Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi gençLİk mecliSİ YÖnetmeliĞİ Amaç madde 1Yüklə 50,32 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü50,32 Kb.
#23919


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

 

 Amaç

MADDE 1 – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin amacı;

Gençlerimizin yerelhizmetlere demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, “Yurtta ve Cihanda Sulh” ilkesinden hareketle, iç barışa hizmet etmek, evrensel barışa katkıda bulunmak ve korumak, kültürler arası yakınlaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak, katılımcılığı artırmak,gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek ve bu konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “gençlik çalışmaları” çerçevesinde, Gençlik Meclisi’nin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetlerini kapsar.

 

DayanakMADDE 3-  Bu yönetmelik, Anayasanın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58. maddesinin 2. Fıkrasındaki “Devlet gençleri, alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” şeklindeki hükmüne, ILO Sözleşmesi’ne,10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (v) bendindeki  “...gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, ....” şeklindeki hükmüne ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a)fıkrası, 15. maddesinin (b) fıkrası ile 18. maddesinin (m) fıkrasındaki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

 
TanımlarMADDE 4-  Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,

b) Gençlik Meclisi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni,

c) Genel Kurul; Gençlik Meclisi üyelerinin tamamını,

ç)  Başkanlık Divanı; Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği, Gençlik

Meclisi’ni sevk ve idare eden 11 kişilik icra organını,d)  Komisyon; Genel Kurulun kendi üyelerinden seçtiği ve genel kurul tarafından

belirlenen konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi Komisyonlarını,


ifade eder.

 

KuruluşMADDE 5- Gençlik Meclisi, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle kurulur. Kurulan bu ilk meclisin üyeleri iki yıl görev yaparlar. Bu sürenin bitiminde ve her iki yılda bir meclis üyeleri yeniden belirlenir. Eksilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler belirlenir.

 


Meclisin Oluşumuve Üye Sayısı

MADDE 6- (1)Gençlik Kurul üye tam sayısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisiüye tam sayısı kadardır.

(2)Gençlik Meclisi; 16-28 yaşları arasındaki,a) İlçe belediyelerinin temsilcilerinden meclis üye tam sayısının % 20’sini geçmemek üzere,

b)Kocaeli’deki üniversitelerden rektörlükleri aracılığıyla her biri farklı öğrenci kulübü temsilciliğinden olmak suretiylemeclis üye tam sayısının % 25’ini geçmemek üzere,

c)Sivil Toplum Kuruluşları’nın gençlik temsilcilerinden meclis üye tam sayısının

% 25’ini geçmemek üzere,ç)Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinden meclis üye tam sayısının % 10’unu geçmemek üzere,

d) Gençlik Meclisi kurumsal temsiliyetin yanı sıra Kocaeli’de bulunan gençlik merkezlerindeki üyelerden bireysel başvuru yapanlar arasından meclis üye tam sayısının %20’sini geçmemek üzere,

seçilen temsilcilerden oluşur.


(3)Her kuruluş, belediyenin talebi üzerine temsilcilerini Gençlik Meclisi’ne yazılı öneri olarak bildirir.Yazılı olarak bildirilmek suretiyle önerilen kişilerin 9. maddeye göre belgelerini tamamlaması halinde çalışmalara katılması Başkanlık Divanı tarafından sağlanır.
(4) Yukarıda belirtilen şekilde belediyece talep edildiği halde yeterli sayıda temsilci önermeyen kurum ve kuruluşların kontenjanı, bireysel başvuru yapanlar arasından tamamlanarak meclisin oluşması sağlanır.
Başkanlık Divanı

MADDE 7- (1)Gençlik Meclisi; oluşumuna müteakip ilk toplantısında, başkan adaylarının listelerinin oylanmasıyla; 1 Meclis Başkanı, 2 Meclis Başkan Vekili ve 7 Divan Üyesi’nden oluşan 10 kişilik Başkanlık Divanı’nı seçer.

(2)Gençlik Meclisi’nde Başkan, 1.ve 2. Başkan Vekili ve Divan Üyelerinin seçimi açık oylama ile yapılır.

(3)İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü başkanlık divanı üyeliğinden ayrılma halinde; Başkanlık Divanı tarafından meclis üyeleri arasından belirlenen divan üyesi adayı/adayları Genel Kurul’da yapılan oylama ile yeni divan üyesi olarak seçilebilir.

 

            KomisyonlarMADDE 8-  (1)Gençlik Meclisi, her seçim dönemi Başkanlık Divanı seçimini müteakiben çeşitli konularda her biri en az 9 kişiden oluşan komisyonları seçer.

(2)Komisyonlarda üye eksildiğinde, kalan süreyi tamamlayacak şekilde görev yapmak üzere, Gençlik Meclisi üyelerinin talepleri ve tercihleri göz önüne alınarak, Başkanlık Divanı tarafından, gençlik meclisi üyeleri arasından komisyon üyesi belirlenir.

(3)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde her seçim dönemi şu komisyonlar kurulur:

 


  1. Çevre ve Kent Sorunları Komisyonu,

  2. Eğitim ve Öğrenci Sorunları Komisyonu,

  3. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu,

  4. Gençlik ve Spor Komisyonu,

  5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu,

  6. Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu,

  7. Dış İlişkiler Komisyonu,

  8. Bilim ve Teknoloji Komisyonu,

  9. Medya,Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu.

(4)Bu komisyonlar veya daha sonra Gençlik Meclisi’nin kararı ile kurulan komisyonların çalışma alanları ve yetkileri Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.Divanın teklifi ve genel kurulun kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir ve yeni komisyonlar oluşturulabilir.

(5)Komisyonlar kendi üyeleri arasından Başkanlık Divanı gözetiminde, Komisyon Başkanı, Komisyon Başkanvekili ve Raportör seçerler.

(6)Komisyon toplantılarına katılma oranının takibi için yoklama çizelgesi izlenerek 3 (üç) toplantıya mazeretsiz katılmayanların komisyon üyelikleri Başkanlık Divanı kararı ile düşürülür.

(7)Komisyon toplantıları komisyon başkanının veya başkan vekilinin idaresinde yapılır.Başkanlık Divanının gerekli gördüğü durumlarda Başkanlık Divanı Üyeleri komisyon toplantılarına iştirak ederler.

(8)Komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları araştırma ve çalışmaları, aldıkları kararları, yazılı  rapor halinde, değerlendirilmek ve Genel Kurula sunulmak üzere icra organı olan Başkanlık Divanı’na teslim ederler.

  

Üyelik Şartları

MADDE 9- (1)Gençlik Meclisi üyeleri, Kocaeli’de ikamet eden, 16-28 yaş aralığındaki gençlerden başvuru formu doldurarak talep edenlerden Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı önerisi ile seçilirler, seçilen üyeler başkanlık oluruna sunulur.

(2)Üyelikleri kabul edilen kişilerin başvuru formunun yanısıra; Nüfus cüzdanı fotokopisi ve başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci kimliği fotokopisini, 2 adet fotoğrafı ve sabıka kaydını Gençlik Meclisi sekretaryasına 30 gün içinde teslim etmeleri halinde müteakip ilk toplantıya çağrılırlar.

 

Meclis Üyeliği Sona Ermesi

MADDE 10-Gençlik Meclisi üyeliği, aşağıdaki hallerde sona erer.

a-Toplantılara katılma oranının takibi için yoklama çizelgesi izlenerek, bir dönem içinde üç (3) toplantıya katılmayanların üyelikleri Başkanlık Divanı kararı ile düşer.

b-Genel ahlaka ve yasalara aykırı, Meclis Üyeliğine yakışmayacak her türlü söz, eylem ve davranışta bulunanların üyeliği komisyon başkanının teklifi ve Başkanlık Divanı’nın kararı ile düşer.

c-İstifa eden üyenin meclis üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumun gerçekleşmesi için istifa dilekçesinin başkanlık divanına sunulması yeterlidir.

 

Gençlik Meclisinin SüresiMADDE 11-  Gençlik Meclisi her iki yılda bir yeniden oluşturulur. Bir yıl içinde 3 ayda bir olmak üzere 4 toplantı yapılır. Bunların dışında Başkanlık Divanı olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.Gençlik Meclisi Toplantıları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı salonu veya Başkanlık Divanınca belirlenerek üyelere toplantı çağrısında duyurulacak olan yerde yapılır.

          

   Gençlik Meclisinin Kararları

MADDE 12- Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyet ve etkinliğin gerçekleşmesi ve ayrıca iç işleyişin devamı için kararlar alır. Alınan bu kararlar, başkanlık divanı tarafından yazılıp en az üç (3)divan üyesi tarafından imzalandıktan sonra Sekreterya hizmetlerini yürüten birimin üst yazısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine öneri mahiyetinde sunulur.

 

Meclis Üye KartıMADDE 13-  Gençlik Meclisi üyelerine, üye olduklarını belirten üye kartı Sekreterya birimi tarafından hazırlanarak verilecektir. Üyeliğin düşmesi veya istifa halinde bu kartın meclis sekretaryasına teslimi gerekir.

 

            Sekreterya ve HarcamalarMADDE 14-  Gençlik Meclisi toplantıları ve diğer çalışmalarıyla ilgili sekretarya ve idari işlemler Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülür. Gençlik Meclisi’nin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültürel, spor, eğitim vb. etkinlik ve faaliyetleri için gerekli harcamalar, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Daire bütçesinden yapılacaktır.

 

            Gençlik Meclisinin Görevleri            MADDE 15-Gençlik Meclisinin görevleri şunlardır:

a) Milli Egemenlik ilkelerine, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, insanın inancına, haysiyet ve şerefine değer veren, demokratik hukuk düzeninin gelişmesi için çalışmak.

b) Sosyal, ekonomik, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için gayret etmek ve genç kitlenin bu konu üzerinde yoğunlaşmaları için çalışmak.

c) Gençliğin sosyal hayatta rol ve söz sahibi olması için gayret göstermek.

ç) Tarihine, kültürüne, bilime, sanata, insan haklarına ve çevreye sahip çıkmak.

d) Amacı ve yapılanmasına uygun olarak toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, seminerler, paneller ve sempozyumlar tertip etmek.

e) Gençliğin sorunlarını araştırarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek bu amaçla özellikle eğitim – öğrenim gören gençlerin sorunlarına çözüm aramak ve yardımcı olmak.

f) Faaliyet alanlarına uygun olarak geziler ve etkinlikler tertip ederek yerel uygulama örneklerini yerinde görmek.

g)Gençlerin, yaşlıların, kimsesizlerin ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin sorunlarını dinleyerek Gençlik Meclisi’nde değerlendirip çözüm aramak.

ğ)Gençlerin okul içi ve okul dışı başarılarını artırmak için faydalı olacak her türlü etkinliği düzenlemek.

h) Komisyonların onayı alınarak, etütler yapmak, broşür, bülten, dergi, gazete yayınlayarak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek.

ı) Avrupa Birliği sürecinde; başta yabancı ülkelerdeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne kardeş şehirler olmak üzere Gençlik Kuruluşları ile ilişkiler kurmak karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, toplantılar ve geziler düzenlemek.

i) Çevre bilincini geliştirmek için etkinlikler yapmak.

j)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik tüm hizmetlerinden gençlerin en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışmalar yapmak.

k) Başkanlık Divanı’nın belirlediği çerçevede Yerel Gündem 21 kapsamında faaliyetler yapmak.

l) Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.

m) Meclis içi gelişimi ve eğitimi sağlamak açısından yurtdışında faaliyet gösteren gençlik meclisleri ve gençlere yönelik diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

 

Meclis Toplantılarına KatılımMADDE 16- Meclis görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Üyeler dışındaki misafir katılımcılar, kendileri için ayrılmış bölümde oturup görüşmeleri dinleyebilir.

 

Meclis Toplantısı ve KararlarıMADDE 17- Gençlik Meclisi’nin Genel Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır ve oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylama sonucu oy birliği veya oy çokluğu ile kabul veya ret edilmiştir şeklinde üyelere duyurulur.

 

Toplantı Çağrısı ve YönetimiMADDE 18- Genel kurul toplantı tarihleri Başkanlık Divanı tarafından belirlenir. Toplantı tarihinden en az üç gün öncesinden belediyenin Web sitesinden meclis üyelerine ve halka duyurulur. Toplantı Gündemi yazılı ve sözlü olarak yapılan duyuruya eklenir. Toplantıda üyelerin Gündem önerileri varsa bunların gündeme alınması Başkanlık Divanınca oylanır ve kabulü halinde gündeme ilave edilir. Genel Kurul toplantılarını Başkanlık Divanı adına Meclis Başkanı, o yoksa 1. Başkan Vekili o da yoksa 2. Başkan Vekili yönetir.

           

Meclis Genel Kurulu’nda söz söylerken esas konu dışına çıkmak, bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğinde veya özel durumu hakkında hakaret niteliği taşıyan ya da büyük üzüntü yaratacak söz sarf etmek ve Meclis düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi takdirde Başkanlık Divanı tarafından ihtar edilir, iki kez ihtar alan üye tutumunda devam ederse Oturum Başkanı tarafından Meclis salonunu terk etmeye davet edilir ve çıkartılır.

 

  Tutanaklar ve KararlarMADDE 19-  Toplantılara ait görüşme tutanakları ve Kararlar Başkanlık Divanı Üyeleri tarafından yazılır. Komisyon Raporları Komisyon Raportörü tarafından yazılır.

 

            Gençlik Meclisinin Feshi  MADDE 20- Meclisin amacına yönelik faaliyetlerde bulunamayacağı tespit olunduğu takdirde Gençlik Meclisi Başkanı’nın teklifi ve genel kurulda toplantıya katılanların 3/5’ünün kabulü ile faaliyetler sona erdirilir. Yine idarenin takdiri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak Gençlik Meclisi feshedilebilir.

 

YürürlükMADDE 21-  Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kabulünü müteakiben ilanı ile yürürlüğe girer.

 

            YürütmeMADDE 22- Bu yönetmelik hükümlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı yürütür.Kataloq: Files -> Yonetmelikler
Files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
Files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
Files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
Files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
Yonetmelikler -> YönetmeliĞİ BİRİNCİ kisim genel Hükümler

Yüklə 50,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə