Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notYüklə 28,17 Mb.
səhifə1/437
tarix15.09.2018
ölçüsü28,17 Mb.
#82056
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437

JASS STUDIES ATIF İNDEKSİ / JASS STUDIES CITATION INDEX

Not: Atıf indeksinde sıralama şu şekildedir: Atıf yapılan eserin künyesi / Atıfta bulunan makalenin künyesi / Makalenin İngilizce başlığı: The order in Citation index is as following: Tag of the work cited / Tag of the article citing / English title of article.DELİCE, H. İbrahim (2007), Türkçe Sözdizimi, Kitabevi Yayınevi, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem (1994); Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
KARAHAN, Leyla (2005); Türkçede Sözdizimi, Akçağ Yayınları, 9. Baskı, Ankara / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
AYVERDİ, İlhan, TOPALOĞLU Ahmet, Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III, 2. Baskı, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2006 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin, 1990, Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
GABAIN, A. Von, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, TDK Yayınları, Ankara 1988 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem, 1985, Türk Dil Bilgisi, 16. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
SARIKAYA, Bekir, 2010, Rükneddin Ahmed'in Acaibü'l Mahlukat Tercümesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlı Türkçesine Giriş I, 8. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1988.s. 133-137 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TOPALOĞLU, Ahmet, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1. Basım, İstanbul 1989, Ötüken Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ABDULBÂKİ Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru‟d-Da‟ve, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ABDULHALİM Mahmud Ali, et-Terbiyetü’l-İslamiye fi Surati’l-Maide, Daru‟t-Tevzi, 1. Baskı, Kâhire 1994 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ALİ İbrahim Muhammed, el-Ehadisü’s-Sahiha min Ahbarin ve Kasasi’l-Enbiya, Daru‟l-Kalem, 1. Basım, Dimeşk 1995/1416 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
BAYRAKTAR M. Faruk, Ailenin Eğitim Görevi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 1995, s. 120 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
CANAN İbrahim, Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, Tuğra Neşriyat, İstanbul Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÇAMDİBİ Mahmut Hasan, Eğitim İlkeleri ve Rehberlik, İleti Yayınları, İstanbul 2000 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
DOĞAN D. Mehmed, Büyük Türkçe Sözlük, Gerçek Hayat Yayınevi, 15. Baskı, İstanbul 2001/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-ISBAHÂNÎ el-Huseyn b. Muhammed er-Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Dâru Kahramân, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-MEVDÛDÎ Ebû‟l-A‟la, Tefhîmu’l-Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1996 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
en-NESEFİ Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Tefsîru’n-Nesefî, Dâru Kahramân, İstanbul 1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
es-SÂBÛNÎ Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, Dâru‟s-Sâbûni, 10. Baskı, Kahire Tarihsiz1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
eş-ŞERİF Adnan, Min İlmi’t-Tıbbi’l-Kur’âni, Dâru‟l-İlmi li‟l-Melâyin, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez- ZEHEBİ Muhammed b Abdillah, et-Tıbbu’n-Nebevi, Tahk. Ahmed Rif‟at el-Bedrâvi, Dâru İhyâi‟l-Ulûm, 3. Baskı, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
et-TABERİ Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân Te’vîli Âyyil-Kur’ân, Dâru‟l-Fikr, 4. Baskı, Beyrut 1984 ve (Tahk. Abdullah et-Türki, Merkezu‟l-Buhûs, Kâhire Tarihsiz, 1. Baskı) nüshası / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez-ZEMAHŞERİ Cârullah Ebi‟l-Kâsım Mahmûd b Ömer, el-Keşşâf…, Tahk. Adil Ahmed, Ali Muhammed, Mektebetu‟l-Ubeykân, 1. Baskı, Riyad 1998 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERÂHİDÎ Halil b Ahmed, Kitabu’l-Ayn, Daru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FEREC Seyyid Ahmed, el-Üstûra fi Dav-i’l-Kitabi ve’s-Sünne, Daru‟l-Vefa, 3. Baskı, Kâhire 1989/1409 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERSAHOĞLU Yaşar, İslam Eğitimine Giriş, Marifet Yayınları, İstanbul 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜL Emine, Kur’ân’da Engelliler, Akis Kitap, İstanbul 2005/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜNAY İlhami, Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Tipolojileri, (Yök‟te Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN KESİR Ebu‟l-Fida İsmâîl, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, Daru‟l-Ma‟rife, 2. Baskı, Beyrut, IV/15 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN MANZÛR, Lisanu’l-Arab, Daru’l-Meârif, Kahire Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KARAMAN Hayreddin vd. Kur’ân Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KÂSIMÎ Muhammed Cemaluddin, Mehâsinu’t-Te’vîl, Daru‟l-Fikr, 2. Baskı, Beyrut

1398 / 1978 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.


Kitabu’l-Mukaddes,Kütübü’l-Ahdi’l-Kadim-ve’l-Ahdi’l-Cedid, Matbaatü‟l-Emrikiyye, Beyrut 1899 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KUZGUN Şaban, İslam Kaynaklarına Göre Haniflik ve Hz.İbrahim, Üç Bilek Matbaası, Ankara 1988 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEBRÛK Osman Ahmed, Terbiyetu’l-Evlad ve’l-Aba fi’l-İslam, Daru Kuteybe, Beyrut 1992 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEDAR Ali, İnsan Eğitiminin Kur’ânî Metodu. Terc. Ali Yüksel, Fırat Yayınları, İstanbul 1987 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MERÂĞÎ Ahmed Mustafa, Tefsîru’l-Merâğî, Şeriketu Mektebetu ve Matbaatu Mustafa, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÖZEK Ali vd, Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÖZEN Müzeyyen, İslam Eğitimcilerinden Bazılarına Göre Çocukta Oyun ve Oyuncak, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1999 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
RÂZÎ Fahruddîn, et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, 3. Baskı, Beyrut Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
RIZÂ Muhammed ReŞid, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, Daru‟l-Menâr, 5. Baskı, Mısır

1373/1954 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.


ŞÜKUN Ziya, Gencine-i Güftar Ferheng-i Ziya, Farsça Türkçe Lügat, Milli Eğitim BakanlığıYayınları, İstanbul 1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin bedeni-hareki gelişi ve eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Basımevi, Ankara 1998 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
VÂHİDÎ Ebû‟l-Hasan b. Ahmed, Esbabu’n-Nüzul, Müessesetü‟r-Reyyan, Beyrut 1411/1991 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
YAZIR Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
YÖRÜKOĞLU Atalay, Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, Özgür Yayıncılık, 7.Baskı, İstanbul 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÂŞIKPAŞAZÂDE (1992), Aşıkpaşazade Tarihi, (haz. Nihal Atsız)MEB yay. İstanbul / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BAĞDADLI İSMAİL PAŞA (1951-1955), Hediyyet el-ārifīn [buradan itibaren HA], İstanbul,c. I, s. 39, 40 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BARKAN, Ömer Lüfi-MERİÇLİ, Enver 1988, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri I, TürkTarih Kurumu, Ankara/ KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BİNARK, İsmet-SEFERCİOĞLU, Nejat (1977), Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası,Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BULUÇ, S (1979), “Şaman”, İslam Ansiklopedisi, C. 11, 2. baskı, İstanbul, s. 310-311 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BURSALI MEHMED TAHİR, Osmanlı müellifleri [buradan itibaren OM], İstanbul 1334-1343, c. I, s. 33-36 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BÜLBÜL, Zekeriya (2006), XVI. Yüzyıl Ortalarında İnegöl’ün Sosyoekonomik Yapısı,

Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Dergisi, Year: 2006, Vol: Issue:16 Pages/record No.: 185-203, TD 334, 53 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.


ÇAĞRICI, Mustafa (2000), “İbrahim Hakkı Erzurumî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam

Ansiklopedisi (buradan itibaren D İA), İstanbul, c. XXI, s. 305-311 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.ÇELEBİOĞLU, Amil (1988), Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DİCLEHAN, Şakir (1980), Çeşitli Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DOĞAN, Süleyman (2008), Nizami Gencevi’nin Eserlerinde Eğitim Eksenli Adalet, Devlet veHükümdar Öğretisi, Turkish Studies International Periodical For the Languages,Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7, Fall, 2008, s. 308 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DOLU, Halide (1953), Menşeinden Beri Yûsuf Hikayesi ve Türk Edebiyatındaki Versiyonları,Doktora Tezi, İstanbul, s. 48-67 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
ELÇİBEY, Ebülfez (1991), İsmail Celali, Multi Medya, “Edebiyat” Gazetesi, 11 Ocak, 1991 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God,

Yüklə 28,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə