Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Biznesin təhlükəsizliyi” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,58 Mb.
səhifə3/8
tarix09.07.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#56135
1   2   3   4   5   6   7   8

A) Xarici dövlətlərin kəşfiyyat və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətləri

B) Pul və maliyyə-kredit sisteminin fəaliyyətinin pozulması

C) Əsas və köməkçi sferalarda istehsalın dağılması

D) Daxili və xarici

E) Xarici dövlətlərin və beynəlxalq kriminal qruplaşmaların cinayətkar fəaliyyətləri


118. İqtisadi təhlükəsizlik üzrə təhlükələr hansılardır?

1- Iqtisadi sistemlərin optimal fəaliyyətinin pozulması

2- Təbii resursların nəzarətsiz olaraq oğurlanması

3- Qiymətəmələgəlmə və xarici ticarət üzərində nəzarətin itirilməsi

4- Xarici kapitalın milli iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə nəzarətinin təyin edilməsi

5- Intelektual potensialın kənara axması

6- Ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətdə nəzarətin olmaması

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 2, 4, 5

E) 3, 5, 6

119. İqtisadi təhlükəsizlik üzrə təhlükələrin neçə mənbəyi mövcuddur?

A) Altı


B) Dörd

C) Iki


D) Üç

E) Beş


120. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində kommersiya müəssisələrinin

təhlükəsizliyi nəyin nəticəsində təmin edilir?

1- Təşkilati-texniki tədbirlər sisteminin

2- Hüquqi tədbirlər sisteminin

3- Iqtisadi tədbirlər sisteminin

4- Iqtisadi-siyasi tədbirlər sisteminin

5- Təşkilati tədbirlər sisteminin

6- Texniki tədbirlər sisteminin 1. 1, 3, 5

 2. 2, 4

 3. 3, 6

 4. 2, 5, 6

 5. 1, 2, 4, 6

121. Nə məqsədilə təhlükəsizlik sahəsində işçilərin münasibətlərini tənzimləyən

hüquqi normalar sistemi işlənir, verilmiş sahədə başlıca fəaliyyət

istiqamətləri müəyyənləşdirilir, onların fəaliyyətləri üzrə nəzarət, kontrollinq

mexanizmləri və təhlükəsizliyin təmin edilməsi orqanları formalaşdırılır?


 1. Dövlət obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

 2. Bələdiyyə obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

 3. Dövlət və bələdiyyə obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

 4. Kommersiya obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

 5. Qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

122. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca

istiqamətləri kimi nələr çıxış edir?


 1. Iqtisadi təhlükəsizlik

 2. Iqtisadi-siyasi təhlükəsizlik

 3. Hüquqi təhlükəsizlik

 4. Təşkilati təhlükəsizlik

 5. Mühəndis-texniki təhlükəsizlik

 6. Texniki təhlükəsizlik

 1. 1, 3, 6

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 2, 5, 6

 4. 3, 4, 5

 5. 1, 4

123. Kommersiya münasibətlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hüquqi və

ya qanunverici əsasları nədir?


 1. Ölkənin konstitusiyası

 2. Qanunlar sahəsində münasibətləri tənzimləyən normativ aktlar

 3. Ölkənin cinayət prosessual məcəlləsi

 4. Ölkənin iqtisadi cinayət prosessual məcəlləsi

 5. Təhlükəsizlik sahəsində münasibətləri tənzimləyən normativ aktlar

 6. “Firmaların təhlükəsizliyi” haqqındakı qanun

 1. 1, 3, 5

 2. 1, 2, 5

 3. 2, 4, 5, 6

 4. 3, 4, 6

 5. 2, 6

124. Müdafiə obyektini təşkil edən və onun yayılmasının məhdudlaşdırılmasını

nəzərdə tutan daha önəmli və qiymətli kommersiya informasiyasının

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi forması nədir? 1. Kommersiya təhlükəsizliyi

 2. Kommersiya sirri

 3. Kommersiyada informasiya sirri

 4. Hüquqi normaların istifadə olunması

 5. Məcburi hüquq normalarının tətbiqi

125. Müdiriyyətin kommersiya sirrinin müdafiəsi üzrə tələbləri pozan şəxsləri,

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, müdiriyyət hansı məsuliyyətə cəlb

etməyə borcludur? 1. Iqtisadi məsuliyyətə

 2. Maddi məsuliyyətə

 3. Inzibati məsuliyyətə

 4. Cinayət məsuliyyətinə

 5. Mülki məsuliyyətə

 6. Mənəvi məsuliyyətə

 1. 2, 3, 5

 2. 1, 3, 6

 3. 1, 5

 4. 3, 4

 5. 1, 2, 4

126. İşçi ilə müqavilələrin bağlanma formasından asılı olmayaraq, işçinin işə

qəbulu üzrə əmrdəki imzası nəyi bildirir?


 1. Işdəki intizam qaydalarını bilməsini

 2. Iş qaydalarından məlumatı olmasını

 3. Müqavilənin şərtləri ilə razı olmasını

 4. Işlədiyi zaman aldığı əmək haqqından razı olmasını

 5. Iş qaydalarından məlumatı və işlədiyi zaman aldığı əmək haqqından razı olmasını

127. İstehsal fəaliyyətinin və onun iştirakçılarının qarşılıqlı münasibətlərinin

normativ-hüquqi əsasda nizama salınması, daha doğrusu mənfi

informasiyadan icazə verilməyən yolla istifadəsinin qeyri-mümkünlüyü, ya

da əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirilməsi nə deməkdir? 1. Kommersiya sirrinin mühafizəsi

 2. Kommersiya sənədlərinin mühafizəsi

 3. Kommersiya sənədlərinin və sirrinin mühafizəsi

 4. Informasiyanın təşkilati mühafizəsi

 5. Kommersiya informasiyasının mühafizəsi

128. İnformasiyanın etibarlı mühafizə mexanizminin yaradılmasında hansı

tədbirlərin məcmusu gərəkdir?


 1. Təşkilati

 2. Təşkilati-hüquqi

 3. Texniki

 4. Mühəndis-texniki

 5. Təşkilati-texniki

 6. Hüquqi-texniki

 1. 2, 3, 6

 2. 2, 4, 6

 3. 2, 5

 4. 1, 3, 5

 5. 4, 5

129. Kommersiya sirri bir-biri ilə əlaqəli neçə predmet və şərtdən ibarətdir? 1. Dörd

 2. Üç

 3. Iki

 4. Beş

 5. Altı

130. Kommersiya sirrinin sövdələşmə predmetlərinin və sövdələşmə şərtlərinin

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nə olmalıdır?


 1. Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik strukturu

 2. Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik orqanları

 3. Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik qaydaları

 4. Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik strukturu və orqanları

 5. Müəssisənin xüsusi mühafizə şöbəsi

131. Müəssisənin xüsusi kommersiya sirrinin (KS) müdafiəsi neçə qərarvermə

planının müəyyən edilməsini təmin edir?


 1. Beş

 2. Yeddi

 3. Iki

 4. Üç

 5. Dörd

132. Müəssisənin xüsusi kommersiya sirrinin (KS) müdafiəsi hansı qərarvermə

planının müəyyən edilməsini və məlumatların analizini təmin edir?


 1. KS-nin müdafiəsi planının məqsədlərinin müəyyən edilməsi

 2. KS-ni təşkil edən məlumatların analizi

 3. KS-nin müdafiəsi strategiyasının hazırlanması

 4. KS-nin müdafiəsini müəssisənin biznes-planında xüsusi bölmə kimi qeyd olunması

 5. KS-nin müdafiəsi strategiya və taktikasının hazırlanması

 6. Müəssisənin bina və avadanlıqlarına nəzarət, işçi heyəti ilə iş və konfidensial sənədlərlə işin təşkilinin reallaşmasını təmin etmək

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 4, 6

 3. 2, 3, 5

 4. 1, 3, 4, 6

 5. 1, 2, 6

133. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə texniki

vasitələrin və xüsusi orqanların birliyi nədir?


 1. Hüquqi-texniki müdafiə

 2. Təşkilati-texniki müdafiə

 3. Təşkilati-hüquqi müdafiə

 4. Mühəndis-texniki müdafiə

 5. Xüsusi mühafizə orqanı

134. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə

mühəndis-texniki müdafiə neçə vasitədən istifadə edir?


 1. Iki

 2. Yeddi

 3. Altı

 4. Dörd

 5. Üç

135. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə

mühəndis-texniki müdafiə hansı vasitədən istifadə edir?


 1. Fiziki müdafiə vasitələri

 2. Maddi müdafiə vasitələri

 3. Aparat müdafiə vasitələri

 4. Müdafiənin proqram vasitələri

 5. Müdafiənin qanuni vasitələri

 6. Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

 1. 1, 2, 4, 6

 2. 2, 3, 6

 3. 2, 4, 5

 4. 1, 3, 4, 6

 5. 1, 2, 5, 6

136. Fiziki cəhətdən mühafizə olunan obyektlərə daxil olmağın qarşısını alan,

heyətin, material və maliyyə vasitələrini, informasiyaların təhlükəsizliyini

müxtəlif qeyri-qanuni təsirlərdən qoruyan mühəndis vasitələri və tikililəri

necə adlanır?


 1. Müdafiənin proqram vasitələri

 2. Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

 3. Aparat müdafiə vasitələri

 4. Fiziki müdafiə vasitələri

 5. Maddi müdafiə vasitələri

137. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin edən cihazlar, qurğular

və digər texniki vasitələr necə adlanır?


 1. Müdafiənin proqram vasitələri

 2. Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

 3. Fiziki müdafiə vasitələri

 4. Aparat müdafiə vasitələri

 5. Maddi müdafiə vasitələri

138. Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin edən aparat vasitələrinin

əsas vəzifəsi nədir?


 1. Kommersiya fəaliyyətinin inkişafını təmin etmək

 2. Kommersiya fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək

 3. Kommersiya fəaliyyətinin stabilliyini təmin etmək

 4. Kommersiya fəaliyyətinin biznes-planının əsas müddəalarını yerinə yetirmək

 5. Kommersiya müəssisələrində normal iş şəraitini təmin etmək

139. Müxtəlif təyinatlı informasiya sistemləri və məlumatların işlənməsi

vasitələrində informasiyanın təhlükəsizliyini təmin edən xüsusi proqramlar,

proqram kompleksləri və sistemlər çoxluğu necə adlanır? 1. Maddi müdafiə vasitələri

 2. Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

 3. Aparat müdafiə vasitələri

 4. Müdafiənin proqram vasitələri

 5. Fiziki müdafiə vasitələri

140. Müəssisənin təhlükəsizliyini təmin edən tədbirlər sərbəst şəkildə hansı

müdafiə üsulunu təmin edirlər?


 1. Məxfilik və maskirovka

 2. Kvota və lisenziyalaşdırma

 3. Maskirovka və kvota

 4. Reqlamentləşdirmə və maneə

 5. Məlumatlandırma və informasiya

 6. Çaşdırıcı məlumatlandırma və parçalamaq

 1. 1, 2, 4, 5

 2. 2, 3, 6

 3. 3, 5

 4. 1, 4, 6

 5. 3, 4, 5

141. Kommersiya müəssisəsinin istehsal fəaliyyətinin müxtəlif mərhələ və

səviyyələrindəki təhlükəsizlik probleminə baxışlar sistemini nə əks etdirir?


 1. Təhlükəsizlik proqramı

 2. Təhlükəsizlik konsepsiyası

 3. Təhlükəsizlik strategiyası

 4. Təhlükəsizlik qaydaları

 5. Təhlükəsizlik normaları

142. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində onun statusunu, vəziyyətini,

təlimatlarını və rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər hansı təminata

daxildir? 1. Hüquqi təminata

 2. Təşkilati təminata

 3. Texniki təminata

 4. Normativ təminata

 5. Informasiya təminatına

143. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması

və informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti hansı təminata daxildir?


 1. Hüquqi təminata

 2. Texniki təminata

 3. Normativ təminata

 4. Təşkilati təminata

 5. Informasiya təminatına

144. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılmasını

təmin edən müxtəlif təyinatlı texniki vasitələrdən geniş istifadə edilməsini

hansı təminat nəzərdə tutur? 1. Hüquqi təminat

 2. Təşkilati təminat

 3. Texniki təminat

 4. Normativ təminat

 5. Informasiya təminatı

145. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemindən özünə sistemin fəaliyyət göstərməsini

təmin edən məsələlərin həllinin əsasında duran məlumatları, verilənləri,

göstəriciləri və parametrləri hansı təminat daxil edir? 1. Təşkilati təminat

 2. Hüquqi təminat

 3. Informasiya təminatı

 4. Texniki təminat

 5. Normativ təminat

146. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemindən təhlükələrin mövcud olması və onların

təhlükəlilik dərəcələrinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif

informasiya, uçot, statistik və hesablama proqramlarını hansı təminat nəzərdə

tutur?


 1. Hüquqi təminat

 2. Təşkilati təminat

 3. Texniki təminat

 4. Proqram təminatı

 5. Informasiya təminatı

147. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müəssisə əməkdaşlarının fəaliyyətini

təmin edən orqanlar, xidmətlər, vasitələr və metodlar üzrə norma və

reqlamentlər hansı təminata daxildir? 1. Hüquqi təminata

 2. Təşkilati təminata

 3. Normativ təminata

 4. Informasiya təminatına

 5. Texniki təminata

148. Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizlik konsepsiyasında təqdim edilən

məsələlər, təhlükəsizlik sisteminin təşkilati və funksional prinsipləri və

fəaliyyət üzrə əsas təhlükələr nöqteyi-nəzərindən təhlükəsizliyin təmin

edilməsi üzrə hansı əsas istiqamətləri fərqləndirmək olar?


 1. Rejim və mühafizənin təşkil edilməsi

 2. Təhlükəsizliyin informasiya-analitik tədqiqi və proqnozlaşdırılması;

 3. Işçi heyətinin təhlükəsizliyi

 4. Kommersiya sirrini təşkil edən məlumatların qorunması

 5. Material vasitələrinin və maliyyə vəsaitlərinin mühafiaə edilməsi və fiziki qorunması

 6. Informasiya resurslarının təhlükəsizliyi

  1. 1, 2, 5

  2. 1, 3, 6

  3. 2, 3, 5, 6

  4. 2, 4, 5, 6

  5. 1, 4, 5, 6

149. Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə

istifadə edilən orqanlar, texniki vasitələr və tədbirlər məcmusu nədir?


 1. Hüquqi-texniki mühafizə

 2. Iqtisadi-texniki mühafizə

 3. Mühəndis-texniki mühafizə

 4. Təşkilati-texniki mühafizə

 5. Texniki vasitələrin mühafizəsi

150. Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mühəndis-

texniki tədbirlər neçə qrupa bölünür?


 1. Iki

 2. Beş

 3. Üç

 4. Altı

 5. Dörd

151. Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mühəndis-

texniki tədbirlər hansı qruplara bölünür?


 1. Təşkilati

 2. Təşkilati-hüquqi

 3. Texniki

 4. Təşkilati-siyasi

 5. Hüquqi-texniki

 6. Təşkilati-texniki

 1. 1, 4, 6

 2. 2, 3, 5

 3. 2, 4, 6

 4. 1, 3, 6

 5. 3, 4, 5, 6

152. İcazəsiz girişlərin, informasiyanın texniki vasitələrdən mümkün sızma

kanallarının, eyni zamanda məxfi informasiyanın yayılmasının qarşısının

alınması mühəndis-texniki tədbirlərin hansı qrupuna aiddir? 1. Təşkilati-siyasi

 2. Təşkilati

 3. Təşkilati-texniki

 4. Təşkilati-hüquqi

 5. Texniki

153. İstehsal fəaliyyəti prosesində məxfi informasiyanın işlənməsinin xüsusi,

kənar şüalanmalardan qorunan vasitələrinin, həmçinin əmlakın və insanların

mühafizə edilməsi vasitələrinin əldə edilməsi, qurulması və istifadə edilməsi

mühəndis-texniki tədbirlərin hansı qrupuna aiddir?


 1. Təşkilati

 2. Təşkilati-hüquqi

 3. Texniki

 4. Təşkilati-siyasi

 5. Təşkilati-texniki

154. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin texniki siyasətinin

reallaşdırılmasının əsas istiqamətləri hansıdır? 1. Informasiya resurslarının icazəsiz istifadədən qorunması

 2. Informasiya resurslarının rejim və mühafizəsinin təşkilinin qorunması

 3. Informasiya resurslarının texniki kanallar üzrə sızmadan qorunması

 4. Informasiya resurslarının viruslardan və müxtəlif şüalanmalardan qorunması

 5. Informasiya resurslarının xarici vətəndaşlar arasında yayılmasından qorunması

 6. Informasiya resurslarının əməkdaşlar arasında yayılmasından qorunması

 1. 1, 4, 6

 2. 2, 3, 4, 6

 3. 1, 3, 6

 4. 2, 3, 5

 5. 3, 4, 5

155. Kommersiya müəssisələrində təhlükəsizlikdə ən böyük effektə nə zaman nail

olmaq olar?


 1. Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin imicinə zərbə vurmasın və zərər gətirməsin

 2. Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin biznes-planına müvafiq həyata keçirilsin

 3. Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin strategiyasına müvafiq həyata keçirilsin

 4. Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər vahid bir mexanizmdə müəssisənin təhlükəsizliyi sistemində birləşmiş olsun

 5. Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin strategiyasına və biznes planına müvafiq həyata keçirilsin

156. Müəssisənin təhlükəsizlik sistemi (MTS) neçə təminata malik olmalıdır? 1. Səkkiz

 2. Dörd

 3. Üç

 4. Altı

 5. Beş

157. Müəssisənin təhlükəsizlik sisteminin (MTS) əsas məqsədləri hansıdır? 1. Kommersiya müəssisəsinin hüquqlarının,onun struktur bölmələrinin və əməkdaşlarının qorunması

 2. Informasiyanın məhdud giriş kateqoriyasına aid edilməsi

 3. Heyətin və resursların təhlükəsizliyinə qarşı mövcud olan təhlükələrin aradan qaldırılması

 4. Maliyyə, material və informasiya resurslarının saxlanılması və effektiv istifadə olunması

 5. Xidmətlərin keyfiyyətinin və onun müştərilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hesabına imicin və mənfəətin yüksəldilməsi

 6. Resurslara qarşı qəsdlərin və heyətə qarşı təhlükələrin hüquqi şəkildə aradan qaldırılması

 1. 1, 2, 4, 6

 2. 2, 5, 6

 3. 1, 4, 5

 4. 2, 3, 5

 5. 3, 4, 6

158. Konsepsiya çərçivəsində potensial təhlükələrin aşkar edilməsi, təhlili və

proqnozlaşdırılması prosesində onların təhlükəsizliyinə təsir göstərən hansı

şəraitlər nəzərə alınır? 1. Mövcud olan sabit-iqtisadi şəraitlər

 2. Mövcud olan iqtisadi-siyasi şəraitlər

 3. Mövcud olan xarici və daxili şəraitlər

 4. Mövcud olan normativ-hüquqi şəraitlər

 5. Mövcud olan qanunvericilik aktları və normativ hüquqi şəraitlər

159. Konsepsiya çərçivəsində potensial təhlükələrin aşkar edilməsi, təhlili və

proqnozlaşdırılması prosesində onların təhlükəsizliyinə təsir göstərən

xarici və daxili şəraitlər hansıdır? 1. Stabil siyasi, sosial-iqtisadi və kriminogen situasiya

 2. Qeyri-stabil siyasi, sosial-iqtisadi və kriminogen situasiya

 3. Təhlükəsizliyin informasiya-analitik tədqiqi və proqnozlaşdırılması

 4. Qanunverici aktların yerinə yetirilməməsi, həyati vacib məsələlər üzrə bir sıra qanunların mövcud olmaması

 5. Vətəndaşların əxlaqi, psixoloji və istehsal məsuliyyətinin azalması

 6. Material vasitələrinin və maliyyə vəsaitlərinin mühafizə edilməsi və fiziki qorunması

 1. 1, 2, 4

 2. 1, 3, 5

 3. 2, 4, 5

 4. 2, 3, 6

 5. 3, 4, 6

160. Müəssisələrin təhlükəsizlik xidməti kimə tabe olmalıdır? 1. Müəssisənin rəhbərinin birinci müavininə

 2. Müəssisənin təsərrüfat işləri üzrə müavininə

 3. Təhlükəsizlik xidmətinin struktur rəhbərinə

 4. Müəssisənin rəhbərinə

 5. Müvafiq rayonun daxili işlər orqanına

161. İqtisadi təhlükəsizliyə təminat olmadan biznesdə nə qeyri-mümkündür? 1. Fəaliyyətə başlamaq və işi təşkil etmək

 2. Fəaliyyət strukturunu yaratmaq

 3. Inkişaf və uğurlu fəaliyyəti təşkil etmək

 4. Maliyyə strukturunu yaratmaq

 5. Maliyyə və fəaliyyət strukturunu yaratmaq

162. Firmanın həyat əhəmiyyətli maraqlarının daxili təhlükələrdən müdafiəsi,

daha döğrusu firmanın (müəssisənin), onun maliyyəsinin, texnika və

texnologiyanın, informasiya, kadr və intelektual potensialının müdafiəsi nə

deməkdir?


 1. Sahibkarlıq fəaliyyətində fəaliyyətə başlamaq

 2. Sahibkarlıq fəaliyyətində işin təşkilinə başlamaq

 3. Sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə fəaliyyətinə başlamaq və əməliyyatlar aparmaq

 4. Sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi təhlükəsizliyi

 5. Sahibkarlıq fəaliyyətində özünün maraqlarını müdafiə etmək

163. Firmanın iqtisadi-təhlükəsizliyi nə ilə əlaqədardır? 1. Firmanın daxili və xarici mühit təsirləri ilə

 2. Firmada təhlükəsizlik xidmətinin təşkilli ilə

 3. Firmada iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar strategiyanın hazırlanması ilə

 4. Firmada iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlər planının hazırlanması ilə

 5. Firmada iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar strategiyanın və tədbirlər planının hazırlanması ilə

164. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyi nəyi əks etdirir? 1. Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin təşkilini

 2. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar strategiyasının hazırlanmasını

 3. Firmanın maraqları ilə xarici mühit subyektlərinin uzlaşdırıldığını və tarazlaşdırıldığını

 4. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlər planının hazırlanmasını

 5. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlər planının və strategiyasının hazırlanmasını

165. Firma iqtisadi təhlükəsizlik baxımından xarici mühit subyektləri içərisində

funksional fəaliyyət növlərinin reallaşdırılmasında hansı əlaqələrə üstünlük

verməlidir? 1. Tərəfdaşlarla

 2. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə

 3. Beynəlxalq tərəfdaşlarla

 4. Dövlətlə

 5. Bütün tərəfdaşlarla

166. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən vəziyyət və inkişaf meylləri

firmanın potensialına nə kimi təsir edir?
 1. Yüklə 0,58 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə