Kararin öZÜ : Huzurevi binasının kiraya verilmesi. TekliFYüklə 20,81 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü20,81 Kb.
#16021

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
3. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2011/103
Karar Tarihi : 05.08.2011KARARIN ÖZÜ :
Huzurevi binasının kiraya verilmesi.

TEKLİF :
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.07.2011 tarih, M.34.6.KAR.0.14.00-756.02-1064 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İlgi: a) 06.07.2009 tarih ve 2009/84 sayılı Meclis Kararı.
b) Müdürlüğümüzün İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazdığı 21.12.2009 tarih ve 2030 sayılı yazısı.
c) 13.05.2010 tarih ve 52191 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tahsis Olur Yazısı.
d) 11.06.2010 tarih ve 2010/99 sayılı Meclis Kararı.
e) Müdürlüğümüzün İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazdığı 07.02.2011 tarih ve 335 sayılı yazısı.
f) 07.06.2011 tarih ve 017455 sayılı Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yazısı.
g ) 28.06.2011 tarih ve 59018 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı.
h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 05.07.2011 tarih ve 8924 sayılı yazı.

Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi 5 pafta, 134 parsel sayılı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 20.040,02 m² yüzölçümlü taşınmazın 14.680,00 m²‘lik kısmı üzerinde Huzurevi ve Bahçesi olarak kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığı Makamının 09.06.2005 tarihli ve 586 sayılı onayı ve 06.07.2009 tarih ve 2009/84 sayılı Kartal Belediye Meclis kararı gereğince bina inşa edilmiştir.


Müdürlüğümüzün 21.12.2009 tarihli 2030 sayılı yazısı ile inşa edilmiş Huzurevi binası ile ilgili ( 5 pafta 134 parsel ) kesin tahsisin veya Belediye Başkanlığı lehine 49 yıl süre ile daimi ve müstakil irtifak hakkı tesisinin kurulabilmesi, İstanbul Valiliği Milli Emlak Daire Başkanlığından istenmiştir.


13.05.2010 tarih ve 052191 sayılı İstanbul Valiliği bildirimi ile ’’ taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere icari yada gayri ticari amaçla kullandırılmaması / devredilmemesi kaydı ile, Kartal Belediye Başkanlığı adına ve hizmet süresince Huzurevi ve Bahçesi olarak kullanılmak üzere kesin tahsis kararı verilmiştir.
Kartal Belediye Meclisi, Huzurevi inşaatını yapan ve işletmesini üstlenen Darülaceze Vakfının geniş kapasiteli bu yeri işletemeyeceği anlaşıldığından enkaz bedeli ödenmek üzere Kartal Belediyesince satın alınmasına 11.06.2010 tarih ve 2010/99 sayılı Kararı ile karar altına almıştır.

Müdürlüğümüzün 07.02.2011 tarih ve 335 sayıda yazısı ile ‘’ 134 parsel üzerinde bulunan 300 yatak kapasiteli Huzurevinin tahsis şartları altında işletilmesinin büyük güçlükler yaratacağı, Belediye Başkanlığının tahsis şartlarına aykırı davranmamaya da özellikle hassasiyet ve özen gösterdiği, bu nedenle tahsisin ‘’ Belediye Başkanlığı lehine 49 yıl süre ile daimi ve müstakil irtifak hakkı tesisi kurulması ‘’ olarak yeniden düzenlenmesi istenmiştir.


07.06.2011 tarih ve 017455 sayılı Maliye Başkanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Valiliği’ne verdiği cevapta, İstanbul Valiliği’nin Kartal Belediyesi lehine irtifak hakkı tesis edilmesinde sakınca görmediği bildirilerek, Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin 75.maddesi gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Huzurevi olarak ayrılan yerin müstakil imar parselinin oluşup oluşmadığı, imar planı değişikliğinin gerekip gerekmediği ile onaylı uygulama projesi ile inşaat ruhsatının gönderilmesi istenmiştir.
İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 28.06.2011 tarih ve 59018 sayılı yazısı ile Kartal Belediyesinden onaylı uygulama projesi ile inşaat ruhsatının gönderilmesini istemiştir.
Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 05.07.2011 tarih ve 8924 sayılı yazısı ile istenen belgeleri İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na iletmiştir.
Yapılan fizibilite çalışmalarında Huzurevinin faaliyete geçirilebilmesi için yaklaşık 3 milyon TL civarında restorasyon ve işletme giderine gereksinme olması ve bina (enkaz bedeli) ödemelerinin de devam etmesi göz önüne alındığında Belediyemize ciddi maddi külfet yükleyecektir. Binanın bu şekliyle atıl bırakılması ise hedeflenen amaca ve sosyal hizmet anlayışına ters düşmektedir. Bu nedenle Huzurevi işletmesinin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelikleri şartlarında alınacak izinle ve denetimle yapacak ciddi bir işleticiye ihtiyaç doğmuştur. Ayrıca huzurevinin faaliyete geçmesi ile ciddi bir istihdam alanı sağlayacağı da gözönünde bulundurulmalıdır.
Anılan bu sebeplerle, Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesi 5 pafta, 134 parsel üzerine inşa edilen 300 yatak kapasiteli huzurevi binasının “Huzurevi” olarak işletilmesi şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerine göre, 29 yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işlemlerinin Belediye Encümenince yapılmasına yetki verilmek üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. (Başkan Yardımcısı)

RAPOR :
Hukuk Komisyonu'nun 04.08.2011 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 01.08.2011 tarihinde Komisyonumuza havale edilen Huzurevi binasının kiraya verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. KONUNUN İNCELENMESİ: Teklif ve Konu önemine binaen geçmiş Meclis Kararları ile birlikte incelendi.
1) Kartal Belediye Başkanlığı, Darülaceze Vakfı ile karşılıklı olarak mutabakatla olayımıza konu arsa üzerinde 300 yataklı Huzurevi kurulması ve 25 yıl süreyle de işletilmesinin Darülacezeye verilmesi protokol altına alınmıştır. (Protokol 04.07.2005 tarih ve 2005/98 sayılı karar.)
2) Kartal Belediye Meclisi’nin 10.02.2006 tarih ve 2006/22 sayılı kararı.
3) Kartal Belediye Başkanlığı Maliye Bakanlığı’ndan kesin tahsisli veya kiralanması veya bedelli-bedelsiz devrini 06.07.2009 tarih ve 2009/1025 sayılı karar ile talepte bulunmuştur.
4) Kartal Belediye Başkanlığı ve Darülaceze Vakfı Huzurevi ve İşletme Sözleşmesini protokole bağlamıştır. (01.08.2009 tarihinde)
5) İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığına 13.05.2010 tarih ve 05.2191 sayılı yazısıyla taşınmaz malın 14.680.00.m2’lik kısmının ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari yada gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi kaydıyla ve Huzurevi ve Bahçesi olarak kullanılmak üzere tahsisinin uygun görüldüğü Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir.
6) En nihayetinde Kartal Belediye Başkanlığı Meclis Kararına binaen mezkür arsa üzerinde Darülaceze Vakfı tarafından inşa olunan müştemelatın satın alınmasına karar vererek satın almıştır.
7) Kartal Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne 07.06.2011 tarih ve 01.7455 sayılı başvuru ile Kartal Belediyesi lehine ittifak hakkı kurulması talebinde bulunmuştur.
İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 28.06.2011 tarih ve 59018 sayılı yazısı ile Kartal Belediyesinden onaylı uygulama projesi ile inşaat ruhsatının gönderilmesini istemiştir.
Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 05.07.2011 tarih ve 8924 sayılı yazısı ile istenen belgeleri İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na iletmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 1) Yukarda hikayesini kısaca ve özet olarak sunmuş bulunduğumuz tahsis olunan arsa ve üzerinde eser inşaa edilmiş bir önemli gerçekle karşı karşıyayız. Tahsis amacında da ifade olunduğu gibi söz konusu yerin Huzurevi olarak işletilmesi gerekir.
2) Belediye Başkanlığı çok zorlanarak arsa üzerindeki müştemilata 12.000.000 TL. ödeyerek kendi mülkü haline getirmiş bulunmaktadır.
3) Olaya konu yerin amacı doğrultusunda işletilmesi bakımından henüz çokça yatırıma ihtiyaç duyduğu gibi Kartal Belediyesi’nin söz konusu yeri işlevsel hale getirmesi esasen mümkün de değildir.

Sonuç ve özetle Kamu yararı ve gerçekleşebilecek kurum zararlarının önlenmesi bakımından söz konusu yerin amacına uygun olmak üzere mesleki birikim ve donanım, teknolojik alt yapıya sahip özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya Kartal Belediyesi ile ortak işletilmesi kurum yararı bakımından çokça önemlidir. Bu nedenle teklifin kendisine olumlu bakmaktayız. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler).
SONUÇ :
Kartal-Hürriyet Mahallesi 5 pafta 134 parsel üzerindeki Huzurevi binasının kiraya verilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda AYNEN KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Abubekir TAŞYÜREK, Abdi KESİMAL, Av.Mustafa YAĞCI, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Av.Hatice ALBAYRAK, Turgut ÇEVİK, Hüsna BALCI, Av.Mehmet Necati SERİN, Nizamettin ALTINTAŞ, Metin BEKTAŞ, Hayrettin KÜÇÜKALİ'nin Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2011/AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 05.08.2011 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

AHU ZENGİN KAYGUSUZ
MECLİS KATİBİ

NİZAMETTİN ALTINTAŞ
MECLİS KATİBİGÖRÜLDÜ

...../...../2011

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye BaşkanıYüklə 20,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə