Layihə menecmenti


İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardarYüklə 1,13 Mb.
səhifə13/13
tarix22.06.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#54518
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

677. İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar

A)) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq,

təsəvvürlərdə fərq

B) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni

texnologiya

C) Resursların bölgüsü, məqsədlərdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya

D) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya

E) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı


678. Şaquli inteqrasiyanm tiplərinə aid deyildir:

A) ) vizual inteqrasiya

B) qismən inteqrasiya

C) kvaziinteqrasiya

D) tam inteqrasiya

E) Paralel inteqrasiya679. İdarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardanhansı daxil deyildir?

A)) Təlimat;

B) Təsərrüfat hesabı;

C) Planlaşdırma;

D)Kredit;

E) Rentabellik.


680. Məhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadə olunur?

a) ) təşkilatın inkişafı və rentabelliyi rəhbərliyi qane edirsə

b) təşkilat böhranlı vəziyyətdə olduqda

c) təşkilatın artım potensialı olmadıqda

d) resurs çatışmazlığı olduqda

e) təşkilatda problem yarandıqda681 İdarəetmənin inzibati metodunun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansıdaxil deyildir?

A)) Operativlik.

B) Sərəncam;

C)Yoxlama sistemi;

D)Təlimat;

E) Əmr;


682. İdarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A)) Təcrübə mübadiləsi.

B) Sosial yanaşma;

C)Əməyin humanistləşdirilməsi;

D) Təhsil və peşə seçilməsi;

E)Təhrik göstərmə;


683. İxtisar alternativləri çərçivəsində hansı variant ola bilməz?

A) ) uyğunlaşdırma

B) artığın kəsilməsi

C) ləğvetmə

D) ixtisar və oriyentasiyanm dəyişməsi

E) ləğvolunma684. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətin yaranmasının əsası olmuşdur?

A)) Strateji menecmentin;

B) Antiböhranlı idarəetmənin;

C) Heyətin idarəedilməsi;

D) Marketinqin;

E) İnnovasiya menecmentinin.685. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A )) Mənfəəti artırmaq, beynəlmilləşmə, keyfiyyət;

B)Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmilləşmə, insan amili;

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması;

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmilləşmə;

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət.


686. Hansı variant düzgün şəkildə strateji alternativləri ifadə edir?

A) ) məhdudlaşdırılmış artım, artım, ixtisar və üç startegiyanın

uyğunlaşdırılması

B) məhdudlaşdırılmamış artım, bazarı ələ keçirmə, ixtisar, fəaliyyətin

dayanması

C) sürətli artım, artım, ixtisar və üç strategiyanın uyğunlaşdırılması

D) məhdudiaşdırılmamış artım, sürətli artım, ixtisar və üç startegiyanın

uyğunlaşdırılması

E) məhdudlaşdırılmış artım və ixtisar

687. İngilis şirkətlərində planlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A)) Resursların bölgüsünə istiqamətlənmə;

B) Bazara istiqamətlənmə;

C) İnnovasiya;

D) Strateji üstünlük;

E)Əməyin səmərəli təşkili.


688. SVOP nədir?

A) ) Valyuta əməliyyatıdır.

B) Gömrük rüsumudur.

C) Vergidir.

D) Mənfəət növüdür.

E) İqtisadi təhlil formasıdır689. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A)) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi.

B) İstehsalın genişləndirilməsi;

C) Yeni məhsulun istehsalı;

D) Birgə müəssisələrin yaradılması;

E)İnvestisiyalar cəlb etmək;690. Biznes-planın strukturu hansı əsas elementlərdən ibarətdir?

A)) Maliyyə planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloji plan;

B) Texnoloji plan, HRM planı, investisiya planı;

C) Maliyyə planı, istehsal, budcə, HRM planı, texnoloji plan;

D) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan, keyfiyyət planı, investisiya planı;

E) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan.691. Stateji sinergizmin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) ) Təşkilatın fəaliyyətinin birləşmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

B) Təşkilatın fəaliyyətinin bölünmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

C) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni bazarlara çıxmaqla səmərəliliyi artırılır.

D) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni məhsulların istehsalı ilə səmərəliliyi artırılır.

E) Təşkilatın fəaliyyətinin diversifikasiya olunması yolu ilə səmərəliliyin

artırılması

692. Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə ən mühüm qərar hansıdır?

A)) Qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti;

B) Formal və prosedurlardan ekstensiv istifadə;

C) Qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu;

D)İşdə məhsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi;

E) Təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası.693. Bürokratik sistem özünün universallıq, qabaqcadan xəbər vermək və məhsuldarlıq kimi üstünlüklərini aşağıdakı hallarda reallaşdıra bilər. Bu hallardan hansı düz deyildir?

A )) Təşkilatdakı işləri ayrı-ayrı əməliyyatlara bölmək mümkün olmadıqda;

B) Təşkilatdakı ümumi məqsədlər və vəzifələr məlum olduqda;

C) Fərdin yerinə yetirdiyi işlər dəqiq ölçülə bilər;

D) Pulla mükafatlandırma işçini motivləşdirir;

E) Rəhbərin hakimiyyəti qanun kimi qəbul edilir.


694. Akkordeon metodu strateji menecmentdə nə üçün istifadə olunur?

A) ) Dəşikliklərə qarşı müqavimətin idarə olunması üçün.

B) Strateji bazarların seqmentləşdirilməsi üçün.

C) Təşkilatın məqsədlərini müəyyən etmək üçün.

D) Yeni məhsullar hazırlanır.

E) Təşkilatın missiyasını müəyyənləşdirmək üçün695. A.Maslou aşağıdakılardan hansının yaradıcısıdır?

A)) Tələbatlar ierarxiyasının;

B)Ədalət nəzəriyyəsinin;

C) Gözləmə nəzəriyyəsinin;

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin;

E)İki amil nəzəriyyəsinin.696. Kommunikasiya prosesinin baş verməsi üçün neçə nəfərin olması zəruridir?

A)) Ən azı iki nəfərin;

B) Ən azı dörd nəfərin;

C) Ən azı yeddi nəfərin;

D) Ən azı bir nəfərin;

E) Ən azı üç nəfərin.697. Təşkilati kommunikasiyalarda maneələrə aid deyil:

A )) Semantik maneələr;

B) Qeyri – qənaətbəxş təşkilati quruluş;

C) Formal informasiya kanallarının çatışmaması;

D) İnformasiyanın təhrif olunması;

E) Kommunikasiya kanallarının artıq yüklənməsi.698. Qərarqəbuletmə nədir?

A)) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.


699. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır

A)) Ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır

B) Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır

C) Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir

D) Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir

E) Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır700. Adları çəkilən alimlərdən hansı Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin müəllifidir?

A)) D.Makkeland;

B) A.Maslou;

C) F. Hersberq;

D) S.Adams;

E) B.Brum.MENECMENT” kafedrasının Baş müəllimi : Bağırova A.M.Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə