Hip206 Reklam KampanyalarıYüklə 32,77 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü32,77 Kb.
#87220

HIP206

Reklam Kampanyaları

Bir reklam kampanyası yaratma ve uygulama süreci detaylı bir biçimde incelenecek ve öğrencilere başarılı/iyi bir reklam kampanyasının nasıl olduğunu anlama ve analiz etme becerisi verilmeye çalışılacaktır.

HIP214

Marka Yönetimi

Markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır.

HIP202

Görs.İlet.ve Web Tasarım

Bu çerçevede teknik olarak gelişmiş, iyi iletişim kurulan estetik web sayfası yapma.

HIP211

Sözlü ve Yazılı Anlatım

Sözlü ve yazılı anlatımı oluşturan öğeler...

HIP207

Halkla İlişkiler Kampanyası

Öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir.

HIP115

İletişim

İletişim nedir?-İnsan iletişiminin özellikleri- Toplumsal/Kültürel Sistemler ve İletişimin İşlevleri-Sözlü ve Yazılı anlatım-Sözsüz iletişim-Örgüt İletişimi-Gruplar ve Grup İletişimi-Kişilerarası İletişim-Kültür ve İletişim-Kitle İletişimi

HIP223

Sosyal Medya

Sosyal medya uygulamalarının pazarlama karması ile etkileşimli ilişkisi üzerinde durulacak, sosyal medya yönetimi unsurları ve etkin sosyal medya yönetiminin nasıl olması gerektiği incelenecektir.

YDB103

İngilizce I

Greeting, Meeting with people To be (am/is/are), Subj. Pron., The Alphabet, Spelling, Countries / Nationalities, Prep. (from) Classroom Objects, (a/an) Who/What/Where/How? Imperatives Poss. Adj. , Poss ‘s,Family, Numbers, Jobs How old? Have got / has got Whose? Prepositions of place (in/on/at) Possessions a/an/the Telling the time Places (near) Description of a room Colours Some/any/no There is/are Countable/Uncountable Nouns Homes/Rooms Lessons / Objects Singular/Plural Nouns Days/Months Can/Can’t Prep. of Time (in/on/at) Adj. /Adv. Ability Food/Drink Shopping Cafe situations Prices

HIP109

Temel Hukuk

Hukuk kavramı, hukuk kaynakları, hukuk dalları, Türk yargı sistemi, Yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler, kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, miras kavramı, mülkiyet, borç kavramı

HIP218

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi, gerekçesi, kapsamı, organizasyon yapısı, amaçları ve işlevleri ve çalışma ilkeleri; insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi.

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması

OMP234

Edebi Metinler

Çeşitli edebî türlere ait metinleri oluşturan öğeler.

HIP237

Okuma Atölyesi

Bu dersin içeriği, edebi metinlerin okunması ve incelenmesidir.

HIP209

Proje I

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

HIP107

İktisada Giriş

Temel Kavramlar Talep / Arz ve Piyasa Dengesi Esneklik (Talep Esnekliği, Arz Esnekliği, Fiyat kontrolleri) Tüketici Davranışı Teorisi (Bütçe Doğrusu, Kayıtsızlık Eğrileri, Tüketici Dengesi) Üretim Teorisi: Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem/Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu) Üretim Maliyetleri (Kısa Dönem Üretim Maliyetleri) Mal Piyasası (Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası, Oligopol Piyasası) Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı

HIP108

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama anlayışı, hedef pazar stratejileri ve seçimi, tüketici davranışları, pazarlamanın çevresi, pazarlama karması elemanları

TDB106

Türk Dili II

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

HIP220

Kamuoyu ve Yönetişim

Bu dersin içeriğinde; kamusal alan, özel alan konuları, kamuoyu kavramı, kamusal toplumsal yapısının dönüşümü, kitle iletişim araçlarının kamuoyu yaratmadaki etkisi…kitle iletişim araçları hakkında geliştirilen modeller, Kamuoyunun oluşması, siyasal sistemler ve kamuoyu, demokrasi, kamuoyu ve Siyasal İletişim, yönetişim gibi kavramlar bulunmaktadır.

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

HIP118

Genel İşletme

Temel işletme kavramları ,İşletmelerin Amaçları,işletmenin çevresi ve sınıflandırılması,kuruluş çalışmaları,işletme fonksiyonları

HIP228

Medya ve Medya Planlama

Günümüzde kullanılan medyalar ve medya planlamada kullanılan yöntem ve terimler

TDB105

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

HIP205

Fotoğrafçılık

Fotoğraf makinası mekanizmasının nasıl çalıştığının anlaşılması. Fotoğraf makinası çeşitleri, bölümleri ve aparatlarının öğrenilmesi. Fotoğraf çekiminde kullanılan ışık teknikleri ve fotoğraf üzerindeki etkisinin öğrenilmesi. Fotoğrafta kullanılan kompozisyon çeşitlerinin tanıtılması. Fotoğrafta çekiminde kullanılan çekim tekniklerinin anlatılması.

ENF101

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.

HIP113

Halkla İlişkiler I

Halkla İlişkiler I dersi tarihsel süreçte ulaşılabilen kaynakları ve örneklerin üzerinde durulduğu, halkla ilişkilerin ilk kez bir disiplin olarak uygulanmaya başlandığı ülkeler ve Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamaları arasında ilişki kurma çabasıdır. Bu içerik üzerine inşa edilmeye çalışılan kuramsal boyut ilerideki görülecek kuramsal ve pratik halkla ilişkiler bilgileri için olması gereken zorunlu bir içeriktir.

HIP110

Halkla İlişkiler II

Halkla İlişkilerde kullanılan yöntem ve araçların tümü görsel materyal kullanılarak kuram ile uygulama arasındaki kopukluk giderilmeye çalışılır. Diğer taraftan halkla ilişkilerde önemli olan kriz yönetimi yer alır. Ayrıca son yıllarda giderek daha önemli hale gelen destek etkinlikler ya da sponsorluk uygulamaları ve siyasal arenadaki lobicilik ve yöntemleri de yer alır

HIP114

Reklamcılık

Reklamcılığın tanımı, tüketim toplumu, reklamın amaç ve türlerinin tanıtımı, etkililiği ve reklam yayın sistemlerini incelemek.

HIP203

Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırma türleri, alan araştırması, örneklem teknikleri, ölçme ve ölçekler, veri elde etme teknikleri

HIP213

Girişimcilik ve Kobi

Girişimcilik süreci, özellikleri, becerileri, uluslararası ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere ilişin kuruluş, fizibilite çalışmaları ile sorun ve çözüm önerileri. KOSGEB tarafından geliştirilen “Girişimcilik Uygulama Çalışmaları”nın gerçekleştirilmesi

HIP210

Proje II

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

HIP112

Kitle İletişim Kuramları

Kitle Nedir? Kitle kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi, Kitle iletişim teorileri ile ilgili araştırmalar, Sanayi devrimi sonrası dünya tarihi ve iletişim sosyolojisi açısından değerlendirilmesi, Kitle iletişim modellerinin sınıflandırılması, Temel iletişim modellerine giriş,

YDB104

İngilizce II

Favourite sports and sports facilities Present Simple (+) Time Expressions Frequency Adverbs/ Routines / Action Verbs Present Simple (-), (?) When/Why/What time? How often? Hobbies films survey to direction like + -ing, want + to, go to Ordinal Numbers Free Time Activities Favourites “to” (Direction) “What is the weather like?” Seasons Present Con. (+), (-), (?) Time Expressions Prep of Movement (into/out of /up/ down/ through) Clothes Transport (by/on) much/many/ a lot of/ a few How much/How many Prep of Place (next to/near/under/behind/in front of) Animals / Parts of animals must/mustn’t Rules Past Simple was/were (+), (-), (?) Birthdays There was/were Time Expressions Prep (on/in)Meals,Tv programmes

HIP204

Halkla İlişkiler Ölçme Değerlendirme

Ölçümleme modelleri, halkla ilişkiler aktivitelerinin ölçümlenmesi ile ilgili fikir ve eleştirilerle, ölçümleme araştırma metotları ve ölçümleme uygulamalarını içermektedir.

HIP217

Tüketici Davranışları

Özellikle sosyal psikoloji ve kognitif bilim perspektifinden irrasyonel ve rasyonel davranışlarını açıklamaktır


Yüklə 32,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə