İstehsalin texnoloji Əsaslari (Yeyinti hissə)Yüklə 1,05 Mb.
səhifə1/3
tarix04.06.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#52604
  1   2   3

İSTEHSALIN TEXNOLOJİ ƏSASLARI

(Yeyinti hissə)

Qrup 3116 a1,a2

1. Aşağıdakılardan hansı kütlə mübadiləsi prosesinə aid deyil

A) Kimyəvi sintez

B) Həllolma və kristallaşdırma

C) Ekstraksiya

D) Buxarlandırma və kondensləşdirmə

E) Sublimasiya

2. Aşağıdakılardan hansı mexaniki prosesə aid deyil

A) Ərimə və bərkimə

B) Xırdalanma

C) Sortlaşdırma

D) Dozalaşdırma

E) Presləmə

3. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi kazeinin payına düşür

A) 80

B) 85


C) 87

D) 89


E) 90

4. Süd kazeinininin izoelektrik nöqtəsi nəyə deyilir

A) Süd kazeininin kiçik lopacıqlar şəklində çökməsinə

B) Süd kazeininin birləşərək iriləşməsinə

C) Süd kazeininin yağ kürəcikləri əmələ gətirməsinə

D) Süd kazeininin süd şəkərinə parçalanmasına

E) Süd kazeininin fermetlərə parçalanmasına

5. Südün tərkibində olan laktoza fermenti süd şəkərini hansı maddələrə parçalayır

A) Qlükoza qalaktoza

B) Qalaktoza fruktoza

C) Qlükoza katalaza

D) Qlükoza maltoza

E) Qlükoza nişasta

6. Təzə sağılmış inək südünün turşuluğu neçə dərəcədir

A) 16 – 18 0T

B) 19 – 20 0T

C) 17 – 20 0T

D) 18 – 21 0T

E) 20 – 22 0T

7. Südün istilik tutumu nədən asılıdır

A) Suyun miqdarından, quru maddənin və yağın fiziki halından

B) Suyun miqdarından, fermentlərdən

C) Suyun miqdarından, zülalın parçalanmasından

D) Yağın fiziki halından, fermentlərdən

E) Ancaq zülalların parçalanmasından

8. Südün bakterisid fazası nədən asılıdır

A) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, saxlanma temperaturundan, heyvanın xüsusiyyətindən

B) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün sıxlığından

C) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün yağlılığından

D) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, zülalın parçalanmasından

E) Heyvanın xüsusiyyətindən, zülalın miqdarından

9. Baktofuqda südün təmizlənmə prosesi nəyə əsaslanır

A) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə

B) Təzyiqə

C) Axın sürətinə

D) Temperatura

E) A, B, C, D

10. Bunlardan hansı bioz prinsipinə aiddir

A) Enbioz, hemibioz

B) Anabioz, enbioz

C) Hemibioz, krioanabioz

D) Senoanabioz, hemibioz

E) Senoanabioz, anabioz

11. Hansı kimyəvi maddələrə antiseptiklər deyilir

A) Mikroorqanizmlər üçün zərərli olan kimyəvi maddələrə

B) Mikroorqanizmlərin inkişafını bərpa edən kimyəvi maddələrə

C) Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini yaxşılaşdıran kimyəvi maddələrə

D) Məhsullara xoşa gələn əlavə dad verən kimyəvi maddələrə

E) Mikroorqanizmlərin çoxalmasına səbəb olan kimyəvi maddələrə

12. Aşağıdakılardan hansı konservləşdirmənin fiziki üsuluna aid deyil

A) Antiseptiklərdən istifadə

B) İonlaşdırma

C) Sterilizasiya

D) Filtrləmə

E)Ssusuzlaşdırma

13. Heyvanlarda yağ toxumasının konsentrasiyası nədən asılıdır

A) Heyvanın növündən

B) Əzələ liflərindən

C) Əzələ toxumasından

D) Sümük toxumasından

E) Saya əzələ toxumasından

14. Quruluş və funksiyasına görə heyvan ətinin əzələləri neçə növə bölünür

A) III

B) II


C) I

D) IV


E) V

15. Heyvanların qansızlaşdırılması zamanı hansı bıçaq növündən iatifadə edilir

A) Troakapşəkilli

B) Mişar şəkilli

C) Oxvari

D) Oraqşəkilli

E) Nizəşəkilli

16. Qaramalın ət müəssisələrində ilkin emalının texnoloji ardıcıllığı

1. Heyvanların gicəlləndirilməsi

2. Heyvanların qansızlaşdırılması

3. Dərinin soyulması

4. Kəllə və dırnaqların cəmdəkdən ayrılması

5. İçalatın çıxarılması

6. Cəmdəyin yarım hissəyə doğranması

7. Cəmdəyin damğalanması

8. Cəmdəyin təmizlənməsi

9. Cəmdəyin soyuducuya verilməsi

A) 124 356879

B) 1 3 2 4 5 6 8 7 9

C) 1 2 3 4 5 6 8 9 7

D) 1 2 3 5 4 6 7 8 9

E) 1 2 5 3 4 6 7 9 8

17. Çörəkbişirmə sənayesində istifadə olunan mayalar nədən hazırlanır

A) Melassadan

B) Laktozadan

C) Süd turşusundan

D) Sirkə turşusundan

E) Patkadan

18. Bu maddələrdən hansı çörəkbişirmə istehsalında yeyinti əlavəsi kimi oksidləşdirici və bərpaedici xassəyə malikdir

A) KBrO3, KJO3

B) CaCl2, KbrO3

C) NaCl, CaCl2

D) KbrO3, SiO3

E) KJO3, CaCl2

19. Aşağıdakı düsturlardan hansı südün quru qalığını hesablayır

A) Q = + 0,5

B) Q = + 0,5

C) Q = + 0,5

D) Q = + 0,5

E) Q = + 4

20. Südün tərkibində olan lipaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır

A) 35 0C

B) 38 0C

C) 39 0C

D) 23 0C

E) 28 0C

21. Südün aktiv turşuluğu ümumi turşuluğa nisbətən yavaş artır. Buna səbəb nədir

A) Südün bufer xassəyə səbəb olması

B) Südün səthi gərilməyə məruz qalması

C) Südün sıxlığının artıq olması

D) Südün bakterisid xassəyə malik olması

E) Südün bircins xassəyə malik olması

22. Südün tərkibində olan amilaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır

A) 75 0C

B) 80 0C

C) 85 0C

D) 90 0C

E) 95 0C

23. Quruducu aparatın məhsuldarlığı hansı parametrlərlə xarakterizə olunur

A) Buxarlanan nəmliyin miqdarı

B) Hazır məhsulun nəmliyinin miqdarı

C) Qurutma potensialı

D) Havanın nəmliyinin miqdarı

E) Havanın nisbi nəmliyinin miqdarı

24. Pəhriz unu hansı dənlərdən hazırlanır

A) Düyü, qarabaşaq, yulaf

B) Buğda, qarğıdalı

C) Buğda, yulaf, darı

D) Qarğıdalı

E) Qarğıdalı, yulaf

25. Buğda dəninin tərkibində endosperm neçə faiz təşkil edir

A) 80-83

B) 70-79

C) 60-70

D) 70-73

E) 73-83


26. 100qr şəkər neçə kkal-yə bərabərdir

A) 374


B) 300

C) 350


D) 250

E) 280


27. Rafinadın tərkibi neçə faiz saxarozadan ibarətdir

A) 99,75


B) 83,15

C) 80,10


D) 83,3

E) 79,5


28. Şəkər çuğundurunun istehsalında hidravlik transportyor hansı vəzifəni yerinə yetirir

A) Çuğunduru qarışıqlardan təmizləyir və yuyur

B) Çuğundurdan şəkərin ayrılmasını tənzimləyir

C) Çuğundurun şirə buraxmasına kömək edir

D) Çuğundurun dilimlənməsinə kömək edir

E) Çuğundurdan diffuzor sirə alır

29. Yarmaların bişməsi zamanı rənginin tündləşməsinə səbəb hansı maddələrin yaranmasıdır

A) Melanoidlərin

B) Yağ turşularının

C) Nişastanın

D) Turşuların

E) Duzların

30. Bunlardan hansı hidrotermiki emal üsuluna aid deyil

A) Cilalama

B) Buğlandırma

C) Qurutma

D) Soyutma

E) İsladılma

31. Cilalanma nədir

A) Nüvə və aleyron qatının meyvə və toxum qabıqlardan ayrılması

B) Nüvə və aleyronu meyvə və toxumlu qabıqlarla birləşməsi

C) Nüvənin - parçalnması

D) Toxumların nüvədə birləşməsi

E) Meyvə və toxum qabıqlarının möhkəmlənməsi

32. Bunlardan hansı kolbasa istehsalında əsas xammala aid edilir

A) Ət və ət məhsulları

B) Subməhsullar

C) Yumurta

D) Süd və süd məhsulları

E) Süni və təbii üzlüklər

33. Çörəkbişirmə istehsalında oksidləşdirici və bərpaedici yeyinti əlavələri hansılardır

A) Kalium bromat, natrium tiosulfat

B) Saxaroza və çaxır turşusu

C) Saxarozanın efirləri

D) Süd turşusu

E) Alma turşusu

34. Hansı yarma konsentrat istehsalında yuma əməliyyatına uğradılmır

A) Arpa yarması

B) Yulaf yarması

C) Paxla yarması

D) Qarğıdalı yarması

E) Qarabaşaq yarması

35. Unun tərkibində kleykovina hansı təsir nəticəsində dəyişir

A) Yağların hidrolizi, oksidləşmə, reduksiya prosesi nəticəsində

B) Oksidləşmə nəticəsində

C) Turşuma nəticəsində

D) Qıcqırma

E) Parçalanma nəticəsində

36. Təzə üyüdülmüş un hansı temperaturda saxladıqda qızışaraq yanır

A) 200C

B) 150C

C) 160C

D) 170C

E) 180C

37. Sadə dəyirmanlarda dənin üyüdülməsində nədən istifadə olunur

A) Jernovlardan

B) Transportyorlardan

C) Deşikli vallardan

D) Üçbucaq ələklərdən

E) İri gözcüklü ələklərdən

38. Standarta əsasən 1 kq yarmada metal qarışığı neçə mq olmasına icazə verilir

A) 3 mq


B) 4 mq

C) 2 mq


D) 5 mq

E) 6 mq-dan artıq olmamalıdır

39. Çuğundur diliminin keyfiyyəti hansı faktorla qiymətləndirilir

A) Şved


B) Marqqraf

C) Siqizmund

D) Andreas

E) Axard


40. Dən seperatorunda dənin təmizlənmə effekti hansı düsturla hesablanır

A)

B)

C)

D)

E)

41. Uzun müddətli pasterizə hansı temperaturda aparılır

A) 63-650C

B) 72-760C

C) 72-850C

D) 76-850C

E) 85-900C

42. Hansı yarma istehsalında soyuq kondensionerləmədən istifadə edilir

A) Buğda və qarğıdalı üçün

B) Qarabaşaq

C) Yulaf üçün

D) Noxud üçün

E) Soya üçün

43. Aşağıdakılardan hansı yarmanın keyfiyyətinə təsir edən amil deyil

A) Turşuluğu

B) Qabığın miqdarı

C) Qabığın iriliyi

D) Ölçülərin bərabərliyi

E) Nəmliyi

44. Poltava yarması hansı taxıl məhsulundan hazırlanır

A) Buğda


B) Qarğıdalı

C) Darı


D) Arpa

E) Çəltik

45. Xırdalanmış yarmalar iriliyinə görə neçə fraksiyaya bölünür

A) 5


B) 1

C) 2


D) 3

E) 4


46. Qarabaşaqda olan qatışıqları təmizləməkdən ötəri hansı formalı ələkdən istifadə olunur

A) Üçbucaq

B) Dördbucaq

C) Dairəvi

D) Elipsvari

E) Diaqonal

47. Yarma məhsulları hansı emala məruz qalır

A) Hidrotermik emala

B) Pasterizasiyaya

C) Sterilizasiyaya

D) İsti emala

E) Soyuq emala

48. Taxıl neçə saat müddətində nəmləndirilir

A) 8 saat

B) 2 saat

C) 3 saat

D) 4 saat

E) 5 saat

49. Dənlərin qabıqdan çıxma prosesi neçə üsulla aparılır

A) 3 üsulla

B) 2 üsulla

C) 4 üsulla

D) 5 üsulla

E) 6 üsulla

50. Vallı dəzgəhlardan hansı yarmaların qabığını çıxarmaqda istifadə edilir

A) Yulaf, qarabaşaq

B) Qarğıdalı

C) Arpa


D) Mannı

E) Darı


51. Qabıqdan çıxarılma effektliyi kəmiyyətcə və keyfiyyətcə hansı düstürla hesablanır

A)

B)

C)

D)

E)

52. Buğdada orta hesabla endosperm dənin kütləsinin neçə faizini təşkil edir

A) 80-83


B) 70-80

C) 60-70


D) 70-73

E) 73-83


53. Termoanabioz konserv məhsulunun hansı prinsipinə aid edilir

A) Anabioz prinsipinə

B) Bioz prinsipinə

C) Senoanabioz prinsipinə

D) Abioz prinsipinə

E) Asidosenabioz prinsipinə

54. Psixoanabioz prosesi nədir

A) Məhsulun dondurulmadan 00C dərəcədə saxlanılmasıdır

B) Məhsulun duru halda saxlanmasıdır

C) Məhsulun donmuş vəziyyətdə saxlanmasıdır

D) Məhsulun icazə verilə bilən miqdarda turşu əlavə edərək saxlanmasıdır

E) Məhsulu neytral vəziyyətdə saxlamaqdır

55. Hansı keyfiyyət göstəricilərinə görə seperatorların işinin texnoloji effektivliyi müəyyən olunur

A) Maşına qədər və maşından sonra kənar qarışıqların miqdarına görə

B) Maşına qədər və maşından sonra dənin şüşəvariliyinə görə

C) Maşına qədər və maşından sonra kleykovinanın miqdarına görə

D) Maşına qədər və maşından sonra dənin tipinə və vəziyyətinə görə

E) Maşına qədər və maşından sonra kleykovinanın keyfiyyətinə görə

56. Trierlərin işinin səmərəlik göstəricisi hansıdır

A) Qısa və uzun qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

B) Ağır qarışıqların ayrılma dərəcəsi

C) Yüngül qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

D) Dəmir – maqnit qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

E) Zədələnmiş dənlərin kənarlaşdırma dərəcəsi

57. Dənlərin üyüdülməyə hazırlanmasının əsas proseslərinə hansı əməliyyatlar daxildir

A) Dənin yuyulması və nəmləndirilməsi

B) Dənin xırdalanması

C) Dənin pardaxlanması

D) Dənin zənginləşdirilməsi

E) Dənin nəqledilmə sürətinin artırılması

58. Buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsində dənlərin hansı kondensasiya üsulundan istifadə edilir

A) Yalnız soyuq

B) Yalnız sürətli

C) Sürətli və isti

D) Yalnız isti

E) Sürətli və soyuq

59. Hansı təyinetmə düzgün deyil

A) Sort un istehsalında sadə xırdalama tətbiq edilir

B) Sadə xırdalamada bərk hissəciklər müəyyən ölçüyə qədər dağıdılaraq bircinsli qarışıq alınır

C) Seçmə xırdalamada tərkibinə görə eynicinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır və sonra müəyyən tərkib hissələr oradan ayrılır

D) İki növ xırdalama fərqləndirilir: sadə və seçmə

E) Seçmə xırdalamada tərkibinə görə eynicinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır və sonra müəyyən tərkib hissələr oradan ayrılır

60. Hansı təyinetmə düzgün deyil

A) Kəpəkli üyütmədə dəndən maksimum miqdarda və daha təmiz endosperma alıb, sonradan ondan un istehsal etmək üçün seçmə xırdalamadan istifadə edilir

B) Sadə xırdalama tətbiq edilərək, bərk hissəciklər verilən xirdalığa qədər bircinsli kütlə alınana qədər xırdalanır

C) Seçmə xırdalamada bircinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılaraq, sonradan onlardan müəyyən tərkib hissəslərini çıxartmaq olsun

D) Sadə xırdalama tətbiq edilərək kəpəkli un istehsalında, praktiki olaraq bütün dən kütləsi verilən xirdalığa qədər bərabər şəkildə xırdalanır

E) Seçmə xırdalamada bircinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır ki, sonradan onlardan müəyyən tərkib hissəslərini çıxartmaq olsun

61. Hansı təyinetmə düzgün deyil

A) Mürəkkəb üyütməyə bütün buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsi aiddir

B) Sadə üyütmə bir texnoloji mərhələdən ibarət olub, üyütmə məhsulunun xırdalanması və ələnməsi ilə xarakterizə edilir

C) Mürəkkəb üyütmə mükəmməl texnoloji sxemə malik olub, seçmə üsul ilə xırdalayaraq, endospermanın təmiz ayrılmasına və ondan un istehsalına əsaslanır

D) Sadə üyütməyə bütün buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsi aiddir

E) Üyüdülmə tipinə görə sadə və mürəkkəb üyüdülmə fərqləndirilir

62. Üyütmə tipindən asılı olaraq hansı növ ələmə prosesləri vardır

A) Qısaldılmış, inkişaf etdirilmiş və daha inkişaf etdirilmiş.

B) İnkişaf etdirilmiş,bölünmüş,qısaldılmış

C) Daha inkişaf etdirilmiş,qısaldılmış,sadə

D) Qısaldılmış, az inkişaf etmiş, daha da qısaldılmış.

E) Daha da qısaldılmış, az inkişaf etmiş, bölünmüş

63. Pardaxlama prosesi hansı məqsədlərlə tətbiq edilir

A) Dənin qabığını və rüşeymini ondan ayırmaq üçün

B) Dənin yuyulub, nəmləndirilməsi üçün.

C) Dənin səthinin, xüsusən və yarıq hissəsinin tozdan təmizlənməsi üçün.

D) İlkin qarışığın ələkdə tərkib hissələrinə və daha bircinsli fraksiyalara ayrılması.

E) Dənin xırdalanması üçün.

64. Yarma istehsalında əməliyatlarının effektivliyi əsasən nədən asılıdır

A) Yarma zavodunun işinin texniki – iqtisadi göstəriciləri, yarmanın çıxımı və keyfiyyəti

B) Ancaq yarmanın çıxımı

C) Ancaq yarmanın keyfiyyəti

D) Ancaq yarmanın çıxımı və keyfiyyəti

E) Yarma zavodunun işinin texniki – iqtisadi göstəriciləri

65. Hansı yarma istehsalında hidrotermiki emal tətbiq edilir

A) Qarabaşaq, yulaf, buğda, qarğıdalı

B) Ancaq yulaf və noxud

C) Ancaq buğda və qarğıdalı

D) Ancaq qarğıdalı

E) Ancaq qarabaşaq, yulaf, buğda66. Hansı yarma istehsalında buxar tətbiq etməklə qaynar kondisionerləmədən istifadə edilir

A) Qarabaşaq, yulaf və noxud üçün

B) Yulaf və buğda üçün

C) Qarabaşaq və qarğıdalı üçün

D) Buğda və qarğıdalı üçün

E) Buğda üçün

67. Hansı yarma istehsalında soyuq kondisionerləmədən istifadə edilir

A) Buğda və qarğıdalı üçün

B) Qarabaşaq üçün

C) Qarabaşaq

D) Noxud üçün

E) Fasol üçün

68. Qabıqdanayırmadan sonra yarmanın nüvəsinin qabıq və aleyron qatının kənarlaşması necə adlanır

A) Cilalama

B) Seperasiya etmə

C) Ələmə

D) Kondensasiya

E) Xırdalama69. Yarmada nüvənin üzərində cilalama nəticəsində yaranan cızıqların sığallanması, kələ-kötürlərin aradan qaldırılması əməliyyatı necə adlanır

A) Pardaxlama

B) Seperasiya etmə

C) Ələmə

D) Kondensasiya

E) Xırdalama

70. Çörək istehsalının birinci mərhələsi hansıdır

A) Xammalın qəbulu və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Çörəyin soyudulması və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi

71. Çörək istehsalının axırıncı mərhələsi hansıdır

A) Çörəyin soyudulması və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Xammalın qəbulu və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi

72. Çörək istehsalında buğda ununun hansı sortları istifadə edilir

A) Əla, I, II sort və kəpəkli un

B) Yalnız Əla sort un

C) Yalnız kəpəkli un

D) Yalnız I sort un

E) Yalnız əla, I və II sort un

73. Çörək istehsalında çovdar ununun hansı sortları istifadə edilir

A) Ələnmiş, kəpəkli və kəpəksiz un

B) Yalnız kəpəksiz un

C) Yalnız kəpəkli və kəpəksiz un

D) Yalnız kəpəkli un

E) Yalnız ələnmiş un

74. Çörək istehsalında hansı mayalardan istifadə edilmir

A) Pivə mayaları

B) I sort mayalar

C) Yalnız əla və I sort mayalar

D) Preslənmiş mayalar

E) Quru mayalar

75. Çörək xəmirinin nəmliyi orta hesabla neçə faizdir

A) 45


B) 70

C) 25


D) 100

E) 10


76. Çörək xəmiri hansı üsulla yoğrulur

A) Fasiləsiz və porsiyalarla

B) Yalnız porsiyalarla

C) Yalnız fasiləsiz

D) Presləməklə

E) Sıxlaşdırmaqla

77. Çörək xəmirinin yoğrulmasında məqsəd nədir

A) Bircinsli kütlənin alınması

B) Dənəvərşəkilli kütlənin alınması

C) Oxantışəkilli kütlənin alınması

D) Həlməşiyəoxşar kütlənin alınması

E) Plastik kütlənin alınması

78. Xəmir yoğrulduqdan sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir

A) Qıcqırmağa qoyulur

B) Tikələrə bölünür

C) Kündələnir

D) Yayılır

E) Kəsimlənir

79. Xəmir qıcqırdıqdan sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir

A) Tikələrə bölünür

B) Qıcqırmağa qoyulur

C) Kündələnir

D) Yayılır

E) Kəsimlənir

80. Hansı əməliyyatdan sonra xəmir yoğrulur

A) Komponentlərin dozalaşdırılması

B) Qıcqırtma

C) Kündələmə

D) Yayma

E) Tikələrə bölmə

81. Xəmirin qıcqırması zamanı hansı qaz ayrılır

A) Karbon

B) Oksigen

C) Azot


D) Hidrogen

E) Ozon


82. Çörək məmulatları hansı temperaturda bişir

A) 200–2500C

B) 1000C

C) 50–1000C

D) 10000C

E) 100–1500C

83. Qablaşdırılmış çörək məmulatlarının saxlanma müddəti:

A) 2 dən 7 günədək

B) 2 dən 3 günədək

C) 16 dan 36 saata qədər

D) 3 günədək

E) 36 saata qədər

84. Hansı təyinetmə düzgün deyil

A) Çörək – bu kütləsi 500 qramdan az olan çörək məmulatıdır.

B) Bulka məmulatı – bu, buğda unundan bişirilən, kütləsi 500 qramdan az olan çörək məmulatıdır.

C) Xırda ədədi bulka məmulatları – bu , kütləsi 200 qram və daha az olan çörək məmulatıdır.

D) Şəkərli unlu məmulatlar – reseptə görə tərkibində 14 % və daha çox şəkər və yağ olan çörək məmulatıdır.

E) Çörək – bu kütləsi 500 qramdan çox olan çörək məmulatıdır

85. Şəkər istehsalında istifadə olunan xammal hansıdır

A) Şəkər çuğunduru və şəkər qamışı

B) Şəkər qamışı, rafinad

C) Şəkər çuğunduru, şəkər kirşanı

D) Şəkər tozu və şəkər qamışı

E) Yalnız şəkər kirşanı

86. Bütün konservləşdirmə üsulları bunlardır:

A) Fiziki, fiziki – kimyəvi, biokimyəvi və kombinə edilmiş

B) Biokimyəvi

C) Fiziki, fiziki – kimyəvi

D) Fiziki – kimyəvi, biokimyəvi

E) Fiziki – kimyəvi, biokimyəvi və kombinə edilmiş

87. Mikrobioloji proseslərə aiddir:

A) Çürümə, turşuma və qıcqırma

B) Çürümə və qıcqırma

C) Turşuma və qıcqırma

D) Çürümə

E) Qıcqırma

88. Konservləşdirmənin fiziki üsulları:

A) Sterilizasiya

B) Marinadlaşdırma

C) Qurutma

D) Turşuya qoyma

E) Hisə vermə

89.Quşların təmizlənməsi üçün buxara verilməsi hansı rejimdə aparılır?

A) Suyun temperaturu 5255 оС, 2 dəqiqə ərzində

B) Suyun temperaturu 4550 оС, 2 dəqiqə ərzində

C) Suyun temperaturu 4045 оС, 11,5 dəqiqə ərzində

D) Suyun temperaturu 4245 оС, 2 dəqiqə ərzində

E) Suyun temperaturu 50 оС, 1 dəqiqə ərzində

90. İsti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər:

A) Yağsız, nadir hallarda orta yağlıqda

B) Ancaq orta yağlıqda olan balıqlar

C) Xırda balıqlar

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağlı

91. Yarım isti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər

A) Xırda və orta ölçüdə

B) Ancaq xırda

C) İri


D) İri və orta ölçüdə

E) Ancaq orta ölçüdə

92. Soyuq hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər

A) Orta yağlılıqda və yağlı

B) Ancaq orta yağlı

C) Ancaq yağlı

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağsız və orta yağlılıqda

93. Bitki yağları istehsalında əsas xammal hansı bitkilərdir

A) А, В, С və D

B) Xardal, kətan və raps

C) Çətənə və zeytun

D) Kokos və palma

E) Günəbaxan, pambıq çiyidi və soya

94. Yağın alınma üsulu hansıdır

A) Presləmə və ekstraksiya

B) İntensivləşdirmə

C) Əzmə


D) Ancaq ekstraksiya

E) Ancaq presləmə

95. Bitki toxumlarının emalı proseslərinin hansı tərtibi düzgündür

A) А, В, С və D

B) Əsas əməliyyatlar – nüvənin xırdalanması, xırdalanmış xammalın istilik ilə emalı, öz axını ilə yağ alınması.

C) Köməkçi əməliyyatlar – ekstraksiya üsulu ilə yağsızlaşdırılmış cecənin (şrot) və həlledicinin ayrılması, hazır məhsulun alınması (yağ), həlledicinin regenerasiya və rekuperasiya edilməsi.

D) Əlavə əməliyyatlar – yağın mexaniki qarışıqlardan ilkin təmizlənməsi və fosfor tərkibli qarışıqlardan kompleks təmizlənməsi

E) Hazırlıq əməliyyatları – dənin qarışıqlardan təmizlənməsi, qurudulması, nüvənin qabıqdan təmizlənməsi

96. Bitki yağı istehsalında təmizləmənin əsas metodları hansılardır

A) Bütün göstərilən üsullar

B) Müxtəlif aerodinamik xüsusiyyətinə görə təmizləmə.

C) Zərbə və sürtmə üsullarından istifadə etməklə mexaniki təmizləmə.

D) Metal qarışıqlardan təmizləmə, yaş emal yolu ilə təmizləmə.

E) Ölçüsünə və müxtəlifliyinə görə təmizləmə

97. Qarğıdalı çubuqları istehsalında bitki yağları məruz qalır

A) Hidratasiyaya

B) Parçalanmaya

C) Aşağı təzyiqə

D) Neytrallaşmaya

E) Köpüklənməyə

98. Qida istehsalında hazır məhsul üçün qoyulan tələblər

A) A, B, C və D.

B) Yüksək qida dəyərinə malik olmalıdır.

C) İnsan orqanizmi üçün təhlükəsiz olmalıdır.

D) Saxlama zamanı ilkin xüsusiyyətlərini və təzəliyini qorumalıdır.

E) Gigiyenik təmiz olmalıdır99. Emal sahəsinin texnoloji xəttinin quruluşu:

A) Çoxkomponentli xammal

B) Qiymətli maddələrin alınması ilə çoxkomponentli xammal istifadəsi

C) İstehsal prosesində tərkibi dəyişməyən çoxkomponentli xammal istifadəsi

D) Qiymətli maddələrin çıxarılması ilə birkomponentli xammal

E) Proses müddətində tərkibi dəyişməyən birkomponentli xammal


100. Qida müəssisələrində çirkab suları çirklənməsinə görə fərqləndirilir:

A) Üzvi, qeyri- üzvi və bioloji

B) Qeyri- üzvi və bioloji

C) Üzvi və qeyri - üzvi

D) Bioloji və üzvi

E) Qeyr-üzvi


101. Qida texnologiyası proseslərinin obyekti:

A) Qida məhsulları istehsalında əməliyyatlar, proseslər və texnoloji xətlər

B) Qida məhsulları istehsalında yalnız texnoloji xətlər

C) Qida məhsulları istehsalında yalnız əməliyyatlar və proseslər

D) Qida məhsulları istehsalında yalnız əməliyyatlar

E) Qida məhsulları istehsalında yalnız proseslər


102. Texnologiyanın nəzəri əsaslarına hansı təsvirlər daxildir?

A) Funksional, morfoloji və parametrik

B) Morfoloji və parametrik

C) Funksional və morfoloji

D) Parametrik

E) Funksional


103. Parametrik təsvirin mahiyyəti nədir?

A) Texnoloji proseslərin qanunayuğunluqlarını açmır, yalnız onları müəyyən edir

B) Hər əməliyyatda onun xüsusiyyətini, əlamətini və münasibətini müəyyən edir

C) Texnoloji proseslərin ayrı – ayrı elementləri arasında miqdari asıllığı qurur və eksperimental və ya analitik yolla alına bilər

D) Xammalın hazir məhsula emalının üsul və qaydalarının məcmusudur

E) Xammalın hazir məhsula emalının üsul və qaydalarının məcmusudur və eyni zamanda bu üsulların işlənməsi və təkmilləşdirilməsidir


104. Hansı ifadə düz deyil?

A) Mexanikləşdirmə dedikdə zehni işin mexaniki işlə əvəzlənməsi başa düşülür

B) Əməyin mexanikləşdirmə əmsalı (avtomatlaşdırma) dedikdə mexanikləşdirilmiş (avtomatlaşdırılmış) işdə məşğul olan işçilərin sayının, ümumi işçilərin sayına olan nisbəti başa düşülür

C) Avtomatlaşdırma dedikdə işçinin zehni işinin, istehsal prosesləri, avtomatik qurğu və cihazların nəzarət və idarə edilməsi ilə əvəzlənməsi başa düşülür

D) Əməyin mexanikləşdirilməsi, maşın və avadanlıqların orta illik dəyərinin, əsas növbədə çalışan işçilərin sayına olan nisbəti kimi hesablanır.

E) Mexanikləşdirmə dedikdə əl əməyinin maşın ilə əvəzlənməsi başa düşülür


105. Əsas proseslər hansıdır

A) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

B) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

C) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

D) Hər bir əmək predmeti və ya birgə emal olunan predmetlər qrupu üzərində iş prosesində bir sıra əməliyyatların təsir edilməsi ilə gedən texnoloji proseslərinin bir hissəsidir

E) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir


106. Köməkçi proseslər hansıdır

A) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

B) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

C) Müəssisədə əmək vasitələrinin və bütün insanların fəaliyyətini hazır məhsul istehsal etmək səfərbər etməkdir

D) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir

E) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

107. Xidmət prosesləri hansıdır

A) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir

B) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

C) Müəssisədə əmək vasitələrinin və bütün insanların fəaliyyətini hazır məhsul istehsal etmək səfərbər etməkdir

D) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

E) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

108. Əməliyyat nədir

A) Hər bir əmək predmeti və ya birgə emal olunan predmetlər qrupu üzərində iş prosesində bir sıra əməliyyatların təsir edilməsi ilə gedən texnoloji proseslərinin bir hissəsidir

B) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

C) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

D) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

E) Hazır məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir


109. Əl əməliyyatları hansıdır

A) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

110. Maşın - əl əməliyyatları hansıdır

A) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır.

E) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

111. Maşın əməliyyatları hansıdır

A) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

112. Avtomatlaşdırılmış əməliyyatlar hansıdır

A) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

113. Aparat əməliyyatları hansıdır

A) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və ya avtomatik əməliyyatlardır.

B) İçşinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu və dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomat avadanlıqlarda və ya avtomat axın xətlərində yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşin, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlər tətbiq olunmadan yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İçşinin fasiləsiz iştirakı ilə, maşın və ya əl alətlərilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır


114. İstehsalın tipini müəyyənləşdirən faktorlar

A) А, В, С və D

B) İstehsal olunan məmulatların nomenklaturasının sabitlik dərəcəsinə görə

C) İstehsal həcminə görə

D) İstehsal olunan məmulatların nomenklaturasına görə

E) İş yerlərinin dolma xarakterinə görə


115. İxtisaslaşma və cəmlənmə səviyyəsindən asılı olaraq fərqləndirilən islahsalatların tipləri

A) Yeganə, seriyalı, kütləvi

B) Yeganə, kütləvi

C) Seriyalı, kütləvi

D) Yeganə, seriyalı

E) Kütləvi


116. Kompleks texnoloji proses nədir

A) Yalnız texnoloji əməliyyatlardan ibarət olmayan, eyni zamanda doldurma – boşaltma, yuma, nəzarət, qablaşdırma, nəqletmə proseslərini də daxil edən bir prosesdir

B) Texnoloji təhcizat və emal rejimi, konkret avadanlıq və uyğun standartlarla nizamlanan və işçi texnoloji sənədlərlə yerinə yetirilən texnoloji prosesdir

C) Konkret məmulat istehsalı üçün, yalnız müəssisə səviyyəsində işlənən, işçi texnoloji sənədlərlə yerinə yetirilən texnoloji prosesdir

D) Müxtəlif konstruktiv, lakin ümumi texnoloji əlamətli məmulatlar qrupunun hazırlanmasının texnoloji prosesidir

E) Qapalı əks əlaqənin ardıcıl təsiri altında hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən texnoloji prosesdir


117. Vahid texnoloji proses nədir

A) İstehsalın tipindən asılı olmayaraq, müxtəlif çeşiddə, adda, ölçüdə və icrada məmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesidir

B) Ardıcıl olaraq qapali əks əlaqənin təsiri nəticəsində hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən prosesdir

C) Əks əlaqənin ardıcıllığının qırıldığı prosesdir

D) Texnoloji əlamətlərinə və konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə olunan, qrup məmulatlarına aid olan texnoloji prosesdir

E) Müəssisədə tam və ya qismən yerinə yetirilə biləcək, elm və texnikanın son nailiyyətlərinə uyğun, icra etmənin üsul və vasitələrnə əsaslanan texnoloji prosesdir


118. Sistemin operatorlu modelləşdirilməsində hansı əsas anlayışlardan istifadə edilir

A) Proses və çıxış

B) Giriş, proses və çıxış

C) Proses

D) Giriş

E) Çıxış


119. Elmi texniki tərəqqini necə təyin etmək olar

A) А, В, С və D

B) İstehsal prosesində texnikanın fundamental dəyişdirilməsi, xammal və enerjinin prinsipial yeni mənbəyinin yaradılması, avtomatlaşdırma, əməyin xarakterinin və insanın yerinin dəyişdirilməsi

C) İctimai prosesləriin idarə edilməsi üçün elm təşkilatlarının maddi – texniki bazanın yaradılması, əqli əməyin məhsuldarlığının artırılmasına imkan yaradan kibernetikanın inkişaf.

D) İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində elm və texnikanın rolunun nəhəng dəyişiklikləri

E) Cəmiyyətin iqtisadiyyatında elmin əhəmiyyətinin radikal dəyişdirilməsi və onun bilavasitə istehsal gücünə çevrilməsinə şərait yaradılması

120. İstehsalın elektrikləşdirilməsi nə deməkdir

A) Texnoloji proseslərdə və hərəkətverici qurğularda elektrik enerjisinin tətbiqi, radioelektronikanın istehsalatda geniş istifadəsi

B) Hesablama texnikasının və informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi

C) Xammal bazasının genişləndirilməsi, kimyəvi maddələrin emal üsullarının işlənməsi və tətbiqi

D) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı – ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilmə-sindən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək

E) Lazer və plazma texnologiyalarının mənimsənilməsi

121. İstehsalın eloktronlaşdırılması nə deməkdir

A) Hesablama texnikasının və informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi

B) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı – ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilməsindən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək

C) İstehsalın xammal bazasının genişləndirilməsi, kimyəvi maddələrin emal üsullarının işlənməsi və tətbiqi

D) Texnoloji proseslərdə və hərəkətverici qurğularda elektrik enerjisinin tətbiqi, radioelektronikanın istehsalatda geniş istifadəsi

E) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı-ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilməsin-dən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək

122. Eimi texniki tərəqqini xarakterizə edən əsas göstəricilər

A ) А, В və С

B) Əməyin mexanikləşdirilmə sabiti

C) Robot işinin mexanikləşdirilmə sabiti

D) İstehsalın mexanikləşdirilmə sabiti

E) Çəkisizlik sabiti

123. İstehsalın mexanikləşdirilmə sabiti

A) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətidir

B) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

C) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

D) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

E) Əsas istehsalat fondlarının orta illik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir

124. Robot işinin mexanikləşdirilmə sabiti

A) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

B) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

C) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

D) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətid

E) Əsas istehsalat fondlarının orta illirik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir

125. Əməyin mexanikləşdirilmə sabiti

A) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

B) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

C) Əsas istehsalat fondlarının orta illik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir

D) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

E) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətidir

126. Mal cəmdəyinin 1 mövqeyi necə adlanır

A) Çanaq bud hissə

B) Arxa bud

C) Kürək hissə

D) Qurşaq hissə

E) Yan hissə

127. Mexanikləşdirmənin səviyyəsi hansı düsturla təyin olunur

A) 100

B) 100

C)

D) ·100

E)

128. Ritm prinsipi

A) Eyni zaman kəsiyində eyni miqdarda məhsulun istehsal edilməsi

B) Eyni zaman kəsiyində müxtəlif miqdarda məhsulun istehsal edilməsi

C) Məhsulların fasiləsiz istehsal edilməsi

D) Məhsulların müxtəlif zaman kəsiyində istehsal edilməsi

E) Məhsulların fasilə ilə istehsal edilməsi

129. Paralellik prinsipi

A) Texnoloji prosesin bütün və ya bir neçə əməliyyatlarda eyni zamanda yerinə yetirilməsi

B) Texnoloji prosesin müxtəlif zaman kəsiyində yerinə yetirilməsi

C) Texnoloji proseslərin ayrı-ayrılıqda yerinə yetirilməsi

D) Texnoloji proseslərin və əməliyyatların fasilə ilə yerinə yeyirilməsi

E) Texnoloji proseslərin və əməliyyatların fasiləsiz yerinə yeyirilməsi

130. Hansı bənddə istehsalın təşkili prinsipləri düzgün göstərilməmişdir

A) Düzaxınlıq prinsipi – əmək vasitələrinin düzxətli hərəkətinin, texnoloji proseslərin gedişatının əksinə qoyulması tələbatıdır

B) Tənasüblük prinsipi – ayrıca götürülmüş iş yerində və müəssisənin bütün istehsal sahələrində vahid zamanda bərabər (proporsional) istehsaldır

C) Paralellik prinsipi – texnoloji prosesin eyni zamanda bütün və ya ayrıca götürülmüş bir neçə əməliyyatlarında yerinə yetirilməsidir

D) Fasiləsizlik prinsipi – konkret məmulatın istehsalı prosesində bütün fasilə və dayanmaların minimuma endirilməsidir

E) Ritmilik prinsipi – xammalın və materialın istehsala vaxtında çatdırılması, bütün enerji növlərinin fasiləsiz təminatı və vaxtında hazır məhsulun satılması ilə, zamanın bərabər anında bərabər miqdarda məmulatın istehsalıdır

131. Aşağıdakılardan hansı istehsal tipinə aid deyil

A) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturasının dəyişməsinin dərəcəsi

B) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturası

C) İstehsalın həcmi

D) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturasının sabitlik dərəcəsi

E) İş yerlərinin yüklənmə xarakteri

132. Şəkər istehsalı üçün neçə illik çuğundur köklərindən istifadə olunur

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

133. Bunlardan hansı şəkər çuğundurunun ilkin emalına aid deyil

A) Çuğundurdan şəkərin ayrılması

B) Çuğundurun yuyulması

C) Çuğundurun qarışıqdan təmizlənməsi

D) Çuğundurun çuğundur kəsənə nəql edilməsi

E) Çuğundurun zavoda daşınması

134. Bitki yağlarının neçə faizi qliseridlərdən təşkil olunmuşdur

A) 98-99; B) 87-88; C) 77-78; D) 70-75; E) 60-65

135. Bu vitaminlərdən hansı bitki yağının tərkibində olur

A) A; B) E; C) D; D) K; E) B

136. Qarğıdalı nişastası necə hazırlanır?

A) Qüvvətli turş mühitdə xırdalayıb

B) Zəif turş mühitdə isladıb xırdalanır

C) Qaynadılaraq bişirilir

D) Ancaq preslənir

E) İsladılaraq bişirilir

137. Şorbaların resepturasına neçə müxtəlif komponent daxil olmalıdır?

A) 15 – 17; B) 17 – 19; C) 20 – 22;

D) 24 – 25; E) 26 – 28

138. Sıyıqlar, yarmadan, tərəvəzlərdən və kartofdan hazırlanan xörəklər hansı qrupa aid edilir?

A) 2; B) 1; C) 3 ; D) 4; E) Heç birinə

139. Quruducu aparatın məhsuldarlığı hansı parametrlə xarakterizə olunur?

A) Buxarlanan nəmliyin miqdarı

B) Hazır məhsulun nəmliyinin miqdarı

C) Qurutma potensialı

D) Havanın nəmliyinin miqdarı

E) Havanın nisbi nəmliyi

140. Pəhriz unu hansı dənlərdən hazırlanır?

A) Düyü, qarabaşaq, yulaf

B) Düyü, qarabaşaq, darı

C) Yulaf, qarabaşaq, darı

D) Qarğıdalı, düyü, buğda

E) Qarğıdalı, yulaf, buğda

141. Qarğıdalıdan, buğdadan, düyüdən lopalar şəklində, partladılmış dənlər və ya çubuqlar kimi hazırlanan və qidalanmaya tam hazır olan məhsullar hansı qrupa aid edilir?

A) Quru səhər yeməyi; B) Qəlyanaltı;

C) Desert; D) I xörəklər;

E) II-ci xörəklər

142. Qarğıdalı lopalarının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş yarma hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 2,0%, bütöv dənlər – 1%, qabıqlı yarmalar – 10%, kənar qarışıqlar – 0,3%

B) nəmlik–10%, rüşeymin miqdarı–3%,qabıqlı hissə-22%, qarışıqlar– 0,5%

C) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 2,5%, bütöv dənlər – 3%, qabıqlı yarmalar – 19%, kənar qarışıqlar – 0,1%

D) nəmlik–9%, yağlılıq–4%, mineral maddələ –5%, dənlərin miqdarı–3%

E) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 7%, bütöv dənlər – 8%, qabıqlı yarmalar – 14%, mineral qarışıqlar – 0,5%

143. Düyü yarması neçə növdə emal olunur?

A) əla, I və II; B) I, II, III; C) I və əla;

D) I, II, orta; E) əla, I, II, III

144.Yulaf yarması bişmə aparatında hansı temperaturda bişirilir

A) 107 – 108 0C; B) 105 – 108 0C;

C) 106 - 1070C; D) 102 – 1040C;

E) 108 – 110 0C

145. Homogenezasiya həlimlərdə hansı məqsədlə yerinə yetirilir

A) həlimlərin strukturunu yaxşılaşdırır və özlüyünü artırır

B) həlimləri qatılaşdırır

C) həlimləri yumşaldır

D) həlimləri bərkidir

E) həlimləri susuzlaşdırır

146. Hidratasiya metodu nədir?

A) Bişmə zamanı yarma iki dəfə su ilə emal edilir

B) Bişmə zamanı yarma qurudulur

C) Bişmə zamanı yarma susuzlaşdırılır

D) Bişmə zamanı yarmaya qatqılar əlavə olunur

E) Bişmə zamanı yarmanı buxara verirlər

147. Soyudulmamış süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir

A) Emulsiya

B) Suspenziya

C) Kövrək

D) Məhlul

E) Denaturasiya

148. Soyudulmuş süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir

A) Suspenziya

B) Emulsiya

C) Bərk


D) Yumşaq

E) Denaturasiya

149. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi albuminin payına düşür

A) 15; B) 20; C) 10; D) 5; E) 12

150. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi qlobulinin payına düşür

A) 5; B) 10; C) 15; D) 20; E) 25

151. Südün bakterial çirkliyi hansı nümunə vasitəsi ilə müəyyənləşdirilir

A) Reduktaza və rezazurin

B) Rezazurin və bakterisid faza

C) Ancaq bakterisid faza

D) Reduktaza və trioksin

E) Trionin və lakfein

152. Südün sıxlığı orta hesabla neçə q/m3-dir

A) 1,027-1,030; B) 1,026-1,031; C) 1,027-1,035

D)1,027-1,038; E) 1,026-1,037

153. Əzələ toxumasının rənginin dəyişməsinə təsir edən səbəb

A) Heyvanın köklük dərəcəsi

B) Heyvanın yaşı

C) Heyvanın yemi

D) Heyvanın laktasiya dövrü

E) Heyvanın cinsi

154. 100q şəkər insan orqanizminə neçə kkal enerji verir

A) 374; B) 250; C) 265; D) 370; E) 365

155. Əla sort quru mayanın nəmliyi, %-lə

A) 8; B) 10; C) 5; D) 6; E)12

156. I sort quru mayanın nəmliyi, %-lə

A) 10; B) 8; C) 5; D) 12; E) 4

157. Çörəkbişirmədə müxtəlif növ patkalardan istifadə edilir. Patkanın nəmliyi %-lə nə qədərdir

A) 22; B) 25; C) 20; D) 30; E) 35

158. Patkaya şirin dad verən maddələr hansıdır

A) Qlükoza və fruktoza

B) Qlükoza və laktoza

C) Laktoza və maltoza

D) Nişasta və maltoza

E) Fruktoza və maltoza

159. Dondurulmuş halda melaranj hansı rəngdədir

A) Narıncı

B) Qəhvəyi

C) Bozumtul

D) Açıq sarı

E) Ağ

160. Çörəyin uzun müddət təzə qalmasına təsir edən yeyinti əlavələri hansılardırA) Səthi aktiv maddələr

B) Oksidləşdirici maddələr

C) Ferment preparatları

D) Piylər və yağlar

E) Patka

161. Preslənmiş mayaların hazırlanmasında hansı məhsulun tullantısından istifadə edilir

A) Şəkərin

B) Spirtin

C) Taxılın

D) Meyvənin

E) Yağların

162. Aşağıdakılardan hansı çörəkbişirmə istehsalında əlavə xammala aid deyil

A) Mayalar

B) Şəkər tərkibli məhsullar

C) Süd məhsulları

D) Ədviyyələr

E) Vitaminlər

163. Aşağıdakılardan hansı konservləşdirmənin fiziki üsuluna aid deyil

A) Antiseptiklərin tətbiqi

B) İonlaşdırma

C) Aşağı və yuxarı temperaturda tətbiqi

D) Sterilizasiya

E) Filtrləmə

164. Patkanın qatı olmasına səbəb hansı maddələrdir

A) Dekstrinlər

B) Maye şəkər

C) Rafinad

D) Şəkər tozu

E) Nişasta

165. Perlovka yarması hansı taxıl növünə aiddir

A) Arpa

B) ÇəltikC) Yulaf

D) Darı


E) Buğda

166. Aşağıdakılardan hansı enqonomik göstəricilərə aid deyil

A) Funksional

B) Antrometrik

C) Psixoloji

D) Gigiyenik

E) Fizioloji

167. Funksional göstərici nəyi xarakterizə edir

A) Ərzaq malının təyinatının uyğunluğu

B) Ərzaq malının estetik xassələrini

C) Ərzaq malının saxlanılmasını

D) Ərzaq malının keyfiyyətini

E) Ərzaq malının kimyəvi tərkibini

168. Məhlul çıxımı hansı düsturla ifadə olunur

A)

B)


C)

D)


E)

169. Məhsul partiyası dedikdə nə başa düşülür?

A) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir növbə ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul

B) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir müəssisə tərəfindən istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan müəyyən miqdar eynicinsli məhsul

C) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir növbə ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar müxtəlifcinsli məhsul

D) Növü və çeşidi eyni olan, bir briqada tərəfindən bir sutka ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul

E) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir sutka ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul

170. Müəssisəyə daхil olmuş məhsul partiyasının miqdarı çox olarsa, bu zaman standartın tələbinə uyğun miqdarda hansı nümunə götürülür?

A) Nöqtəvi nümunə

B) Əsas nümunə

C) Çəki nümunəsi

D) Orta nümunə

E) Ümumi nümunə
171. Kisələrdəki məhsuldan nümunə götürmək üçün istifadə edilən cihaz necə adlanır?

A) Şup


B) Çalov

C) Şit


D) Mil

E) Şip
172. Qida məhsullarının qidalılıq dəyərini və enerji verməsini müəyyən etməк üçün onun tərкibini bilməк lazımdır. 1 qram zülal nə qədər enerji verir?

A) 4,0 ккal

B) 9,0 ккal

C) 3,75 ккal

D) 15,7 ккal

E) 37,7 ккal
173. Balanslaşdırılmış qidalanmada insan orqanizminə lazım olan zülal, yağ və кarbohidratların miqdarı hansı nisbətdə olmalıdır?

A) 1:1:4


B) 1:2:4

C) 1:4:1


D) 4:1:1

E) 1:1:2
174. Qida məhsullarının qidalılıq dəyəri nə ilə хaraкterizə olunur?

A) Kimyəvi tərкibi, enerjivermə qabiliyyəti və enerji verən maddələrin həzmi ilə

B) Enerjivermə qabiliyyəti ilə

C) Enerji verən maddələrin həzmi ilə

D) Kimyəvi tərкibi və enerji verən maddələrin həzmi ilə

E) Kimyəvi tərкibi və enerjivermə qabiliyyəti ilə

175. Buğda dənindən hansı sortda çörəklik unları istehsal edilir?

A) Dənəvər ağ, əla, birinci, ikinci və kəpəkli

B) Birinci və ikinci sort

C) Əla, birinci və ikinci sort

D) Ekstra, əla, birinci və ikinci sort

E) Əla, birinci, ikinci və kəpəkli

176. Çovdar dənindən hansı sortda çörəklik unları istehsal edilir?

A) Ələnmiş, kəpəksiz və kəpəkli

B) Kəpəksiz və kəpəkli

C) Ələnmiş

D) Ələnmiş və kəpəksiz

E) Kəpəkli

177. Əla sort çörəklik buğda ununda külün yolverilən miqdarı (ən çox) nə qədər olmalıdır?

A) 0,55%

B) 1,25%


C) 2,0%

D) 0,75%


E) 0,60%
178. Bugda dəninin qabığında azlıq təşkil edən hansıdır?

A) Zülal

B) Mikroorqanizm

C) Ferment

D) Nişasta

E) Vitamin


179. Kleykovina hansı zülal fraksiyalarından ibarətdir?

A) Qlütenin və qliadin

B) Qlütelin və qliadin

C) Prolamin və qlobulin

D) Qliadin və albumin

E) Qlobulin v ə albumin


180. Birinci sort buğda ununda kleykovinanın miqdarı ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 28 %


B) 25 %

C) 30 %


D) 20 %

E) 35 %
181. Çovdar dənini hansı əlamətə görə təsnif edirlər?

A) Formasına və becərildiyi əraziyə görə

B) Rənginin çalarlığına görə

C) Şüşəvariliyinə görə

D) Rənginin çalarlığına və şüşəvariliyinə görə

E) İriliyinə və dolğunluğuna görə

182. Separasiyanın effektivliyinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

A) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi, triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük, disklərin fırlanma sürəti, xanaların forma və ölçüləri və s.

B) Triyerin yuvacığının səthinə düşən xüsusi yük

C) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi

D) Triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük, disklərin fırlanma sürəti, xanaların ölçüləri.

E) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi, triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük.

183. Unüyüdən zavodlarda texnoloji prosesin sxemlərində dənlərin səthini, xüsusən də dənin şırımını tozdan təmizləmək, eləcə də yüngülcə qopmuş qabıqları təmizləmək üçün hansı maşınlar tətbiq edilir?

A) Şotkalı maşınlar

B) Ələklər

C) Separatorlar

D) Yuma maşınları

E) Pardaqlama maşınları

184. Yarmaların orqanoleptik keyfiyyət göstəriciləri hansılardır?

A) Xarici görünüşü, dadı, iyi, rəngi, çeynədikdə xırçıltının olub-olmaması

B) Xarici görünüşü, dadı, iyi, turşuluğu

C) Dadı, iyi, turşuluğu, çeynədikdə xırçıltının olub-olmaması

D) Rəngi, dadı, iyi, bişmə müddəti, qaynadılma suyunun iyi

E) İyi, dadı, xarici görünüşü, qaynadılma suyunun şəffaflığı

185. Yarmalıq dənlərin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma tətbiq edilir?

A) Dənin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

B) Dənin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənin nəmliyi 14,5%-dən çox olduqda

D) Dənin nəmliyi 19%-dən çox olduqda

E) Dənin nəmliyi 1,7% olduqda

186. Yulaf və qarğıdalı dənlərinin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma aparılır?

A) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən çox olduqda

B) Dənlərin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənlərin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

D) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən az olduqda

E) Dənlərin nəmliyi 1,55% olduqda

187. Yulaf və qarğıdalı dənlərinin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma aparılmır?

A) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən az olduqda

B) Dənlərin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənlərin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

D) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən çox olduqda

E) Dənlərin nəmliyi 1,55% olduqda
188. Qarabaşaq, buğda və qarğıdalıda nüvəni örtən xarici təbəqə necə adlanır?

A) Meyvə pərdəsi

B) Toxum pərdəsi

C) Çiçək pərdəsi

D) Meyvə qılafı

E) Aleyron qatı

189. Tərkibində ballast maddələr daha çox olan yarma hansıdır?

A) Yulaf


B) Düyü

C) Arpa


D) Çovdar

E) Qarğıdalı

190. Yarma istehsalı prosesində dənin hidrotermik emalı nəticəsində nə baş verir?

A) Dənin endosperminin möhkəmliyi artır, qılafının möhkəmliyi isə azalır

B) Dənin endosperminin möhkəmliyi azalır, qılafının möhkəmliyi isə artır.

C) Dənin yalnız endosperminin möhkəmliyi artır.

D) 1000 dənin kütləsi dəyişir.

E) Dənin xassələrində heç bir dəyişiklik baş vermir.

191. Qabıqsızlaşdırma məhsullarının sortlaşdırılması zamanı alınan üçüncü fraksiya hansıdır?

A) Dənin qabıqları

B) Xırdalanmış nüvələr

C) Qabıqsızlaşmamış dənlər

D) Qabıqsızlaşmış dənlər

E) Un tozu


192. Un partiyasını tərtib etməkdə məqsəd nədir?

A) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq lazımi keyfiyyət göstəricilərinə malik olan un partiyası hazırlamaq

B) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun aerozol halında nəql etdirilməsini yaxşılaşdırmaq

C) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq bircinsli xəmir kütləsinin alınmasını təmin etmək

D) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun borularla nəql etdirilməsini asanlaşdırmaq

E) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun yetişməsini sürətləndirmək


193. Balatı nədir?

A) Buğda unundan, mayadan və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

B) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 2535%-dən, mayadan və sudan 6872% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

C) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 4555%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

D) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 6070%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

E) Çovdar unundan, mayadan (yaxud mayaların təmiz kulturalarından) və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, az hissəsi özünün təzələnməsinə, çox hissəsi isə xəmirin yoğrulmasına sərf edilən yarımfabrikatdır194. Xəmir nədir?

A) Balatıdan, un və suyun qalan hissəsindən, duz məhlulu, şəkər məhlulu və başqa xammallardan müəyyən nəmlikdə hazırlanan yarımfabrikatdır

B) Resepturada nəzərdə tutulmuş ümumi un və suyun müəyyən hissəsindən, mayadan müəyyən nəmlikdə hazırlanan yarımfabrikatdır

C) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 4555%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

D) Undan, mayadan və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, az hissəsi özünün təzələnməsinə, çox hissəsi isə xəmirin yoğrulmasına sərf edilən yarımfabrikatdır

E) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 6070%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır
195. Hansı fikir doğru deyil?

A) Təzə üyüdülmüş undan hazırlanan çörəyin keyfiyyəti yüksək olur

B) Saxlanma zamanı unun rəngi ağarır

C) Saxlanma zamanı unun turşuluğu dəyişir

D) Saxlanma zamanı unun nəmliyi dəyişir

E) Təzə üyüdülmüş undan hazırlanan çörəyin həcmi kiçik olur

196. Çörək istehsalının birinci mərhələsi hansıdır?

A) Xammalın qəbulu və saxlanması

B) Xəmirin qıcqırdılması

C) Çörəyin soyudulması və saxlanması

D) Xəmirin bölünməsi

E) Xəmirin yoğrulması

197. Çörək istehsalının axırıncı mərhələsi hansıdır?

A) Çörəyin soyudulması və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Xammalın qəbulu və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi

198. Bişirmə prosesində xəmir hazırlığının isinməsinə təsir edən amillər haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

A) Xəmir hazırlığının kütləsi nə qədər az olarsa, o qədər gec bişir

B) Bişirmə kamerasının nəmləndirilməsi xəmir hazırlığının səthinin qızmasını sürətləndirir

C) Xəmirin nəmliyi çox olduqda o tez isinir

D) Bişmə temperaturu nə qədər yüksək olarsa xəmir hazırlığı o qədər tez isinir

E) Xəmir hazırlığının kütləsi nə qədər böyük olarsa, o qədər gec bişir

199. Qablaşdırılmayan çörək, bulka, kökə məmulatlarının satışda saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) 16-dan 36 saata qədər

B) 6-dan 24 saata qədər

C) 8-dən 16 saata qədər

D) 12 saata qədər

E) 24 saata qədər

200. Unun qazyaratma qabiliyyətini təyin etmək üçün nə qədər su götürülür?

A) 60 ml

B) 600 ml

C) 55 ml


D) 85 ml

E) 13 ml


201. Yaş kleykovinanın miqdarını təyin etmək üçün nə qədər su götürülür?

A) 13 ml

B) 70 ml

C) 60 ml


D) 100 ml

E) 50±0,1 ml


202. Buğda ununun zülalları haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?

A) Suudma qabiliyyətinə malik olmurlar

B) Aminturşulardan ibarətdirlər

C) Tərkibinə proteidlər daxildir

D) Tərkibinə proteinlər daxildir

E) Hidrolizə uğrayırlar

203. Un ələyən maşınlar hansıdır?

a b c d e
A) b, c, d

B) e, a

C) a

D) d

E) a, b

204. Çörək istehsalında xəmirə normadan artıq duz qatıldıqda nə baş verir?

A) Mayaların aktivliyi azalır

B) Çörəklər tez bişir

C) Təmir tez qıcqırır

D) Mayaların aktivliyi artır

E) Heç bir dəyişiklik baş vermir

205. Çörəyin xəstəlikləri hansılardır?

A) Kiflənmə və kartof xəstəliyi

B) Yalnız kartof xəstəliyi

C) Yalnız kiflənmə

D) Retroqradasiya

E) Bayatlaşma
206. Çörəyin kartof xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbiri hansıdır?

A) Turşuluğun artırılması

B) Nəmliyin artırılması

C) Turşuluğun azaldılması

D) Xəmirin intensiv yoğrulması

E) Xəmirin qısa müddətdə qıcqırdılması


207. Qoğal məmulatlarının istehsalı zamanı xəmir hazırlıqlarının yetişmə müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?

A) Bublik 90120; baranka 40120; suşka 15

B) 55Bublik 40100; baranka 1555; suşka 1020

C) Bublik 1555; baranka 70110; suşka 1030

D) Bublik 4090; baranka 5580; suşka 510

E) Bublik 4090; baranka 90100; suşka 1525


208. Makaron istehsalının əlavə xammalları hansılardır?

A) Yumurta, tomat, süd, maya

B) Un, su

C) Un, melanj, tomat pastası, şəkər tozu

D) Un, yumurta tozu, patka

E) Un, su, yumurta, duz


209. Makaron xəmirinin 28-29% nəmliyində olması hansı yoğurma tipinə uyğundur?

A) Bərk


B) Orta

C) Yumşaq

D) Adi

E) Dənəvər


210. Makaron xəmirinin temperaturu 75850C olarsa, bu hansı yoğurma tipinə uyğundur?

A) Bərk


B) İsti

C) Yumşaq

D) İlıq

E) Soyuq
211. Makaron xəmiri vakuumlaşdırıldıqda nə baş verir?A) Məmulatların möhkəmliyi artır və formalarını yaxşı saxlayır

B) Məmulatlar öz formasını yaxşı saxlayır

C) Məmulatların möhkəmliyi artır

D) Qaynatma suyuna keçən quru maddələrin miqdarı artır

E) Məmulatların möhkəmliyi azalır

212. Düz boruşəkilli makaron istehsalında hansı içliklərdən istifadə edilir?


A) a, d

B) b, c

C) b, d

D) a , b

E) a, c
213. Yumru matrisaların köməyi ilə hansı makaron məmulatları formalaşdırılır?

A) Uzun və qısa

B) Uzun

C) Qısa


D) Fiqurlu

E) Ştamplanmış


214. Makaron xəmirinin vakuum emalının məqsədi nədir?

A) Xəmirdən havanı kənarlaşdırmaq

B) Xəmirin bircinsliliyini təmin etmək

C) Xəmiri hava ilə doyuzdurmaq

D) Şnekli kamerada çəkisizlik yaratmaq

E) Xəmirin dənəvər olmasını təmin etmək


215. İçliksiz matrisaların köməyi ilə hansı makaron məmulatları formalaşdırılır?

A) Boruşəkilli məmulatlardan başqa bütün makaron məmulatları

B) Bütün makaron məmulatları

C) Vermişel

D) Ştamplanmış

E) Qələmucu


216. Vermişel hansı vəziyyətdə doğranır?

A) Matrisanın səthi üzrə və matrisadan asılmış vəziyyətdə

B) Kassetlərdə

C) Matrisanın səthi üzrə

D) Matrisadan asılmış vəziyyətdə

E) Tubuslarda


217. Unlu qənnadı məmulatlarına hansılar aiddir?

A) Peçenye, pryanik, tortlar, kekslər, vafli, unlu şərq şirniyyatları

B) Peçenye, pryanik, tortlar, kekslər marmelad, pastilla, iris, halva

C) Karamel, konfet, şokolad, şokolad məmulatları

D) Marmelad, pastilla, iris, halva, şərq şirniyyatları

E) Karamel, konfet, marmelad, pastilla, iris, halva, şərq şirniyyatları, həmçinin şokolad, şokolad məmulatları, meyvə-giləmeyvə məmulatları218. Şəkərli qənnadı məmulatlarına hansılar aiddir?

A) Karamel, konfet, marmelad, pastilla, iris, halva, şərq şirniyyatları, həmçinin şokolad, şokolad məmulatları, meyvə-giləmeyvə məmulatları

B) Peçenye, pryanik, tortlar, kekslər, vafli, unlu şərq şirniyatları

C) Karamel, konfet, şokolad, şokolad məmulatları

D) Peçenye, pryanik, tortlar, kekslər marmelad, pastilla, iris, halva

E) Marmelad, pastilla, iris, halva, şərq şirniyyatları

219. Qənnadı istehsalında istifadə olunan şəkər tərkibli xammallar hansılardır?

A) Şəkər tozu, şəkər pudrası, nişasta, maltoza, qlükoza-maltoza patkası, təbii bal, süni bal

B) Təbii bal, süni bal

C) Şəkər tozu, şəkər pudrası

D) Nişasta, maltoza, qlükoza-maltoza patkası.

E) Təbii bal, qlükoza-maltoza patkası

220. Qənnadı istehsalında istifadə olunan dadverici məhsullar hansılardır?

A) Kofe, konyak, rom

B) Qreypfrut, anis, naringi və portağal yağları

C) Hil, vanil, mixək, qara istiot

D) Limon, çaxır, süd və alma turşuları

E) Kurkumin, turmerik, koşenil


221. Marmelad kütləsinə əlavə edilən natrium laktatın miqdarı nədən asılıdır?

A) Alma püresinin turşuluğundan

B) Marmelad kütləsinin temperaturundan

C) Patkanın miqdarından

D) Marmelad kütləsinin nəmliyindən

E) Alma püresinin nəmliyindən


222. Karamel istehsalının bütün əsas fazaları hansı sırada göstərilib?

A) Karamel kütləsinin hazırlanması, içliyin hazırlanması, karamelin hazırlanması, qablaşdırma

B) İçliyin hazırlanması, karamelin hazırlanması, qablaşdırma

C) Karamel kütləsinin hazırlanması, karamelin formalaşdırılması, karamelin səthinin bəzədilməsi və üzlüklənməsi, qablaşdırma

D) Karamelin formalaşdırılması, karamelin səthinin rənglənməsi və üzlüklənməsi, qablaşdırma

E) Karamel kütləsinin hazırlanması, karamelin soyudulması, qablaşdırma.

223. Karamel içliyi hansıdır?

A) Bunların hamısı

B) Pomada

C) Likyor

D) Şokolad-qoz

E) Meyvə-giləmeyvə

224. Karamelə turşməzə dad vermək üçün hansı yeyinti turşusundan istifadə edilir?

A) Limon

B) Cövhər

C) Sirkə


D) Konyak

E) Süd
225. Karamel kütləsinə müəyyən rəng vermək üçün boyaq maddəsi nə vaxt qatılır?

A) Karamel kütləsi vakuum-aparatdan boşaldıqdan dərhal sonra

B) Karamel şirəsi bişirildikdən sonra

C) Karamel şirəsi bişirilməzdən əvvəl

D) Karamel şirəsi vakuum-aparata verilməzdən əvvəl

E) Karamel kütləsi soyudulduqdan sonra

226. Karamel istehsalında patka hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) Antikristallaşdırıcı kimi

B) Dadverici kimi

C) Rəngləyici kimi

D) Kristallaşdırıcı kimi

E) Qatılaşdırıcı kimi

227. Şokolad istehsalında istifadə olunan hansıdır?

A) Kakao yağı

B) Kərə yağı

C) Duz

D) Yumurta sarısıE) Un
228. Şokolad istehsalının bütün əsas fazaları hansı sırada göstərilib?

A) Kakao-paxlasının qovrulması, kakao məhsullarının alınması, şokolad kütləsinin hazırlanması, şokolad məmulatlarının formalaşdırılması, şokolad məmulatlarının bükülməsi və qablaşdırıl­ması

B) Kakao-paxlasının çeşidləşdirilməsi, şokolad kütləsinin hazırlanması, şokolad məmulatlarının formalaşdırılması və üzlüklənməsi, şokolad məmulatlarının çəkilib qablaşdırılması

C) Şokolad kütləsinin hazırlanması, şokolad məmulatlarının doğranması və üzlüklənməsi, şokolad məmulatlarının çəkilib qablaşdırılması

D) Şokolad içliyinin hazırlanması, şokolad kütləsinin konşirə edilməsi, şokoladın qəliblərə tökülməsi, şokolad məmulatlarının çəkilib qablaşdırılması

E) Şokolad kütləsinin hazırlanması, şokolad məmulatlarının formalaşdırılması və üzlüklənməsi, şokolad məmulatlarının çəkilib qablaşdırılması


229. Şokoladın tərkib hissəsi hansıdır?

A) Sürtülmüş kakao

B) Maya

C) Yumurta tozuD) Duz

E) Kalium bromat

230. Şəkər istehsalının xammalları hansılardır?

A) Şəkər çuğunduru və şəkər qamışı

B) Şəkər qamışı

C) Şəkər çuğunduru

D) Ancaq şəkər çuğunduru

E) Şəkər tozu

231. Şəkər zavodunda istehsal olunan müxtəlif şəkərlər hansılardır?

A) Şəkər tozu, şəkər rafinad, parça şəkər rafinad. rafinad pudra, kristallik saxaroza, şəkər rafinad yol üçün, pomadalı, tezəriyən, maye şəkər

B) Rafinad pudra, kristallik saxaroza

C) Pomadalı, tezəriyən, maye şəkər

D) Şəkər tozu, şəkər rafinad, parça şəkər rafinad, şəkər rafinad yol üçün

E) Şəkər tozu, şəkər rafinad, parça şəkər rafinad

232. Diffuziya aparatından çıxan təzə cecəni quru maddə hansı miqdarda qalana qədər presləyirlər?

A) 22%


B) 12%

C) 20%


D) 14%

E) 16%


233. Şəkər istehsalında diffuziya şirəsinin solğunlaşmasını təmin edən texnoloji əməliyyat hansıdır?

A) Sulfitləmə

B) I saturasiya

C) İlkin defekasiya

D) II saturasiya

E) Əsas defekasiya

234. Şəkər istehsalında diffuziya şirəsinin defekasiyası zamanı tətbiq edilən kimyəvi birləşmə hansıdır?

A) Kalsium oksid

B) Karbon dioksid

C) Kükürd dioksid

D) Ammonium-sulfat

E) Kalsium-karbid

235. Şəkər istehsalında diffuziya şirəsini sulfitləmə zamanı tətbiq edilən kimyəvi birləşmə hansıdır?

A) Kükürd dioksid

B) Kalsium oksid

C) Karbon dioksid

D) Kalsium-karbid

E) Ammonium-sulfat

236. Şəkər istehsalında diffuziya şirəsinin qeyri-şəkərlərdən əhənglə təmizlənməsi əməliyyatı necə adlanır?

A) Defekasiya

B) I saturasiya

C) Sulfitləmə

D) II saturasiya

E) Filtrləmə

237. Saxaroza kristalları və şərbət qarışığından ibarət məhsul necə adlanır?

A) Utfel

B) Diffuziya şirəsi

C) İnvert şəkər

D) Defekat

E) İnvert şərbəti

238. Şəkər istehsalında diffuziya şirəsində davamlı köpük yaradan və diffuziya şirəsinin təmizlənməsini çətinləşdirən səthi-aktiv maddə hansıdır?

A) Saponin

B) Tirozin

C) Saxarin

D) Katexin

E) Pirokatexin

239. Kartof nişastası neçə növdə buraxılır

A) 3; B) 4; C) 2; D) 5; E) 6


240. Şəkər tozu, kartof nişastası, meyvə-giləmeyvə ekstraktından və limon

turşusundan alınmış qarışıq necə adlanır?

A) Jele

B) Quru kiselC) Quru muss

D) Krem


E) Quru jele

241. Qida konsentratlarından hansı quru səhər yeməklərinə aid deyil?

A) Həllolan kofe

B) Qarğıdalı yarması

C) Qarğıdalı lopaları

D) Partlamış dənlər

E) Yarma çubuqları

242. Qida konsentratlarından hansı şirin nahar yeməklərinə aid deyil?

A) Yulaf lopacıqları

B) Desert pudinqlər

C) Kisel

D) Jele


E) Kremlər

243. Fiziki konservləşdirmə metodu hansıdır?

A) Sterilizə etmə

B) Marinadlaşdırma

C) Qurutma

D) Turşuya qoyma

E) Hisə vermə

244. Balıqların toxumaları və üzvləri hansı əsas birləşmələrdən qurulmuşdur?

A) Su, zülallar, lipidlər və mineral maddələr

B) Su, zülallar, lipidlər və vitaminlər

C) Lipidlər, hormonlar və mineral maddələr

D) Zülallar, lipidlər, vitaminlər, karbohidratlar, hormonlar, fermentlər, mineral maddələr və boyayıcı maddələr

E) Lipidlər, vitaminlər, karbohidratlar

245. Yarımisti hisləməyə hansı balıqlar verilir?

A) Xırda və orta ölçüdə olan balıqlar

B) Yalnız xırda balıqlar

C) Yalnız orta ölçüdə olan balıqlar

D) Yağlı və iri balıqlar

E) İri balıqlar

246. Duzlama hansı temperaturda aparıla bilər?

A) İlıq, soyuq və soyudulmuş

B) Yalnız ilıq və soyudulmuş

C) Qaynar, soyuq və soyudulmuş

D) Yalnız soyuq

E) Yalnız ilıq və soyuq

247. Balığın donu açılarkən onun hansı tərkib hissələri əsaslı dəyişməyə məruz qalır?

A) Zülallar

B) Yağlar

C) Vitaminlər

D) Karbohidratlar

E) Minerallar

248. Ətin yaxşı sortları heyvanın hansı nahiyəsində yerləşir?

A) Bel nahiyəsində

B) Boyun nahiyəsində

C) Bud nahiyəsində

D) Qol nahiyəsində

E) Qarın nahiyəsində

249. Kolbasa istehsalında askorbin turşusu hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Rəngin intensivliyini və stabilliyini yüksəltmək üçün

B) Dadını yaxşılaşdırmaq üçün

C) Yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün

D) Susaxlama qabiliyyyətini yüksəltmək üçün

E) Ətrini yaxşılaşdırmaq üçün

250. Kolbasa istehsalında yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Tokoferollar

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Natrium nitrit

E) Nikotin turşusu

251. Kolbasın dadını və ətrini gücləndirmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Natrium qlütaminat

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Tokoferollar

E) Natrium nitrit

252. Ət konservlərinin saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ildən 3 ilə qədər

B) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 5 ilə qədər

C) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 2 ilə qədər

D) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ilə qədər

E) 1 il

253. Ət konservlərinin optimal saxlanma rejimi hansıdır?A) Temperatur 1-5 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

B) Temperatur 5-8 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

C) Temperatur –1...0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

D) Temperatur 10 0С, nisbi rütubət 75%-dən az olmayaraq

E) Temperatur 0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

254. Ət konservləri istehsalında tərkib hissələr hansı ardıcıllıqla bankaya doldurulur?

A) Ədviyyə, yağ və ya piy, ət, bulyon

B) Ət, yağ və ya piy, bulyon, ədviyyə

C) Ədviyyə, ət, yağ və ya piy, bulyon

D) Bulyon, ət, ədviyyə,ərinmiş piy

E) Ət, ədviyyə, yağ və ya piy, bulyon

255. Əksər konservlər üçün xörək duzunun miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) Konservlərin növündən asılı olaraq 1,0-2,2%

B) Konservlərin tarasından asılı olaraq 2,0-2,5%

C) Konservlərin hazırlanma üsulundan asılı olaraq 3,0-3,5%

D) Xörək duzunun növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

E) Ətin növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

256. Ətin identifikasiyası heyvanlarda hansı göstəricilər üzrə aparılır?

A) Heyvanın növü, cinsi, yaşı, köklük dərəcəsi və termik vəziyyəti

B) Heyvanın yaşı, növü, köklük dərəcəsi, çox yeməsi və çox süd verməsi

C) Heyvanın köklük dərəcəsi, növü, yaşı, ətin rəngi və yağlı olması

D) Ətin növü, yaşı, ətinin rəngi və yağlı olması

E) Heyvanın cinsi, yaşı, südlü olması, ətinin rəngi və ətinin kök olması

257. İstiliklə emal rejimindən asılı olaraq istehsal edilən südlər hansılardır?

A) İçməli, pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş, UYT-da emal edilmiş

B) Yalnız bişirilmiş və sterilizə edilmiş

C) İçməli, UYT-da emal edilmiş, sterilizə edilmiş

D) Pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş

E) Yalnız UYT-da emal edilmiş

258. İçməli süd hansı xammaldan istehsal edilir?

A) Xalis, normalaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş südlərdən və bunların qarışıq­larından

B) Yalnız xalis süddən

C) Yalnız xalis və normalaşdırılmış südlərdən

D) Yalnız xalis, normalaşdırılmış və bərpa edilmiş südlərdən

E) Bərpa edilmiş və normalaşdırılmış südlərdən

259. Süddən alınmış və müvafiq yağlılığa qədər normalaşdırılmış qaymağı 92÷95оС temperaturda hansı müddətdə pasterizə edirlər?

A) 15÷30 san

B) 10÷15 san

C) 5÷10 san

D) 12÷14 san

E) 8÷12 san

260. Xamanın bircinsli qatılıqda alınması üçün mayalandırmamışdan əvvəl onu hansı temperaturda homogenləşdirirlər?

A) 60÷70оС

B) 55÷58оС

C) 40÷45оС

D) 40÷50оС

E) 50÷55оС

261. Homogenləşdirdikdən sonra qaymağı mayalanlandırmaq üçün onu hansı temperatura qədər soyudurlar?

A) 18÷23оС

B) 12÷15оС

C) 10÷13оС

D) 16÷17оС

E) 8÷10оС

262. Bunlardan hansı yulafın istehsal üsuluna aiddir?

A) Kostroma üsulu B) Ukrayna üsulu

C) İsveç üsulu; D) Kanada üsulu;

E) İspaniya üsulu

263. Yulafı uzun müddət islatdıqda onda hansı kimyəvi proseslər baş verir?

A) Nişasta hidrolizə uğrayır

B) Turşuluq artır

C) Kül maddələrin miqdarı artır

D) Aktiv turşuluq artır

E) Turşuluq azalır

264. Yarmalarla qidalanma prosesinin insan orqanizmi üçün əhəmiyyəti nədir?

A) Orqanizm tərəfindən həll olmayan sellozadan ibarət qabıqın kənarlaşması

B) Orqanizm tərəfindən həll olan nişastanın parçalanması

C) Orqanizm tərəfindən həll olan mineral maddələrin parçalanması

D) Orqanizm tərəfindən həll olan kül maddələrin parçalanması

E) Orqanizm tərəfindən həll olan laktozanın kənarlaşması

265. Bu yarmaların hansının özəyi xırdalanmır?

A) Qarğıdalı B) Yulaf; C) Buğda;

D) Perlovka; E) Arpa;

266. Ərzaq malları kimyəvi tərkibinə görə necə təsnifləşdirilir?

A) Karbohidratlarla, zülallarla, yağlarla, mineral maddələrlə zəngin olanlar

B) Karbohidratlarla, zülallarla zəngin olanlar

C) Karbohidratlarla, mineral maddələrlə zəngin olanlar

D) Karbohidratlarla, yağlarla, mineral maddələrlə zəngin olanlar

E) Zülallarla, yağlarla, mineral maddələrlə zəngin olanlar

267. Nişasta hansı şəraitdə saxlanılır?

A) 100C temperaturda, 75% nisbi rütubətdə, 1 ilə qədər

B) 150C temperaturda, 85% nisbi rütubətdə, 2 ilə qədər

C) 180C temperaturda, 95% nisbi rütubətdə, 3 il

D) 200C temperaturda,80% nisbi rütubətdə, 5 il

E) 220C temperaturda, 85% nisbi rütubətdə, 10 il

268. Enerji dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

A) Məhsulun tərkibində yağların faizlə miqdarının 37,7 rəqəminə, zülalların faizlə miqdarının 16,7 rəqəminə, şəkərlərin faizlə miqdarının 15,7 rəqəminə hasillərinin cəmi

B) Məhsulun tərkibində yağların faizlə miqdarı

C) Məhsulun tərkibində zülalların faizlə miqdarı

D) Karbohidratların faizlə miqdarı

E) Zülalların faizlə miqdarının və şəkərlərin faizlə miqdarının cəmi

269. Qənnadı sənayesində neçə adda unlu və şəkərli qənnadı məmulatlar istehsal edilir?

A) 2000-dən çox

B) 800

C) 1000


D) 1500

E) 500-dən çox


270. Standart texnoloji proses nədir?

A) Qapalı əks əlaqənin ardıcıl təsiri altında hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən prosesdir

B) Məzmun və ardıcıllığının əksər texnoloji əməliyyatların işçi texnoloji proseslərinin işlənməsini informasiya əsası üçün istifadə edilməsi ilə xarakterizə olunan ümumi texnoloji və konstruktiv əlamətləri olan məmulatlar qrupunun hazırlanmasının texnoloji prosesidir. C) Uyğun avadanlığın olmaması və ya qəza nəticəsində, daha müasir avadanlıqla dəyişilənə qədər məhdud zaman çərçivəsində müəssisədə tətbiq edilən prosesdir

D) Müəssisədə tam və ya qismən yerinə yetirilə biləcək, elm və texnikanın son nailiyyətlərinə uyğun, icra etmənin üsul və vasitələrnə əsaslanan texnoloji prosesdir

E) Fərqli konstruktiv, lakin ümumi texnoloji əlamətli məmulatlar qrupunun hazırlanmasının texnoloji prosesləridir

271. Qapalı texnoloji proses nədir?

A) Ardıcıl olaraq qırılan qapali əks əlaqənin daimi təsiri nəticəsində hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən prosesdir

B) Texnoloji təminata, emal rejiminə, konkret avadanlığa aid olan, standartlarla (DÜİST, SST) tərtib edilmiş, işçi texnoloji sənədlərlə və uyğun standartlarla yerinə yetirilən texnoloji prosesdir

C) Əks əlaqənin ardıcıllığının qırıldığı prosesidir.

D) Müəssisədə tam və ya qismən yerinə yetirilə biləcək, elm və texnikanın son nailiyyətlərinə uyğun, icra etmənin üsul və vasitələrnə əsaslanan texnoloji prosesdir.

E) Müxtəlif konstruksiyalı, lakin ümumi texnoloji əlamətli məmulatlar qrupunun hazırlanmasının texnoloji prosesidir.

272. Hansı təyinetmə düzgün deyil?

A) Marşrutun təsviri - bu keçidsiz və texnoloji rejimlərsiz ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi göstərilən bütün texnoloji əməliyyatların texnoloji xəritədə olan qısa təsviridir.

B) Əməliyyatın təsviri - bu keçidləri və texnoloji rejimləri ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi göstərilən bütün texnoloji əməliyyatların texnoloji xəritədə olan qısa təsviridir

C) Əməliyyat – marşrut təsviri – texnoloji sənədlərdə əksini tapan ayrı – ayrı proseslərin tam yerinə yetirilməsini ardıcıllıqla göstərən marşurut xəritəsində verilmiş texnoloji əməliyyatların qısa təsviridir.

D) Etibarlıq göstəricisi – uzunmüddətli, təmirəyararlı, saxlanılabilən, imtinasız göstəricisidir.

E) Estetiklik göstəricisi – məhsulun orginallığını, stilini, mühitə uyğunluğunu və s xüsusiyyətlərini xarakterizə edən göstəricidir.

273. Köməkçi operator hansidır?

A) в, г, е, ж

B) а, г, е

C) а, б, в, г

D) а, б, д, е

E) д, е, ж

274. Sistemin operatorlu modelləşdirilməsində hansı əsas anlayışlardan istifadə edilir?

A) Giriş, proses və çıxış

B) Giriş


C) Proses

D) Proses və çıxış

E) Çıxış

275. Unüyütmə zavodlarında texnoloji proseslərin stabilliyi əsasən nədən asılıdırYüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə