1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?Yüklə 484,07 Kb.
səhifə1/5
tarix20.01.2017
ölçüsü484,07 Kb.
  1   2   3   4   5
1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?

A) 5


B) 4

C) 2


D) 6

E) 3


2. Istilik prosesləri üçün kinetik tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 3. Hidromexaniki proseslər üçün əsas tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 4. Enerji balansı tənliyini göstərin

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 5. İnşaat materiallarının həddən artıq narın xırdalanmasında hansı xırdalayıcılardan – üyüdücülərdən istifadə olunur?

A) şarlı və şırnaqlı dəyirmanlardan

B) şnekli və çənəli xırdalayıcılardan

C) çənəli və val şəkilli xırdalayıcılar

D) dezinteqrator və aerobiltipli xırdalayıcılardan

E) sıxmaq və vurmaq6. V. A. Kirpiçov və F. Kik mülahizələrini xarakterizə edən – yəni xırdalanmaya sərf olunan işin xırdalanmadan alınan materialın həcmilə düz mütənasibliyini xarakterizə edən tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 7. Xırdalanmanın kinetikası – sürət kəmiyyətini ifadə edən tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D)  

E) 8. Xırdalayıcının xüsusi məhsuldarlığı hansı tənliklə ifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 9. Kütlə çıxımı hansı formula ilə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 10. Hesablamalarda maddənin orta sıxlığı hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 11. Texnikada bəzi hallarda çəkilən G – istifadə olunur. Bu məqsəd üçün verilmiş formulların hansından istifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 12. Mayenin istənilən nöqtəsində ona göstərilən təzyiqi hesablamaq üçün Hidrostatikanın ümumi qanunu – Paskal qanunundan istifadə olunur. Bu qanunun riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 13. Hesablamalarda çox vaxt kinematik özlülük əmsalından (kinematik özlülük) istifadə olunur. Bu tənliyi xarakterizə edən tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 14. Qaz qarışığı üçün dinamiki özlülük aşağıdakı hansı formula ilə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 15. Xırdalanma dərəcəsinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 16. İnşaat materialları istehsalında neçə mexaniki proseslərdə olunur?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E) 6


17. İdeal sıxılmayan mayelər üçün Bernulli tənliyinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 18. Kürəkli qarışdırıcısı olan fasiləsiz işləyən çökdürücünün çökmə sahəsini hansı tənliklə hesablamaq olar?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 19. Konveksiya yolu ilə istiliyin qarışdırılması prosesi vasitəsi vasitəsi ilə paylanması və istilik qarışdırılması prosesi vasitəsi ilə paylanması və istilik selinin sıxlığını xarakterizə edən Nyuton-Rixman tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 20. Kütlə mübadiləsinin bir tipi olan absorbsiya üçün verilən proseslərdən hansı daha xarakterikdir?

A) qazların və ya buxarların maye uducu tərəfindən udulması

B) bərk maddənin maye uducu tərəfdən udulması

C) mayenin maye tərəfindən udulması

D) qazların bərk maddə tərəfindən udulması

E) bərk maddələrin bərk maddə tərəfindən udulması21. Qabadispers suspenziyalar (beton qarışığı, inşaat məhlulları, keramik kütlə və s. ) hazırlanarkən onların qarışdırılmasında məqsəd nədir?

A) homogenləşdirmək

B) susuzlaşdırmaq

C) üyütmək

D) bərkitmək

E) məsamələri artırmaq22. Maye müvazinətinin differensial tənliyində X, Y, Z hədlərinin mənası nədir?

A) mayenin vahid kütləsinə təsir edən həcmi qüvvə təcilinin koordinat oxlarında proyeksiyaları

B) maye daxilində götürülmüş hər hansı nöqtənin koordinatları

C) maye daxilində götürülmüş paralelopipedin uyğun tilləri

D) mayenin ağırlıq qüvvəsinin koordinat oxlarında proyeksiyaları

E) mayenin daxili sürtünmə qüvvəsinin koordinat oxunda proyeksiyaları23. Bu ifadələrdən hansı mayenin həcm çəkisini göstərir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 24. Real maye axını üçün Bernulli tənliyində  hwhəddi nəyi ifadə edir?

A) iki kəsik arasında yaranan xüsusi tam enerji itkisini

B) yolu boyunca təzyiq itkisini

C) xətti müqavimət əmsalını

D) yerli təzyiq itkisini

E) sərt döngədə yaranan itkini25. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas proseslərinin ümumi tənliyini göstərin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 26. Kütlə mübadiləsi prosesləri üçün ümumi tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 27. Material balansının ümumi tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 28. İnşaat materialları sənayesində xırdalanma və üyütmə prosesləri neçə qrupa bölünür?

A) 6


B) 3

C) 2


D) 5

E) 7


29. Xırdalanmaya sərf olunan işilə yeni yaranan səthin düz mütənasibliyi haqqındakı R. Rittenger fərziyəsinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 30. Xırdalanmaya sərf olunan iş, həcm ilə yeni yaranan səthin orta həndəsi qiyməti ilə düz mütənasibliyini xarakterizə edən F. Bond (1952-ci il) hipotezinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 31. Xırdalanma əmsalını xarakterizə edən tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 32. Dənəvər materialın orta diametri təxmini olaraq hansı düsturla hesablanir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 33. Hissəciyin çökmə sürətini müəyyən edən Stoks düsturunu göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E)34. Qaz və buxarın sıxlığı temperatur və təzyiqdən asılıdır f(P,t) . Qaz və buxar halında olan mayelərin sıxlığını təyin etmək üçün istifadə olunan Mendeleyev – Klapeyron tənliyinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 35. Hidrostatikanın əsas qanununun riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 36. Sürtünmə qüvvəsini hesablamaq üçün Nyuton qanunundan istifadə olunur. Bu qanun mühitin mexaniki xassəsini (su, hava, spirt və bir çox maye və qazların) xarakterizə edir. Nyuton mayelərini təmin edən ümumiləşdirilmiş qanunun riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 37. Dinamiki özlülük əmsalı  qazlar üçün verilmiş formulların hansı ilə hesablanır (temperatur 0o –dən fərqli olanda) ?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 38. Maye və qazlarda temperaturun artması ilə özlülük necə dəyişilir?

A) mayelərdə azalır, qazlarda isə artır

B) mayelerdə artır, qazlarda isə azalır

C) hər iki halda dəyişmir

D) mayelerdə əvvəl artır sonra azalır, qazlarda isə azalır

E) hər iki halda artır39. Hissəciyin qaldırıcı qüvvəsini xarakterizə edən Arximed qüvvəsinin tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
Yüklə 484,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə