İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika SuallarYüklə 175,65 Kb.
tarix27.05.2018
ölçüsü175,65 Kb.
#51808

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

İctimai fənlər” kafedrasıFənn: Etika

Suallar

1. Əxlaq və mənəviyyat,onların insan davranışında rolu.

2. Etikanın qarşıya qoyduğu məsələlər.

3. Etikanın kateqoriyaları.

4. Etik analizin əsas problemi

5. Xeyir və Şərin insan həyatında rolu

6. Xeyir və Şərin fəlsəfi kateqoriya kimi mahiyyəti

7. Xeyirxahlıq və gözəlliyin vəhdətinin fəlsəfi mahiyyəti

8. Əxlaqi tərbiyənin mahiyyəti

9. Əxlaqi tərbiyyənin xüsusiyyətləri

10. İnsan təbiətində əxlaqilik və rasionallıq

11. Mənəvi tərbiyə insanın və insanlığın ən ali məqsədidir

12.Əxlaqi şüurun meydana gəlməsinə yanaşmada müxtəliflik: Naturalizmi, psixoloji yanaşma, sosioloji yanaşma, dini yanaşma

13. Əxlaqi şüura freydist və neofreydist yanaşma

14. Əxlaqi şüurun yaranmasının qlobal problemləri

15. Etika fəlsəfi elmdir

16. Dünya və insan haqqında elmlər ilə etikanın əlaqəsi

17. Əxlaq və hüquq

18. Əxlaq və pedoqoqika

19.Əxlaq, əxlaqi ənənələr və din

20. Əxlaq və siyasət

21. Əxlaq və elm, onların əlaqəsi

22. Əxlaqi şüurun spesifik xüsusiyyətləri

23. Əxlaqı şüurun strukturu

24. Həyatın mənasının mahiyyəti

25. Etik-əxlaqi anlayışda həyatın mənası

26. Qədim Hindistanda dini-etik təlim (caynizən, buddizm)

27. Konfusinin etik-siyasi görüşləri

28. Daosizmin etik prinsipləri

29. Zərdüştlükdə etik fikirlər

30. Miflərin və eposların etik mahiyyəti

31. Homerin İliada və Odesseya əsərlərində etik fikirlər.

32. Sokrat Avropa mədəniyyətində ilk əxlaqşünasdır

33. Sokratın elm və əxlaqi təlimi

34. Mütəfəkkir insanın yetişməsində əxlaq təliminin rolu

35. Etikanın tədqiqat obyekti

36. Sokratın yaratdığı məktəb “Meqariklər” “Evkipid” “Kinniklər” Diogen” yunanların irəli sürdükləri mərhəmət, uğur kimi əxlaqi kateqoriyaların genetikliyi və təbiiliyi prinsipi

37. Platonun kainat, dunya, “mütləq varlıq” haqqındakı fikirlərində mövcud varlıq və orada olan zülmə münasibət

38. Aristotel etik təlimin sistemləşdiricisidir

39. Qedonistlərin etikası

40. Stoiklərin etik prinsipləri

41. Skeptiklərin əxlaqi baxışları

42. Neoplatonistlərin əxlaqi təlimləri.

43. Avropa tarixində “Etik və xristian əxlaqı” bir sıçrayışdır

44. Xristian həyat tərzinin son məqsədi şər üzərində qələbədir

45. Allah mütləq xeyrin təcəllisidir

46. Xristianlığın ilkin formasında təzahur edən “Şər “baza məhdudluğu səbəbindən özü-özünu məhv etmişdir

47. Şərə qarşı mübarizədə “iztirabın” rolu

48. Günahların metafizik anlayışı

49. Günahın və şərin insan qəlbinə müdaxiləsinin dialektikası

50. Rus klassikləri N.V.Qoqolun və F.M.Dostoyevskinin əsərlərinda xristian əxlaqının inikası

51. İslamın əxlaq doktrinası

52. İslamda etik cərəyanlar

53. İnsan taleinin “Allah bütün dəyərlərin fövqündədir” düşüncəsi konsepsiyası

54. Allahdan kənarda nə xeyir, nə də şər mövcud deyil

55. İslamda etik fatalizm

56. İnsanın bütün davranış və hərəkətlərinin məsuliyyəti

57. İslamda günah anlayışı

58. Mütəzalilərin və qədərilərin əxlaqi dəyərlər və etka təlimləri

59. Sufizm etikası

60. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin etik görüşləri: (Ə.Bəhmənyar, N.Gəncəvi, M.Fizuli)

61. N.Tusinin əxlaqi görüşləri

62. N.Tusinin “Əxlaqi Nasiri” əsərinin mahiyyəti

63. İbn Xaldunun “Siyasətnamə” əsərində etikos

64. Nizamil Mülkün “Siyasətnamə” əsərində əxlaqi dəyərlər

65. Vərdişlər və ənənələrin etno-dini xarakteri və müsəlman həyatında onların tərbiyəvi mahiyyəti

66. M.C.Ruminin kamillik nəzəriyyəsi

67. İntibah humanizmi və onun etnik mənşəi (Cordano Bruno)

68. Nikola Makiavelli və onun “Məqsəd vasitəni tamamlayır” etik komsepsiyası

69.Tomas Morun “Bərabərlik” ideyası

70. Burjua əxlaqının yaranmasında Reformanın rolu.

71. Protestanlıgın əxlaqi ideyaları

72. Yeni dövrun skeptisizmi(P.Beyl, M.Monten)

73. Əxlaqi dəyərlərin kamilləşməsində əxlaqi idrakın rolu.(Helvetsi)

74. Sosial şəraitin əxlaqi dəyərlərin formalaşmasında rolu.(Hobba,J.Russo)

75. İctimai müqavilənin insan mənəviyyatının və şərəfinin qorunmasında rolu

76. Fransız maarifçilərinin Evdemonizmi və gedonizmi

77. Maarifçilər əxlaq haqqında

78. Klassik Alman filosoflarının etik görüşləri

79. İ.Kantın fransız maarifçilərinə tənqidi münasibəti

80. İ.Kantin imperativlik kateqoriyasının iki formula-təzahürü

81. İ.Kantın “İdarə azadlığı” fikrinin mahiyyəti

82. Kantın “insani borc” kateqoriyası

83. Əxlaqın tarixiliyi Hegel fəlsəfəsində

84. Zərurət və azadlıq, Xeyir və Şər Hegel fəlsəfəsinin əxlaqi formulasıdır.

85. Gerçək olan hər şey ağıla batandır.Kantın görüşləri ilə Hegel görüşlərinin müsahibə xarakteri

86. Freydin etik görüşləri. Şüur altı və qeyri şüuru proseslər və etik münasibətlər

87. E.Fromm və onun insanın dünyada yaşamasının iki şərti

88. F.Nitşe. Fövqəl insan əxlaqı

89. İnsanın öz taleyini seçmə problemi

90. Varlığa sahib olma, tərki dünyaçılıöa qalib gəlmə metodu

91. Tənhalığın qaçılmaz anları

92. Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri: (A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərdabi)

93. Molla Nəsrəddinçilərin əxlaqi-dini göruşləri: (C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir,O.F.Nemanzadə)

94. Vicdan şəxsiyyətin əxlaqının təzahürlərinin daxili nəzarət və imperativ nəzarətçisidir

95. Humanizm insana inam, şəxsiyyət azadlığı, xöşbəxtlik hüququ

96. Kütləvi davranış hallarında dəyərlərin və əxlaq normaların rolu

97. Əxlaqi mənəvi dəyərlər və qeyri şüuru davranışlar

98. Mərhəmətin və xeyirxahlığın prinsipləri

99. Həyatın qiyməti ən yüksək əxlaq prinsipidir

100. İnsan həyatı və ölüm əxlaq normaları fonunda

“Zərərli tullantıların idarə olunması” fənnindən imtahan sualları


1. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

2. Müxtəlif ölkələrdə bərk məişət tullantıları

3. Tullantıların ətraf mühitə təsiri

4. Tullantıların xarakteristikası

5. Tullantıların tərkibinin təqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

6. Tullantıların təhlükəsizliyi

7. Təhlükəlilik simvolları

8. Tullantıların idarə olunması sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi

9. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması konsepsiyaları

10. Bərk tullantıların idarə olunması strategiyası

11. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

12. Tullantıların toplanması, daşınması vəbelə proseslərə cəlb olunan qurğular

13. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi

14. Tullantıların yerləşdirilməsi

15. Tullantıların beynəlxalq kodları

16. Tullantıların emal üçün çeşidlənməsi

17. Tullantıların emalı

18. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

19. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

20. Radioaktiv tullantıların utilizasiyası

21. Tullantıların bioloji emalı

22. Tullantılardan enerjinin alınması

23. Tullantıların yandırılması

24. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodları

25. Xlorla suyun zəərərsizləşdirilməsi

26. Ultra-bənövşəyi şüalarla zərərsizləşdirmə

27. Ozon ilə zərərsizləşdirmə

28. Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə

29. Ultrasəs dalğaları ilə zərərsizləşdirmə

30. Elektroliz qurğuları

31. Reagentsiz zərərsizləşdirmə üsulları

32. Suyun yumşaldılması

33. Reaqentlə zərərsizləşdirmə

34. İonəvəzetmə(kationlama) ilə yumşaltma

35. Suyun şirinləşdiriliməsi və duzsuzlaşdırılması

36. Termiki üsulla duzsuzlaşdırma

37. Elektrokimyəvi üsulla şirinləşdirmə

38. Ekstransiya üsulu ilə ayırma

39. İonəvəzetmə üsulu ilə ayırma

40. Əks-osmos üsulu ilə şirinləşdirmə

41. Sudan dəmir ionlarının kənar edliməsi

42. Sudan manqanın kənar edilməsi

43. Sudan flüorun kənar edilməsi

44. Reagentlə flüorsuzlaşdırma

45. Süzmə üsulu ilə flüorsuzlaşdırma

46. Suyun flüorla zənginləşdirilməsi

47. Həll olmuş qazların sudan kənar edilməsi

48. Sudan radioaktiv maddələrin kənar edilməsi

49. Suyun sabitləşdirilməsi

50. İstehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

51.Tullantıların müasir vəziyyəti

52.Tullantıların çeşidlənməsi

53.Tullantıların tərkibinin təsnifatı

54.Suyun xoşagəlməz iyinin yox edilməsi

55. Suyun xoşagəlməz dadının yox edilməsi

56.Reagent üsulu ilə yumuşaldılma

57.Suyun şirinləşdirmə üsulları

58.Suyun duzsuzlaşdırılma üsulları

59.Suyun xlorudma qabiliyyəti

60.Xlorlu əhəng məhlulu saxlanılan çənin həcmi

61.Ozon ilə zərərsizləşdirmə

62.Reagentlə yumuşaldılma

63.Sudan manqanın kənar edilməsi

64.Kimyəvi üsulla həll olmuş qazların sudan kənar edilməsi

65.Deqarater qurğuları

66.Sudan radioaktiv maddələrin kənar edilməsi

67.Çökdürmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

68.Koaqulyasiya üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

69.Süzmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

70.İonəvəzetmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

71.Termiki üsulla duzların sudan kənar edilməsi

72.Ultrasəs dalğaları ilə zərərsizləşdirmə

73.Tullantıların yerləşdirilməsi

74.Tullantıların emalı

75.Radioaktiv tullantıların utilirasiyası

76.Tullantıların yandırılması

77.Tullantıların bioloji emalı

78.Tullantıların toplanması

79.Tullantıların daşınması

80.Tullantıların təhlükəsizliyi

81.Zərərsizləşdirilmə üsulları

82.Suyun xlorudma qabiliyyəti

83.Tullantı problemi

84.Tullantı probleminin müasir vəziyyəti

85.Tullantıların ətraf mühitə təsiri

86.Tullantıların xarakteristikası

87.Bərk tullantıların yandırılması

88.Suyun tərkibinin sabitləşdirilməsi

89.Elektroliz qurğuları

90.Suyun yumuşaldılması

91.İstehsalat tullantılarının təkrar istifadə edilməsi

92.Sudan manqanın kənar edilməsi

93.Əks-osmos üsulu ilə şirinləşdirilmə

94.Suyu radioaktiv maddələrdən təmizləyən süzgəclər

95.Tullantıların zərərsizləşdirilməsi

96.Sudan flüorun kənar edilməsi

97.Sənaye tullantılarının utilirasiyası

98.Tullantı prosesində cəlb edilən qurğular

99. Tullantıların təsnifatı

100.Tullantılardan enerjinin alınması


Ədəbiyyatlar

 1. A.Əzizov : Tullantiların inteqrasiyalı idarə olunması – Bakı-2013

 2. A.Kəngərli: Təbiət sularının təmizlənməsi və emalı – Bakı-1997

FƏNN: KŞHTQ dinamiki təsirlərə hesablanması fənnindən suallar .

 1. şərtindən hansı hesablamalarda istifadə olunur

 2. Qurğuların aşmaya hesablanması zamanı -quvvəsinin təyini

 3. Müstəvi sürüşmədə qurğunun yerdəyişməyə dayanıqlığının təyini

 4. KŞHTQ qoyulan əsas tələbatlar.

 5. Açıq su akvatoriyalarında dalğa elementləri

 6. KŞHTQ layihələndirilməsinə qoyulan tələbat.

 7. Çəpərlənmiş su akvatoriyalarında dalğa elementləri

 8. Qurğunun matris üsulu ilə hesablanması

 9. Stoks dalğalarından yaranan yüklər

 1. Dərin dərinliklərdə dalğa elementləri

11Platforma konstruksiyasına dalğa yükünün təyini

12Ümumiləşdirilmiş itki əmsalı ki-nin təyini

13Dalğanın difraksiya sərhəddi ilə dalğa kölgəsi sərhəddinin təyini sxemi

14. Qurğuya təsir edən daimi yüklər 1. Ümumi dayanıqlığa hesablamada Gersevanov metodu (sxemi çəkmək)

 2. Qurğuya təsir edən uzunmüddətli müvəqqəti yüklər

 3. Ümumi dayanıqlığa hesablamada ÜHETİ metodu (sxemi çəkmək)

 4. l1 ilə l2 təyini sxemi

 5. Qurğunun aşmaya hesablanması

 6. Həddi hala hesablamanın əsas təlimatları

 7. Qurğuya təsir edən uzunmüddətli müvəqqəti yüklər

 8. Qurğuya təsir edən qısa müddətli müvəqqəti yüklər

 9. I qrup həddi-hala hesablama

 10. II qrup həddi hala hesablama

 11. Ifrat yüklənmə əmsalı

 12. Qruntla təmasda olan qurğunun işləməsi.

 13. Əsasın titrəyişi hesabına yaranan seysmiki qüvvənin təyini

 14. Dalğa yükündən yaranan epyür və onun approksiyasi (sxem)

 15. Yükgötürmə hesabatları

 16. Qrunt massivi ilə birlikdə qurğunun ümumi dayanıqlığının dərinlik üzrə hesablanmasıM 335 a3 qrupunun “Çirkli suların idarə olunması” fənnindən imtahan

Sualları

1.Çirkli suların növləri

2.Yaşayış məntəqələrinin ümumi kanalizasiya sxemi

3.Kollektor nədir,hansı növləri vardır.

4.Nasos stansiyalarının təsnifatı

5.Kanalizasiya sistemləri

6.Ümumi axımlı sistemin təsnifatı

7.Tam ayrılmış sistemin təsnifatı

8.Natamam ayrılmış sistemin təsnifatı

9.Yarım ayrılmış sistemin təsnifatı

10.Şəhər kanalizasiya sistemlərinin təsnifatı

11.Şəhər kanalizasiya sistemlərinin üstün və fərqli cəhətləri

12.Kombinə edilmiş kanalizasiya sistemi

13.Kombinə edilmiş kanalizasiya sistemlərinin tətbiq olunduğu ərazilər

14.Yer üstü axımların təmizlənməsi üçün istifadə olunan qaydalar

15.Kanalizasiya sxemləri haqqında ümümi məlumat

16.Perpendikulyar sxemi təsvir edin

17.Kəsişən sxemi təsvir edin

18.Paralel sxemi təsvir edin

19.Radial sxemi təsvir edin

20.Zonalı sxemi təsvir edin

21.Çirkli suların kanalizasiyaya qəbul edilmə şərtləri

22. Şəhər kanalizasiyasına axıdılan sənaye çirkli sularının tərkibinə qoyulan qadağalar

23.Çirkli suların tərkibi

24.Fiziki vəziyyətinə görə çirkli suların təsnifatı

25.Kimyəvi tərkibinə görə çirkli suların təsnifatı

26.Çirkli suların bakterioloji çirklənməsi

27.Çirkli suların tərkibindəki bakteriyaların yaratdığı potogen dəyişikliklər

28.Aerob və anoerob proseslər

29.Aerob prosesləri xarakterizə edin

30.Anoerob prosesləri xarakterizə edin

31.Oksigenə biokimyəvi tələbat

32.Su anbarının suyunun çirklilik dərəcəsini xarakterizə edən əsas kəmiyyət-OBT

33.Nitrifikasiya və denitrifikasiya prosesləri

34.Nitrifikasiya prosesini xarakterizə edin

35.Denitrifikasiya prosesini xarakterizə edin

36.Çirkli suların təmizlənməsindən itrifikasiya prosesinin əhəmiyyəti

37.Çirkli suların təmizlənməsində denitrifikasiya prosesinin əhəmiyyəti

38.Çirkli suyun reaksiyası

39.Çirkli suyun fəal reaksiyası

40.PH-ın qiymətini təyin etmək üçün istifadə olunan üsullar

41.indiqatorların köməyilə PH-ın qiymətinin təyini

42.PH-ın qiymətindən asılı olaraq suların çirklilik dərəcəsi

43.Çirkli suların nisbi sabitliyi

44.Çirkli suların davamlılığı

45.Çirkli suların istifadəsi

46.Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq çirkli suların istifadə olunduğu sahələr

47.Çirkli su çöküntülərinin istifadəsi

48.Su anbarlarının çirklənməsi

49.Su anbarlarının çirkləndiricilərdən mühafizəsi

50.Su anbarlarının çirklənməsini müəyyən edən əlamətlər

51.Su anbalarının öz-özünə təbii təmizlənməsi

52.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənmə faktorları

53.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin fiziki faktorunun təsnifatı

54.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin kimyəvi faktorunun təsnifatı

55.Su anbarlarının öz-özünə təbii təmizlənməsinin bioloji faktorunun təsnifatı

56.Su anbarında oksigenə tələbat

57.Su anbarında oksigenin həll olması və buna səbəb olan amillər

58.Temperaturun su anbarının öz-özünə təmizlənməsinə təsiri

59.Çökən çöküntülərin su anbarının öz-özünə təmizlənməsinə təsiri

60.Su anbarlarının bakterioloji çirklənməsi və öz-özünə təmizlənməsi

61.Oksidləşmənin mərhələləri haqqında məlumat verin

62.Şəhər çirklisularının təmizlənmə üsulları

63.Çirkli suların mexaniki təmizlənməsi

64.Mexaniki təmizlənmə üçün istifadə olunan qurğular

65.Çirkli suların kimyəvi təmizlənməsi

66.Kimyəvi təmizlənmə üçün istifadə olunan qurğular

67.Çirkli suların bioloji təmizlənməsi

68.Bioloji təmizlənmə üsulunun mahiyyəti

69.Şəraitdən asılı olaraq bioloji təmizlənmənin həyata keçirildiyi yollar

70.Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

71.Çirkli suların çöküntüsünün emalı

72.Çöküntülərin emalı zamanı istifadə olunan qurğular

73.Barmaqlıqlar

74.Qumtutanlar

75.Durulducular

76.Çirkli suların çökmə prosesi

77.Hissəciklərin çökmə prosesinə təsir edən amillər

78.Üfüqi durulducular

79.Şaquli durulducular

80.Radial durulducular

81.Çöküntülərin emalı, zərərsizləşdirilməsi və istifadəsi

82.Çöküntülərin xarakteri,emal üsulları,tətbiq olunan qurğular

83.Septiklər

84.İkiyaruslu durulducular (emşerlər)

85.Metanteklər

86.Təmizlənmiş çirkli suların zərərsizləşdirilməsi və su anbarına buraxılması

87.Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

88.Xlorlu əhəng və kalsium hipoxlorid vasitəsilə dezinfeksiya

89.Xlorla, natrium hipoxloridlə və ozonla dezinfeksiya

90.Təmizlənmiş çirkli suların su anbarına buraxılması

91.Təmas çənləri

92.Yerüstü su anbarlarının çirkli sularla çirklənmədən mühafizə qaydaları

93. Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq çirkli suların istifadə olunduğu sahələr

94.Çirkli suların tərkibi və xassələri

95. Çirkli suların zərərsizləşdirilməsi

96. Yaşayış məntəqələrinin ümumi kanalizasiya sxemi

97.Çöküntülərin emalı üçün tətbiq olunan qurğular

98. Şəhər kanalizasiya sistemlərinin üstün və fərqli cəhətləri

99. Su anbarının suyunun çirklilik dərəcəsini xarakterizə edən əsaskəmiyyət100. Şəhər kanalizasiyasına axıdılan sənaye çirkli sularının tərkibinə qoyulan qadağalar
Mikroiqlimi təmin edən sistemlər

 1. Mikroiqlimi təmin edən sistemlər haqqında ümumi məlumat

 2. İsitmə sistemlərinin istilik gücünün təyini və avadanlıqların seçilməsi

 3. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə enerjinin tənzimlənməsi və idarəetmə

 4. Çiller – fenkoyl bazasında mərkəzi kondisioner sistemləri

 5. Ventilyasiya sistemlərinin təsnifatı

 6. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərə təqdim edilən tələblər.

 7. Ventilyasiya sistemlərinin təyinatı

 8. Binadaxili mikroiqlimin təmin edilməsində optimallaşdırma tədbirləri

 9. Fasiləli isitmə zamanı istilik gücünün təyini

 10. Split-sitem kondisioner sistemləri

 11. Binadaxili mikroiqlim

 12. Yerli ventilyasiyanın təşkili

 13. Split-sitem və kanallı kondisioner sistemləri

 14. İsitmə sistemlərinin tənzimlənməsi

 15. Xarici konstruksiyaların istilik-texniki hesabı

 16. Otaqlarda istilik mübadiləsi və istilik balansı

 17. Otaqda hava axınlarının təsnifatı

 18. Kondisioner sistemlərinin təsnifatı

 19. Müasir binalarda isitmə sistemlərinin tətbiqi

 20. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərin texniki-iqtisadi göstəricilərinin təyini

 21. Qoruyucu konstruksiyalardan istilikötürmə

 22. Çoxmərtəbəli binalarda ventilyasiya sistemlərinin təşkili.

 23. Döşəmə isitmə sistemlərinin istilik gücünün təyini

 24. Split-sitem kondisionerlərin iş prinsipi

 25. İzafi istiliyə görə hava mübadiləsinin hesablanması

 26. Binalarda tətbiq edilən müxtəlif növ konstruktiv elementlərdən istilikötürmə

 27. Sənaye binalarında ventilyasiya sistemlərinin təşkili.

 28. Çiller – fenkoyl sistemləri

 29. Qoruyucu konstruksiyalardan istilik itkilərinin təyini

 30. Ventilyasiya və kondisioner sistemləri üçün hava balansının tərtibi

 31. Azərbaycanın inşaat iqlim rayonlarına görə bölgüsü

 32. Kondisioner sistemlərinin təyinatı

 33. Otaqlarda komfort şərtləri

 34. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə alternativ-bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə

 35. İsitmə sistemlərində tənzimləyici qurğuların seçilməsi.

 36. Müasir binalarda isitmə sistemlərinin tətbiqi

 37. Düzaxınlı və dövretməli mərkəzi kondisioner sistemləri.

 38. Qoruyucu konstruksiyalardan qeyri-stasionar istilikötürmə

 39. Ventilyasiya və kondisioner sistemlərində hava balansı
 40. Qoruyucu konstruksiyalarda temperatur və nəmlik paylanması


 41. Su, buxar, hava isitmə sistemləri

 42. Split-sitem kondisioner sistemlərinin soyuducu konturu

 43. Binaların yay və qış istilik rejimləri

 44. Binalarda mexaniki ventilyasiya sistemlərinin təşkili

 45. Mikroiqlim sistemlərinin layihələndirilməsi üçün istilik-nəmlik balansının tərtibi

 46. Döşəmə isitmə sistemləri

 47. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərə təqdim edilən tələblər

 48. Binalarda optimal istilik komfort şərtləri

 49. Çiller – fenkoyl bazasında mərkəzi kondisioner sistemləri

 50. Otaqlarda insanla ətraf mühit arasında istilik mübadiləsi

 51. Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinə təqdim edilən tələblər.

 52. İsitmə mövsümü üçün istilik gücünün təyini, şüalanma və konveksiya yolu ilə isitmə

 53. Mikroiqlim sistemlərdə enerjidən səmərəli istifadə üsulları

 54. Binalarda optimal-istilik komfort şərtləri

 55. Yerli ventilyasiya, otaqların aerodinamikası

 56. Binadaxili mikroiqlimin təmin edilməsində optimallaşdırma tədbirləri

 57. Otaqlarda hava axınlarının təsnifatı

 58. Qoruyucu konstruksiyalarda qeyri-stasionar istilikötürmə

 59. Mərkəzi və yerli isitmə sistemləri

 60. Texnoloji və komfort kondisioner sistemlərinin təyinatı

 61. Qünəş radiasiyasının binalara təsiri

 62. Təbii və mexaniki ventilyasiyanın təşkili

 63. Split-sistem kondisionerlərin iş prinsipi-soyuducu kontur

 64. İsitmə sistemlərində dövretdirici nasosun seçilməsi

 65. Mikroiqlim göstəriciləri və onların formalaşması ilə baglı hesabatlar

 66. Binalarda istilik-nəmlik balansının tərtibi

 67. Otaqlarda mikroiqlim

 68. Rekuperatorlu ventilyasiya və kondisioner sistemləri

 69. İki borulu isitmə sistemlərinin hidravliki hesabatı

 70. Soyuducu maşınlar, konstruktiv elementləri, iş prinsipi

 71. Qoruyucu konstruksiyaların istilikötürməyə qarşı termiki müqavimətləri

 72. Ventilyasiya sistemlərinin təsnifatı.

 73. Qızdırıcı cihazların istilik-texniki hesablanması

 74. Ventilyatorlu ötürücü ilə mərkəzi-yerli kondisioner sistemləri

 75. Mikroiqlimi sistemlərinə təqdim edilən tələblər

 76. İsitmə sistemlərinə təqdim edilən tələblər

 77. İstehsal sexlərində ventilyasiya sistemlərinin təşkili.

 78. Ejeksiyalı ötürücü ilə mərkəzi-yerli kondisioner sistemləri

 79. Qoruyucu konstruksiyalardan əsas və əlavə istilik itkiləri

 80. Ventilyasiya və kondisioner sistemlərin təşkil edən avadanlıqlar

 81. İstiliyi daha intensiv keçirən konstruktiv elementlərdən istilikötürmə

 82. Kondisioner sistemlərinin təsnifatı

 83. Ventilyasiya sistemlərində hava kəmərlərinin aerodinamik hesablanması

 84. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə

 85. İsitmə sistemlərinin istilik gücünün təyini

 86. Bir borulu su isitmə sistemlərinin hidravliki hesabatı

 87. Düzaxınlı birzonalı mərkəzi kondisioner sistemləri.

 88. Binalara günəş radiasiyasının təsirinin araşdırılması

 89. Binalarda hava mübadiləsinin təşkili, hava balaansı
 90. Qoruyucu konstruksiyalarda temperatur sahəsinin qurulması


 91. Buxar, hava isitmə sistemləri

 92. Çoxzonalı kondisioner sistemləri

 93. Binaların yay və qış istilik rejimləri

 94. Binalarında ventilyasiya sistemlərinin təşkili

 95. Qoruyucu konstruksiyalardan istilikkeçirmə

 96. Döşəmə isitmə sistemləri

 97. Mikroiqlimi təmin edən sistemlərdə günəşenerjisindən istifadə

 98. İnşaat iqlim rayonları

 99. Çiller – fenkoyl sistemləri

 100. Otaqlarda istilik mübadiləsi


Qurğuların müayinəsi və zəlzələyə davamlılığı 1. Зялзяляляр вя онларын даьыдыжы нятижяляри щаггында цмуми мялумат

 2. Зялзяля йцкцнцн Корчински методу иля тяйини

 3. Зялзяля дальалары

 4. Гурьуларын мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри

 5. Тензометрик методларла нисби деформасийанын тяйини

 1. Зялзялялярин йаранма сябябляри вя механизми щаггында

 2. Омари методу иля зялзяля йцкляринин тяйини

 3. Гурьуларын сынаьынын вя мцайинясинин методлары

 4. Зялзяля шкалалары

 5. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

 6. Зялзяля тясиринин гиймятляндирилмяси. Шкалалар вя жищазлар

 7. Зялзяля йцкляринин Щаузнер методу иля тяйини

 8. Тензометр васитяси иля нисби деформасийанын юлчцлмяси

 9. Гурьуларын мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри

 10. Дямир-бетон конструксийаларда мцщафизя гатынын галынлыьынын вя арматурларын диаметринин тяйини.

 11. Грунт мцхтялифлийинин зялзялянин интенсивлийиня тясири. Грунт рягсляринин хцсусиййятляри

 12. Корчински методу иля зялзяля йцкцнцн тяйин олунмасы

 13. Зялзяля заманы рягслярин параметрляринин тяйини

 14. Динамик сынагларда истифадя едилян жищазлар вя чевирижиляр

 15. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

 16. Америка алими Био нязяриййяси ясасында зялзяля йцкцнцн тяйин олунмасы

 17. Бетонун мцщафизя гатынын галынлыьынын юлчцлмяси

 18. Зялзялялярин йаранма сябябляри вя механизми щаггында

 19. Йерин дахилиндя вя сятщиндя зялзяля интенсивлийинин гиймятляндирилмяси. Шкалалар вя жищазлар.

 20. Заврийев методу иля зялзяля йцкцнцн тяйини

 21. Зялзяля йцкцнцн статики вя динамики нязяриййя ясасында тяйин едилмясинин мащиййяти

 22. Зялзяля шкалалары

 23. Зялзяля дальаларынын нювляри

 24. Био методу иля зялзяля йцкцнцн тяйини

 25. Зялзяля щаггында цмуми мялумат

 26. Зялзялянин йаранма сябябляри вя механизми

 27. Иншаат конструксийаларынын динамики йцклянмя методлары иля сынаьы

 28. Зялзяля шкаласынын бюлцнмяляри

 29. Щесаблама нязяриййясинин гыса тарихи

 30. Сынаг йцкляринин тятбиг методлары вя васитяляри

 31. Бетонун мющкямлийинин даьыдыжы олмайан методларла тяйини

 32. Зялзяля йцкцнцн Био методу иля тяйин олунмасы

 33. Зялзяля шкалалары вя онларын бюлцнмяляри

 34. Електрик тензометрля нисби деформасийанын тяйини

 35. Тензометрик методла нисби деформасийанын тяйини

 36. Зялзяля дальалары. Ениня вя узунуна дальалар

 37. Бязи даьыдыжы зялзялялярин нятижяляринин анализи

 38. Бязи даьыдыжы зялзялялярин нятижяляринин анализи

 39. Зялзяля тясиринин гиймятляндирилмяси

 40. Йапон алими Мононобенин нязяриййяси ясасында зялзяля гцввясинин тяйини

 41. Гурьуларын сынаьы вя мцайинясинин мягсяди вя мясяляляри


Suallar (Resurs iqtisadiyyatı) Qrup M335A3

 1. Təkrar emalın ekoloji-iqtisadi səmərəliliyi

 2. Tullantıların idarə olunması.Tullantıların idarə olunma siyasəti

 3. Termiki emal texnologiyasının mahiyyətini açıqlayın

 4. Plastik tullantıların təkrar xammal kimi emalı

 5. Tullantıların emalına və emal yerlərinə qoyulan tələblər

 6. Bərk tullantı poliqonu.Poliqon və zibilxanaların rekultivasiyası

 7. Tullantıların təhlükəliliyi

 8. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

 9. Tullantıların idarə olunmasında istifadə olunan qurğular

 10. Tullantıların emalının üsul və vasitələri haqqında məlumat verin

 11. Bərk tullantıların idarə olunması strategiyası

 12. Bioqazın emal olunması və elektrik enerjisi

 13. Radioaktiv tullantılarla davranmanın mərhələləri haqqında məlumat verin

 14. Tullantıların ikinci emala məruz qala bilməsinin ekoloji-iqtisadi əhəmiyyətini əsaslandırın.

 15. Tullantılardan ilkin xammal kimi istifadə

 16. Tullantıların daşınmasına cəlb edulən qurğular:Kompaktorlar

 17. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

 18. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda tullantılar necə təsnif edilir.

 19. Tullantıların emalının geniş yayılmış üsulları haqqında məlumat verin.

 20. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması konsepsiyaları

 21. Tullantının ayrılması və ya çeşidlənməsinin mühüm iqtisadi-sosial və ekoloji əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

 22. Tullantıların yandırılması və enerji istehsalı

 23. Mobil telefon tullantıları qiymətli resurs kimi

 24. Tekstil tullantılarının təkrar emalı

 25. Tullantıların təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında ekoloji və iqtisadi əhəmiyyəti

 26. Bitki yağlarının təkrar emalının resurs iqtisadiyyatında rolu

 27. Təkrar emalın ölkə iqtisadiyyatina təsiri

 28. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

 29. Kağız tullantılarının təkrar emalı

 30. Tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

 31. İstehsalçı,istehlakçı və ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə

 32. Şüşə tullantılarının resur iqtisadiyyatında rolu

 33. Tullantıların fiziki kimyəvi və biotexnoloji emalı

 34. Almaniyada resurs iqtisadiyyatı

 35. Tullantılardan inşaat materialları istehsalında hansı istiqamətlərdə istifadə etmək olar?

 36. Tullantıların bioloji emalı

 37. Çeşidləmə üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin rənglənməsi və onun əhəmiyyəti haqqında məlumat verin

 38. İstehsalat ve istehlak tullantıları

 39. Müxtəlif ölkələrdə resurs iqtisadiyyatı

 40. Təkrar emala məruz qalan tullantılar haqqında məlumat verin

 41. Tullantıların ətraf mühitə təsiri

 42. Qida tullantılarının müxtəlif istiqamətlərdə təkrar emalı

 43. Ərazilərə qoyulan konteynerlərə qoyulan tələblər

 44. Təkrar emalın əhəmiyyəti və təbii resurslara qənaət

 45. Təkrar emal üçün tullantıların çeşidlənməsi

 46. Əmələgəlmə mənbəyinə görə tullantıların təsnifatı

 47. Ətraf mühitdə baş verən fiziki dəyişikliklərin pul vahidi ilə qiymətləndirilməsi

 48. Plastik tullantıların təkrar emalı

 49. Tullantıların resurs iqtisadiyyatındakı önəmləri

 50. Termiki emal prosesini izah edib,növləri haqqında məlumat verin

 51. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

 52. Dünyanın müxtəlif ölkələrində tullantılardan təkrar istifadə-resurs iqtisadiyyatı

 53. Rezin təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

 54. Qanunvericiliyə görə tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikası

 55. Tullantıların emal yerinə qoyulan tələblər

 56. Tullantıların emalının üsul və vasitələri

 57. Türkiyədə resurs iqtisadiyyatı

 58. Dünya təcrübəsinin inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq tullantılarla davranma strategiyası

 59. Tullantıların YVQ(Yol Verilən Qatılıq) həddi anlayışının mahiyyətini izah edin.

 60. İstehsalat,istehlak və məişət tullantılarının xarakteristikası

 61. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə dəyən ziyanın növləri

 62. Ətraf mühitə dəyən ziyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi mərhələləri

 63. Tulantılarin tehlükəlilik simvolları.Tullantıların emalının beynəlxalq kodu

 64. Tibbi və radioaktiv tullantıların xarakteristikasını verin

 65. Tullantılarla bağlı fəaliyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlət hakimiyyət orqanlarının vəzifələri

 66. Tullantıdan enerjinin alınması sistemləri

 67. Sənaye tullantılarının utilizasiyası prosesinin izahını verin

 68. Tullantıların tərkibinin tədqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

 69. Toplanma,daşınma kimi prosesləri həyata keçirmək üçün istifadə olunan qurğular`

 70. Müasir qanunvericilik aktlarında tullantıların xarakteristikası

 71. Bərk məişət tullantıları

 72. Radioaktik tullantılarının utilizasiyası prosesini izah edin

 73. Ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsindən dəyən iqtisadi ziyan

 74. Metal tullantıları.Aliminiumun təkrar emalı

 75. Poliqonların rekultivasiyası

 76. Tullantıların yerləşdirilməsi.Bərk tullantılar poliqonu

 77. Müxtəlif ölkələrdə bərk məişət tullantıları

 78. Tullantılarla davranma və emal proseslərində zərərli maddələrin yol verilən qatılıq həddi

 79. Tullantıların təkrar emalı və iqtisadi gəlir

 80. Tullantıların təhlükəliliyi.Təhlükəlilik sinfinə görə tullantıların xarakteristikası

 81. Tullantıların təkrar emal məqsədilə çeşidlənməsi üçün konteynerlərin rənglənməsi və bunun əhəmiyyəti

 82. İstehlak, məişət tullantılarını , o cümlədən, bərk məişət tullantılarını tərkibinə görə xarakterizə edin

 83. Tullantı toplama məntəqələrinin təşkili.İcazə verilməyən zibilxanalar

 84. Müxtəlif ölkələrdə tullantıların idarə olunması təcrübəsi

 85. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

 86. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması və resurs iqtidsadiyyatı

 87. Tibbi tullantıların morfoloji tərkibinə görə təhlükəlilik kataqoriyalarını xarakterizə edin.

 88. Tullantıların təkrar emal üçün çeşidlənməsi

 89. Təkər tullantılarının təkrar emalı və resurs iqtisadiyyatında rolu

 90. Azərbaycan respublukasinda tullantılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri

 91. Tullantıları xarakterizə etmək üçün hansı sənədlər tələb edilir, onlar haqqında məlumat verin.

 92. Şüşə tullantılarının təkrar emalı

 93. Ekoloji iqtisadi konsepsiyalar

 94. Tullantıların daşınmasına qoyulan tələblər

 95. Orqanik tullantılardan bioqaz emalı və gübrə kimi istifadə

 96. Təkrar emalı mümkün olan tullantılar

 97. Bərk tullantıların emalının iqtisadi tərəfdən dəyərləndirilməsi

 98. Metal tullantılar təkrar xammal kimi

 99. Tullantıların təhlükəlilik sinfini izah edin

 100. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri


Fənnin adı_ Təbii ehtiyatların qorunması və istifadəsi
İMTAHAN SUALLARI


 1. Ekoloji anlayışların təhlili və ekologiyanın yaranma mərhələləri

 2. Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi

 3. Dünya okeanının ekoloji problemləri

 4. Tullantısız istehsal

 5. Torpaqdan istifadənin insanlar üçün əhəmiyyəti

 6. Ekologiya fənninin məqsəd və vəzifələri,elmlər arasında yeri

 7. Litosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi.

 8. Dünya çayları,gölləri və onların insan həyatında rolu.

 9. Sunamı dalğaların törətdiyi fəlakətlər.

 10. Bitki aləminin əhəmiyyəti.

 11. Ekologiya və ətraf mühit anlayışları

 12. Atmosferin təbii çirklənməsi və onların yaratdığı problemlər

 13. Litosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi.

 14. Təbiətdə insanın həyatında suyun rolu

 15. Torpaqdan istifadənin insanlar üçün əhəmiyyəti

 16. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin ekoloji nəticələri.

 17. Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri

 18. Sunami dalğaların törətdiyi fəlakətlər

 19. Ekologiya elminin inkişaf tarixi

 20. Dünya okeanının ekoloji problemləri

 21. Xəzər dənizinin bioloji resursları və onların mühafizəsi yolları

 22. Atmosferin quruluşu və dövranının çirklənmədə rolu

 23. Tullantısız istehsal.

 24. Dünyanın su ehtiyatları və onların coğrafi paylanması

 25. Biosfer, onun tərkib hissələri, ekoloji baxımdan təhlili

 26. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin ekoloji əhəmiyyəti

 27. Atmosferin radioaktiv çirklənməsi və onun ekoloji nəticələri

 28. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

 29. Heyvanat aləminin ekocoğrafi aspektləri

 30. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

 31. Təbii ehtiyatlardan istifadənin ekoloji -iqtisadi və texnoloji aspektləri

 32. Təbiətin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatların rolu

 33. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

 34. Xəzər dənizinin bioloji resursları və onların mühafizəsi yolları

 35. Ekologiya fənninin məqsəd və vəzifələri,elmlər arasında yeri

 36. Ekoloji sistemlər, ekoloji amillər.

 37. Atmosferin mühafizəsi

 38. Kosmik ekologiya

 39. Ətraf mühitin antropogen çirklənməsi və mühafizəsi

 40. Biosfer qoruqları və onların əhəmiyyəti

 41. Torpaqların səhralaşmasının qanunauyğuluqları

 42. Ekoloji sistemlər, ekoloji amillər

 43. Dünya okeanının bioloji ehtiyatlarının ekoloji əhəmiyyəti

 44. Azərbaycan çaylarının müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili

 45. Biosfer qoruqları və onların əhəmiyyəti

 46. Ekologiya elminin inkişaf tarixi

 47. Torpaqların bərpasında meliorasiya və rekultivasiyanın əhəmiyyəti

 48. Hidroenergetika enrjisinin əhəmiyyəti.

 49. Azərbaycan çaylarının müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili

 50. Su ehtiyatları və ondan səmərəli istifadə yolları

 51. Torpaqların çirklənməsi və mühafizə məsələləri

 52. Təbiətin mühafizəsinin elmi və ekoloji əsasları

 53. Bitki örtüyünün və meşələrin ekoloji xüsusiyyətləri

 54. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

 55. Kosmik tədqiqatlarla təbii hadisələrin öyrənilməsi

 56. Biosfer,onun tərkib hissələri,ekoloji baxımdan təhlili

 57. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

 58. Torpaqların çirklənməsi və mühafizə məsələləri

 59. Kosmik tədqiqatlarla təbii hadisələrin öyrənilməsi

 60. Ətraf mühitin antropogen çirklənməsi və mühafizəsi

 61. Biosferin qlobal ekoloji böhranları

 62. Coğrafi ekologiya elminin təkmilləşmə mərhələləri

 63. Heyvanat aləminin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatının rolu

 64. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

 65. Azərbaycanın mineral sərvətlərinin mühafizəsi

 66. Torpaqların mühafizə məsələləri

 67. Azərbaycanın mineral sərvətlərinin mühafizəsi

 68. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

 69. Ozon qatının ekoloji əhəmiyyəti

 70. Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi

 71. Müasir səhralaşma problemləri

 72. Energetik sistemlərin ekocoğrafi aspektləri

 73. Ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən antropogen tədbirlər

 74. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

 75. Bitki aləminin ekocoğrafi xassələri

 76. Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması

 77. Enerji ehtiyatlarının növləri.İstilik-enerji xammalları

 78. Faydalı qazıntılar,onların çıxarılmasında yaranan ekoloji təzadlar

 79. Hidrosferin və dünya okeanın mühafizəsi.

 80. Təbiətdə insanın həyatında suyun rolu

 81. Ozon qatının əhəmiyyəti

 82. Troposfer nə deməkdir

 83. Süni çirklənmə nəyə gətirib çıxarır

 84. Parnik qazları və onların iqlim dəyişməsinə təsiri

 85. Vulkan püskürmələri

 86. Ozon nədir

 87. Strotosfer nədir

 88. Kimya və Neft kimya sənayesi atmosferdə hansı çirklənmələr yaradır

 89. Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi

 90. Külək

 91. Ozon qatı nədir

 92. Mezosfer anlayışı nə deməkdir

 93. Atmosfer havasının radioaktiv maddələrlə çirklənməsi

 94. Tullantısız istehsal

 95. Ekoloji sistemlər

 96. Ozonun ölçülməsi

 97. Ekzosfer atmosferdə hansı rol oynayır

 98. Elektron çirklənməsi nə deməkdir

 99. Sürüşmələr

100.Atmosferin və iqlimin ekoloji xüsusiyyətləri

Yüklə 175,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə