Hushållsavfall-upphandling avstämningYüklə 39,85 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü39,85 Kb.
#39861Tjänsteskrivelse

2005-11-16Dnr TN 2005/64

()
Tekniska nämnden

Hushållsavfall – upphandling, avstämning
Förslag till beslut


Tekniska nämnden uppdrar åt Infrastruktur att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av insamling av hushållsavfall enligt Infrastrukturs ”Tjänsteskrivelse, 2005-09-29, Dnr 2005/64, Hushållsavfall – upphandling.”

Sammanfattning


Tekniska nämnden beslutade den 18 oktober 2005 att uppdra åt Infrastruktur att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av insamling av hushållsavfall enligt Infrastrukturs förslag med följande tilläggsuppdrag till Infrastruktur:


 1. hämtning av trädgårdsavfall/grovsopor två gånger per år

 2. separat upphandling av driften av återvinningscentralerna

 3. tömningsregistrering kontra vägning av hushållsavfallet.Ärendet

1. Hämtning av trädgårdsavfall/grovsopor två gånger per år


Den 1 januari 2005 upphörde grindhämtning av grov- och trädgårdsavfall på grund av arbetsmiljöskäl (tunga marklyft). Alternativa hämtsystem för grov- och trädgårdsavfall är begränsade.


Hämtsystem

Kommentar


Budad hämtning

Denna möjlighet finns idag och innebär att kunden ringer och beställer hämtning och betalar ett pris / kbm avfall.

Kärl för trädgårdsavfall

Denna möjlighet finns idag och innebär att kunden abonnerar på ett 370 liters kärl som töms 16 ggr (varannan vecka) under april - nov. Den här tjänsten kan utvecklas, t ex fler hämtningar, längre säsong, större kärl, hämtning efter budning. En stor fördel med insamling i kärl är att arbetsmiljö blir acceptabel.

Hämtning av trädgårdsavfall i säckar alt i buntar

Avfallet bör hämtas i en komprimerande bil (för att minska antalet transporter). För att undvika marklyft behövs en anordning för maskinella lyft, detta finns inte idag på komprimerande sopbilar. Om efterfrågan blir stor kan detta ev komma att utvecklas, det blir troligtvis kostnadskrävande.

Container för trädgårdsavfall eller grovavfall

System där avfall läggs i containrar är ett mycket osäkert system eftersom man riskerar att få allt möjligt avfall i behållaren, från hushållssopor, kvistar, stolar till farligt avfall. Behandling av osorterat avfall är mycket otillfredsställande (först en grovsortering och sedan deponi av det mesta) och dyr.

I handlingsplanen i Avfallsplan 2005-2010 finns åtgärder för att underlätta hantering och förbättra omhändertagande av trädgårdsavfall. Detta föreslås ske bland annat genom att lokalisera insamlingsplats för trädgårdsavfall.


Infrastruktur bedömer att genom att styra trädgårdsavfallet till en separat anläggning samt att införa inpasseringskontroll på ÅVC kommer det Nackaborna att kunna lämna ifrån sig både trädgårdsavfall och grovavfall på ett tillfredsställande sätt utan att få det hämtat vid fastighet.

2. Separat upphandling av driften av återvinningscentralerna


Tekniska nämnden har under hösten 2005 tillsatt ytterligare medel för driften av ÅVC som möjligtgjort dubbel bemanning på centralerna även på vardagar. Detta har gjort att det varit enklare att anställa bra och ansvarstagande personal. Driften fungerar nu bättre än tidigare. I kommande upphandling kommer kommunen att styra över var behandling av insamlat avfall sker. Infrastruktur bedömer att det inte är kostnadseffektivt att administrera en separat upphandling och entreprenad för driften av återvinningscentralerna.

3. Tömningsregistrering kontra vägning av hushållsavfallet


En vanlig vecka i Nacka ställer 60 % av kunderna med tömningsregistrering ut sina kärl för tömning. I kommuner med vikttaxa är utställningsgraden betydligt högre vilket gör att tiden som sopbilen rör sig i området blir längre än vid tömningsregistrering. Detta medför ökad bränsleförbrukning och fler mantimmar. Tömningsregistreringen fungerar bra i Nacka och kunderna har möjlighet att påverka sin taxa genom att t ex kompostera och sortera ut förpackningar. Infrastruktur bedömer tömningsregistrering är det system som bör gälla i kommande entreprenad.
Infrastruktur

Elinor Nordquist


Bilaga: Tjänsteskrivelse, 2005-09-29, Dnr 2005/64, Hushållsavfall – upphandling

BilagaTjänsteskrivelse

2005-09-29Dnr TN 2005/64

Hushållsavfall – upphandling
Förslag till beslut


Tekniska nämnden beslutar att uppdra till Infrastruktur att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av insamling av hushållsavfall enligt Infrastrukturs förslag och tid­plan.

Sammanfattning


Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2007-03-31. Fram­tagande av förfrågningsunderlag för entreprenaden bör påbörjas omgående för att till­trädande entreprenör ska ha tillräcklig (9 mån) omställningstid. Förfrågningsunderlaget föreslås innehålla möjlighet till separat hämtning av utsorterat biologiskt avfall, mätning (vikt) av mängden grovavfall samt högre ställda miljökrav än i nuvarande entreprenad.

Ärendet


Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2007-03-31. Det finns i dagsläget cirka 7 intresserade aktörer på marknaden; (Hellsten, IL, Liselott Lööf, Melskär, Ragn-Sells, Resta samt SITA). Troligtvis kommer flertalet av dessa vara in­tresserade att lämna anbud i Nacka.

Tidplan


En upphandling bör ske enligt nedanstående tidplan:

Tid

Aktivitet

Vem
20051.

okt-feb

Framtagande av förfrågnings­underlag.

Konsult i samråd med Infra­struktur

2.

18 oktober

Ärendet i TN för beslut om tid­plan och inriktning på entrepre­naden

Infrastruktur och TN

3.

7 dec

Ärendet i TN för avstämning20064.

10 feb

Förfrågningsunderlaget klart

Infrastruktur

5.

16 feb

Ärendet i TN för redogörelse om innehållet i förfrågningsunder­laget och för beslut att genom­föra upphandling

TN och Infrastruktur

6.

feb

Handlingar ut, 0620220

Infrastruktur

7.

april

Anbud in, 060418

Öppning av anbud 060420.Infrastruktur

8.

april – juni

Utvärdering av anbud

Infrastruktur och konsult

9.

juni

Utvärdering klar
10.

8 juni

Ärende i TN för beslut om anta­gande av ny entreprenör

TN och Infrastruktur

11.

1 april 2007

Tillträde för ny entreprenör


Innehåll


Innehållet i förfrågningsunderlaget föreslås innehålla följande förändringar jämfört med nuvarande entreprenad.


 1. För att Nacka kommun ska medverka till att nå det nationella målet att 35 % av det biologiska avfallet ska behandlas biologiskt år 2010 föreslås att det under entreprenaden ska finnas möjligheter att påbörja och genomföra en separat in­samling av det biologiska avfallet från restauranger, storkök och andra livsme­delslokaler.
 1. Mängden grovavfall från flerbostadshus ska gå att mäta i vikt för att göra fakture­ringen korrekt. Idag sker en okulär bedömning av hämtningspersonalen, kunden betalar i kr/m3 och kommunen betalar behandlingen i kr/ton, detta sam­mantagen utgör stor risk för subjektiv bedömning.
 1. Miljökrav ställs utifrån
  atl 1. ett dokument som är framtaget av Stockholm stad, Göte­borgs stad, Malmö stad, Vägverket samt Banverket. Kraven anpassas till renhållningsentreprenaden i Nacka kommun.
  alt 2. annat relevant dokument t ex ”QIII Kvalitet i upphandling av vägtransporter”.

  Infrastruktur utreder olika möjligheter och återkommer till TN i december med förlag.Kraven på förfrågningsunderlag har ökat jämfört med tidigare underlag, vad beträffar tydlighet, detaljer, utvärdering mm. Förfrågningsunderlaget kommer därför kräva en betydande arbetsinsats.

Elinor Nordquist
Infrastruktur

Postadress

Besöksadress

Telefon
E-post

Nacka kommun

Granitvägen 15

Växel

08 718 80 00

elinor.nordquist@nacka.se

131 81 Nacka
Direkt

08 718 92 71

www.nacka.seMobil

070 431 92 71

OrganisationsnummerFax

08 718 92 87

212000-0167

Yüklə 39,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə