Ii- başkanlik önergeleriNİn göRÜŞÜlmesiYüklə 25,73 Kb.
tarix18.03.2018
ölçüsü25,73 Kb.
#4590703.06.2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.30’da YAPILACAK MECLİS

GÜNDEMİ
I- MECLİSİN AÇILIŞI

II- BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ1- Buca, Akıncılar Mahallesi, Akdoğan Caddesi, No. 108 adresinde faaliyet gösteren Huzur Gazoz fabrikasının faaliyetine son verildiği ve çevre duvarlarının yıkıldığından dolayı söz konusu yerde trafik düzeni açısından söz konusu yerin uç tarafındaki kaldırımın geri çekilmesi istemine dair önerge.

2- Buca Belediye Meclisinin 03.02.2010 tarih ve 2010/41 sayılı kararıyla uygun görülen 2010-2014 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi V.Beş Yıllık İmar Programına dahil edilen yürürlükteki imar planında Açık Bölgesel Otopark Alanında kalan 6080 ada, 11, 12, 31, 32 parseller ve 6081 ada, 10, 11, 26, 27 parseller, 6082 ada, 10, 11, 26, 27 parsellerin Buca Belediyesi V.Beş Yıllık İmar Programından çıkarılması istemine dair önerge.

3- 21 M II b pafta, 530 ada, 140 parsel nolu 90.57 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1/ 50 m2’lik (1.81 m2) hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.

4- 21 N III c pafta, 41367 ada, 9 parsel nolu 98 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 48 / 98 m2’lik (48 m2) hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.

5- 2010 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış olan ancak, ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeni ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine göre bütçede ekli cetvele göre aktarmaların yapılması istemine dair önerge.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde, “Belediye Meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde toplanır.” Denildiğinden, Meclisin bir aylık tatil hakkını kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ilgili ayın tespiti edilmesi istemine dair önerge.

7- Buca ilçesine ait, Uygulama imar plan notları revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2010 gün 01.145 sayılı kararı ile, 04.03.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda 06.05.2009 tarih ve 2009/60 sayılı sehven alınan Buca Belediye Meclisi kararının iptali ile konunun İzmir 3. İdare Mahkemesinin E:2006/1427, K:2008/1791 sayılı kararı doğrultusunda değerlendirilmesi istemine dair önerge.
III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- 10126 adada bulunan farklı nizamlar ve tek yönlü yapılaşma koşulu nedeni ile imar durumu belgelerinde çelişki yaşanmaması için 1,2 ve 3 parseller A 5/3 4 nizamında, 20 metrelik yola cepheli 4,5,6,7,8,9 ve 10 parsellerin B-4 yapılaşma koşulunda, 11,12,13 ve 14 parsellerin B-2 yapılaşma koşulunda olduğu belirlenmiştir. Plan kararları ve parseller dikkate alındığında “▲ koşullu yapı adaları tek taraflı parsellenecektir” plan notunun çelişki yarattığı tespit edilmiş olup, “▲ koşullu yapı adaları tek taraflı parsellenecektir” plan notunun kaldırılmasının İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

1/4


2- 7586 ada 8 parselin İ.B.Ş.B. Eğitim Tesisi Alanından Resmi Tesis Alanı ( MİT Alanı ) olarak 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliği 12.03.2010 gün ve 01.198 sayılı İ.B.Ş. Belediye Kararı ile uygun görülerek 06.04.2010 tarihinde tasdik olmuştur. 1/1000 ölçekli plan tadilatı istemi, yapılan 1/5000 ölçekli Nazım Planı doğrultusunda olduğundan önergenin İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

3- 40608 ada 7 parselin Buca Belediyesi V. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması talebinin İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

4- 8012 ada 1 parselin Belediyemiz V. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

5- Kaynaklar Köyünde yapılması planlanan yeni köy meydanına Nazım Hikmet Meydanı adının verilmesinin oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE, Kaynaklar yukarı köy meydanına Nazım Hikmet ismi verilmesi Çevre Araştırma Komisyonunca; Meclis Üyesi Orhan YILMAZ’ın Kaynaklar halkının bilgisi olması koşulu ile oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

6- Bekir AKGÜL isimli vatandaş tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen 20.04.2010 tarih ve 1190 kayıt nolu dilekçe ile 42663 ada, 1 parselde Sağlık Tesisi (Özel Hastane) Alanına askı süresi içinde itirazının İmar Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

7- Sadiye AKGÜL isimli vatandaş tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen 20.04.2010 tarih ve 1191 kayıt nolu dilekçe ile 42663 ada, 1 parselde Sağlık Tesisi (Özel Hastane) Alanına askı süresi içinde itirazının İmar Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

8- Kemal AKGÜL isimli vatandaş tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen 20.04.2010 tarih ve 1189 kayıt nolu dilekçe ile 42663 ada, 1 parselde Sağlık Tesisi (Özel Hastane) Alanına askı süresi içinde itirazının İmar Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

9- 21 N III d imar pafta, 7595 ada 2 parselin konut alanında kaldığı, ancak aynı ada parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında ticaret alanında kaldığı belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile 7595 ada 2 parselde kat yüksekliği ile nizam bakımından herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, konut alanından “ticaret seçenekli alan” olarak değiştirilmesi isteminin üst ölçekli nazım imar plan ile uyumlu olduğu anlaşılmış olup, istemin İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

10- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Yıldız Mahallesi ile Buca Koop Mahallelerinden geçen 206/5 sokağa “Hatıra Bulvarı” isminin verilmesine ilişkin önerge, sokak isimlerinin çok önemli neden olmaksızın değiştirilmesinin yerinde olmaması ve kurumlar arasındaki yazışmalarda karışıklıklara ve gereksiz harcamalara meydan verecek olması nedenleri ile komisyonumuzca İmar Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE, Buca Yıldız Mahallesi 206/5 Sokağın “Hatıra Bulvarı” olarak değiştirilmesine ilişkin önerge, sokak isimlerinin çok önemli neden olmaksızın değiştirilmesinin yerinde olmaması ve kurumlar arası yazışmalarda karışıklıklara ve gereksiz zaman ve harcamalara meydan vermemek için, ilgi ile Çevre Araştırma Komisyonunca da oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

11- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 254 Sokağa “Demokrasi Sokağı” isminin verilmesine ilişkin önerge, sokak isimlerinin çok önemli neden olmaksızın değiştirilmesinin yerinde olmaması ve kurumlar arasındaki yazışmalarda karışıklıklara ve gereksiz harcamalara meydan verecek olması nedenleriyle İmar Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE, 254 Sokağa, Demokrasi Sokağı ismi verilmesi numarataj, İZSU, Milli Eğitim, TEDAŞ fatura ve yazışmalar üzerinde sıkıntıya neden olacağı ve ayrıca mevcut cadde ve sokak isimlerinin çok önemli neden olmaksızın değiştirilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle ilgili önergenin, Çevre Araştırma Komisyonunca da oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

2/4


12- Buca İlçesi, 20 M II c ve 20 M II b imar paftada 40209 ada 10 parsel ile 40210 ada 11 nolu parsellerin Buca Belediyesi’nin 2010–2014 yıllarını kapsayan V. Beş yıllık İmar Programına alınmasının İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

13- 42567 ada, 1 parsel nolu taşınmazdaki muvakkat inşaat izni ile yapılan binanın zemin üstü kamulaştırılması için Buca Belediyesinin V. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının 17.12.2009 tarih ve 237 sayılı Teknik Komisyon Kararı ile belirtildiği gibi zorunlu tevhidi gerektirecek bir durumun olmaması, imar planı ve mevcut duruma göre her iki

parsele müstakilen inşaat yapılabilecek olması nedeniyle İmar Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.14- İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup; Doğuş Caddesine bakan cephedeki çekme mesafelerinin 10 metreden 20 metreye çıkarılarak, öneri planda park, 7 metrelik yaya ve 10 metrelik araç yoluna bakan cephenin ise, çekme mesafesinin 5 metre olarak belirlenmesine ve Üniversite Alanı içinde kalan 10 metrelik yolun Üniversite Alanı plan bütünlüğüne sağlamak amacı ile kaldırıldığından dolayı çevresindeki 10 ve 20 metrelik çekme mesafesinin iptali şartları ile söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı önerisinin İmar Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.

15- 7149 ada 1 parsel üzerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Lise Alanı üzerine ilave okul alanı yapılmakta olduğu, okul bahçesinin genişletilmesini sağlamak amacı ile Okul Alanı bitişiğindeki imar planında otopark ve yeşil alan olan alanın okul alanına dahil edilmesi ile ilgili istemin İmar Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.

16- İzmir İli, Buca İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 21 N I c ve 21 N I d imar paftalarında yer alan 698 ada 5 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı ( Özel Hastane ) kullanımının,“2. ve 3. Derece Ticaret Alanı “ olarak değiştirilmesine yönelik yapılan plan tadilatına ilişkin önerge komisyonumuzca incelenmiş olup, anılan parsele ilişkin plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli planlarda yapıldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylandığı ancak 1/5000 ölçekli planlara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesince herhangi bir işlem yapılmadığından söz konusu işlemin Meclisçe değerlendirilmesinin İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

17- Adatepe ile Yaylacık Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 15 ha büyüklüğünde tespit edilen alanda, 1/25.000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda “Kentsel Meskun Alan” kullanım kararında ve 22 N III d – 22 N III c - 21 N II a – 21 N II b imar paftalarında tespit edilen sınır içerisinde yer alan, yaklaşık 15 ha alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 2734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yaptırılması ve söz konusu alanla ilgili imar ve uygulamalarına yönelik tüm yeni taleplerin ( onaylı imar planı doğrultusunda inşaat ruhsatı almış, uygulaması devam eden talepler hariç ) uygulama imar planı revizyonunun onama süreci sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmemesi hususundaki önergenin, İmar Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

18- Buca Belediyesi Tahsil Yardım Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince çalışmalarını tamamlayan Sosyal Hizmetler Komisyonunca; 717 ilköğretim, 171 ortaöğretim öğrencisine tahsil yardımı yapılmasının oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

3/4
IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- 45 kadastral pafta, 402 ada, 12 nolu parselin mülkiyet sınırının tamamının yürürlükteki 1/1000 ölçekli 22M-III b, 22M-III a imar planında askeri alana ayrılması ve planlanan yolun anılan parselin dışına kaydırılması istemi.

2- İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2007 gün, 2015 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak belirlenen Buca Merkez mevkiindeki yaklaşık 23 ha’lık alan için Egeplan Planlama LTD Şti’nin hazırlamış olduğu 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Koruma amaçlı İmar Planı Uygulama Paftaları 21.01.2010 tarihinde müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili Meclisimizce karar alınması istemi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunun (Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı) 75. maddesi gereğince 41428 ada, 1 parsel üzerinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün Proje yapımını üstlendiği “Kız Öğrenci Yurdu Yapım İşi”nin Belediyemizce üstlenilmesi hususunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması istemi.

4- İzmir İli, Buca İlçesi, Yeşilbağlar Mahallesi 647/1 sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bölgesel Kapalı Otopark olarak görülen alanın park alanı olarak düzenlenmesi istemi.

5- Erdoğan Gelgi Vekili Hayati Şeşenoğlu’nun 15.12.2009 tarih ve 3697 sayılı dilekçesi, Hayati Şeşenoğlu’nun 08.02.2010 tarih ve 336 sayılı dilekçesi ile Fatime Çankaya’nın 22.04.2010 tarih ve 854 sayılı dilekçesinde; 21-N-III-d imar paftada yer alan 171 ada 49 parsel için, anılan parsel ve çevresindeki imar uygulamaları da dikkate alındığında Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre A 5 4 nizamında yapılaşma

3

imkanı bulunmadığı için plan değişikliği istemi.6- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.03.2010 tarih ve 804-487 sayılı yazıları ve eki Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 11. 03. 2010 tarih ve 1328 sayılı yazılarında belirtilen imar aflı imar planında yolda kalan 1001 sokak No. 36 ‘da bulunan binanın Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemi.

7- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.03.2010 tarih ve 804.501 sayılı yazılarında Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 27.01.2010 tarih ve 457 sayılı yazıları ile 621/2 sokak No. 30/A adresinde bulunan ve İzmir 2. İdare Mahkemesinin 1988/ 945 Esas ve 1990 / K. Nolu kararı ile 2981 sayılı yasa kapsamına girdiği sonucuna varılan yapının kamulaştırma işlemlerinin yapılması istenildiğinden 621/ 2 sokak No: 30/ A adresinde bulunan yapının mevcut olan zemin katının kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık imar programına ek olarak alınması istemi.

8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ne verilen 18.03.2010 tarih ve 512 sayılı dilekçe ve ekleri 21 N- III b imar paftada, imar planı değişikliği yapılarak 3064 ada, 1 parselin Sosyo –Kültürel Tesis Alanından çıkarılarak Özel Yurt Alanına dönüştürülmesi istemi.

V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI- DİLEK VE TEMENNİLERVII- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATLERİNİN TESPİTİ
4/4
Yüklə 25,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin