İZMİr ticaret odasi ana hizmet binasi ve ek hizmet binasi jeneratörleri İÇİn motoriN (euro diesel yakit) alinmasiYüklə 35,15 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü35,15 Kb.
#73712


125 yil logosu tr

09.01.2017B-21

Sayın İlgili,Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen, “İZMİR TİCARET ODASI ANA HİZMET BİNASI ve EK HİZMET BİNASI JENERATÖRLERİ İÇİN MOTORİN (EURO DİESEL YAKIT) ALINMASI” için fiyat teklifinizi, ön yeterlilik belgelerinizi kapalı zarfla 16.01.2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
İZMİR TİCARET ODASI ANA HİZMET BİNASI ve EK HİZMET BİNASI JENERATÖRLERİ İÇİN MOTORİN (EURO DİESEL YAKIT) ALINMASI” İŞİNE İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME


TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:

TEKNİK ŞARTNAME


  • İhaleye katılan Firmalar MOTORİN(EURO DİESEL) YAKIT ALIMI İŞİ’ne ait ihale dokümanlarını okuduklarını incelediklerini ve aynen kabul ettiklerini taahhüt eder.

  • İhaleye katılan Firmalar İşlerin yapılacağı yerleri ve çevresini gördüklerini, mahallerin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettiklerini, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ettiklerini taahhüt eder.
Malzeme Adı

Adet

KDV Dahil Birim Fiyat-TL

KDV Dahil Toplam Fiyat-TL

MOTORİN (EURO DİESEL)

1000 LİTRESöz konusu işi KDV Dahil ………………………….. TL (............................................Türk Lirası) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ............................. günde yapmayı kabul ve taahhüt ederiz
  • İhaleye katılan Firmalar sundukları fiyat teklifi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir.

  • İhaleye katılan Firmalar İzmir Ticaret Odasının En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

  • İhaleye katılan Firmalar İhale konusu işle ilgili olmak üzere İzmir Ticaret Odasınca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Oda’nın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını taahhüt eder.

  • İhaleye Katılan Firmalar Söz konusu işi teknik şartname göre eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlayarak Oda ‘ya teslim etmeyi kabul ve beyan eder.İDARI ŞARTNAME


1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili referanslar, Vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, Oda üyelik belgesi (ortakları ve iştigal konusunu belirten) , nüshalarının bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır.

Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz ve güncel tarihli olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.3

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder.

4

Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası Ek Binası 1. katında yer alan evrak servisinden ‘gelen evrak numarası’ alındıktan sonra İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5

Teklif zarfı ve ön yeterlilik belgeleri zarfı 16.01.2017 Pazartesi günü, saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

6

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

7

Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır. Zarfın kapandığı kısım yetkili tarafından imzalanacaktır

8

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder

9

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder

11

İşi alan Firmanın, alınacak yakıtın Odanın teslim edilmesini istediği tarihte ve bildirdiği yere teslim edememesi durumunda, yada geç temin etmesi durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de yakıtları mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder.

12

Bu şartname ve/veya gerekmesi halinde düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

13

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

14

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

15

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16

İşi alan firma yakıt ölçümünün yapılması ve ürünün kesin kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder. Fatura ödemeleri, faturanın İzmir Ticaret Odası’na tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş gününde bir yapılır.

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.
Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:


Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg.


İdari Konularda Sorularınız için


Teknik Konularda Sorularınız için


İbrahim KARATAŞ

İdari İşler ve Satın Alma Md.(Td.)

Tel.0232 498 42 42

Egemen Sayır / Ertan Genç / Elif Çam

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel.0232 498 46 60-498 4336
Dr. Hitay BARAN

Şehircilik Oda Mülkleri ve İnşaat Md.

Tel:4984234

Muammer GÖL

Teknik Servis Sorumlusu

Tel:4984323EK-1 (KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA İMZALI KAŞELİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.)

…/…/2017
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne Odanızca “İZMİR TİCARET ODASI ANA HİZMET BİNASI ve EK HİZMET BİNASI JENERATÖRLERİ İÇİN MOTORİN (EURO DİESEL YAKIT) ALINMASI” alımı işi için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :
Kaşe ve İmza:

Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi:Yüklə 35,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə