I-mecliSİn açilişIYüklə 22,03 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü22,03 Kb.
#72702

02.07.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.30’da YAPILACAK MECLİS

GÜNDEMİ

I-MECLİSİN AÇILIŞIII-BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- 21 N III c imar pafta, 7398 ada, 1 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Çok İşlevli B.H.Z (Belediye Hizmet Alanı) ve mülkiyeti yine Maliye Hazinesine ait 7398 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında R.T. (Resmi Tesis) Alanı kullanım kararında kalmakta olup, söz konusu taşınmazlarda Plan Değişikliği yapılarak Resmi Tesis (PTT) Alanı olarak ayrılması istemine dair önerge.
2- Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Müdürlüğü Sistem İşletme ve Bakım Yöneticiliği tarafından Yıldız Mahallesi, 21 N – III d paftasında, park alanı kullanım kararında kalan alanda, çevrenin güç ihtiyacını arttırması nedeniyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışabilmesi için 3mx6m boyutlarında 18m2’lik trafo alanı istemine dair önerge.
3- İnönü Mahallesi 21 N I d pafta, 10004 ada, 7 parsel nolu 113,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, belediyemiz adına kayıtlı 88/2400(4,14)m2’lik hissesinin eşit oranda satılması istemine dair önerge.
4- Kocatepe Mahallesi 22 N III d pafta, 7425 ada, 4 parsel nolu 310,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, belediyemiz adına kayıtlı 76,00m2’lik hissenin hisseleri eşit olduğundan diğer hissedarlara eşit oranda satılması istemine dair önerge.
5- Kızılçullu Mahallesi 22 M III b pafta, 3020 ada, 19 parsel nolu 362,52m2 yüzölçümlü taşınmazın, belediyemiz adına kayıtlı 62/1007(22,32)m2’lik hissenin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması istemine dair önerge.
6- Kocatepe Mahallesi 22 N I d pafta, 38764 ada, 20 parsel nolu 116,84m2 yüzölçümlü taşınmazın, belediyemiz adına kayıtlı 37/11684(0,37)m2’lik hissenin hissedarlara eşit oranda satılması istemine dair önerge.
7- Buca Göl Ltd. Şti.’nin kira bir kısım kira bedellerinin ödeyememesi sebebi ile temerrüde düşmüş ve anılı yerden tahliyesi istenmiştir. Halihazırda bu tahliye işlemi İzmir 25. İcra Müdürlüğü’nün 2012/6800 E sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir. Buca Göl Tesisleri İcra Takip dosyasında kısmen tahliye olmuş vaziyette olup tahliye dosyası infaz olmamıştır. Bu aşamada İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/123 E sayılı dosyasında “Şirket borca batıklıktan çıkabilme hali” gerekçesi ile Buca Göl Ltd. Şti. hakkında “yapılmış ya da yapılacak icra ve iflas takiplerinin, ihtiyati haciz ve tedbir yoluyla durdurulmasına” dair karar vermiştir. Bu nedenle şirketin Buca Belediyesine olan borçlarının ödenmesini teminen tahliye kararından vazgeçilmesinin istemine dair önerge.
8- “Buca İmar İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Limited Şirketimizin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi gereği Limited Şirketin birden çok ortaklı olma zorunluluğu ortadan kalkmış olmakla, Buca Belediye Başkanlığı ile Urla Belediye Başkanlığı ortaklığıyla kurulmuş olan Buca Mar’da 300 payda bir hissenin, Urla Belediyesinin uhdesinde bulunan 1 paya karşılık 12.500,00-TL bedelli hissenin nominal değer üzerinden tüm hak ve vecibeleri ile birlikte şirket ortağı Buca Belediyesi tarafından 1 payın satın alınması, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesi gereği Belediye Meclisinde olduğundan karara bağlanması; Buca İmar İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Limited Şirketimizin, BUCA İMAR İNŞAAT SANAYİ TEKNİK HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ’nin Tür değiştirmesi, Türk Ticaret Kanununun 180. ve 196. Maddesince uygun olup, BUCA İMAR İNŞAAT SANAYİ TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ olarak nevinin değişmesi hususunun karara bağlanması istemine dair önerge.
9- Kızılçullu Mahallesi 21 M II c pafta, 40573 ada, 19 parsel nolu 331,96m2 yüzölçümlü taşınmazın belediyemiz adına kayıtlı 104/8299(4,16)m2’lik hissenin diğer hissedarlara Eşit Oranda satılması istemine dair önerge.
III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- 38858 ada, 2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak; 3194 sayılı İmar Kanunun

17. Maddesi gereğince zorunlu tevhidin şartlarının gerçekleştiği görülmüş olup; Belediyemiz mülkiyetindeki 38858 ada, 3 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın talepte bulunan 38858 ada, 2 nolu parsel sahibine yasanın öngördüğü şartlar ve usul çerçevesinde satışı hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince karar vermek üzere İmar Komisyonunca Buca Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz edilmesine oy birliği ile karar verildiğine dair rapor.


2- İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2012/1002 E. - 2014/374K. Ve 07/03/2014 tarihli ilamı ile Buca Belediyemiz aleyhine verilmiş olan, davacıların Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 3 ve 4 parsellerinin ifrazı ile oluşan parsellerini de kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının davacıların parsellerine yönelik kısmının iptaline karar verilmiş olduğundan, mahkeme kararı doğrultusunda ilgili müdürlüğünce işlem yapılmasının İmar ve Hukuk Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.
3- Ufuk Mahalllesi, Çakmak Caddesinde bulunan ve yenileme çalışmaları devam eden park alanına Buca Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı “Muharrem OKUTUCU” 'nun isminin verilmesine 5393 sadılı yasanın 18/n bendi gereğince Hukuk Komisyonunca oy birliği ile karar verilmesine dair rapor.

4- 42642 ada,2 nolu taşınmazın 01.04.201 tarih ve 2011/60 sayılı Buca Belediye Meclisi kararında geçen tahsis ibaresinin iptali ile anılan taşınmazın Maliye Hazinesine devri ibaresinin eklenerek Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına Hukuk Komisyonunca oy birliği ile karar verilmesine dair rapor.

5- 40435 ada, 2 nolu parsel için,imar affı başvurusu nedeni ile mülkiyetini talep eden Hasibe FİDAN'ın eşi Yusuf FİDAN'a ait bir başka gayrimenkulünün bulunması nedeni ile önerge ile istenen gayrimenkul 2981-3290-3366 sayılı yasanın 13. maddesi 'a' bendine göre 'kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir'dendiğinden 40435 ada2 nolu parselin Konak Milli Emlak Müdürlüğü'ne (Maliye Hazinesine )devrinin yapılmasının Hukuk Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

6- Kırıklar Köyü (Kırıklar Mahallesi) Muhtarı talebi ile Buca Kadastro Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 993 sayılı yazıları gereği istenen; 2/b kullanım Kadastro çalışmalarına başlanacağından ekli listede önerilen ve yasa ve yönetmeliklerce aranan şartlara haiz oldukları anlaşılan ve yine 28.10.1987 tarihli 19618 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren (Kadastro Bilirkişileri hakkındaki yönetmelik) gereği Buca Belediye Meclisinin Kadastro Bilirkişilerini seçebileceği anlaşıldığından, Recep BALSOY, Hilmi AYDIN, Nihat ÜNAL, Abdullah ÖĞÜT, Raşit BECER, Akif KUNAKÇI’nın bilirkişi olarak belirlenmelerine ve yine bilirkişiler içinden 3 asil ve 3 yedek üyenin Belediye Meclisince Alınacak kararla tayininin Hukuk Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

7- Buca Belediyesi Tahsil Yardım Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince Belediyemiz bütçesinden Tahsil Yardım talebinde bulunan Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilecek Tahsil Yardımından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi için Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonunun yetkilendirilmesine Sosyal Hizmetler Ve Engelliler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.
IV-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Buca İlçesi Kaynaklar Olduruk mevkiinde kuzeyinde mezarlık alanı, doğu sınırında İzmir Çevre Yolu, güneyinde Buca Kaynaklar yolu ile sınırlanmış 10 ha’lık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 gün, 05.122 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 26.04.2013 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Sayın Meclisimizce bir karar alınması istemi.

2- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.1998 tarih, 05/29 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 19.02.1999 tarihinde BHZ (Hayvan Barınağı ve Hayvan Mezarlığı) olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelenerek meclisimizce bir karar verilmesi istemi.3- İzmir İli Buca İlçesi tapunun 41429 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parselleri için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği istemi.
4- Buca Belediye Spor Kulubü’nün 02.05.2014 tarih 2441 sayılı yazılarında “Belediyemize ait bulunan Tenis Kortları, yüzme tesisleri ve Şirinyer Halı Saha’nın Belediyemize bağlı Belediyemize bağlı Belediye Spor Kulübüne tahsisini arz ederim.” Denildiğinden konunun meclisimizce değerlendirilmesi istemi.
5- Buca Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nin yeni döneminde yasa gereği Çiftçi Malları Koruma görev alanı, önceye oranla artmış bulunmaktadır. Buca köylerimiz olan Belenbaşı, Kırıklar, Doğancılar ve Karacaağaç köylerinin de Buca Çiftçi Malları Koruma Meclisi sorumluluğuna geçmesinden dolayı hizmet ve sorumluluk bölgesi genişlemiştir. Bu nedenle, Buca Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’nın herhangi bir hizmet aracı bulunmadığından, çiftçilerin mağdur olmamaları için hizmet aracına ihtiyaç olduğu ve mevcut imkanlar ile hizmet aracı alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiş olup; Buca Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’na, Buca Belediyemiz Başkanlığı tarafından hibe olarak hizmet aracı verilmesi istemine dair önerge.
6- Meclis üyesi İlhan DAL tarafından verilen sözlü meclis üyesi önergesiyle; yaklaşmayın yıkılabilir dediğimiz binaların onarım ve restorasyonu istemine dair önerge.
7- 21 N III b imar pafta, 632 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın mevcut İmar Planında farklı kullanımlarda olduğu ve konut+ticaret kullanımlarının birleştirilmesine yönelik yazıları ekinde sunulan İmar Planı Değişikliğinde, plan tadilatı talebinin, yapı yoğunluğu ve yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik içermediği belirtilerek Belediye Meclisinde görüşülerek İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi istemine dair önerge.
8- İlhan DAL tarafından verilen sözlü meclis üyesi önergesiyle; Gezi Parkı Olayları sırasında yaşamını yitiren gençlerimizin anısına bir anıt yapılması istemine dair önerge.
9- Nehir FIRTINA tarafından verilen sözlü meclis üyesi önergesiyle; Menderes Caddesi’yle Mehmet Akif Caddesi’nin kesiştiği yerde kalan Beyazıt Aykut Parkı’ndaki kaya formundaki heykelin çevreyle ilişki kuran farklı formdaki başka bir heykelle değiştirilmesi istemine dair önerge.
10- Meclis üyesi İlhan DAL tarafından verilen sözlü meclis üyesi önergesiyle; Eğitim Fakültesi’nin hemen önünden başlayan Barış Manço Sokağı, Yanıkkahveler, Buca Lisesi çevresi ile Dokuzçeşmeler’e kadar bağlanan aksta bir kültür-sanat sokağı oluşturulması istemine dair önerge.


V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN


GÖRÜŞÜLMESİ.
VI- DİLEK VE TEMENNİLER
VII- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATLERİNİN TESPİTİ
01.08.2014 Cuma

/4


Yüklə 22,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin