


67. Давыдова, Марина. Конец театральной эпохи : художественная лит-ра. - Москва : ОГИ, 2005. - 384 с.
68. Бердяева, Л. Ю. Профессия : жена философа. - Москва : Мол.гвардия, 2002. - 262 с.

69. Фараджев, К. В. Владимир Соловьев: мифология образа : книга, изданная до 1825г. - Москва : Аграф, 2000. - 160 с.
70. Кант, Иммануил. Критика чистого разума : книга, изданная до 1825г. - Москва : Изд-во Эксмо, 2007. - 736 с.
Yüklə 153,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin