Kontrolsüz hava alanlari iÇİn uygulanacak esas ve usüllere iLİŞKİn talimatYüklə 62,83 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü62,83 Kb.
#82128KONTROLSÜZ HAVAALANLARININ YAPIMI VE İŞLETİMİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TALİMAT

(SHT-14A.02 Revizyon 01)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve TanımlarAmaç


MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, aydınlatma ve seyrüsefer kolaylıkları bulunmayan, pilotların aletsiz ve görerek (VFR) iniş-kalkış yapabildikleri, tarifeli ve/veya tarifesiz (charter) yolcu ve/veya yük taşımacılığı dışında eğitim, sportif, turizm, havadan yangın söndürme, hava ambulans, hava taksi, vb. genel havacılık faaliyetleri kapsamında özel amaçlarla kullanılan kontrolsüz havaalanlarının yapımı ve işletimi konusundaki esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Talimat, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişilerin Kontrolsüz Havaalanı yapımı ve işletimi ile ilgili kuralları ve standartları kapsar.
Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 14/05/2002 tarih ve 24755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliğinin (SHY-14A) 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatın uygulanmasında;
a) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını,
b) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
e) İşletmeci: Kontrolsüz Havaalanı İşletmecisini,
f) Kontrolsüz Havaalanı: Aydınlatma ve seyrüsefer kolaylıkları bulunmayan, pilotların aletsiz ve görerek (VFR) iniş-kalkış yapabildikleri, tarifeli ve/veya tarifesiz (charter) yolcu ve/veya yük taşımacılığı dışında eğitim, sportif, turizm, havadan yangın söndürme, hava ambulans, hava taksi, vb. genel havacılık faaliyetleri kapsamında özel amaçlarla kullanılan havaalanını,

g) NOTAM: Uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığını, koşullarını yada değişikliğine özgü bilgileri zamanında uyarmak amacıyla yapılan bir uyarıyı,ğ) SHY-14A: Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliğini,
h) VFR: Görerek uçuş kurallarını,
ifade eder.
(2) Bu Talimatta yer almayan diğer tanımlar için SHY-14A’da belirtilen tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel EsaslarKullanım Amacı

MADDE 5 – (1) Kontrolsüz Havaalanları, eğitim, sportif, turizm, havadan yangın söndürme, hava ambulans, hava taksi, vb. genel havacılık faaliyetleri kapsamında özel amaçlarla aletsiz ve VFR koşullarda kullanılabilir; tarifeli ve/veya tarifesiz (charter) yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapmak amacıyla kullanılamaz.
İzin

MADDE 6 – (1) Yeni bir Kontrolsüz Havaalanı yapılması veya mevcut bir yerin Kontrolsüz Havaalanı olarak işletilmesi, Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.
Hava Araçlarının Uyması Gereken Kurallar

MADDE 7 – (1) Kontrolsüz havaalanlarını kullanan hava araçları için uçuş planlarını sunma, uçuş kayıtlarının tutulması, VFR uçuş usulleri, NOTAM usulleri, vb. konularda ICAO kuralları ile Türkiye AIP’sinde yer alan usul ve esasların uygulanması zorunludur.
Güvenlik Tedbirleri

MADDE 8 – (1) Kontrolsüz havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı, ICAO tarafından yayımlanan EK-17 ve Doküman 8973 ile ECAC tarafından yayımlanan Doküman 30’da bu talimat kapsamındaki havaalanları için belirtilen standartlarda sağlanması zorunludur.
Eğitim

MADDE 9 – (1) Kontrolsüz Havaalanı İşletmecisinin, havaalanında hizmet veren kişilerin gerekli eğitimlerini almalarını sağlaması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartı, Başvuru Şekli ve Değerlendirme EsaslarıBaşvuru Şartı

MADDE 10 – (1) Kontrolsüz havaalanı için başvuru yapılabilmesi için öncelikle 14 Mayıs 2002 tarih ve 24755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliğinin (SHY-14A) 16 ncı maddesinde belirtilen havaalanları için Genel Müdürlüğe havaalanı işletme ruhsatı için başvuru yapılmış olması ve bu başvurunun incelenmesini müteakip Genel Müdürlükçe havaalanının ICAO Doküman 9150 AN/899’da belirtilen standartları sağlamadığının tespit edilmiş olması gereklidir.
(2) Havaalanı işletme ruhsatı başvurusu sahibine başvuru yapılan yer için Kontrolsüz Havaalanı başvurusu yapılabileceğine dair Genel Müdürlük tarafından resmi yazı ile bildirimde bulunulması halinde kontrolsüz havaalanı için Genel Müdürlüğe başvuru yapılabilir.
Başvuru Şekli

MADDE 11 – (1) Kontrolsüz Havaalanı yapmak isteyen veya mevcut bir yeri Kontrolsüz Havaalanı olarak işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişiler, Ek-1’ de bulunan Kontrolsüz Havaalanı Yapım ve İşletim Başvuru Formunu, formda belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğe sunar.
Başvurunun İncelenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen yapım ve işletim izni başvurusuna ilişkin olarak Genel Müdürlük tarafından Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşlarının görüşü alınır. Tüm görüşlerin olumlu olması durumunda başvuru sahibinin, Çevre ve Orman Bakanlığından alacağı "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararını da Genel Müdürlüğe sunması gereklidir.
Kontrolsüz Havaalanı Yapım İzni

MADDE 13 – (1) Yapım ve işletim izni talebi, Genel Müdürlük tarafından incelenir ve bu Talimatta yer alan tüm standartların başvuru yapılan mevcut yer için sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacıyla Genel Müdürlükçe yerinde bir denetleme yapılır.
(2) Yapılan denetim sonucunda, bu Talimatta yer alan tüm standartların başvuru yapılan yer için sağlanmadığı kanaatine varılırsa, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine eksiklikleri tamamlaması için yapım izni verilir ve başvuru sahibinden eksikliklerini tamamlaması istenir.Yapım süresi izin tarihinden itibaren bir yılı geçemez. Bu süre sonunda bu Talimatta belirtilen tüm standartların sağlanması şarttır. Sağlanmadığı takdirde yapım izni iptal edilir.
(3) Yapılan denetim sonucunda, başvuru yapılan yerin Kontrolsüz Havaalanı olarak kullanılmasının uçuş emniyeti açısından uygun olamayacağı değerlendirilir ise yapım izni verilmez ve Genel Müdürlük tarafından başvurunun uygun görülmediği başvuru sahibine yazılı olarak otuz gün içerisinde bildirilir.
Yapım Süreci

MADDE 14 – (1) Bu Talimatın 13 üncü maddesinde belirtilen yapım izni alınan yer için, bu Talimatta Kontrolsüz Havaalanı ile ilgili belirlenen standartlar çerçevesinde başvuran tarafından yapıma başlanır.
(2) Yapımın tamamlanmasından sonra başvuru sahibinin Genel Müdürlüğü bilgilendirmesini müteakip, Kontrolsüz Havaalanı olarak işletilmek üzere başvurulan yer, Genel Müdürlük tarafından standartlara uygunluğu açısından yerinde denetlenir. Denetimi müteakip, Genel Müdürlük tarafından işletim izni talebinin incelenmesine ilişkin gerekli işlemlere başlanır.
İşletim İzni Talebinin İncelenmesi

MADDE 15 – (1) İşletim izni talebi, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alır.
(2) Kontrolsüz Havaalanı işletim izni SHY-14A’nın 5 inci maddesinin son bendinde yer alan süre sınırlamasına dayanarak en fazla 1 yıl süre için verilir. Bu süre sonunda Kontrolsüz Havaalanı işletmecisi her yıl Genel Müdürlüğe başvurarak temdit işlemi yaptırmak zorundadır.
Denetleme

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük, yapım süresince, işletim izni verilmesi öncesinde ve sonrasında gerekli gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde denetleme yapma hakkına sahiptir.
İşletmecinin Yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) İşletmeci, işletim izni almasını müteakip Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu başvuru formunda belirttiği hususlarda değişiklik olması halinde bunu derhal Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, Genel Müdürlükçe onaylanması halinde yürürlüğe konulur. Genel Müdürlükçe, bu değişikliklerin kontrolsüz havaalanının işletimine yönelik tehlike arz ettiği değerlendirilir ise, değişikliğin uygun görülmediği Genel Müdürlük tarafından işletmeciye bildirilir. Bu durumda işletim faaliyetinin verilen izin kapsamında sürdürülmesi esastır.
Sorumluluklar

MADDE 18 – (1) Bu Talimatın 17 nci maddesinde belirtilen değişikliklerin işletmeci tarafından bildirilmemesi durumunda, verilen işletim izni başvuru esnasında beyan edilen hususlar esas alınarak verildiğinden, üçüncü şahıslara olabilecek tüm zararlardan işletmeci sorumludur.
(2) Kontrolsüz Havaalanlarına yapılacak olan iniş-kalkışlar, iniş-kalkış yapan hava aracını kullanan kaptan pilotun sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapım ve İşletim StandartlarıPist Yüzey Şartları

MADDE 19 – (1) Pistin yüzeyinde hava araçlarının iniş ve kalkışı sırasında performanslarını etkileyecek özellikte pürüzler bulunmamalıdır. Pist yüzeyinin, hava aracının kontrolünü zorlaştıracak ve iniş ve kalkış sırasında pist üzerinde hareket halindeyken hava araçlarının düzensiz hareket etmesine ve titremelere neden olabilecek engebelerden arındırılmış olması gereklidir. Pist eğim ve mukavemetinin ICAO tarafından yayımlanan dokümanlarda açıklanan standartlarda yapılması zorunludur.
Çevre Tel Örgüsü

MADDE 20 – (1) Uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek hayvan, araç ve yetkisiz kişilerin hava araçlarının hareket alanına girmelerini önlemek için bu sahanın Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirlenen esaslara göre tel örgü ile çevrilmesi gereklidir.
Rüzgar Yönü Göstergesi

MADDE 21 – (1) Kontrolsüz Havaalanında en az 1 adet rüzgar yönü göstergesi bulunması gereklidir. Rüzgar yönü göstergesinin, uçuş halindeki ve yerdeki hava aracından kolaylıkla görünebilir bir yerde ve rüzgardan devrilmeyecek mukavemette uygun bir yere yerleştirilmesi gereklidir. Rüzgar yönü göstergesinin ICAO tarafından yayımlanmış bulunan Annex-14 dokümanının 1. cildinde belirtilen ölçü ve renklerde olması gereklidir.
İşletme Talimatı

MADDE 22 – (1) Kontrolsüz Havaalanındaki işletim faaliyetlerine yönelik yapılacak işlemler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen ve pist yüzey şartları, maniaların kontrolü ile bakım-onarım faaliyetlerine ilişkin konuları içeren bir işletme talimatının hazırlanarak, bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen başvuru sırasında veya bu Talimatın 15 inci maddesinde belirtilen işletim izni verilmesi öncesinde Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.
Acil Durum Planı

MADDE 23 – (1) Kontrolsüz Havaalanlarında herhangi bir acil durumda yapılacak işlemler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen ve ICAO tarafından yayımlanmış bulunan Doküman 9137/AN/898 Part 7 dokümanında belirtilen esaslar dahilinde işletmeci tarafından bir acil durum planı hazırlanması ve bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen başvuru sırasında veya bu Talimatın 15 inci maddesinde belirtilen işletim izni verilmesi öncesinde Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.
(2) Acil durum planında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişiler ile Kontrolsüz Havaalanı işletmecisi arasında acil durumlarda izlenecek olan prosedürlere ilişkin protokollerin yapılması gereklidir.
Kurtarma ve Yangınla Mücadele

MADDE 24 – (1) Kontrolsüz Havaalanında ICAO tarafından yayımlanan Annex-14 dokümanının 1. cildinde belirtilen miktarlarda yangın söndürücü malzeme bulundurulması zorunludur. Kontrolsüz Havaalanı içerisinde ve civarında olabilecek yangın veya kaza durumunda uygulanacak olan prosedür acil durum planında yer almalıdır.

(2) Kurtarma ve Yangınla Mücadele konusunda yapılacak işlemler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen bir talimatın hazırlanarak bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen başvuru sırasında veya bu Talimatın 15 inci maddesinde belirtilen işletim izni verilmesi öncesinde Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.


İdari Bina

MADDE 25 – (1) Kontrolsüz Havaalanına iniş yapan hava araçlarının uzun süreli park etmesi halinde gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla işletmeci tarafından sorumlu kişilerin bulunacağı bir idari bina tesis edilebilir. Aksi durumlarda park halindeki hava aracına olabilecek tüm zararlardan o hava aracını kullanan kaptan pilot sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mania KriterleriMania Planı

MADDE 26 – (1) Kontrolsüz Havaalanları için bu Talimatın 27 nci maddesinde belirtilen kriterlerde bir mania planı hazırlanarak Genel Müdürlüğe onaylatılması gereklidir.
(2) Mania planının Genel Müdürlük tarafından hazırlanması talep edilebilir. Bu durumda, mania planı sınırlarını içine alacak büyüklükteki bölgeye ait sayısal haritanın bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen başvuru sırasında veya bu Talimatın 15 inci maddesinde belirtilen işletim izni verilmesi öncesinde Genel Müdürlüğe sunulması gereklidir.
Mania Limit Yüzeyleri ve İnşaat Kısıtlamaları

MADDE 27 – (1) Şerit saha, pist merkez hattından yanlara doğru 45’er metre olmak üzere toplam 90 metre, pist başlarından ise pist uzunluğu 800 metre ve altında olan pistler için 30’ar metre olmak üzere pist uzunluğuna ilaveten 60 metrelik, pist uzunluğu 800 metreden fazla olan pistler için 60’ar metre olmak üzere pist uzunluğuna ilaveten 120 metrelik bir alanı ifade eder (Şekil 1). Bu saha içerisinde uçuş emniyetini tehlikeye düşürecek nitelikte yükselti, çukur, kanal, ağaç, direk, bina, karayolu, demiryolu gibi doğal ve yapay manialar bulunamaz.
(2) Yaklaşma-tırmanma yüzeyi, pist ekseni doğrultusunda şerit sahanın bittiği yerden itibaren yanlara doğru %15 açılarak 6.000 metre boyunca %6 eğimle yükselen düzlemleri ifade eder (Şekil 2).
(3) Geçiş yüzeyi, pist eksenine dik doğrultuda şerit sahanın bittiği yerden 375 metre boyunca %20 eğimle yükselen düzlemleri ifade eder (Şekil 2).
(4) İç yatay düzlem, pist orta noktasını merkez kabul eden 3.000 metre yarıçaplı dairesel alan içerisinde, pist orta noktasının deniz seviyesine göre yüksekliğine 120 metre ilave edilmesi sonucu elde edilen deniz seviyesine göre sabit bir yüksekliğe sahip düzlemi ifade eder.
(5) Uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen yaklaşma-tırmanma yüzeyi, geçiş yüzeyi ve iç yatay düzlemi aşan yükseklikte inşaat yapılmasına izin verilmez.
(6) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan plan düzenlemelerindeki yapı yüksekliklerinin, bu maddede tanımlanan yüzeyleri ihlal etmesi durumunda Kontrolsüz Havaalanı işletmecisi uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen yüzeyleri ihlal eden kısımların haklarını satın almak zorundadır. Aksi takdirde Kontrolsüz Havaalanı işletim izni iptal edilir.
ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu Talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.


a = 30 m , L < 800 m ise

a = 60 m , L ≥ 800 m ise

Şekil 1 – Şerit SahaŞekil 2 – Mania Limit YüzeyleriEK-1

KONTROLSÜZ HAVAALANI YAPIM VE İŞLETİM BAŞVURU FORMU  1. Başvuru Sahibine Ait Bilgiler
Tam Adı: .....................................................................................................................................................................................


Adresi: ........................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................


Telefon: .................................................................................


Faks: ......................................................................................


E-mail: ........................................................................................................................................................................................


  1. Kontrolsüz Havaalanına Ait BilgilerKontrolsüz Havaalanının Adı: ........................................................................................................................................................


Pist Başı

Coğrafi Koordinatları: N ............  ............  ............  (Enlem)

E ............  ............  ............  (Boylam)


3 Derecelik UTM Koordinatları: X (yukarı): ..............................................................................
Y ( sağa ): ..............................................................................
Deniz seviyesine göre yüksekliği (MSL) : ..................................... feet


Pist Sonu

Coğrafi Koordinatları: N ............  ............  ............  (Enlem)

E ............  ............  ............  (Boylam)


3 Derecelik UTM Koordinatları: X (yukarı): ..............................................................................
Y ( sağa ): ..............................................................................
Deniz seviyesine göre yüksekliği (MSL) : ..................................... feet


En yakın yerleşim yerine olan konumu ve mesafesi: ....................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................
  1. Başvuru Sahibi Kontrolsüz Havaalanı Sahasının Mal Sahibi midir?
Evet  Hayır 

Evet ise, tapu kayıtlarının bu başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.


Hayır ise, aşağıdaki bilgilerin bu başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir:

  1. Sahaya ilişkin sahip olunan hakların detayı (kira sözleşmesi, protokol, vs.)
  1. Sahanın mal sahibinin adı ve adresi ile başvuran tarafından sahanın havaalanı olarak kullanılması için gerekli izni gösteren yazılı belge


  1. Havaalanında Kullanılması Planlanan Uçak Tiplerini Belirtiniz........................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

İşbu form ile yukarıda bilgileri yazılı Kontrolsüz Havaalanına yapım ve işletim izni verilmesi için başvuruda bulunuyorum.


Tarih: ...../...../...........


Adı Soyadı: ..............................................................
Görevi: .....................................................................
İmza: ........................................................................


Ek Bilgiler:

Bu form ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir:  1. İşletme Talimatı

  2. Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı

  3. Acil Durum Planı

  4. Mania Planı (veya Talimatın 26 ıncı maddesinde belirtilen sayısal harita)Yüklə 62,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə