İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2


Kadroların kullanımı ile ilgili usul ve esaslarYüklə 0,9 Mb.
səhifə11/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

Kadroların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar


MADDE 77- (1) Mevcut kadrolar en iyi şekilde kullanılacak ve kadro israfına sebep olunmayacaktır.

(2) Başkanlıkça daha önce kadro tahsisi yapılmış olan hiçbir cami, Başkanlık onayı alınmadan kadrosuz bırakılmayacaktır.

(3) İl ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylerde inşası tamamlanmayan ve henüz ibadete açılmayan camilere kadro talep edilmeyecektir.

(4) İl ve ilçe merkezleri ile bucak ve köy camilerinde bulunan imam-hatip ve müezzin- kayyım kadroları; süreklilik arz edecek şekilde incelenip ihtiyaç fazlası olanlar tespit edilerek, ilgili mevzuat dâhilinde gerekçeleri ile birlikte acil kadroya ihtiyaç duyulan diğer camilere tahsisine dair teklifler Başkanlığımıza gönderilecektir.

(5) Kadroların tahsis edildiği yerlerle ilgili değişiklikler Başkanlıkça yapılacağından, kadroların yerleri valiliklerce değiştirilmeyecektir.

Dosyaları valiliklere devredilen personelin kadro işlemleri


MADDE 78- (1) Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara, Başkanlıktan olumlu görüş ve izin alınmadan atama yapılmayacaktır.

(2) Atama yapılacak kadronun derecesi kesin olarak bilinmeden hiçbir işlem yapılmayacak, Başkanlığımızdan bilgi istenerek kadro derecesi öğrenilecektir.

(3) Açıktan veya naklen atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A, 45, 68 ve 161'inci maddelerine (tahsil girişi ile müktesebine) aykırı atama yapılmayacaktır.

(4) Atama ve nakil yapılacak kadronun ne şekilde ve kimden boşaldığı mutlaka belirtilecektir.

(5) Terfiye ihtiyaç duyulan görevlilerin kadro ihtiyaçları müteakip yıl için belirlenerek, aralık ayı sonuna kadar Başkanlığımıza bildirilecektir.

(6) Çalışan personelin özlük haklarına ilişkin her türlü onayın (derece terfi onayı hariç) birer sureti mutlaka Başkanlığımıza gönderilecektir.

(7) Atama onaylarında kadroların tahsis edildiği yerler ve unvanlar kullanılacak, farklı unvanlar ve yerler yazılmayacaktır.

(8) Çalışan personelin kadroları titizlikle takip edilecek, terfi için gerekli şartları haîz olan personel terfi ettirilerek görevliler mağdur edilmeyecektir.

(9) Başkanlıkça personelin kadrolarının değiştirilmesine ve mükteseplerine uygun kadro verilmesine ilişkin onayların birer sureti, kadroları değiştirilen personelin dosyalarına konulacaktır.

(10) İl müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlükleri; emeklilik, istifa, vefat, kurum dışı nakil, disiplin, devamsızlık ve diğer nedenlerden dolayı boşalan kadro sayıları ile açıktan ya da naklen atanan personelin adetlerini unvanları ile birlikte Ek-28 forma doldurarak mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günü itibariyle üçer aylık periyotlar halinde kadro@diyanet.gov.tr adresine göndereceklerdir.

(11) Belirlenen eksiklikler ve yanlışlıklar, süratle Başkanlığa bildirilecektir.

Engelli personel


MADDE 79- (1) İl müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlükleri; sürekli çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olan ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığını resmî sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerden 12/05/1993 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve halen çalışmakta olan (vekiller ve sözleşmeliler hariç) personelin bilgilerini Ek-29 forma, ayrıca, il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde (vekiller ve sözleşmeliler hariç) çalışan personelin tahsil durumlarının da EK-30/1-2 formlara doldurularak haziran ve aralık ayları içerisinde Kadro Şubesi Müdürlüğüne göndereceklerdir.

Cami ve mescitlerin bilgi girişi ve kayıt işlemleri


MADDE 80- (1) Başkanlığımızca ülkemiz genelindeki cami ve mescitlerle ilgili (kadrolu, kadrosuz, ibadete açık veya kapalı olduklarına bakılmaksızın) tüm bilgileri havi bir “Cami Bilgi Ekranı Programı” oluşturulmuştur. Cami ve mescitlere kadro tahsisi, kadro çekimleri, diğer istatistikî bilgiler ve personel planlaması ile birlikte konu ile ilgili yapılan işlemler, bu programa kayıtlı bilgilere göre yapılmaktadır. Bu itibarla, söz konusu programa bilgi girişi doğru ve zamanında yapılacaktır. Bu programa bilgi girişleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a) Cami kodu, cami adı, ili, ilçesi ve bulunan unvanlar kısmının bilgi girişi, değişiklik ve düzeltme işlemleri ile yeni yapılan camilere ait bilgi girişleri, Başkanlığımız Kadro Şubesi Müdürlüğünce yapılacaktır.

b) Diğer bölümlerin bilgi girişleri, il müftülükleri veya kendilerine yetki verilen ilçe müftülüklerince yapılacaktır. Kayıtlı bilgiler kontrol edilerek, varsa düzeltmeleri yapılacak ve eksik olan bölümlerin verileri girilecektir. Doğrudan bilgi yazılacak alanlar olduğu gibi, seçilerek girilecek alanlara açılan pencereden ilgili bilgiler belirlenecektir.

c) Camiler ve mescitlerle ilgili bilgiler; kadro tahsisi, personel planlaması, Başkanlığımızın bütçesinin hazırlanması, ödenek tahsisi ve çeşitli istatistikî verilerde kullanılacağından, girilecek bilgilerin gerçekçi olmasına özen gösterilecek, gelişigüzel ve rasyonel olmayan bilgilere yer verilmeyecek ve sürekli güncel tutularak özellikle camilerin cemaat sayıları, nüfus ve hane sayıları vb. bölümlerin takibi yapılacaktır. Programda isimleri bulunmayan ve bundan sonra yeni yapılacak camilere ait bilgiler de, ibadete açık veya kapalı olduklarına bakılmaksızın Ek-27 formlara doldurularak hemen gönderilecektir.

(2) Bilgi girişi ve takibini doğru ve zamanında yapmayan personel hakkında gerekli idarî işlemler yapılacaktır.

İzin işlemleri


MADDE 81- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 102’nci maddesinde; "Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmektedir. Maddede geçen “hizmet” deyiminden, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Sürenin hesaplanmasında vekil imam-hatiplikte, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylık okul devresinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

(2) 657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 103’üncü maddesinde; "Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Câri yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...." denilmektedir. Bu hükme göre;

a) Memurların (vekil imam-hatipler dâhil); hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz günlük yıllık izinlerini bir defada toptan veya parça parça kullanmaları konusunda birim âmirleri yetkili kılınmıştır. Bu nedenle birim âmirleri, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine dikkat etmek kaydıyla, memurlarının yıllık izinlerini bir program dâhilinde câri yıl içinde kullanmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

b) Eğitim merkezi öğretmenleri ve Kur’ân kursu öğreticileri ile eğitim merkezinde kursiyer olarak bulunan memurlara, eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde yıllık izin verilmeyecektir.

c) Yıllık izinlerin tamamının aynı yıl içinde kullanılması esastır. Ancak yıllık iznin bir kısmının ait olduğu câri yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan yıllık izin süresi, bir sonraki câri yılın izni ile birlikte, toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir. Câri yıl içinde kullanılan izin süreleri, öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

ç) Bir önceki yıldan devreden izin süresinin mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Devredilen ve kullanılamayan izin süresi müteakip yıla devredilemeyecektir.

d) Câri yıla ait alınan yıllık izin süresinin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan bu izin süresi alındığı yıla ait olacağı ve yeni giren câri yıl içinde de kullanabileceği için, yeni giren câri yıl izninden mahsup işlemi yapılmayacaktır.

e) Yıllık izinle mazeret izni birleştirilmeyecektir. Gerektiğinde yıllık izinin uzatılması, kullanılmakta olan iznin bitiminden önce yapılacaktır.

f) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izni, yıllık izne dâhil edilmeyecektir.

g) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan memur, hastalık izninin bitiş tarihinin yıllık iznin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, hastalık izninin bitiş tarihini müteakiben görevine başlayacaktır.

ğ) Yıllık izni içinde hastalık izni alan bir memur, kullanmakta olduğu yıllık izninin bitiş tarihinden önce hastalık izninin sona ermesi halinde, yıllık izninden geri kalan kısmını kullanmaya devam edecek ve yıllık izin süresinin bitiş tarihinde görevine başlayacaktır.

h) Memurlar; yıllık izinde iken hastalıkları nedeniyle istirahat raporlarında belirtilen süreler kadar kullanamadıkları yıllık izin sürelerini, âmirin uygun bulacağı başka bir zamanda kullanabileceklerdir.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə