Guidelines for applicantsYüklə 84,05 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü84,05 Kb.

REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)
Smernice za podnosioce prijava

u sklopu poziva za izražavanje interesa jedinica lokalnih samouprava

za učešće u

Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

SADRŽAJ

1.UVODNE INFORMACIJE 2

1.1.Šta je ReLOaD? 2

1.2.Cilj poziva za podnošenje prijava 2

1.3.Koje JLS se mogu prijaviti na ovaj javni poziv? 2

1.4.Zašto bi JLS trebalo da budu zainteresovane za učešće u projektu? 2

2.KRITERIJUMI ZA ODABIR PARTNERSKIH JLS 3

OBAVEZNI KRITERIJUMI 32.1.JLS se obavezuje da će sufinansirati projekte OCD u iznosu od najmanje 20% od ukupno plasiranih sredstava u okviru ReLOaD projekta 3

2.2.JLS ima lokalni plan/strategiju razvoja ili drugi relevantni program u kojem su na participativan način definisani društveno-ekonomski prioriteti na lokalnom nivou 4

2.3.Obaveza objave javnih poziva u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i preporukama LOD metodologije. 4

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE 42.4.JLS izdvaja sredstva za finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) 4

2.5.JLS ima jasno definisanu metodologiju/procedure za finansiranje OCD 4

2.6. JLS je sprovodila zajedničke inicijative sa OCD u prošlosti ili ih trenutno sprovodi 5

2.7.JLS ima uspostavljene funkcionalne mehanizme za monitoring i evaluaciju projekata i inicijativa koje implementiraju OCD 5

2.8.JLS je aktivna članica Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO) 5

2.9.JLS je iskazala svoju zainteresovanost za učešće na projektu 6

KRITERIJUMI ZA USKLAĐIVANJE 62.10.Geografska rasprostranjenost partnerskih JLS 6

2.11.Prethodna i sadašnja pozitivna iskustva iz inicijativa i intervencija u oblasti lokalne uprave koje je finansirala Evropska Unija a implementirao UNDP 6

2.12.Učešće JLS u drugim programima uključujući ROMACTED ili programima Prekogranične saradnje (npr. Interreg). 6

3.NAČIN PRIJAVE I POSTUPAK EVALUACIJE 6

3.1.Način prijave 6

3.2.Postupak evaluacije 7

4.ADRESA ZA PRIJAVU I UPITI 7

5.OBAVEŠTENJE O ODLUCI I ODABIRU PARTNERSKIH JLS I PLANIRANI VREMENSKI OKVIR 8

6.LISTA PRATEĆE DOKUMENTACIJE 8

a.Prateća dokumentacija za obavezne kriterijume 8

b.Prateća dokumentacija za kriterijume za bodovanje: 8

Prilog 1. Prijavni obrazac 9

Prilog 2. Matrica za bodovanje 9

Prilog 3. Pismo o namerama 9

 1. UVODNE INFORMACIJE
  1. Šta je ReLOaD?


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Republici Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. februara 2017. godine i tokom naredne dve i po godine cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)1 i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u cilju rešavanja potreba u zajednici. Projekat se nadovezuje na rezultate i dobre prakse višegodišnje projektne intervencije u BiH, Jačanje lokalne demokratije - LOD projekta2 što ujedno predstavlja i reprezentativni model za partnerske JLS u Republici Srbiji. Ukupna vrednost ReLOaD projekta za ceo Zapadni Balkan je 10 miliona evra, a finansira ga Evropska unija (EU) iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, tj. Programa podrške za civilno društvo u iznosu od 8,5 miliona evra, dok će ostatak sufinansirati UNDP kancelarije koji deluju u regionu Zapadnog Balkana i partnerske JLS. Za Srbiju je kroz ReLOaD projekat opredeljen iznos od 900.000 evra.

  1. Cilj poziva za podnošenje prijava


Cilj poziva je odabir 5 partnerskih JLS u Republici Srbiji kojima će se pružiti tehnička podrška da usvoje i primenjuju transparentni, razvojno orijentisani i projektni pristup finansiranja OCD. Ovaj proces će doprineti jačanju participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, te osnažiti civilno društvo da aktivnije učestvuje u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Odabrane JLS će preuzeti obavezu da transparentno izdvajaju finansijska sredstva za OCD projekte, odnosno da primene transparentne kriterijume i postupke pri raspodeli javnih sredstava i omoguće participativni pristup u definisanju lokalnih prioriteta. JLS koje budu odabrane kroz ovaj poziv će biti uključene u projekat naredne dve i po godine.
  1. Koje JLS se mogu prijaviti na ovaj javni poziv?


Ovaj javni poziv je na ravnopravnoj osnovi otvoren za sve JLS u Republici Srbiji.

  1. Zašto bi JLS trebalo da budu zainteresovane za učešće u projektu?

Učešće u ReLOaD projektu će omogućiti JLS: • tehničku podršku za uvođenje/unapređenje procesa dodele sredstava za OCD u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i preporukama i principima LOD Metodologije3 odnosno sa samim ovim modelom.

 • značajnu finansijsku podršku za projekte OCD koji će se sprovoditi na teritoriji izabranih JLS;

 • podršku projektima OCD koji su u skladu sa lokalnim strateškim razvojnim planovima;

 • izgradnju kapaciteta predstavnika JLS koja će biti zasnovana na proceni potreba;

 • promociju svojih dobrih praksi i procedura na nivou cele Republike Srbije i u regionu Zapadnog Balkana.

Na ovaj način će partnerske JLS da unaprede svoj rad, postanu još efikasnije i efektivnije u pružanju usluga građanima i dodatno doprineti boljim razvojnim rezultatima.

 1. KRITERIJUMI ZA ODABIR PARTNERSKIH JLS
 • obavezni kriterijumi – ispunjenje ovih kriterija se smatra preduslovom za učešće u projektu. JLS koje se prijavljuju treba da zadovolje sva tri obavezna kriterijuma. Prijave JLS koje ne ispune ove kriterijume neće biti dalje razmatrane.

 • kriterijumi za bodovanje – primenom ovih kriterijuma će se vršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih JLS. Dodela bodova će se vršiti u skladu sa Matricom za bodovanje.

 • kriterijumi za usklađivanje - predstavljaju dodatne aspekte koji se ne boduju, ali se uzimaju u obzir prilikom konačnog odabira partnerskih JLS, a u skladu sa zahtevima Evropske unije i drugim projektnim intervencijama koje se sprovode u Srbiji.Odabir partnerskih JLS će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

OBAVEZNI KRITERIJUMI

  1. JLS se obavezuje da će sufinansirati projekte OCD u iznosu od najmanje 20% od ukupno plasiranih sredstava u okviru ReLOaD projekta

Tokom dvoipogodišnjeg trajanja ReLOaD projekta planira se objavljivanje ukupno dva javna poziva za OCD u svakoj partnerskoj JLS. Projektom je predviđen izbor pet JLS (budući partneri na projektu), a procena iznosa sufinansiranja koji će izabrana JLS biti u obavezi da obezbedi iz budžetskih sredstava po jednom javnom pozivu za sufinansiranje projekata OCD je minimum 10.000 evra4 u dinarskoj protivvrednosti.


Ukupno očekivano učešće JLS je cca 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i podrazumevaće uplatu u toku dve budžetske godine. Svaka JLS može da se obaveže da će projekte sufinansirati u procentu većem od 20%, što će se dodatno bodovati kroz kriterijume za bodovanje.

  1. JLS ima lokalni plan/strategiju razvoja ili drugi relevantni program u kojem su na participativan način definisani društveno-ekonomski prioriteti na lokalnom nivou

JLS treba da prilože kopije lokalnih planova/strategija razvoja ili drugih relevantnih programa (Plan razvoja socijalne zaštite, Akcioni plan za decu, itd.). JLS treba da dokumentuju da su usvojeni planovi i/ili strategije razvijeni uz transparentno učešće građana u planiranju lokalnog razvoja i definisanju prioriteta i stvarnih potreba stanovništva.
  1. Obaveza objave javnih poziva u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i preporukama LOD metodologije5.


Uz prijavu je potrebno dostaviti pismo o namerama, navodeći da će JLS ispuniti obavezu objavljivanja javnih poziva u skladu Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, preporukama LOD metodologije i predviđenom dinamikom odvijanja projektnih aktivnosti.
Takođe, ovim pismom JLS se obavezuje da će ovu praksu ozvaničiti formalnim dokumentom nadležnog organa (ukoliko takav dokument već ne postoji) i da će u sklopu svojih redovnih konkursa za finansiranje projekata OCD objaviti dva transparentna javna poziva u dve kalendarske godine (2019. i 2020. godini), u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i preporukama odnosno principima LOD metodologije, kao i da će kroz ova dva javna poziva dodeliti najmanje 35% sredstava predviđenih redovnim godišnjim budžetom za OCD. Finalni procenat će se direktno dogovoriti sa odabranom JLS tokom sprovođenja projekta.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE
  1. JLS izdvaja sredstva za finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD)

Ovaj kriterijum podrazumeva da je JLS imala godišnji budžet za finansiranje OCD (budžetska linija 481) u minimalnom iznosu od 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u periodu 2013-2016. godine.

Molimo vas da uz prijavu na konkurs popunite i tabelu 1. Finansiranje OCD i tabelu 2. Detaljan prikaz informacija o sredstvima dodeljenim javnim pozivom koje su sastavni deo prijavnog obrasca.

Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 10.


  1. JLS ima jasno definisanu metodologiju/procedure za finansiranje OCD
Ovaj kriterijum podrazumeva procenu razvijenosti i primene metodologije za dodelu sredstava OCD-u. Obezbeđenje i raspodela sredstava namenjenih OCD sa budžetske linije 481 putem javnog konkursa doprinosi transparentnosti, dok godišnje povećanje iznosa i stvarna raspodela sredstava ukazuje na nivo opredeljenosti za razvoj civilnog društva. JLS će obezbediti podatke o planiranim i stvarno isplaćenim sredstvima u periodu od 2013. do 2016.godine kao i podatke i dokumentaciju na koji način su sredstva dodeljena.
Potrebno je priložiti dokumentaciju koja će pokazati korišćenje metodologije u praksi, odnosno odluku na osnovu koje se sprovodi javni poziv. U zavisnosti od razvijenosti procedura, priložiti tekstove javnih poziva za OCD (definisanje prioritetnih oblasti, način objave i dužinu trajanja, održavanje konsultacija sa OCD tj. „otvorenih dana“ u okviru javnih poziva). Takođe je potrebno opisati proces evaluacije projektnih predloga OCD (ukoliko se koriste kriterijumi za bodovanje projektnih predloga obavezno priložiti), kao i dokumentaciju koja ukazuje na sastav komisije za evaluaciju projekata, način izbora OCD člana u komisiju za evaluaciju, način objave rezultata javnih poziva za OCD. 
Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 25.

2.6. JLS je sprovodila zajedničke inicijative sa OCD u prošlosti ili ih trenutno sprovodi

Evaluaciona komisija će kroz ovaj kriterijum oceniti stepen i način saradnje JLS sa OCD. JLS treba da opiše postojeće modele saradnje sa OCD i da ukaže na koje sve načine je civilno društvo uključeno u procese donošenja odluka na lokalnom nivou ili rešavanje aktuelnih problema u zajednici. Ukoliko imate bazu postojećih OCD, molimo vas da listu priložite ili da navedete internet adresu na kojoj se baza nalazi. Važno je da JLS prepoznaje i finansira OCD koje sprovode projekte od značaja za lokalnu zajednicu kao partnere u razvojno orijentisanim procesima. U tu svrhu JLS može priložiti potpisan Sporazum o saradnji sa OCD ili strategiju o saradnji sa građanima/OCD i druge slične dokumente. Ovaj kriterijum procenjuje postojanje dugoročne saradnje i partnerstva između JLS i OCD na sprovođenju inicijativa u korist građana te JLS.Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 10.


  1. JLS ima uspostavljene funkcionalne mehanizme za monitoring i evaluaciju projekata i inicijativa koje implementiraju OCD

Ukoliko JLS vrši monitoring projekata OCD, potrebno je opisati način na koji se vrši monitoring projekata OCD finansijski podržanih iz budžetskih sredstava JLS. Ovo podrazumeva da postoji odluka o imenovanju službenika ili komisije za nadgledanje/monitoring projekata. Ukoliko se navedeni monitoring sprovodi potrebno je dostaviti popunjene izveštaje, kako bi se izvršilo bodovanje. Takođe, ukoliko JLS vrši evaluaciju projekata i inicijativa OCD bilo samostalno ili od strane nezavisnih evaluatora, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se ovo potvrđuje.Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 30.

  1. JLS je aktivna članica Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO)

Potrebno je da JLS dostavi informacije o svom učešću u radu SKGO i/ili o aktivnostima koje sprovodi zajedno sa SKGO.Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 10.


  1. JLS je iskazala svoju zainteresovanost za učešće na projektu

U odgovarajućem delu prijavnog obrasca JLS treba da opiše svoja očekivanja od učešća u projektu kao i da pojasni razloge zbog kojih se odlučila da se prijavi na poziv. Tekst treba da sadrži i kratak osvrt na stanje u civilnom društvu u lokalnoj samoupravi, uključujući i finansiranje OCD u prethodne dve godine, kao i namere i planove za unapređenje saradnje i finansiranje organizacija civilnog društva. Takođe, pod ovim kriterijumom će biti procenjena spremnost JLS da sufinansira projekte u procentu većem od 20%.

Maksimalni broj bodova koje JLS može da ostvari po osnovu ovog kriterijuma iznosi 15.

KRITERIJUMI ZA USKLAĐIVANJE

  1. Geografska rasprostranjenost partnerskih JLS

Kroz ovaj kriterijum će se osigurati uticaj projekta na široj teritoriji Srbije.  1. Prethodna i sadašnja pozitivna iskustva iz inicijativa i intervencija u oblasti lokalne uprave koje je finansirala Evropska Unija a implementirao UNDP

Prilikom odabira partnerskih JLS, uzeće se u obzir prethodna iskustva JLS u implementaciji projekata UNDP-a i/ili projektima finansiranim od strane EU.  1. Učešće JLS u drugim programima uključujući ROMACTED6 ili programima Prekogranične saradnje (npr. Interreg).

Primena ovog kriterijuma poboljšaće efekte i rezultate u zajednicama, i maksimizirati projektom predviđene rezultate.3.NAČIN PRIJAVE I POSTUPAK EVALUACIJE
  1. Način prijave


Od JLS se očekuje da dostave Prijavni obrazac (Prilog 1) i Pismo o namerama (Prilog 3), kao i odgovarajuću dokumentaciju, kako je pojašnjeno u delu 6: Lista prateće dokumentacije ovih Smernica. Svi dokumenti moraju biti popunjeni na srpskom jeziku, potpisani i overeni u skladu sa zahtevima svakog od navedenih obrazaca. Prilikom bodovanja vodiće se računa o usklađenosti odgovora navedenih u Prijavnom obrascu sa dostavljenom pratećom dokumentacijom. Podnosioci prijava treba da se pridržavaju formata Prijavnog obrasca i u skladu s tim dostave tražene informacije.
Dakle, prijavni dokumenti JLS se sastoje od:

 • Ispunjenog Prijavnog obrasca (Prilog 1 ovih Smernica), sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom uz prijavu, u skladu sa preporukama u delu 6 ovih Smernica;

 • Pismo o namerama koje uključuje sve neophodne elemente, kao što je navedeno u Prilogu 3 ovih Smernica.  1. Postupak evaluacije


Postupak evaluacije JLS prijava za učešće u Javnom pozivu će sprovesti UNDP Srbija u dve faze:


 1. Faza bodovanja JLS aplikacija

Evaluaciju i bodovanje primljenih prijava će sprovesti komisija sačinjena od članova ReLOaD projekta. U prvoj ovoj fazi će biti izvršena evaluacija dostavljenih prijava na osnovu koje će biti rangirane. U drugoj fazi će se organizovati verifikacione posete ReLOaD tima najbolje rangiranim JLS, kako bi se donela konačna odluka. Komisija će potom uraditi finalno bodovanje prijava i svoje preporuke proslediti Partnerskom odboru na odobrenje.


 1. Faza potvrde konačne rang liste

Tokom druge faze evaluacije, Partnerski odbor će utvrditi konačnu rang listu JLS i doneti konačnu odluku. Partnerski odbor čine predstavnici Delegacije EU u Srbiji, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstva finansija, Stalne konferencije gradova i opština i UNDP-a. Članovi u svojstvu posmatrača su i predstavnici projekta Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) i jedan predstavnik civilnog društva.

 1. ADRESA ZA PRIJAVU I UPITI


Pozivaju se sve zainteresovane JLS u Republici Srbiji koje zadovoljavaju kriterijume da učestvuju u otvorenom i konkurentskom procesu odabira 5 partnerskih JLS za učešće u ReLOaD-u. JLS koje se prijavljuju na poziv dužne su da dostave traženu dokumentaciju za prijavu kako je naglašeno u Smernicama. 

Svoje prijave JLS treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično na sledeću adresu:UNDP Srbija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Zorana Đinđića 64

11070 Beograd
Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i Smernicama moraju da budu primljene od strane UNDP-a do 17.09 u 17 sati. Prijave koje stižu poštom, treba da imaju poštanski pečat koji potvrđuje da je prijava poslata u okviru navedenog roka.
Takođe, prijave podnesene na druge načine (npr. putem faksa ili imejla) neće biti uzete u razmatranje.
Elektronska verzija Smernica i prijavnih dokumenta su dostupni na sledećim internet adresama:

www.rs.undp.org i www.skgo.orgOtvoreni dani, tokom kojih će jedinice lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja vezana za poziv, će biti organizovani u Beogradu, Čačku (Preljina) i Nišu, a tačne informacije o ovome će biti naknadno objavljene na http://www.rs.undp.org i na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština, http://www.skgo.org.
Za dodatne informacije i objašnjenja, pitanja je potrebno poslati na adresu grants.rs@undp.org, sa naznakom ReLOaD projekat u naslovu. Odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od 3 radna dana nakon prijema upita.

 1. OBAVEŠTENJE O ODLUCI I ODABIRU PARTNERSKIH JLS I PLANIRANI VREMENSKI OKVIR


Konačna lista odabranih partnerskih JLS će biti zvanično objavljena na internet stanici UNDP-a, http://www.rs.undp.org kao i na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština, http://www.skgo.org, tokom septembra meseca, dok se zvanični početak saradnje planira za oktobar tekuće godine.
 1. LISTA PRATEĆE DOKUMENTACIJE


Molimo vas da prateću dokumentaciju uz Prijavni obrazac adekvatno označite kako bi se tačnije i lakše izvršilo bodovanje. Prilog je potrebno označiti brojem sekcije i pitanja iz prijavnog obrasca, na koji se prilog odnosi. Ukoliko neki priloženi dokument predstavlja potvrdu za više pitanja nije ga potrebno prilagati više puta, ali je neophodno na samom dokumentu navesti reference za sva pitanja na koja se odnosi.
  1. Prateća dokumentacija za obavezne kriterijume

 • Potpisano i overeno Pismo o namerama (prilog 3) sa jasno naznačenim iznosima za sufinansiranje, prihvatanjem obaveze objavljivanja javnih poziva u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i preporukama LOD metodologije i ostalim podacima;
 • Elektronske verzije lokalnih planova/strategija razvoja ili drugih relevantnih programa (Plan razvoja socijalne zaštite, Akcioni plan za decu, itd.) uz dokumentovanje da su usvojeni planovi i/ili strategije razvijeni uz transparentno učešće građana u planiranju lokalnog razvoja i definisanju prioriteta i stvarnih potreba stanovništva (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 2. pitanje 2.1 i 2.2).  1. Prateća dokumentacija za kriterijume za bodovanje:


 • Kopija JLS budžeta (izvršnih) za period 2013.-2016. godina u kojim su jasno naznačeni iznosi navedeni u kolonama A,B,C (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac, deo 3, pitanje 1.1 tabela 1- Finansiranje OCD- i deo 3, pitanje 1.2. tabela 2 - detaljan prikaz informacija o sredstvima dodeljenim javnim pozivima (može i u elektronskom obliku);

 • Kopije tekstova javnih poziva za OCD objavljenih u periodu 2013. – 2016. i ostale dokumentacije koja se koristila (može i u elektronskom obliku) (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac, deo 3, pitanje 2);

 • Zapisnik komisija za evaluaciju projekata za sprovedene javne pozive (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 2.2);

 • Odluka, pravilnik ili drugi pravni akti koji uređuju oblast dodele sredstava za OCD (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 2);

 • Zapisnik/dokumenti koji ukazuju na način formulisanja tema/oblasti za javni poziv za OCD (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 2.1);

 • Kopija dokumenta o uspostavljanju komisije za evaluaciju projekata (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 2.2 , 2.3 i 2.4);

 • Kopija odluke o imenovanju i načinu izbora predstavnika civilnog društva u komisiju za evaluaciju projekata (ukoliko komisija ima OCD člana potrebno je priložiti dokumentaciju koja se odnosi na njegov izbor) (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 2.5)

 • Evidencija OCD u JLS 7 – (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 3.1 i 3.2);

 • Kopija sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 3.3.);

 • Kopija ugovora/odluke o sufinasiranju OCD projekta u zajednici ili dokumenta koji definiše dugoročno partnerstvo JLS sa nekom OCD i/ili sa više OCD koji rade na rešavanju problema u zajednici (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 3.3.2.);

 • Kopija ugovora o finansiranju projekata koji JLS zaključuje sa OCD (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 3.4);

 • Kopija odluke o uspostavljanju monitoring tima za nadzor nad projektima OCD (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 4.1);

 • Kopija formulara koji se koriste prilikom monitoringa (monitoring izveštaji) potrebno je priložiti kopiju popunjenog formulara ukoliko ste naveli da se monitoring primenjuje u praksi (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 4.2.1);

 • Kopija obrasca za izveštavanje o sprovođenju projekta (kriterijumi za bodovanje, Prijavni obrazac deo 3. pitanje 4.4).


NAPOMENA:

Osim dokumentacije koja je navedena u Sekciji 6, možete da priložite i druga dokumenta za koje smatrate da mogu da upotpune vašu prijavu.

Prilog 1. Prijavni obrazac

Prilog 2. Matrica za bodovanje

Prilog 3. Pismo o namerama


** Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

1 Jedinice lokalne samouprave su opštine i gradovi. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta

2 Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD) je finansiran putem Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA), u periodu 2009. - 2016. godine sa ciljem jačanja transparentnosti finansiranja OCD iz budžeta JLS, kako bi se naglasila važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i stvaranje dugoročnih partnerstava između lokalnih vlasti i OCD. Projekat je stvarao uslove za konkurentni projektni pristup finansiranju i raspodeli sredstava za OCD, kao i omogućio OCD da se profesionalizuju i postanu bolji pružaoci usluga u lokalnim zajednicama. LOD projekat je sprovodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

3 LOD metodologija predstavlja set dokumenata i alata za finansiranje OCD iz budžetskih sredstava JLS. Ovaj pristup se zasniva na upravljanju projektnim ciklusom a dokumenti kao što su projektni predlog, logička matrica, predlog budžeta, plan aktivnosti i sl., čine integralni deo ove metodologije. Kompletan tekst LOD metodologije je dostupan na: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/poverty/lod-methodology-for-allocation-of-funds-to-civil-society-organiz.html

4 Navedeni iznos je samo procena i zavisiće od konačnog broja odabranih partnerskih JLS, te vrednosti odobrenih projektnih predloga OCD.

5 Obaveza se odnosi na usvajanje LOD metodologije ili prilagođenog Modela za transparentno finansiranje organizacija Civilnog društva u skladu sa preporukama odnosno principima LOD metodologije ali i usklađenu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

6 ROMACTED je novi program osmišljen kao nastavak ROMACT i ROMED metodologije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Programom se vrši trening medijatora za procese medijacije između romskih zajednica i lokalnih vlasti. ROMACT je nastojao unaprediti reaktivnost i odgovornost lokalnih vlasti, posebno izabranih zvaničnika i viših državnih službenika prema marginalizovanim romskim zajednicama. Fokusira se na generisanje dugoročne političke posvećenosti u svrhu podupiranja održivih planova i mera za inkluziju Roma. ROMACT program je zajednički program Evropske komisije i Saveta Evrope. ROMED je vodio inicijativu nastojeći osposobiti medijatore u pružanju kvalitetne medijacije između romskih zajednica i lokalnih vlasti. ROMED 2 „Demokratska uprava i učešće Roma u zajednici“ izrastao je iz ROMED-a 1. Ulagao je u lokalne procese koji su za cilj imali poboljšanje učešća Roma u donošenju odluka na lokalnom nivou. Stimulisao je samoorganizovanje romskih zajednica u Akcione grupe (CAG-ovi).


7 Pod pojmom evidencija aktivnih OCD smatra se svaka zvanična evidencija (u Wordu ili Excelu ili drugom obliku) OCD sa kontakt podacima i eventualno osnovnim poljem delovanja


Yüklə 84,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə