Genel kisaltmalarYüklə 382,3 Kb.
səhifə1/4
tarix08.01.2019
ölçüsü382,3 Kb.
#93163
  1   2   3   4

GENEL KISALTMALAR

a.e.


a.g.e.

Atm.


a.mlf.

Ar.


aş.bk.

a.y. AY b. BAbibi. bk. bl. bs.

c. d. der.

DİA

Aynı eserAdı geçen eser

Almanca


Aynı müellif

Arapça


Aşağıya bakınız

Ankara


Üniversitesi

Aynı yer


Arapça Yazmalar

Bin, İbn


Başbakanlık

Osmanlı Arşivi

Bibliyografya

Bakınız


Bölüm

Basım, baskı, tab'

Cilt

Doğum, doğumuDerleyen, derleme.

Türkiye


Diyanet Vakfı

İslâm AnsiklopedisiDİA)

Merkezde yazılan

krş.

Karşılaştırınız

salt.

Saltanat yıllan

UU

Uludağ
maddeler için

Ks.

Kısım (Arşiv)

St.

Saint
Üniversitesi
kullanılmıştır

Ktp.

Kütüphane.

str.

Satır

vb.

Ve benzeri

DTCF

Dil veTarih-
kütüphanesi

sy.

Sayı

vd.

Ve devamı
Coğrafya Fakültesi

Lat

Latince

ŞŞ-

Şeh insanî

v.dğr.

Ve diğerleri.

Ens.

Enstitü

m.

Milâdî

T

Türkçe
diğer naşir

Evr.

Evrak (Arşiv)

md.

Madde

TBMM

Türkiye Büyük
veya naşirler

Far.

Farsça

m.ö.

Milâttan önce
Millet Meclisi

VGMA

Vakıflar

fas.

Fasikül

m.s.

Milâttan sonra

TDK

Türk Dil Kurumu
Genel Müdürlüğü

Fr.

Fransızca

ms

Manuscript

[T.H.I

Tahrir Heyeti
Arşivi

FY

Farsça YazmalarMarmara

trc.

Tercüme,

vr.

Varak

Gr.

Grekçe
Üniversitesi
tercüme eden

vs.

Vesaire

h.

Hicrî

nr.

Numara

ts.

tarihsiz

y.

Yıl

hak.

Hakkında

nşr.

Neşreden

TSMA

Topkapı Sarayı

yk.bk.

Yukarıya bakınız

laz.

Hazırlayan
(Tahkik eden)
Müzesi Arşivi

Zrf.

Zarf (Arşiv)

hş.

Hicrî-şemsî

Or.

Oriental

TSMK

Topkapı Sarayı

—•

.... baskısından

Hz.

Hazreti

Osm.

Osmanlıca
Müzesi
ofset

br.

İbrânîce

Ö.

Ölümü,
Kütüphanesi
yayımı

ng.

İngilizce
ölüm tarihi

TTK

Türk
devam ediyorİstanbul

P-

Paragraf
Tarih Kurumu
Önce/sonra
Üniversitesi

r.

Rûmî

tür.yer.

Türlü yerde, birçok
(yayım yeri)

k.

Kitap

Rus.

Rusça
yerde

... — ...

İki yerde

Kar.

Karton (Arşiv)

s.

Sayfa

TY

Türkçe Yazmalar
yayımlanıyor

BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI

AA

Aylık Ansiklopedi, İstanbul 1944-50.AAS

Asian andAfrîcan Studies, Jerusalem 1965 —

AAS Brat.

Asian and Africain Studies, Brat is lava.

Abdültıay el-Hasenî,

Nüzhetü'l-haoâtır

hüzhetü'i-hau&tır ue behcetü'l-mesâmi* ve'n-neuâztr(nşr. Ebül-Hasan Ali en-Nedvî), I-VIII, Haydarâbâd 1350-90/1931-70.

Abdülhay el-Kettânî, Fİhrtsü'l-fehâris

Muhammed Abdülhay b. Abdülkebîr el-Kettânî,

Fihrisü'l-fehâris ue'l-eşbât ue mu'cemü'l-me'âcim ve'l-meşthât ue'l-müselselât (nşr. İhsan Abbas), T - ili, Fas 1347 — Beyrut 1402/1982.

Abdülhay el-Kettânî, et-Terââbü 'l-idâriyye Muhammed Abdülhay b. Abdülkebîr el-Kettânî. et-Terâttbü 'l-idâriyye (fiizam ü'l-hukümeti'n-nebeo iyye), I 11, Rabat 1346 — Beyrut, ts. (Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî).

Abdülkâdir el-Bağdâdî, Hizânetü'l-edeb

Abdülkâdir b. Ömer el-Bağdâdî.

Hizânetü'l-edeb

ve lübbü lübâbi lisânil'Arabinşr. Abdüsselâm M. Hârûn), I-XII, Kahire 1967.

ABr.


Ana Britannica, İstanbul 1986 —

Aclünî, Keşfü'l-hafâ3 İsmail b. Muhammed el-Aclûnî.

Keşfü'l-hafâ* ve müztlü'l-ilbâs

'amme'ştehere mine'l-ehâdtş

'alâ elsineti'n-nâs

(nşr. Ahmed el-Kalâş), Haleb, ts.

(Mektebetü't-Türâsi'l-İslâmî).

Adıvar, İlim oe Din Abdülhak Adnan Adıvar. Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul 1944.

Adıvar.

Osmanlı Türklerinde ilimAbdülhak Adnan Adıvar,

Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1943.

Af.O

Archiv für Orientforschung, Wien 1923 -Al

Ars Islamica. Michigan 1934 —

AION

Annali Puplicazioni dell'lstituto Unİoersitano Orientale di Napoli, Napoli 1940 -AIsL

Annales lslamologiques, Le Caire.

Akyüz,

Modern Türk EdebiyatıKenan Akyüz,

Modem Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923), Ankara 1979.

Ali Haydar.

Dürerû'l-hükkâm

Ali Haydar Efendi (Küçük),

Dürerü'l-hükkâm

şerhu Mecelleti'lahkâm, I-1V,

İstanbul 1330.

Âlî, Menâkıb-ı Hüneroerân Âlî Mustafa Efendi.

MenSkıb-ı Hüneruerân

(nşr. İbnüiemin Mahmud Kemâl).

İstanbul 1926.

Alûsî, Rûhu'l-me'ânl

Şİhâbeddin Mahmûd el-AlÛsî.

Rûhu'l-me'SnT ft tefsfri'l-Kur'âni'l-'aztm ue's-seb'i'l-meşSnî, 1-XXX, Bulak 1301.

AM

Asla Majör, Leipzig 1924 —Âmİdî, Ğâyetü't-merâm

Seyfeddin el-Âmidî.

Ğâyetü't-merâm fî'ilmi'l-kelâm (nşr. Hasan Mahmûd Abdüllatîf), Kahire 1391/1971.

Âmİdî. el-Mübtn Seyfeddin el-Amidî.

el-Mübtn ftşerhi me'&rit elf&zi'l-hukemâ* ve'l-mütekellimtn (nşr. Hasan Mahmûd eş-Şâfiî), Kahire 1403/1983.

AO

Açta Orientalia, Copenhagen 1923 -AOH

Açta Orientalia Academiae Scienterium Hungaricae, Budapest1950 -

AQR

Asiatic Quarterly Revieıv.Ar.O

Archiü Orientalni, Praha 1929 —

Ar.OtL

Archiuum Ottomanicum, Den Hague 1969 —Ar.S

Arabian Studies, London 1974 —

Artuk, Islâmi Sikkeler

İbrahim Artuk—Çevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki Islâmî Sikkeler Katalogu, 1-11, İstanbul 1970-74.

AsAf.

Asian Affairs, London 1914 —Âsitâne Tekkeleri

Asitâne-i Aliyye

ue Bilâd-ı Selâse'de Kâin

EV ân MeucÛd ue Muhterİk Olmuş

Tekkelerin İsim ue Şöhretleri

ue Mukabele-i Şertfe Günleri

Beyân Olunur,

İstanbul 1256.

Aşık Çelebi, MeşâİrU'ş-şuarâ

'Âşık çelebi.

Meşâlrü 'ş-şuarâ

or Tezkere of'Aştk Çelebi

(nşr. Ğ. Meredith-Owens),

London 1971.

Âşıkpaşazâde, Târih Aşıkpasazâde,

Teuârth-i Ali psmân (nşr. Alî Bey), İstanbul 1332.

Âşıkpaşazâde, Târih (Atsız) Âsıkpasaoûlu Ahmed Aşıkî, Teuârth-i Ali Osman [Osmanlı Tarihleril, s. 77-318, nşr. Ciftçioğlu N. Atsız). İstanbul 1949.

Âşıkpaşazâde. Târih (Giese)

Die Altosmanische Chronik

des 'ÂStkpaSazkde

(nşr. Fr. Giese),

Leipzig 1929 — Osnaburg 1972.

Ata Bey, Târih

Tayyarzâde Atâ Bey. Târih, l-V, İstanbul 1292-93.

Atâl, Zeyl-i Şakâik

Nevîzâde Atâullah (Atâî), HadSiku 'l-hakâik fî tekmİletî'ş-Şakâik, İstanbul 1268 — (nşr. AbdüikadirÖzcan), istanbul 1989.

ATB

Askerî Tarih Bülteni, Ankara 1978 -Attâr, Tezkiretü'l-eoliyâ'

Ferîdüddin Attâr, Tezkiretü'l-evliyâ', Tahran 1346.

AÜlFD

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1952 -Avfî, Lübâb

Muhammed b. Muhammed el-Avfi, Lübâbui-elbâb [nşr. E.G Browne—Muhammed Kazvînî), London 1902-1906.

Acyânü'ş-Şîcâ

Muhsin e!-Emîn, A'yânü'ş-Şî'â (nşr. Hasan e!-Emînlr I-Xi, Beyrut 1403/1983.

AYB

Azerbaycan Yurt Bilgisi, İstanbul 1932-34.Ayn-ı Ali, Kaoânin-i Al-l Osman

Ayn-ı Ali Efendi,

Kavânin-i Al-i Osman derHülâsa-İ Mezâmîn-i Defter-i Dîvân İstanbul 1280 — İstanbul 1979.

Ayn-ı Ali, Risâle-i Vazîfehorân

Ayn-ı Ali Efendi. Risâle-i Vazîfehorân ve Merâtib-i Bendegân-ı Al-i Osman [ Kavânîn-i Al-i Osman içinde! İstanbul 1280 — İstanbul 1979.

Ayvansarâyî, Hadîkatü'l-ceuâmi'

Hüseyin Ayvansarâyî. Hadîkatul-cevâmi', MI, İstanbul 1281.

Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn

Hüseyin Ayvansarâyî,

Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâi

(nşr. Fahri Ç. Derini, İstanbul 1978.

Ayverdi, Aorupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri I Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,

Avrupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri: Romanya, Macaristan, İstanbul 1977.

Ayverdi, Avrupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri II-HI Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr., Avrupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri: Yugoslavya, İstanbul 1981.

Ayverdi, Aorupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri IV Ekrem Hakkı Ayverdi.

Avrupa'da Osmanlı Mimarî Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, İstanbul 1982.

Ayverdl, Fâtih Devri Hattatları Ekrem Hakkı Ayverdi, Fâtih Devri Hattatları ue Hat Sanatı, İstanbul 1953.

Ayverdi, Fâtih Deori Mimarîsi

Ekrem Hakkı Ayverdi,

Fâtih Devri Mimarîsi, İstanbul 1953;

(genişletilmiş baskı) 1970.

Ayverdi, Osmanlı Mimarîsi I Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Mi'mârî Çağının Menşei Osmanlı Mimarîsinin İlk Devri: 630-805 (1230-1402), İstanbul 1966.

Ayverdi, Osmanlı Mimarîsi II Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri: 806-855 (1403-1451), İstanbul 1972.

Ayverdi,


Osmanlı Mimarîsi III-IV

Ekrem Hakkı Ayverdi,

Osmanlı Mimarîsinde Fâtih Devri:

855-886(1451-1461),

İstanbul 1973-74.

BA

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul.BA.HH

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hattı Hümâyun.

BA.KK

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci Tasnifi.BA, MAD

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Mâliyeden Müdevver Defterler.

BA, MD

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri.BA. 7D

Başbakanlık Osmanlı Arşivi.

Tahrir Defteri.

Babinger, GOW

Franz Babinger, Dîe Geschichtsschreiber der Osmanen und İhre Werke, Leİpzig 1927.

Babinger (Üçok) Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ue Eserleri (trc. Coşkun Üçokl, Ankara 1982.

Bağdadî. e/-Far/c(Abdülhamîd)

Abdülkâhir el-Bağdâdî.

el-Fark beyne'ifırak .

(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîdl,

Kahire, ts. (Mektebetü Dâri't-Türâs)

Bağdadî, el-Fark (Kevserîî Abdülkâhir el-Bağdâdî, el-Fark beyne'l-fırak (nşr. M. Zâhid el-Kevserî), Kahire 1367/1948.

Bağdadî, üşûlü'd-dîn

Abdülkâhir el-Bağdâdî. üşûlü'd-dîn, İstanbul 1346.

Bâkıiiânî,

et-Temhîd (Ebû Rîdej Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî, et-Temhîd fi'r-red ale'l-Mülhideti'l-Mu'attıta ve'r-Râfiza ve'l-Havâric oe'l-Mu'tezîle (nşr. Mahmüd M. Hudayrî- M. Abdülhâdî, Ebû Rîde), Kahire 1366/1947.

Bâkıllânî,

et-remhfd(lmâdüddin)

Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî.

et-Temhîdü'l-evS it

ue telhîşü'd-delâ'il

(nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar).

Beyrut 1407/1987.

Baklî, Meşrebü'l-eroâh

Rûzbihân el-Baklî.

Kitâb Maşraba'l-arvâh

(nşr. Nazif M. Hoca], fstanbul 1974.

Baklî, Şerh-i Şathiyyât

Rûzbihân el-Baklî.

$erh-i $athiyyât (nşr. H. Corbinl,

Tahran 1360 hş./1981.

Banariı, RTET

Nihad Sami Banarlı,

Resimli Türk Edebiyatı Târihi, l-ll,

İstanbul 1971-79.

Barkan, Kanunlar

Ömer Lutfl Barkan, XV ve XVI ncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları: Kanunlar, I, İstanbul 1943.

Barthold, islâm Medeniyeti

W. Barthold.

islâm Medeniyeti Tarihi

(izah, düzeltme ve ilâvelerle tercüme

ye neşreden M Fuad Köprüİül,

İstanbul 1940.

Barthold, Türkistan

W. Barthold,

Moğol istilasına Kadar Türkistan (haz. Hakkı Dursun Yıldız), istanbul 1981.

Bayur, Hindistan Tarihi

Yusuf Hikmet Bayur,

Hindistan Tarihi, 1-İII, Ankara 1940.

Bayur, Türk inkılâbı Tarihi

Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkılâbı Tarihi, l-lll, Ankara 1940.

Bekrî, Mu'cem

Ebû{Ubeydel-Bekrî,

Mu cem me'sta'cem

min esmâ^i'l-bilâd ve'l-mevâzf

(nşr. Mustafa es-Sekkâ). l-lll,

Kahire 1364/1945.

Belâzürî, Ensâb

Ahmed b. Yahya el-Belâzürî.

Ensâhü't-eşrâf, I

(nşr Muhammed Hamîdullah],

Kahire 1959; II (nşr.

Muhammed Bakır el-Mahmûdî).

Beyrut 1974;

III (nşr Abdülazîzed-Dürî),

Beyrut 1398/1977-78;

IV/I (nşr. İhsan Abbas],

Beyrut 1400/1979;

İV/A (1971 )■ İV/B (nşr

M Schloessinger). Kudüs 1938;

V (nşr. S. D. F. Goiteinl,

Kudüs 1936.

Belâzürî, Fütûh (Müneccid]

Ahmed b. Yahya el-Belâzürî,

Fütûhu'i-büldân

(nşr. Selâhaddin el-Müneccidl. l-lll,

Kahire 1956-60.

Belâzürî, Fütûh (Rıdvan)

Ahmed b. Yahya el-Belâzürî.

Fütûhu'l-büidân

(nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan),

Kahire 1932.

Beliğ, Güldeste

İsmail Beliğ.

Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Bursa 1302.

Beliğ, Nuhbetü'l-âsâr

İsmail Beliğ.

NuhbetüTâsâr li-Zeyli Zübdeti'l-eş'âr (nşr. Abdülkadir Abdülkerimoğlu], Ankara 1985.

BEO

Bulletin d'e'tudes Orientales Institut Français de Damas. Damas-Beyrouth 1931 —Beyânî, Hoşnüoîsân

Mehdî Beyânî.

Ahüâi ü Aşâr-ı Hoşnüvîsân, I-İV,

Tahran 1363 hş.

Beyâzîzâde, Işârâtü'l-merâm

Beyâzîzâde Ahmed Efendi, İşârStü'i-merâm min 'ibârâti'l-imâm Inşr. Yûsuf Abdurrezzâkl, Kahire 1369/1949.

Beyhaki, el-Esmâ3 oe'şşıfât

Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî. Kitâbü'iEsmâi veş-şıfst, Beyrut 1405/1984^ '

Beyhaki, es-Sünenü'l-kübrâ Ahmed b. Hüseyn el-Beyhakî. es-Sünenü'l-kübrâ, I-X, Haydarâbâd 1344.

BGA


Bibliotheca Ceographorom Arabt-corum (ed. M. |. de Goejel. Lugdunİ Batavarum.

BIE


Bultetin de t'lnstitut d'Egyptien, Le Caİre.

BIFAO


Bultetin de ilnstitut Français d'Arche'ologie Orientale, LeCaire-Paris 1902 -

Bilmen, Kamus

ÖmerNasuhi Bilmen,

Hukuki İslâmiyye

ve tstılâhatı Fıkhiyye Kamusu,

I VI, İstanbul 1949-52;

I-VII], İstanbul 1985.

Blachere, Târîhu 'l-edeb

R. Blachere. Târîhu'l-edebi'l-'Arabî (trc. İbrahim el-Kîlânî). Dımaşk 1357/1956.

Blochet, Catalogue

Edgar Blochet.

Catalogue des manuscrits turcs-

Bibliothegue Nationate,

Paris 1923-33.

Bosworth,

İslâm Devletleri Tarihi

Ç. E. Bosvvorth.

İslâm Devletleri Tarihi Kronoloji

ve Soykütüğü El Kitabı

Itrc. Erdoğan Mercii— Mehmet İpşirli),

istanbul 1980.

Brockelmann, GAL

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, III, Leiden 1943-49.

Brockelmann, GAL (Ar.) Târîhu'l-edebi'l-'Arabî. [-VI, Kahire 1983.

Brockelmann, GAL SuppL

C. Brockelmann,

Geschichte der arabischen Litteratur.

Supplementband, l-lll,

Leiden 1937-42.

Browne, A Hand-list

E. G. Brovvne,

A Hand-list ofthe Mııhammadan

manuscripts, inctuding ali those

turitten in the Arabic character,

preserued in the library

of the üniuersity of Cambridge,

Cambridge 1900.

Brovvne, LHP

E. G. Brovvne,

A Literary History of Persia, I-1V,

Cambridge 1924.

Brovvne, Persian Literatüre

E. G. Browne, A History of Persian Literatüre under Tartar Dominion, Cambridge 1920.

es

Balkan Studies, Thessaloniki 1960 —BSE

Bolşaya Souetskaya Ençiklopedia.

BSMES

Briüsh Socİety for Middle Eastern Studies, London 1976 —BSOAS

Butletin of the School of Oriental andAfrican Studies, London 1917 —

BTTD

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, İstanbul 1967-Buck, Synonyms

Cari Darling Buck,

A Dictionary ofSelected Synonyms

in the Principal Indo-European

Languages, London 1949.

Buharı, et-Târîhu'l-kebîr

Muhammed b. İsmail el-Buhârî,

Kitâbut-Târîhi'l-kebîr

(nşr. Abdurrahman b. Yahya

el-Yemânî v.dğr.), I-IX,

Haydarâbâd 1360-80/1941-60.

Buhûtî, Keşşâfü'l-kınâ'

Mansûr b. Yûnus el-Buhûtî. Keşşafü'l-kınâ" 'an metni'l-lknâ' Inşr. Hilâl Musayiihî Mustafa Hilâl), I-IV, Beyrut 1402/1982.

Bustânî, DM

Butrus el-Bustânî. Dâ'iretut-ma'ârif I-XI, Beyrut 1876-1900.

BUD


Boğaziçi ünioersitesi Dergisi, İstanbul 1973-

BZ

Byzantinische Zeitschrift, München 1892 -Câhiz, el-Beyân ve't-tebyîn

Amr b. Bahr el-Câhiz, ei-Beyân ue't-tebyîn (nşr. Abdüsselâm M. Hârûn], I-1V, Kahire 1385/1968.

CAJ

Central Asiatic Journal, Wiesbaden-Den Hague 1955 —Câmî, Fiefehât

Abdurrahman Câmî, Nefehâtü'l-üns min hadarâti't-kuds (nşr. Mehdi Tevhîdî Pür), Tahran'1337 hş.

CAS

Central Asian Suruey, Oxford.Cebertî, cAcâ3 ibü'l-âsâr

Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî, Târîhu* acâ* ibil-âşâr fi't-terâcim oe'l-ahbâr, l-lll, Beyrut, ts. IDarü'l-Fâris).

CEMOTI

Cahiers d'etudes sur la Me~diterrane~e Orientale et le monde Turco-Iranien, Paris.el-Cerh ue't-ta'dîl

İbn Ebü Hatim. el-Cerh oe't-ta'dîl, 1 IX. Haydarâbâd 1371-73/1952-53.

Cessâs, AhkâmüTKur'ân

Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs. Ahkâmü'l-Kur'ân, l-lll, İstanbul 1335-38.

Cessâs,

Ahkâmü'l-Kur'ân (Kamhâvî)Ebü Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-

Cessâs. Ahkâmü'l-Kur'ân

(nşr. Muhammed es-Sâdık Kamhâvî},

IV, Beyrut 1405/1985.

Cevad Ali, el-MufassalYüklə 382,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə