Isparta belediyesi 2014 yili mayis ayi meclis kararlari özetiYüklə 73,63 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü73,63 Kb.

ISPARTA BELEDİYESİ 2014 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİKARARIN

TARİH VE SAYISIKARAR ÖZETİ

05.05.2014-60

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90.Maddesi gereğince kurulacak olan gayrimenkul satış komisyonuna görev yapacak bir üyenin seçilmesi.

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90.Maddesi Gereğince Kurulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonuna Meclis üyelerimizden Mustafa Şenel KARAKAYA Meclisce yapılan açık oylama sonunda oy çokluğuyla seçilmiştir.
09.05.2014-61

MADDE 1-Emre Mahallesi Muhtarı Ayhan TALAY'ın Emre Mahallesinde üç dönem Muhtarlık yapan ve hakkın rahmetine kavuşan Reşat BÜYÜKGÖÇER'in isminin evinin bulunduğu 3816 sokağa verilmesi teklifi.

Belediye Meclisimiz İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

AÇIKLAMASI: Emre Mahallesine Muhtarlık yaparak hizmette bulunmuş olan evininde bulunduğu 3816 sokağa Reşat BÜYÜKGÖÇER sokak olarak isminin verilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-62

MADDE 2-Mustafa GÜRDAL'ın 06.12.2013 tarih ve 271 sayılı karar ile Anadolu Mahallesi meydanlığına damadı Şehit PBVŞ Hamit YILDIZ'ın isminin verildiği ancak belirtilen alana daha önceden Şehit Uzman ÇVŞ Gökhan ÜÇLER isminin verilmiş olduğundan başka bir alana Şehit PBÇVŞ Hamit YILDIZ isminin verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Akrabalarının oturmakta olduğu, Anadolu Mahallesi meydanlığına verilmiş olan ismin aynı alana yine bir şehidimizin isminin verilmiş olması nedeniyle bu alana yakın Modernevler Mahallesi 3122 sokak ve 3110 sokak kesişiminde düzenlenmiş olan park alanına şehit olan P.BŞÇVŞ. Hamit YILDIZ' ın adının yaşatılması için P.BŞÇVŞ. Hamit YILDIZ parkı olarak isimlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-63

MADDE-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan fakat İmar Planı, İmar Kanunu ile ilgili Yönetmelikler gereğince Parselasyon Planına göre bir imar parseli oluşturmayan müstakil veya bir İmar Parselinde hisseli olarak bulunan Belediyemiz Hisselerinin satışları için Belediyemiz Encümenine Yetki verilmesinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Daire, dükkan, arsa vb. Belediyemiz taşınmazları (Gayrimenkulleri) ve imar planına göre imar parseli oluşturmayan eski yollardan ihdas edilen küçük parsellerin 2886 sayılı yasaya göre satmaya müstakil inşaat yapmasına elverişli olmayan taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satmaya, taksim, trampa yapmaya, taşınmaz mal alımına (Rızai Kamulaştırma) vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılabilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği kamulaştırma işlemleri yapmaya Belediyemizce kullanılacak kredileri teminat olarak taşınmazları ipotek etmeye, Belediyemiz imar planı gereği kamulaştırılacak olan park, yol, yeşil alan vb. yerlere karşılık Belediyemiz gayrimenkulleri (Taşınmazları) ile trampa (Takas) yapabilmek için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-64

MADDE-Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Galericiler Sitesindeki 5 adet işyerinin satışı için Belediyemiz Encümenine Yetki verilmesinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve inşaatları tamamlanmış ve Belediyemize tapuları teslim edilmiş olan, Galericiler Sitesi alanı ve tapunun 8425 ada 6 nolu parsel 9 Blok 2 nolu, 17 Blok 1 nolu, 22 Blok 2 nolu, 25 Blok 1 nolu ve 27 Blok 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı olan 5 adet işyerinin satışı ve kiralanması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-65

MADDE-Belediyemiz Mülkiyetinde Çelebiler Mahallesi 379 ada, 12 parselde bulanan Otel Isparta’nın 10 yıllık kiralama süresinin 03.06.2013 tarihinde dolması nedeniyle ve otelin ilk yapıldığı şekli ile aslına uygun Ticaret+Otel olarak yenilenerek 10 yıllık kiralanabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Çelebiler Mahallesi 379 ada, 12 parselde bulunan Otel Isparta'nın ilk yapılmış olduğu aslına uygun Ticaret+ Otel olarak gerekli güvenlik raporu alınarak 10 yıl kiralanabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-66


MADDE-İl Emniyet Müdürlüğünün Halıkent Mahallesi Polis Merkezi Amirliğinin Bulunduğu Tapunun Gülcü 1004 Ada, 2 Parsel, 222,77 M2 olup, Karakol alanında kalmaktadır. Parselin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun Kapsamında değerlendirilerek Hazineye devrinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Mülkiyetleri Belediyemize ait parsellerin tahsis teklifleri uygun bulunmamış olup, bunun yerine Halıkent Mahallesi tapunun Gülcü 1004 ada, 2 parselde kayıtlı Halıkent Polis Merkezi, Işıkkent Mahallesi tapunun Yakaören 7151 ada, 4 parselle kayıtlı Resmi Kurum olan parsellerin Belediyemiz borçlarına karşılık 6183 sayılı yasanın geçici 8. maddesi uyarınca, 5393 sayılı Belediye Kanununu 18/e maddesine göre takas edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 17 kabul, 11 red oyu kullanılarak kabul edildi.


09.05.2014-67

MADDE-İl Emniyet Müdürlüğünün Işıkkent Mahallesi Tapunun Yakaören 7151 Ada, 4 parsel Karakol yapılmak üzere 05.06.2009 tarih ve 73 nolu kararla beş yıllığına tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05.06.2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, tahsis süresinin uzatılması veya belirtilen parselin, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında değerlendirilerek hazineye devrinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Mülkiyetleri Belediyemize ait parsellerin tahsis teklifleri uygun bulunmamış olup, bunun yerine Halıkent Mahallesi tapunun Gülcü 1004 ada, 2 parselde kayıtlı Halıkent Polis Merkezi, Işıkkent Mahallesi tapunun Yakaören 7151 ada, 4 parselle kayıtlı Resmi Kurum olan parsellerin Belediyemiz borçlarına karşılık 6183 sayılı yasanın geçici 8. maddesi uyarınca, 5393 sayılı Belediye Kanununu 18/e maddesine göre takas edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 17 kabul, 11 red oyu kullanılarak kabul edildi.


09.05.2014-68

MADDE-Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2014 tarih ve 2561 sayılı kararı İle uygun bulunan Isparta Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planının görüşülmesi ve onayı.

AÇIKLAMASI: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2014 tarih ve 2561 sayılı kararı ile uygun bulunan Isparta Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planı Üzüm Pazarı Valilik alanı Damgacı Sokak Civarını kapsayan yaklaşık 12 Ha alanda düzenlenmiş ve uygun bulunarak 26 Temmuz 2005 tarih ve 25887 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması gösterimi, uygulanması, denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmeliğin “Planların Onaylanması Başlıklı 8. maddesi gereği onaylanarak ilan edilmek üzere askıya çıkartılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-69

MADDE 1-Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 284 Sayılı Belediye Meclis kararı ile alınan Emre Mahallesi 1555 ve 1557 adaların emsal uygulaması ve 3820 sokağın 8 m den 10 m'ye çıkartılmasına yönelik olarak,değişiklik teklifinde bulunan İsmail ERSİN vs.ile 3820 sokakta bulunan Mehmet Ayhan YOSUNKAYA'nın itirazlarının görüşülmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Yapılmış olan imar planı değişikliğinin aynı şekli ile kalması itiraz gerekçesi olarak sunulan yolun genişlemesi durumunda bahçelerinin gideceği gerekçesi ancak imar planının tamamen uygulanması yani itiraz eden şahısların yeni plana göre inşaat yapmaları durumunda gerçekleşeceği görülerek itiraz red edilmiştir.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-70

MADDE 2-Belediye Meclisinin 28.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile Muzaffer Türkeş Mahallesi tapunun Deregümü 5630 ada tamamı ile 5631 adanın 3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerinde yapılmış olan imar planı değişikliğine İsmail TANIŞMAN'ın İl Mahalli İdarelere yapmış olduğu itirazı neticesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve aynı konuda Yankı Madencilik İnş.Emlak Gıda Turizm San.Tic.Ltd.Şti.nin itirazının görüşülmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Yapılmış olan imar planı değişikliğinin aynı şekli ile kalması itiraz olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce gönderilen raporun incelenmesi sonucunda ve diğer itirazcı olan Yankı Madenciliğin itirazı gerekçeleri incelenmiş olup, itirazların plan yapımına esas yönetmelik maddeleri değil yorumların ön planda tutularak görüş belirtildiği, yapılmış olan plan değişikliği ile arsanın %20 lik bölümüne inşaat yapılarak % 80 lik kısmının park ve otopark alanı olarak kullanılacağı bununda site içerisinde daha çok yeşil alanın sağlayacağı ve daha sağlam ve sağlıklı yaşam alanı oluşacağı görülerek itirazlar red edilmiştir.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-71

MADDE 1-Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya koruma kurulunun 18.12.2013 tarih ve 4550 sayılı yazısı ile koruma kurulunca 19.11.2013 tarih ve 2200 sayılı karar ile tescil edilmesine karar verilmiş olan 146 ada 22 parselde bulunan Sülübey Camii nin ve 147 ada 28 parselde yer alan çeşme 1. grup çeşmeye bitişik 147 ada 29 parselde bulunan sivil mimarlık örneği yapının II. grup olarak korunması kararına istinaden belirlenen koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesi talebi

AÇIKLAMASI: Antalya Koruma Kurulunun 18.12.2013 tarih ve 4550 sayılı yazısı ile Koruma Kurulunca 19.11.2013 tarih ve 2200 sayılı karar ile tescil edilmesine karar verilmiş olan 146 ada 22 parselde bulunan Sülübey Camiinin ve 147 ada 28 parselde yer alan çeşme 1. grup çeşmeye bitişik 147 ada 29 parselde bulunan Sivil Mimarlık örneği yapının II. grup olarak korunması kararına istinaden belirlenen koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde

oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-72

MADDE 2- AYAD İnşaat Emlak Ltd. Şti. nin Emre Mahallesi 162 ada 54,55,56,160,188 ve 200 nolu parsellerde ayrık nizam 3 kat ve 0,40/1,20 yapılaşma şartlarının 152 ada 55,3952 ada 5 ve 1670 ada 174 nolu parsellerin sosyal donatı alanına alınarak alanda E=1,80 ve Hmax=18,50m. 6 kat yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Talep edilen yapı yoğunluğu ve kat yüksekliğinin civarına uygun olmaması talep edilen parsellerin imar adası ortasında olması plan değişikliği durumunda sıkıntı yaratacağı ayrıca yol genişliğinin 6 kat yapılaşma için uygun olmaması nedeniyle teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-73

MADDE 3- Yasemin ve Veli SERTDEMİR’in mülkiyetlerinde bulunan Binbirevler Mahallesi tapunun Lağus 8194 ve 8195 adalarının arasında bulunan 4763 nolu sokağın kaldırılarak adaların birleştirilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI:Adaların birleştirilerek site şeklinde daha geniş bahçeli konutlar yapılabilmesi için sürekliliği olmayan 4763 sokağın kapatılarak adaların birleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-74

MADDE-4 Sadık YAKUT'un mülkiyetinde bulunan Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 5292 ada, 7 nolu parselin revizyonda serbest nizamdan ayrık nizama çevrilen yapılaşma şartının parseline aynı adada bulunan diğer parseller gibi yapılaşma yapamadığından ada yapılaşma nizamının bitişik nizama çevrilerek mağduriyetinin önlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin çok küçük olması ve revizyon öncesi yapılaşma haklarının sağlanabilmesi için 5292 adanın A-2 olan yapılaşma şartlarının B-2 olarak1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenerek mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-75

MADDE 5- Umuda Doğru Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Ltd. Şti.nin mülkiyetlerinde bulunan Yedişehitler Mahallesi tapunun Yayla 1083 ada, 1006 ve 1092 nolu parsellerine birleştirilerek yoğunluk artırılmadan tek bina olarak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yapabilmek için imar planı değişikliği yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Yedişehitler Mahallesi 1083 ada, 1006 ve 1092 nolu parsellerin konut alanından sosyal tesis (Rehabilitasyon Merkezi) alanına alınması ve alan civarında olduğu gibi E=0,90 ve Hmax=9,50 m 3 kat yapılaşma şartlarının verilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-76

MADDE 6- Kenan ALTUNYAY'ın Emre Mahallesi 498 ada 5 nolu parseli Belediye Hizmet alanı (İçme Suyu Arıtma Tesisi) alanında kalmakta olup, Arıtma Tesisi alanından çıkartılarak konut alanına alınması teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin İçme Suyu Arıtma Tesisleri alanında bulunması ve alanın orta kısmında olması nedeniyle konut alanına alınması plan düzenini bozacağı için uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-77

MADDE 7- Türk Eczacılar Birliği 15. Bölge Isparta Eczacı Odasının mülkiyetlerinde bulunan Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal 2.kısım 844 ada 8 nolu parsellerine oda hizmet binası yapabilmek için ayrık nizam 2 kat ve 0,35/,0,70 olan yapılaşma şartlarının sosyal tesis alanına alınarak E=2,00 ve Hmax=15,50 m. olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal 2.kısım 844 ada 8 nolu parselin sosyal tesis (Eczacılar Odası) alanına alınarak alan civarına uyumu da gözetilerek E=1,20 Hmax= 9,50 m. 3 kat yapılaşma şartlarının verilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-78

MADDE 8- Eşref DEMİRAL'ın Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 77 ada 83,84 ve 85 nolu parselleri tarımsal karakterli konut alanı E=0,10 ve Hmax=6,50 m. yapılaşma şartlarında, 77 ada 1,86 ve 87 nolu parseller ise konut dışı kentsel çalışma alanında kalmakta olup, parsellerinin birleştirilebilmesi için parsellerini bölen yolun kaldırılması parsellerinin %30 luk bölümünün sosyal donatı ve yol olarak ayrılması ve anayol cephesinin zemin kat ticari alana alınarak parsellerinin kalan kısmında bütün olarak E=1,70 ve Hmax=24,50 m ve 8 kat olarak plan değişikliği yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Değişiklik talep edilen alanın civarı plan bütünlüğü incelendiğinde istenilen değişikliğin plan bütünlüğünü bozduğu civarının tarımsal karakterli konut alanı olması nedeniyle tamamında bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı tadilat yapılması durumunda planlı yapılaşmanın sağlanamayacağı görülerek teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-79


MADDE 9- Esma KAHRAMAN'ın mülkiyetlerinde bulunan Işıkkent Mahallesi tapunun Yakaören 2025 nolu parsellerinin tamamı yol, park ve camii alanında kaldığından mağduriyetlerinin giderilmesi için 8000 m2 lik bölümünün konut alanına alınması ve E=1,40 ve Hmax =18,50m. yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin tamamının park camii ve yolda kaldığı ancak bu alanların değişikliğinin yapılabilmesi için eş değer alan ayrılması gerektiği ayrıca parsel yakınında yapılmakta olan fuar merkezi ve kaldırılacak olan eski briket fabrikası alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi için değişiklik teklifi uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-80

MADDE 10- İsmail ZENGİ'nin Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 2344 ada, 6 nolu parsellerinin konut dışı kentsel çalışma alanı E=0,75 Hmax= serbest olan yapılaşma şartlarının E=2,00 Hmax=serbest ve %20 konut, %80 ticari olarak plan değişikliğinin yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin imar adası ortasında olduğu değişikliğin parsel bazında değil ada bazında bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği görülerek teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-81

MADDE 11- Danıştay 6. Dairenin 2010/13507 esas ve 2013/5624 sayılı kararı gereğince Doğancı Mahallesi 210 ada 1 parselin okul alanından çıkartılması yönündeki kararın uygulanması teklifi.

AÇIKLAMASI: Danıştay 6.Dairenin 2010/13507 esas ve 2013/5624 sayılı kararı gereğince parselin okul alanından çıkartılması uygun bulunmuştur.Ancak planlama esasları ve şehircilik ilkeleri gereği düzgün planlama olabilmesi için, 2429 nolu sokağın 2426 sokak istikametinde kaydırılarak 2438 nolu sokağa bağlanması park alanı ve yol olarak imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-82

MADDE 12- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Davraz Mahallesi 3959,3963,3970 ve 3964/1 sokaklarla çevrili alanın oyun alanından çıkartılarak spor alanı olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Davraz Mahallesi 3959,3963,3970 ve 3964/1 sokaklarla çevrili alanın hali hazırda park alanı olarak düzenlenmiş ve kullanılmakta olması nedeniyle plan değişikliğinin yapılması uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-83

MADDE 13- Bayram AKYOL'un Zafer Mahallesi tapunun Deregümü 5231 ada,1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde emsal uygulaması yapılmasına karşılık artan yoğunluğa karşılık sosyal donatı alanı olarak ayrılan 5230 ada, 1 parsel, 5065 ada, 19 parsel, 5643 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin terkininin yapılmaması nedeniyle alınan kararın iptal edilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: 5231 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde emsal uygulaması yapılmasına karşılık artan yoğunluğa karşılık sosyal donatı alanı olarak ayrılan 5230 ada, 1 parsel, 5065 ada, 19 parsel, 5643 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin alınan kararın iptal edilerek değişiklik öncesi şekli ile konut alanı olarak plana işlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-84

MADDE 14- Danıştay 6.Dairenin 2010/13312 esas ve 2013/5574 sayılı kararı gereğince Bağlar Mahallesi tapunun Yayla 1951 ada 7 parselin Belediye hizmet alanından çıkartılması yönündeki kararın uygulanması teklifi.

AÇIKLAMASI: 2010/13312 esas ve 2013/5574 sayılı kararı gereğince Bağlar Mahallesi tapunun Yayla 1951 ada 7 parselin Belediye Hizmet alanından çıkartılarak eski şekli olan Resmi Kurum alanı olarak plana işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-85

MADDE 15- Belediye Meclisinin 08.02.2013 tarih ve 24 nolu kararı gereğince Kayı Köyü 2B kapsamında orman alanından çıkartılarak konut alanına alınması uygun bulunan alanda ve Maliye Hazinesi alanında hazırlanan ıslah imar planı taslağının görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Belediye Meclisinin 08.02.2013 tarih ve 24 nolu kararı gereğince civarındaki yapılaşmalar ve yoğunluklarla uyumlu ve mevcut planlarla bütünleşik olarak ayrık nizam 2 kat 0,30/0,60 dansteli olarak hazırlanmış olan imar planı uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-86

MADDE 16- Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının mülkiyetlerinde bulunan Çünür 3052 ada 12 nolu parsellerinde E=1,50 Hmax= serbest yapılaşma şartlarının parsellerinin sosyal tesisi olması nedeniyle emsalin E=2,00 ye çıkartılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Ticaret ve Sanayi Odasının mülkiyetlerinde bulunan Çünür 3052 ada 12 nolu parsel imar planında sosyal tesis niteliğinde olması, oda hizmet binası yapılması planlandığı görülerek civarında yapılaşma şartları göz önüne alınarak E=1,50 Hmax=serbest olan yapılaşma şartlarının E=2,00 olarak yoğunluğunun artırılması uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-87

MADDE 17- Mehmet NURLU'nun Davraz Mahallesi tapunun Gülcü 3480 eski (75) ada, 136 parselinde E=1,50 ve Hmax=15,50 olan yapılaşma şartlarının E=2,40 ve Hmax=21,50 olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık olarak 89 ada 3 nolu parselin sosyal donatı alanı olarak ayrılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Davraz Mahallesi tapunun Gülcü 3480 eski (75) ada, 136 parselinde E=1,50 ve Hmax=15,50 olan yapılaşma şartlarının E=2,40 ve Hmax=21,50 olarak değişikliğin yapılması teklifi parselin konumu plan bütünlüğü ve alan civarı değerlendirilerek uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-88

MADDE 18- M.Eyüp AVCILAR'ın mülkiyetinde bulunan 8008 ada 3 nolu parselinde yapılaşma haklarının korunarak 4 kat olan yapı yüksekliğinin serbest olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Gazikemal Mahallesi tapunun 8008 ada, 3 parselinde Blok Nizam 4 kat olan yapılaşma şartlarında yapılaşma oranının korunarak yapı yüksekliğinin artırılması talebi plan bütünlüğü sokak genişliği değerlendirilerek uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-89

MADDE 19- Özel Isparta Hastanesinin Hastane alanında kalan 1263 ada, 580,581,588 nolu parsellere yeni almış oldukları 579 nolu parselinde katılması teklifi.

AÇIKLAMASI: 1263 ada, 580,581 ve 588 nolu parseller bitişiğinde bulunan 579 nolu parselinde sağlık tesisi alanına alınması ve değişikliğin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-90

MADDE 20- Hesna GÜLER DİVARCI, Mehmet Süreyya KORKMAZ ve Nihat KORKMAZ'ın mülkiyetlerinde bulunan Dere Mahallesi 263 ada, 104 nolu parsellerinin ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanı olarak plana alınması teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması plan bütünlüğü açısından uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-91

MADDE 21- Gülistan Mahallesi 631 ada 8 nolu parselde bulunan Maliye Evleri sakinlerinden Halis SAĞLIK vs.nin parselleri içerisinden geçen parsellerinin batısında bulunan 5 m.lik yerinde açık olmayan yolun imar planından da kaldırılması teklifi.

AÇIKLAMASI: 631 ada 8 nolu parselde bulunan yaya yolunun kaldırılması yaya ulaşımı açısından uygun olmaması alanda yapılaşmaların tamamlanması durumunda ihtiyaç olacağı görülerek uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-92

MADDE 22- Ramazan TOPBAŞ ve Ahmet TÜRE vekili Davut KURNAZ'ın Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 90 ada 1,2 nolu parsellerinin zaiyatının fazla olduğu ve 01.06.2013 tarihli Tip İmar Yönetmeliği gereğince zaiyatının %40 olacak şekilde 4195 sokak istikametinde konut alanının artırılması ve parsellerinin kalan kısmında ayrık nizam 5 kat olan yapılaşma şartlarının E=2,40 ve arazi kotunun ana yola göre düşük kotta kalması nedeniyle Hmax=18,50 m 6 kat olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Arazide yapılan inceleme ve plan bütünlüğü açısından incelenerek talep edilen değişikliğin plan değişikliği yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-93

MADDE 23- Uğur, Dilek BOZDAĞ-Yüksel DAĞTAŞ-Şayeste UYSAL' ın Ayazmana Mahallesi tapunun 3574 ada,19 nolu parsellerinde ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının parsellerinin yola giden kısımlarda göz önüne alınarak parsellerinde E=2,00 ve Hmax=16,00 5 kat olarak ticari olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Parselin cephe aldığı sokak bütünlüğü ve kat yüksekliği göz önüne alınarak tek parselde kat yüksekliğinin artırılması plan bütünlüğü açısından uygun görülmeyerek teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.09.05.2014-94

MADDE 24- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu Müdürlüğünün, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu yerleşkesi içerisinde 68.427 m2 lik alanda 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılmak üzere tahsis edilen alanın imar planında üniversite alanından çıkartılarak sosyal tesis yurt alanı olarak plana işlenmesi ve E=2,00 ve Hmax=serbest yapılaşma şartlarının plana işlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu Müdürlüğünün, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu yerleşkesi içerisinde Kredi Yurtlar Kurumunca inşaat yapılarak devlet yurdu yapılması kaydı ile belirtilen alanın üniversite alanından çıkartılarak Sosyal Tesis Yurt Alanı olarak plana işlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
09.05.2014-95

Komisyonumuzca bundan sonra yapılacak olan meclis başvurularında sıkıntıların ve yeniden karar almanın yaşanmaması için;

Aşağıdaki maddeler ile ilgili komisyonumuzca bundan sonra yapılacak olan meclis başvurularında sıkıntıların ve yeniden karar almanın yaşanmaması için;

- Meclise yapılan plan değişikliklerinin red edilmesi durumunda aynı konuda yapılacak değişikliklerin altı ay içerisinde tekrar alınmaması

- Emsal uygulaması için yapılacak olan taleplerin emsal uygulaması gerekçelerinin düzgün sağlanabilmesi için en az 2000 m2 lik alanda yapılması,

- Belediye Meclisine, Sosyal donatı veya başkaca amaçla yapılan plan değişikliği taleplerinde parsel maliklerinin izni ve haberi olduğuna dair yazılı belgelerin ( noter vb) dilekçe ekinde sunulması,

Konuları ile bazı eksikliklerinde bulunması nedeniyle aşağıdaki maddelerin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-96

İncelemeleri sürdüğü için bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunan maddeler.

1-Hulusi KÜÇÜKTÜTÜNCÜ ve Hasan KURU’nun Sermet Mahallesi 420 ada, 423 ada muhtelif parsellerin maliki olarak eski tabakhane alanı 169 cadde 1903 sokak 1924 sokak ve ilköğretim alanı arasında düzenleme yapılarak çay kenarında %40 zayiat olacak şekilde yeşil bant oluşturulması diğer kısımların konut alanı olarak planlanması teklifi.

2- Bahtiyar YILMAZ’ın 03.03.2014 tarih ve 3544-3822 sayılı ek dilekçesi ile Yedişehitler Mahallesi 254 parsele ilişkin alınan 05.04.2013 tarih ve 75 sayılı karar ile sosyal donatı alanına alınması kararı verilen parsellerin terk işlemi yapılamadığında 1177 ada 2 parsel, 704 ada, 10 parsel, 1081 ada, 1 parsel ve 1025 ada 430 parselin sosyal donatı alanına alınması Nisan meclisinde sosyal donatı alanı olarak ayrılan 1037 ada, 690 ve 683 parseller, 5640 ada,6 parsel, 5642 ada,3 parsel, 5621 ada, 9 parsel ve 1025 ada, 430 parsellerinin eski şekli ile konut alanına alınması teklifi.

3- Merko Yönetim Kurulunun mülkiyetlerinde bulunan Işıkkent Mahallesi tapunun Dere 297 ada 116 parselin Belediye Hizmet alnından çıkartılarak Konut + Ticari alan ve E= 1,2 Hmax= 15,50m. olacak şekilde plan değişikliği yapılarak mağduriyetlerinin önlenmesi ayrıca 297 ada 114 parsel malikleri Sıdıka GÖKTEKİN, Zehra EZANOĞLU, Mehmet KONYALI ve Salih KÜÇÜKTÜRKMEN’in parsellerinin Belediye Hizmet alanından çıkartılması yönünde 24 04.2014 tarih ve 6778–6628 imar 2053 sayılı teklifleri.

4- İsmail ŞEVİK’in Ayazmana Mahallesi Tapunun Gülcü 3586 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerinde ayrık nizam 3 kat 0,30/0,90 olan yapılaşma şartlarının yoğunluk aynı kalarak E= 0,90 ve Hmax= 18,50m. olarak değişiklik yapılması teklifi.

5- A Grup Yapı Ltd. Şti nin mülkiyetlerinde bulunan 2714 ada 1,2,3,4,13,14 ve 15 nolu parsellerine Ekim 2013 tarihli karala 2531 ve 2536 sokakların 10m.ye çıkartılarak parsellerine E=1,50 ve Hmax=18,50m. kararı verilmiştir. İlave olarak aynı ada 6,11 ve 12 nolu parsellerinde alana katılarak alana E=1,50 ve Hmax=18,50m.yapılaşma şartlarının işlenmesi teklifi.

6- Kemal ÖZKÖYLÜ ve Ali BOLAT’ın Doğancı Mahallesi 1537 ada, 1,2,34,5,6,7 ve 8 nolu parsellerinde ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının E= 140 ve hmax= 15,50m. 5 kat olarak değişiklik yapılması teklifi.

7- Saha Emlak Yapı. İnş. Ltd. Şti nin 26.11,2013 tarihli ek dilekçesi ile Hızırbey Mahallesi 18,61,173,174,177 ve 178 nolu parsellerinin bulunduğu alan ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının18 nolu parselin yola giden kısımları da göz önüne alınması ve 1984 ada 728 nolu parselinde sosyal donatı alanına alınarak parsellerin bulunduğu alana E= 1,60 ve Hmax= 15,50m.5 kat yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

8- Av. Ramazan DUMAN’ın müvekkiline ait Fatih Mahallesi tapunun 5 pafta 215 parselinde kayıtlı gayrimenkulün zayiatının fazla olması nedeniyle spor ve oyun alanının konut alanına alınması veya 4510 ve 4513 sokakların konut alanına alınması ve yoğunluğun 1,20 veya 1,50 yapılması ve zayiatının telafi edilmesi teklifi.

9- Erdoğan BİLGİN’in Davraz Mahallesi Tapunun gülcü 3495 ada, 17–18 nolu parsellerinin yapılaşma oranının 0,30/1,20 den bitişiğinde bulunan parsel gibi E= 1,50 ve hmax= 15,50 5 kat olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık 1579 ada 3 nolu parselin sosyal donatı alanına alınması teklifi.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-97

2014 Yılı Kamu Laboratuarları Fiyat Tarifesinin Görüşülmesi.

2014 yılında uygulanacak olan Çevre Analiz Laboratuarı Fiyat Tarifesi belirlenmiş olup Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.09.05.2014-98

Belediyemizin 2014 Yılı Kalıcı Asfalt Çalışmaları için ihtiyaç olan Bitümün (Asfalt Ham Maddesinin) Tüpraş A.Ş. İzmir Aliağa Tesislerinden alınması için İller Bankasından 6.000.000,00.TL. Borçlanma Yapılmasının Görüşülmesi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiyesi 01.01.2013 ile 30.03.2014 arasında kalıcı asfalt çalışmaları için 6850 ton bitüm kullanılarak 690.000 m2 asfalt dökülmüş ve 8.365.000,00 TL harcanılmıştır.2014 yılı içinde yaklaşık 1-1.2 milyon m2'nin üzerinde kalıcı asfalt dökülmesi hedeflendiğinden 10.000-11.000 ton bitüme ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla 12-13 milyon TL'ye tekabül eden bu bedelin tümünü Belediyemiz öz kaynaklarından nakit olarak karşılanması, Belediyemizin yatırım ve yapılandırma ödemeleri nedeniyle mümkün değildir.Bu nedenle 12-13 milyona tekabül eden bu bedelin 6.000.000.TL'si İller Bankasından borçlanma yapılması hususu komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.
09.05.2014-99

Memur Sendikaları ile Toplu Sözleşme Yapılmasının Görüşülmesi.

MADDE 22-4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması."MADDE 32-27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdaresinde Valinin teklifi üzerine, İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın Genel Başkanı veya Sendika Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediyelerde, Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli İdareler Genel Seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Sözleşme yapılması için Belediye Başkanımıza yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


09.05.2014-100

Belediyemiz Memurlarının İhtiyaç olan mevcut kadroların derece,ünvan değişikliği ve ihdas işlemlerinin görüşülmesi.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.09.05.2014-101

2013 yılı Kesin Hesap Cetvelinin Görüşülmesi.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda ad okunarak yapılan oylamada Süleyman GÜLBOY kabul, Muzaffer KILINÇ kabul, İbrahim CAN kabul, Nedim YÜREKLİ yok, Orhan EREN kabul, Şükrü Oğuzhan GÖKER kabul, Hüseyin DİKYAR kabul, Gürsan TAŞTEKİN kabul, Mustafa Şenel KARAKAYA izinli, Havva GÖKDOĞAN kabul, Nail BAYRAM kabul, Muhittin GÜL kabul, Akif ASLAN kabul, Arif ASLAN kabul, Ali SANCAKTAROĞLU kabul, Ömer Tahir GÜRAKAN kabul, Musa KAYA kabul, Kadir DAL kabul, Ramazan ÇIRAK izinli, Canan AYDIN yok, Mehmet YAVUZ yok, Kadir ÖZKAN kabul, Yaşar ÜNLÜ kabul, Emel AKBAŞ kabul, Salim Nuri GÜNTAÇ kabul, Ali TUNÇBİLEK kabul, Faruk DAŞDÖNER kabul, Havva SARAÇ kabul, Arif GÜRDAL kabul, Mehmet ÖREN yok, Hasan ÜNLÜ kabul oyu kullanılarak 2013 yılı Kesin Hesap Cetveli kabul edilmiştir.
Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 73,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə