İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədirYüklə 1,45 Mb.
səhifə9/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
#54983
1   2   3   4   5   6   7   8   9

\

 1. Şirkət realizə olunacaq məhsulun maya dəyərini 2000000 manat məbləğinda planlaşdırıb, o çüvladan daimi məsrəflar 400 000 manat, dəyişənməsrəflərisə ümumi satışın 75%-ni təşkil edir. Şirkat satışın həcmini na qədərplanlaşdırır?

 1. ) 2 133 333 manat

 2. 2 400 000manat

 3. 2 666 667manat

 4. 3 200 000manat

 5. 4 200 000manat 1. Məsrəf mərkəzləri üçün mövcud hesabatların tərkibina həmçinin aşağıdakılar daxil ediləbilər  1. istehsalplanı

  2. Pul vasaitlari hərəkəti üzrəbüdcə

  3. Gəlirlar va xərclərüzrəbüdcə

  4. Məhsulun istehsalı va satışı üzrəbüdcə

  5. Satışplanı 1. Baş (əsas) büdcənin hazırlanması prosesinda ilkin başlanğıc nöqta hansı büdcənin tərtibi hesabolunur

  1. satışbüdcəsi

  2. kommersiya xərcləribüdcəsi

  3. Istehsalbüdcəsi

  4. Satışın maya dəyəribüdcəsi

  5. Heçbiri 1. Müssisə 400 məhsul vahidi istehsal edir. Məsrəflərinin ümumi məbləği 80.000 manat təşkil edir. Bu xərclərin daxilinda daimi xərclərin məbləği 30.000 manatdır. Müssisənin məsrəflərinin dəyişkənbüdcəsi beləifadə olunabilər

 1. Y=80000+12X

 2. Y=30000+12XC) Y=50000+12X D) Y=60000+12X E) Y=70000+12X
 1. Maliyyə planına aidedilir

  1. istehsal maya dəyəri üzrəbüdcə

  2. ümumtəsərüfatxərcləri üzrəbüdcə

  3. Auditplanı

  4. Proqnozbalansı

  5. Heçbiri 1. Son qalıq aşağıdakilardan hansı birində mənfi olabilər

  1. gəlir və xərclərbüdcəsinda

  2. pul vasaitlərinin hərəkətibüdcəsinda

  3. Ehtiyatların hərəkətibüdcəsindı

  4. Məhsulun istehsalı va satışıbüdcəsinda

  5. Heçbirinda 1. Daxili hesabatların əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi aşağıdakilərı ifadəedir

  1. bölmə rəhbərliyi tərəfindan tənzimlənməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır va hesabatlara ancaq tənzimənənl göstəricilər daxiledilir

  2. bölma rəhbərliyi tərəfindan tanzimləməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır

  3. hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxiledilir

  4. hesabatlara həm tənzimlənən, həm də tənzimlənməyən göstəricilər daxiledilir

  5. Cavablardan heç biri doğrudeyil 1. Pul vasaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtibedilir

  1. proqnoz mühasibatbalansı

  2. mənfəət və zərər planı

  3. kapital qoyuluşubüdcəsi

  4. Satışbüdcəsi

  5. Heçbiri 1. Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü (nəzəri, praktiki, normal)fərqləndirilir

A) məsrəflərinin özünü aparmasınınproqnozlşdırılması

B)istehsalın idarəedilmasi

C)maya dəyərininkalkulyasiyası

D)məsrəflərinuçotuE)qeyd edilənlarin hamısıdoğrudur 1. Məsrəflər, ümumi gəlir (satışdan mədaxil), istehsalın həcmi vəmənfəət arasındakı qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakilardan hansı təşkiledir

  1. məsrəflərin özünü aparmasının təhlili

  2. Müəssisənin idarəedilməsi

  3. Büdcələşdirmə

  4. Gəlirlərin formalaşmasınıntəhlili

  5. Bütün cavablardoğrudur 1. Mürəkkəb faizlər bu hesablamanın köməyi ilə aşağıdakilarmüəyyən olunur

  1. hazırda mövcud olan pul vasaitlərinin gələcəkdəyərini

  2. Müəssisənin gələcək gəlirləri

  3. Vəsaitlərin maliyyələşmə (investisiya) xərcləri

  4. Müəssisənin gələcək gəlirlərini

  5. Heç bir cavab doğri deyil 1. Istehsal alətinin səviyyəsi (səmərəsi) 4-a bərabərdir. Bu aşağıdakilardan ifadə nəyi edir

  1. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin da həcmi 4 dəfə, yəni 40%artır

  2. qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin da o qədərartmasını

  3. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 10%artır

  4. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 20%artar

  5. əgər satışın həcmi 2 dafa % artarsa, onda mənfəətin 40%artır
 1. İdarəetmənin təşkili formalarıhansilardır

  1. xətti, xətti-funksional vamatris

  2. xətti vamatris

  3. xətti vaxətti-funksional

  4. Xətti-funksional vamatris

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Idarəetmə uçotunun tərkib elementi kimi hansı fəaliyyat növləri mövcuddur

  1. təchizat-tədarükat, təşkilətı va investisiya, istehsalat vamaliyyə- satış

  2. maliyyə-satış vatəşkilətı

  3. tachizat-tadarükat, təşkilatı vainvestisiya

  4. istehsalat vamaliyyə-satış

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Müəssisənin daxilində rolu va əhəmiyyətinəgörə istehsalin aşağıdakı növlərivar

  1. əsas, köməkçi vaxidmətedici

  2. əsas vaköməkçi

  3. Fərdi, seriyalı vakütləvi

  4. Birtirli, əsas vaköməkçi

  5. Xidmətedici vaköməkçi 1. İstehsal ehtiyatları müəssisənin anbarına öz istehsalatından mədaxil edildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışıverilir

 1. Dt 201 Kt 202

 2. Dt 201 Kt431 1. Dt 201 Kt244

 2. Dt 202 Kt531

 3. Dt 202 Kt201 1. Material resurslarının dəyərindəki kənarlaşmalar birbaşa məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı mühasibat uçotu yazılışıverilir

A) Dt 202 Kt503

B)Dt 202 Kt 201

C)Dt 204 Kt202

D)Dt 201 Kt531

E)Dt 601 Kt211 1. Materiallar hazır məhsul istehsal etmək üçün əsas istehsalata verildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışıverilir

  1. ) Dt 202 Kt 201

  2. Dt 202 Kt522

  3. Dt 533 kt521

D) Dt 202 Kt533

E) Dt 201 Kt 202

 1. FİFO metodu dedikdə nə başadüşülür

  1. birinci daxil olan birinciburaxılır

  2. plan (normativ) maya dəyəri

  3. axırıncı daxil olan birinciburaxılır

  4. faktiki mayadəyəri

  5. plan (normativ) va faktiki mayadəyəri 1. İşçinin aylıq əmək haqqı 220 manatdır. Ay ərzində 22 iş günü vardlır. İşçi ay ərzində 20 gün işlamiş 2 gün üzürlü səbəbdan işa çıxmamışdı. Ona hesablanmış əmək haqqı məbləği bunlardanhansıdır  1. 200manat

  2. 220manat

  3. 210manat

  4. 215manat

  5. 190manat
 1. Müəssisənin təşkilatı fəaliyyətinin uçotunun əsas prinsipəlri hansilardır

  1. müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi, məsrəflərin baş verilmə yerləri, məsrəf va rentabellik mərkəzləri üzrə malumatların ümumiləşdirilmasi va “məsrəf –emal olunan xammal həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal bölmasina münasibatdaəsaslandırılma

  2. müxtəlif səviyyədəidarəetmə heyatinin tələbatının ödənilməsi, məsrəflərin baş verilməyerləri, məsrəf va rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatlarınümumiləşdirilməsi

  3. məsrəflərin baş verməyerləri, məsrəf va rentabellik mərkəzlari üzrə məlumatlarınümumiləşdirilməsi.

  4. “məsrəf –emal olunan xammal həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal bölməsinə münasibatdaəsaslandırılma

  5. Qeyd edilənlardan hər bir cavab doğrudeyil 1. Texnoloji prosesin xarakterindən asıllı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilərabölünür

A) fərdi vakütləvi

B)kütləvi vaseriyalı

C)hasilat vaemal
D) əsas vaköməkçi

E)əsas vayardımcı

 1. Analitik idarəetmə uçotu hansı formalarda qurulabilər

  1. məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzlari va ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzlariüzrə

  2. məsuliyyətmərkəzlari va ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzlariüzrə

  3. məsrəflərin baş verməyerləri va məsuliyyətmərkəzləriüzrə

  4. məsrəflərin baş verməyerləri, məsuliyyətmərkəzləri vaməsuliyyətmərkəzlari va ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzlari üzrə

  5. heç bir cavab doğrudeyil 1. Istehsal prosesina münasibətinəgörəməsuliyyət mərkəzləri neçə yerə bölünür?

 1. əsas vafunksional

 2. funksional vaxətti

 3. əsas vaəlavə

 4. əsas vakömakçi

 5. əsas, yardımcı vakömakçi 1. Həcmindan va buraxılan məhsulun müxtəlifliyindan asılı olaraq istehsalın aşağıdakı tiplərivardır

 1. köməkçi, individual, seriyalı vakütləvi

 2. birtipli

 3. əsas

 4. köməkçi

 5. əsas vaköməkçi 1. Müəssisədaxilində transfer qiymətlərinin əmalə gəlməsinin səmərəli fəaliyyat göstərməsi yalnız əvvəlcədən işlənmiş va aşağıdakialrı müəyyən edən daxili sənədin işlənməsi daxilindəmümkündür

  1. bütün cavablardoğrudur

  2. tarix qiymətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə hansı struktur bölmələrinin öz aralarında danışıqlar aparabilirlər

  3. müəssisənin digər seqmentlərinin mövcudluğu şəraitində hansı struktur bölmələri mal va xidmətlərin alınması üçün müəssisə daxilindən kənara çıxabilər

  4. transfer qiymətlar maya dəyərinin hesablanmalarına va ya bazar qiymətlarinauyğunlaşdırılma

  5. Heç biri doğrudeyil 1. Transfer qiymətlərinin formalaşdırılmasının məqsədinədir

  1. məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi va müəssisənin menecerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinimaraqlandırmaq

  2. Müəssisədə vergiyə calb olunmanıoptimallaşdırmaq

  3. Müəssisənin təşkilaəti strukturunutəkmilləşdirmək

  4. məsuliyyətmərkəzlərinin fəaliyyatinin qiymətləndirilməsi

  5. müssisənin menecerlərinin idarəetma qərarlarının qəbul edilməsini maraqlandırmaq
 1. X mənfəətmərkəzinin yarımfabrikatlarının istehsalı ilə bağlı nisbi dəyişənxərcləri 20 manat təşkil edir, Y bölmasi yarımfabrikarların kanardan 28 manata almaq imkanına malik olduğu həldə, 24 manat traansfer qiyməti ilə X bölmasindan alınan yarımfabrikatların həcmini 2 dafa artırmağı taklif edir. Bu taklif X bölmasi üçün na vaxt səmərəliolar


A)

B)


X mənfəətmərkəzini daimi xərclərinin dayişmasi şaraitinda alışın həcmi 3 dafa artırilərsa

Transfer qiyməti 25 manat müəyyən olunarsac)

D)

E)X mənfəət çarkazi daimi xərclər 100 manat azəldərsa Heç bir cavab doğru deyil

Bütün cavablar doğrudur


669.


A)


Daxili hesabatların tərkibi va məzmunu nədən asılıdır yuxarıda qeyd edilən bütün cavablar doğrudur Heç birindən asılı deyil
B)
C)

Müəssisənin həcmi və onun təşkilatı strukturundan

Idarəetmə heyətinin peşəkar hazırlır saviyyəsindən

D)Müəssisənin həcmindən

E) Bütün cavablar doğrudur
670


Xarici maliyyə hesabatlarının tərtibi məqsədi üçün seqmentlrə hansıhallarda hesabat verməlidir

  1. onların ümumi satış pulu müssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni təşkil edəndə, onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -nikeçir

  2. onların ümumi satışdan payı müəssisənin məcmu mədaxilində 1\2 – dan çoxolduqda

  3. onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində75 % -ni təşkiledəndə

  4. onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni keçir

  5. hər üç cavabdoğrudur
 1. İdarəetmə daha yüksək səviyəyləri üçün hesablanmış hesabatlar aşağıdakı rəhbərlər tərəfindən təqdim edilən hesabatgöstəriciləri

məbləğinin toplanmasının nəticəsi deyil. Bu qayda aşağıdakilar üçün doğrudur.

  1. istənilən tip məsuliyyət mərkəzləri üzrə tərtib olunanhesabatlar

  2. məsrəfmərkəzləri üzrətərtib olunanhesabatlar

  3. gəlir məbləğləri üzrətərtib olunanhesabatlar

  4. mənfəətmərkəzləri üzrətərtib olunanhesabatlar

  5. Heç biri doğrudeyil 1. Mənfəətmərkəzləri üzrə hazırlanmış hesabatlarda ümumfirma üstəlik xərcləri

  1. müəssisə rəhbərinin qararına əsasan qeyd edilənlərdən hər biri olabilir

  2. rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilən bazaya müvafiq olaraq seqmentlar arasındabölüşdürülür

  3. seqmentlar arasında bölüşdürülmür va çirkətin ümumi mənfəətindən ümumi məbləğəötürülür.

  4. Heç biri doğrudeyil

  5. Bütün cavablardoğrudur 1. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün neçə metoddan istifadəedirlar?

A)3

B)2


C) 1

D4

E)5

 1. Istehsal ehtiyatları malsatanlardan daxil olduqda hansımüxabirlaşmə düzdür?

A) dt 201 kt 531

B) Dt 208 Kt531


C)

Dt 205 Kt 431

D)

Dt 201 Kt 531

E)

Dt 204 Kt531

675.


A)


LİFO metodu dedikda na başa düşülür axırıncı daxil olan birinci buraxılırB)plan (normativ) maya dəyəri
C)

birinci daxil olan birinci buraxılır
D)

e)


Faktiki maya dəyəri

plan (normativ) va faktiki maya dəyəri


676.


a)

əmayin ödanilməsi prinsiplər hansilardır

ədalətlili, maddi maraq


b)

c)

d)e)

maddi maraq, könüllülük məcburilik, könüllülük məcburililik, ədalətlilik maddi maraq, məcburilik

677.
Müəssisələrdə əməyin ödənilməsinin düzgün vəsəmərəli təşkiliMəqsədi ilə hansı prinsipəəməl olunmalıdır

 1. müəssisələrdə işçiyə çatası əmək haqqı məbləği işçinin maddi və mənəvi təlabatınıödəməlidir

 2. hansı işəlr hansı proqramda yer alacağı dəqiq müəyyənolunmalıdır

 3. iş analizlərinin aparılması nəticəsində işin təsviri iş şəraitinin müəyyənləşdirilməsidir

 4. əməyin ödənilməsi zamanı hər bir işin dəyəri müəyyən edilməlidir müəssisələrin məqsədlərinə uyğun olaraq əmək haqqı sistemi seçilməlidir

 5. əlavə ödəmələr nəzərdə tutanproqram 1. Müəssisələrdə işçi heyətinin, iş vaxtının va hasilatın uçotu hansı sənədlərlə nizamasalınır

  1. normativaktlarla

  2. daxilisənədlərlə

  3. xaricisənədlərlə

  4. arayışla

  5. Tabel uçotu vasitəsiilə 1. İşçinin günahi olmadan zay məhsul istehsal etmiş işçilərəəmək haqqı hansı həcimdəhesablanmalıdır

  1. nəzərdə tutulan 2/3 –dan azolmamaqla

  2. nəzərdə tutulan 1/3 –dan azolmamaqla

  3. nəzərdə tutulan 1/5 –dan azolmamaqla

  4. nəzərdə tutulan 2 qatartıq

  5. nəzərdə tutulan 2/5 –dan azolmamaqla 1. Baş ofisdə çalışan işçilərəəmək haqqı hesabladıqda hansı müxbirlaşmadüzdür

A Dt 721 Kt533

B)Dt 202 Kt 522 Ct 531 Kt223

D)Dt 711 kt533

E )Dt 26 kt70

 1. Ümumitəsərüfat işləriniyerinə yetirən işçilərəəmək haqqı hesabladıqda hansı müxabirlaşma tərtibedilir

A) Dt 721 Kt 533

B)Dt 533 Kt521

C)Dt 801 kt533

D)Dt 533 kt522

E) Dt 202 Kt531 1. əsas istehsalatda hesablanmış əmək haqqı fondunda 22 % sosial sığorta fonduna hesablandıqda hansı müxabirlaşmadüzdür

A Dt 202 Kt522

B)Dt 202 kt522

C)Dt 522 Kt223

D) Dt 202 Kt 201 E) Dt 202 Kt533
 1. Ümumistehsalat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı yazılışverilir

A) Dt 202 Kt202

B) Dt 202 Kt 721

C)Dt 202 kt531

D)Dt 721 Kt202

E)Dt 22 Kt208 1. Ümumtəsərüfatxərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı yazılışverilir

A) Dt 601 Kt721

B)Dt 202 kt721

C) Dt 721 Kt 202 D) Dt 202 kt201

E) Dt 711 Kt 202

 1. Gələcək dövrlərin xərclərinin müəyyənhissəsi əsas istehsalat xərclərina silindikdə hansı müxabirlaşmaverilir

 1. Dt 202 Kt 242

 2. Dt 242 Kt533 1. Dt 202 Kt201

 2. Dt 721 Kt533

 3. Dt 242 Kt202686.

A)


C)

D)

E)Müəssisənin tam təşkiləti quruluşu əsasan hansı amillərdən asılıdır yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

B) istehsalın xarakteri va saha quruluşundan, buraxilən məhsul, hazırlanma texnologiyası, istehsalın hacm va tipindan, idarəetmə işlərinin mexaniklaşma va avtomatlaşdırılmda saviyyasindan idarəetmanin təşkili formasından, idarəetma aparatının quruluşu ilə istehsalın ananavi strukturuna uyğunluğundan

mərkəzlaşdirilmiş va qeyri-mərkəzlaşdirilmiş idarəetma formasının nisbətindan, saha va arazi idarəetma formalarının nisbətindan va s.

687.


A)

B)


Məsuliyyətmərkəzlari hansı əlamətlarəgörə tasniflaşdirilir

istehsal prosesinə münasibətinə va daxil təsarüfat mexanizminəgörə

Istehsal olunan məhsulun növüna nə tərkibinəgörə


c)

D)

E)Istehsalın növlərinəgörə

Istehsal olunan məhsulun növünə na tarkibinə, istehsalın növlarinəgörə

Heç biri doğru deyil

688.
X mənfəətmərkəzi hər ay Y mənfəətmərkəzində 30 manat transfer


qiyməti ilər 100 ədəd yarımfabrikarı verir. Bu yarımfabrikatın tam maya dəyərindan (25 manat) va X bölmasinin mənfəətindan (5 manat) asılı olaraq müəyyən edilmişdir. Y bölmasi bu yarımfabrikantı kanardan 28 manata əldəetmək imkanına malikdir. Bela olan həldə Y bölmə na etməlidir? 1. yarimfabrikatları kənar malsatandan əldəetməli

 2. yaarımfabrikatları X mənfəətmərkəzindanalmalı

 3. Masalani istanilən formada hall etmək olar, çünki bu Y bölmasinin faaliyyatinin naticasinin qiymətləndirilməsina tasirgöstarmir

 4. Yarımfabrikatları 28 manata X mənfəətmərkəzindən almaq maqsadilə danışıqaparmalıdır

 5. Daha ucuz almaq üçün istehsalçıtapmalıdır 1. Mənfəətmərkəzlari üzrətərtib olunan hesabatda ümumfirma üstalik (qalma)xərcləri

  1. müssisərəhbərliyi tarafindən müəyyən olunan bazaya əsasan məsuliyyətmərkəzlari arasında bölüşdürülür

  2. Məsuliyyətmərkəzlari arasında bölüşdürülmür va birbaşa ümumi mablağdğ müssisənin ümumi mənfəətindənödanilir

  3. Müssisərəhbərliyinin qərarından asılı olaraq yuxarıda sadəlanan variantdan istanilən biri seçiləbilər

  4. Məsrəfmərkəzlari üzrəbölüşdürülür

  5. Müssisənin struktur bölmalari araasında mütanasib qaydada bölüşdürüülür
 1. İdarəetmə uçotu sisteminda nəzarət (idarəetmə nəzarət) aşağıdakilərdan nayi nəzərdətutur

  1. yuxarıda göstarilən cavabların hamısıdoğrudur

  2. müssisənin ümumi təşkilati strukturu daxilindəmassuliyya mərkəzlərinin faaliyyatinanəzarat

  3. məsuliyyətmərkəzləri daxilindəgəlir va xərclərənəzərət

  4. seqment planlaşdırılması üzrə malumatların seqment hesabatları ilə müqayisəsi

  5. Büdcəya ödaniləcak vergilərin köşürülməsi üzarindənəzarət 1. Seqmentlər üzrə hesabatların tərtibinin əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi nəyi ifadə edir

  1. bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır və hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxiledilir

  2. bölma rəhbərləri tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır

  3. hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxiledilir

  4. hesabata tənzimlənən və tənzimlənməyən göstəricilər daxiledilir

  5. heç biri doğrudeyil
 1. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün hansı metodlar mövcuddur

  1. hesablama – analitik, təcrübə-sınaq vəhesabat-statistika

  2. statistik, hesablama – analitik vainventarlaşdırma

  3. Təcrübə-sınaq, sənədləşdirmə və ikiliyazılış

  4. Hesabat – statistika, operativ vaanalitik

  5. Təcrübə-sınaq, sintetik vaanalitik 1. Hansı qiymətlərlə istehsal ehtiyatları müəssisəyə daxiledilir?

  1. faktiki maya dəyəri, uçotqiyməti

  2. orta qiymət, faktiki maya dəyəri

  3. orta qiymət, uçotqiyməti

  4. faktiki maya dəyəri, FİFO vaLİFO

  5. Orta qiymət,FİFO,LİFO 1. İşçilərin əmək haqqından edilən aşağıdakı hansı tutulmaməcburidir

A) gəlirvergisi

B)kommunalxərcləri

C)həmkarlara üzvlükhaqqı

D)vaxtında qaytarılmış haqdahesab məbləğəgörə

E) Buraxılmış zar məhsulagörə 1. Ümumistehsalat təyinatlı əsas vəsaitlərə hesablanmış köhnəlmə məbləği üçün hansı yazılışverilir

 1. Dt 202 Kt112

 2. Dt 721 Kt 112

 3. b) Dt 721 Kt1105

 4. c) Dt 202 Kt 721

 5. Dt 201 Kt 202 1. Ümumtəsərrüfatda istifadə edilən maşın va avadanlıqlara hesablanmış köhnəlməməbləği üçün hansı yazılışverilir

A) Dt 721 Kt112

B) Dt 202 Kt 721

C)Dt 22 Kt208

D)Dt 341 Kt112

E) Dt 711 Kt112 1. Köməkçi istehsalata aid olan ümumi təsərrüfatxərclərinə hansı müxabirləşməverilir?

A) Dt 202 Kt721

B)Dt 202 kt112

C)Dt 721 Kt202

D)Dt 202 Kt 201 E) Dt202 Kt244

 1. Fəaliyyətinin nəticələrinəgörəmüəssisələrdəidarəetmə uçotunu aparan əməkdaşlar hansı məsuliyyətə cəlb olunabilər?

  1. nizam-intizam

  2. inzibati vacinayət

  3. maliyyə(maddi)

  4. Heç bir məsuliyyətdaşımırlar

  5. Cinayət 1. Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçiları kənar iştirakçilarə aid edilmir?

  1. şirkətlərin müşahidaşuraları

  2. dövlətorqanları

  3. rəqabət aparanmüəssisəlar

  4. Daimialıcılər

  5. Banklar va kredittəşkilatları 1. Müəssisədəidarəetmə uçotunun təşkili va aparılmasına cavabdeholan

şəxs nəyəəsasən vəzifəyə təyin olunur?

  1. müəssisə rəhbərininəmrinə

  2. səhmdarların ümumi yığıncağıninqərarı

  3. Azarbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyiningöstərişinə

  4. Təsissçilərinqərarına

  5. Müəssisənin struktur bölmələrinin rəhbərininəmrinəYüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə