İhale İlanı Muhtelif Malzeme Satın AlınacaktırYüklə 31,26 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü31,26 Kb.
#48893


İhale İlanı


Muhtelif Malzeme Satın Alınacaktır.
 

 

Artvin Belediye Başkanlığı:

 

Artvin Belediye Başkanlığı Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No :2010 /13063

 

1. İdarenin
 

a ) Adresi

:

Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Kat:4 ARTVİN
 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

466 2123711 - 466 2123712
 

c)Elektronik Posta Adresi

:

belediye@artvin.bel.tr
 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: 

2. İhale konusu malın
 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

142 Kalem Muhtelif İnşaat, Kanalizasyon, Su, Temizlik, Park Bahçe Malzemeleri Alımı
not: Malzemelerin Niteliği, Türü ve Miktarı Diğer Hususlar Kısmındaki Ekli Listededir.
 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Artvin Belediye Başkanlığı Depoları
 

c ) Teslim Tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasını Müteakiben 200 Takvim Günüdür.
3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Artvin Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b ) Tarihi ve Saati

:

26.02.2010 - 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,


4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müd. (Çarşı Mah.Cumhuriyet Cad.No:3 Kat:4 Artvin) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Uzun Osmanlı Musluğu (Sarı) 6 ad.Kısa Osmanlı Musluğu(Sarı)6 ad.Osmanlı Musluğu Başı (Sarı) 10ad.Uzun Musluk (Krom) 30ad.Kısa Musluk (Krom)30 ad. Musluk Başı(Krom) 30 ad.20lik 10 Atü Kangal Boru 1000m.20lik Kablin Maşon 300ad.20lik Kablin İç Dişli Maşon 300 ad.20lik Kablin İç Dişli Dirsek Maşon 200 ad. 20lik Kablin İç Dişli Dirsek 200 ad.20 lik Kablin Dış Dişli Dirsek 200 ad.20 lik Kablin Te 150 ad. 20 lik Küresel Vana 150 ad.20 lik Nipel Galvanizli 400 ad.25 lik 10 Atü Kangal Boru 1000m.25 lik Kablin Te 100 ad.32 lik 10 Atü Kangal Boru 1000 m.32 lik Kablin Maşon 400 ad. 32 lik Kablin Dış Dişli Maşon 300 ad.32 lik Kablin Dirsek 150 ad.32 lik Kablin Te 80 ad.32 lik Nipel 300 ad.32 lik Küresel Vana Galvanizli 125 ad.63 lük 10 Atü PVC Maşon 100 ad.100 lük 16 PN Yük.Milli Şibel Vana (pik flanşlı)5 ad.100 lük 16 PN Kısa Şibel Vana (pik flanşlı) 5 ad. 63 lük 10 Atü Contalı PVC Boru (6 m.)30ad.110 luk 10 Atü Contalı PVC Boru (6 m) 50 ad.110 luk 10 Atü PVC Kayar Maşon 150 ad.Demir Testere (1. Kalite) 5 ad.Demir Testere Ağzı (1 Kalite) 150 ad.Kendir(İnce) 5 kg.12 Numara Maşalı Su Anahtarı 5 ad.3 kg lık Darbeli Su Anahtarı 1 ad.Şarzlı Breyz 1 ad.100 Spiral Taşı 5 ad.Düz Törpü 5 ad.11 kg lık Kırıcı Hilti Ucu (Kısa) 10 ad.20 lik Sayaç Contası 500 ad.25 lik Sayaç Contası 500 ad.32 lik Sayaç Contası 500 ad.Lavabo Açma Yayı  5 ad.Çakı Bıçağı (Büyük) 10 ad.Leviya 5 ad.1" Galvanizli Boru(6 m li) 2 ad.3/4"Şiber Vana 10 ad.1/2" Şiber Vana 10 ad.250 lik Tripleks Boru 7 m li 5 ad.250 lik Tripleks Boru Maşonu 5 ad.250 lik Tripleks Boru Contası 20 ad.200 lik Tripleks Boru 7 m li 10 ad.200 lik Tripleks Boru Maşonu 10 ad.150 lik Tripleksin Contası 30 ad.150 lik Tripleks Boru 50 ad.150 lik Tripleks Boru Maşonu 50 ad. 150 lik Tripleks Açık Dirsek 5 ad.150 lik Tripleksin Contası 50 ad.100 lik Tripleks Boru 7 m li 300 ad.100 lik Tripleks Boru Maşonu 300 ad.100 lik Tripleks Açık Dirsek 25 ad.100 lik Tripleksin Contası 300 ad.100x3000 PVC Boru(3,2 mm)250 ad. 125x3000 PVC Boru 100 ad.150x3000 PVC Boru 30 ad.200x3000 PVC Boru 30ad.100 lik PVC Kayar Maşon 40 ad.125 lik PVC Kayar Maşon 15 ad.150 lik PVC Kayar Maşon 15 ad.200 lik PVC Kayar Maşon 15 ad.100 lük PVC Açık Dirsek 80 ad.125 lik PVC A çık Dirsek20 ad.150 lik PVC Açık Dirsek20 ad.200 lük PVC Açık Dirsek10 ad.125x100 Redeksiyon 15 ad.150x125 Redeksiyon 15 ad.200x150 Redeksiyon 10 ad.Kazma 25 ad.Kazma Sapı 30 ad.Çapa Kazma (Saplı)5 ad.Kürek 100 ad.Kürek Sapı 110 ad.El Arabası 15 ad.1/2" Telli Bahçe Hortumu 300m.Damla Sulama Hortumu 400 m.Körüklü Plastik Torba(10x119100 kg. Budama Makası (Büyük) 5 ad.Köklendirme İçin İri Perlit 10 Torba.Misina Teli 10 ad. Çim Biçme Makinesi Ters Diş Halkası 10 ad.Çöpçü Küreği25 ad.Saplı Çöpçü Küreği 25 ad.Saplı Süpürge 150ad.Tel Fırça(Saplı-Aynalı)Sert 30 ad.Saplı Dehre 7 ad.Tırmık 15 ad.Çivi 6 lık,10 luk 200 kg.Saplı Keser 5 ad.Keser Sapı 5 ad.Mala 5 ad.Pala Testere 5 ad.Çekiç (2 kg.) 10 ad.Kaynak Maske Camı 20 ad.Terazi (60cm)5 ad.Metre (5 m li) 5 ad.Eldiven 2500 ad.Çöp Poşeti (küçük,orta saplı,büyük) 5000 kg.Çöpçü Çöp Arabası 8plastik)5 ad.Oluklu Sac(3 m li 45 mm) 50ad.Sac Çivisi -Pullu 10 kg.Çimento 6000 ad.Ondülin (Yeşil)100 ad.Çizme (muhtelif numaralarda)120 ad.Tulum (kollu)10 ad.Balıkçı Çizmesi Boydan(42,43,45 numara) 3 ad.Mozaik (1 numara çuvallı)3 ton.Mozaik(pirinç çuvallı) 1 ton.Kafes Tel(Galvaniz 1,8 mm h=1,20 20 m li)40 ad.Galvanizli Gergi Teli 84 mm)500 m.40x40 Kare Profil(2mm et kal.) 40ad. 40x30Profil(2mm et kal.) 40ad. 30x30profil(2mm et kal.) 40ad. Siyah Sac2mm(1x2m)10ad. Siyah Sac 5mm 5ad. Siyah Boru 1´´(6m li) 20ad. Siyah Boru 1 1/2´´(6m li) 6ad. Siyah Boru 2´´(6m li) 6ad. Köşebent(50x50x5) 80ad. Köşebent(40x40x4) 40ad. Elektrot 2,5 luk normal 60ad. Elektrot 3,25 lik normal 40ad. Lama(5x30)(6m li) 10ad. Lama(5x40) (6m li) 10ad. Lama(10x20mm)(6m li) 10ad. Lama (10x40mm)(6m li) 15ad. Antipas 5galon Parmak Rulo Fırça 10ad. Matkap Ucu(3-10mm)Çelik Matkap İçin 40ad. Matkap Ucu(12-14mm)Çelik Matkap için 20ad. Tornavida(Yıldız,Düz)Orta Boy 10ad. 230luk Metal Kesici Taş 10ad. 5/8 Civata-Somun ve Pulu (7cm lik) 200ad.
 


Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :09.02.2010

İhaledeki yaklaşık maliyete göre 4734 sayılı Kanunun 13(b)/2 maddesi uyarınca yapılan bir ilandır


Yüklə 31,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə