Mal ya da ürün; bilgisayar ya da otomobil örneklerindeki gibi, işletmeler tarafından üretilen ve insanların ihtiyaçlarını gideren somut bir varlıktır. Hizmet iseYüklə 1,35 Mb.
səhifə1/19
tarix29.10.2017
ölçüsü1,35 Mb.
#19572
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ÜNİTE-1 İŞLETME KAVRAMI VE İŞLETMENİN DOĞASI

İşletme, ürün ve hizmetleri sağlayarak kâr elde etmeyi amaçlayan bir kuruluştur.
Mal ya da ürün; bilgisayar ya da otomobil örneklerindeki gibi, işletmeler tarafından üretilen ve insanların ihtiyaçlarını gideren somut bir varlıktır. Hizmet ise işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için sağladıkları; taşınamayan, dokunulamayan, biriktirilemeyen, bir başka anlatımla somut olmayan araç ya da varlıklardır.

Örnek:Avukatlar, lokantalar, araba yıkama yerleri ve hava yolu şirketleri hizmet sağlarlar.
Kâr, işletmelerin, arzu edilen bir mal ya da hizmeti sağlamak ve piyasaya sunmak amacıyla insan, teknoloji ve bilgi olgularını bir araya getirmekle üstlendikleri riskin ödülüdür.

Yaşam standardı; bir ülkede insanların sahip oldukları para ile mal ve hizmetlerden yararlanabilme düzeyini ifade eder .
Dünya Sağlık Örgütü Yaşam kalitesini; hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi şeklinde tanımlamaktadır.

Bir başka ifadeyle yaşam kalitesi, insanların algıladığı mutluluk derecesidir


ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ

Üretim, fayda ve değer yaratmak amacıyla mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi veya yaratılmış mal ve hizmetlerin fayda ve değerlerini artırmak amacıyla harcanan çabaların tümüdür.
Üretimle maddenin tatmin özelliği değiştirilerek maddî fayda,

Mal ve hizmetleri bir yerden başka bir yere aktararak mekân (yer) faydası,

Malları bol bulundukları zamanlarda depolayıp az bulundukları zamanda kullanıma sunarak zaman faydası,

Mal ve hizmetleri satarak ihtiyaç sahiplerine kazandırarak mülkiyet faydası sağlanır.


Üretim faktörleri, mal ve hizmetleri ortaya çıkarmak için kullanılan kaynaklardır. Doğal kaynaklar, emek (işgücü), sermaye ve girişimcilik. Bu sınıflamaya beşinci faktör olarak bilgiyi eklemek mümkündür.


EKONOMİ VE EKONOMİK SİSTEMLER

Ekonomi, kıt üretim faktörlerinin çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere nasıl seçileceğini ve üretilen mal ve hizmetlerin tüketim amacıyla toplumun bireyleri arasındaki dağıtımını inceleyen bir bilim dalıdır.
Ekonomik faaliyetlere ilişkin düşünce sistemleri dört ana kategoride toplanabilir: Kapitalizm, güdümlü ekonomi, sosyalizm ve sosyal devlet anlayışı ve karma ekonomik sistem.
1)Kapitalizm: Kapitalizm, belli ekonomik hakları sağlayan bir sistemdir. Bu haklar mal edinme ya da özel mülkiyet, kâr elde etme, özgür seçim yapma ve rekabet edebilme şeklindedir. Piyasa ekonomisini savunur.
2)Güdümlü Ekonomi(Komünizm): Bu sistemde hangi mal ve hizmetlerin nerede, kim tarafından, ne kadar üretileceğine devlet karar vermektedir.

Örnek:Kuzey Kore ve Küba


3)Sosyalizm ve Sosyal Devlet Anlayışı: Sosyalizm, ana endüstrilerdeki faaliyetlerin devlet ya da özel sektör tarafından güçlü devlet kontrolü altında gerçekleştirildiği bir sistemdir. Sosyalist bir devlet, ulaşım ve iletişim gibi kilit öneme sahip büyük ölçekli endüstrilerin kontrolünü elinde tutar. Küçük işletmeler açısından özel mülkiyete izin verilebilir.

Örnek: Büyük Britanya (Birleşik Krallık), Danimarka, Çin, İsrail ve İsveç
4) Karma Ekonomik Sistem : Karma ekonomik sistem, kapitalizmin ve sosyalizmin iyi yanlarını alıp, aksayan yanlarını saf dışı bırakarak daha iyi bir sistem ortaya koyma çabasının bir ürünüdür.

Sistem, bazı endüstrilerin devlet tarafından, bazılarının ise özel sektör tarafından sahiplenilip işletilmesine dayalıdır. Örneğin Kanada’da devlet, iletişim ve ulaşım gibi bazı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

YÖNETİCİ

a)Üst Düzey Yönetici: işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen ve işletmenin bütününü ilgilendiren konularla ilgilenen yöneticiler üst düzey yöneticilerdir. Yönetim kurulu başkanı, genel müdür, şirket veya grup sorumluları, başkan yardımcıları üst düzey yöneticilerdir.
b)Orta Düzey Yöneticiler: Bölüm müdürleri ve yardımcıları, bölge müdürleri orta düzey yöneticilere örnek olarak verilebilir.
c)Alt Düzey Yöneticiler: Bölüm şefleri ve ustabaşılar alt düzey yönetici örnekleridir.
MALİYET VE GELİR

Maliyet, bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve müşteriye ulaştırılması sürecinde kullanılan unsurların parasal ifadesidir.

Örnek: kira, maaş, sarf malzemeleri (araç-gereçler), ulaştırma masrafları maliyet unsurlarına örnek olarak verilebilir.

a)Sabit Maliyet: Personel giderleri ya da bina vergisi gibi üretim maliyeti ile doğrudan ilişkisi olmayan maliyettir.

b)Değişken Maliyet: Üretim miktarı ile birlikte değişen maliyettir. Hammadde ve işçilik maliyetleri değişken maliyet örnekleridir.
Gelir, müşterilere sağlanan mal ve hizmetler karşılığında elde edilen varlık akışıdır. Bir başka ifadeyle gelir, işletmelerin müşteriye mal ya da hizmet sağlamakla kazandıkları paradır.Üç tür gelir türünden söz etmek mümkündür: Kâr, rant, faiz ve ücret.
a)Kâr, tüm maliyet ve harcamalar ödendikten sonra artan paradır. Kâr, bir faaliyetin gerçekleşmesi sonucunda elde edilen gelir ile faaliyet için yapılan giderler arasındaki farktır.

b) Rant, herhangi bir üretim faktörüne, onu belirli bir istihdam alanında tutmak için gerekli olan miktardan fazla yapılan ödeme veya toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyattır. Rant, üretimde kullanılan doğal kaynaklar faktörünün karşılığında elde edilen gelir payıdır .

c) Faiz, paranın belli bir sürede getirdiği pay tutarıdır. Ücret ise Üretim faktörlerinde emeğin gelirden aldığı pay veya yaptıkları işin karşılığı olarak çalışanlara ödenen paradır.
VERİMLİLİK VE ETKİNLİK

Verimlilik kaynak hassasiyetini vurgulayan bir çalışma prensibi iken; etkinlik amaca tam olarak ulaşmaya odaklanan bir ilkedir.
Verimlilik,aynı miktar kaynakla daha çok üretmek ya da aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir.

Etkinlik bir faaliyet, hareket ya da davranışın, amacına ulaşma derecesidir.
İŞLETMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1)Sömürgecilik Dönemi:

2)Sanayileşme Dönemi: Sanayileşme dönemi ile birlikte girişimcilik ve işletmecilik de hızla gelişmiştir.

3)Üretim Dönemi: Üretim döneminde işletmeler genel piyasa taleplerini dikkate almış, tüketici istek ve ihtiyaçlarına ayrıntılı bir ilgi göstermemiştir. Çalışma şekli tamamen uzmanlaşmaya dayalı bir içeriğe bürünmüş; Henry Ford’un işletmeciliğe getirdiği montaj hattı, pek çok endüstride ortak uygulamaya dönüşmüştür.

Örneğin Henry Ford’un fabrikalarında üretilen arabaların tamamı siyah renkte üretilmiştir.(Tüketici istekleri dikkate alınmamıştır.)4) Pazarlama Dönemi: Pazarlama dönemi ile birlikte işletmecilikte müşteri yönelimli ya da odaklı olma eğilimi artmıştır. Markalaşma başlamıştır.Tüketici istekleri dikkate alınmıştır.

5)İlişki Dönemi: İlişki dönemi ile birlikte işletmeler açısından yeni müşteriler elde etmek kadar eldeki müşterileri korumanın da önemli olduğu kabul edilmiştir. Yaratıcılık ve yenilik gibi olguların önemi artmıştır.
İŞLETME BİLİMİ VE DİĞER BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ

İşletme bilim dalı, iktisat bilimi, davranış bilimleri, hukuk bilimi, matematik-istatistik bilimi ve bilgi teknolojileri dalları ile yakından ilgilidir.


DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, kişilerin sahip oldukları para ile mal ve hizmetlerden yararlanabilme düzeyini ifade eder?

 1. a) Yaşam standardı

 2. b) Yaşam kalitesi

 3. c) Tüketim

 4. d) Fayda

 5. e) Tatmin


2. Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin üretimi ve müşteriye ulaştırılması sürecinde kullanılan her tür donanımı ifade eder?

 1. a) Emek

 2. b) Doğal kaynaklar

 3. c) Sermaye

 4. d) Girişimci

 5. e) Bilgi


3. Kaynak dağıtımının ve ekonomik karar verme sürecinin merkezi hükümet planlamasıyla gerçekleştirildiği ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  1. a) Kapitalizm

  2. b) Güdümlü ekonomi

  3. c) Sosyalizm

  4. d) Karma ekonomik sistem

  5. e) Liberalizm

4. Genel anlamda bir faaliyet, hareket ya da davranışın amacına ulaşma derecesini niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  1. a) Etkinlik

  2. b) Verimlilik

  3. c) Üretkenlik

  4. d) Kârlılık

  5. e) Başarı


5. Aşağıdakilerden hangisi işletme bilim dalının, insan unsurunun davranışını anlamada yararlandığı bilim dallarından değildir?

  1. a) Psikoloji

  2. b) Sosyoloji

  3. c) Hukuk

  4. d) Antropoloji

  5. e) Örgütsel Davranış6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağladıkları taşınamayan, dokunulamayan, biriktirilemeyen araç ya da varlıklara verilen isimdir?

  1. a) Mal

  2. b) Hizmet

  3. c) Ürün

  4. d) Süreç

  5. e) Fayda

7. Mal veya hizmetleri satma yolu ile ihtiyaç sahiplerine kazandırılması ile anlatılmak istenen fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. a) Maddi fayda

  2. b) Mekân faydası

  3. c) Zaman faydası

  4. d) Mülkiyet faydası

  5. e) Şekil faydası


8. Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi kişisel bütünlükle ilişkilidir?

  1. a) Fizyolojik ihtiyaçlar

  2. b) Güvenlik ihtiyaçları

  3. c) Sevgi ve bağlanma ihtiyacı

  4. d) Saygı görme ihtiyacı

  5. e) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


9. Müşterilere sağlanan mal ve hizmet akışından elde edilen varlık akışı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  1. a) Maliyet

  2. b) Gelir

  3. c) Kâr

  4. d) Rant

  5. e) Faiz


10. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Henry Ford’un işletmeciliğe getirdiği montaj hattı pek çok endüstride ortak uygulama haline dönüşmüştür?

  1. a) Sömürgecilik dönemi

  2. b) Sanayileşme dönemi

  3. c) Üretim dönemi

  4. d) Pazarlama dönemi

  5. e) İlişki dönemiCevap Anahtarı

1.A, 2.C, 3.B, 4.A,5.C, 6.B,7.D, 8.E,9.B,10.C


İŞLETME 1. ÜNİTE SORULARI

 1. Müşteriler tarafından arzu edilen ürün ve hizmetleri sağlayarak kar elde etmeyi amaçlayan kuruluşlara …………… denir

Aşağıdakilerden hangisi boşluğu doldurmak için uygundur?

 1. Hizmet

 2. Kar

 3. İşletme

 4. Üretim faktörü

 5. Üretim

 1. I hizmet işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için sağladıkları taşnamayan, dokunulamayan, biriktirilemeyen somut olmayan araç yada varlıktır

Il kar; işletmelerin arzu edilen mal yada hizmeti sağlamak piyasaya sunmak amacı ile insan teknoloji ve bilgi olgularını bir araya getirmekle üstlendikleri riskin ödülüdür

Ill risk; zarar yada kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığıdır.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi/hangileri doğru olarak verilmiştir?

 1. I ve ll

 2. Il ve lll

 3. I ve lll

 4. Yalnız ll

 5. I ll ve lll

Avukatlar lokantalar, araba yıkama yerleri ve hava yolu şirketleri hizmet sağlar.

 1. Bir ülkede insanların sahip oldukları para ile mal ve hizmetlerden yararlanabilme düzeyini ifade eden olguya …………… denir

Yukarıdaki cümledeki boşluğu hangisi ile doldurulur?

 1. Üretim

 2. Yaşam standardı

 3. Yaşam kalitesi

 4. Hizmet kalitesi

 5. Memnuniyet

 1. Dünya sağlık örgütünün yaşam kalitesi tanımında aşağıdakilerden hangisinden söz etmemiştir?

 1. Hedefler

 2. Beklentiler

 3. Standartlar

 4. İlgi alanları

 5. Zaruri ihtiyaçları

 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesinin ölçütlerinden değildir?

 1. Mutluluk derecesi

 2. Alım gücü

 3. Eğitim standardı

 4. Yaşam standardı

 5. Dinlenme ve boş zaman olanakları

Fayda ve değer yaratmak amacıyla mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi veya yaratılmış mal ve hizmetlerin faydalarını artırmak amacı ile harcanan çabalara üretim denir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel üretim faktörlerinden biri değildir?

 1. Doğal kaynaklar

 2. Emek

 3. Sermaye

 4. Girişimci

 5. Tüketici

 1. Aşağıdakilerden hangisi kas ve beyin gücünü üretim sürecinde insan katkılarını kullanan faktördür)

 1. Doğal kaynaklar

 2. Emek

 3. Sermaye

 4. Girişimci

 5. Bilgi

 1. Toprak su bitkiler ve mineral maddeler ……………… dır.bunlar doğrudan yada işlenerek sunulur.

Yukarıdaki cümledeki boşluğu hangi faktör tamamlar?

 1. Bilgi

 2. Sermaye

 3. Girişimci

 4. Doğal kaynaklar

 5. Emek

 1. Aşağıdakilerden hangisi Abraham maslow’un insan ihtiyaçlarını belirten kategoride yer almaz?

 1. Güvenlik ihtiyaçları

 2. Fizyolojik ihtiyaçlar

 3. Sevgi ve bağlanma ihtiyacı

 4. Kendini geliştirme ve güçlendirme ihtiyacı

 5. Saygı görme ihtiyacı

ekonomi: Kıt üretim faktörlerinin çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere nasıl seçileceğini ve üretilen mal ve hizmetlerin tüketim amacıyla toplumun bireyleri arasındaki dağıtımını inceleyen bilimdir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi ile kararların alınabilmesi için sorulacak sorulardan değildir?

 1. Kıt kaynakların üretimlerini nasıl artırmalı?

 2. Hangi mal ve hizmetler ne miktarda üretilmeli ?

 3. Bu mal ve hizmetler nasıl ve kimler tarafından üretilmeli?

 4. Üretilen mal veya hizmetler kimler tarafından kullanılmalı?

 5. Üretim ve dağıtım sonucu ortaya çıkan değerlerin dağıtımı nasıl gerçekleştirilmeli?

 1. I doğal kaynaklar; doğada bulunan doğrudan yada işlenerek sunulan maddeler

Il emek;kas ve beyin gücünü kullanarak üretim sürecinde yer alır

Ill sermaye; parasal değeri olan her türlü donanım

ıV girişimci; mal ve hizmeti üreten sermayeyi bir araya getiren kişi

V bilgi; bir örgütün araştırma gözlem veya deneyim yolu ile elde ettiği anlayış

Yukardakilerden üretim faktörlerinden hangisi/hangileri doğru ifade edilmiştir?

 1. Yalnız ll

 2. I ll ve lll

 3. Hepsi

 4. I ve lll

 5. Hiç biri

 1. İhtiyaç hiyerarşisinde genel örnek ve iş yaşamında örnek lerden hangisi yanlış gösterilmiştir?

 1. Kendini gerçekleştirme; içindeki potansiyeli kullanma- mücadele gerektiren iş

 2. Saygı görme; statü-işin ünvanı

 3. Sevgi ve bağlanma; arkadaşlık çıkar ilişkisi

 4. Güvenlik ; istikrar – emeklilik planı

 5. Fizyolojik; sığınak ücret

 1. Aşağıdakilerden hangisi kaynak dağıtımının ve ekonomik karar verme sürecinin merkezi hükümet planlamasıyla gerçekleştiği bir sistemdir?

 1. Kapitalzm

 2. Güdümlü ekonomi

 3. Sosyalizm

 4. Karma ekonomik sistem

 5. Liberal devlet anlayışı

 1. I Kıt kaynakların tümünden etkin şekilde yararlanılması

Il Kıt kaynakların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak ölçüde kullanılması

Ill Mevcut kaynaklarla üretilen mal ve hizmet miktarının artırılması

IV mevcut kaynakların yaşam kalitesi yüksek olan toplumlarda kullanımının artırılması

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ekonomik faliyetlerin kapsamı dışındadır?

 1. Yalnız l

 2. Hepsini kapsar

 3. Yalnız lll

 4. I ve lV

 5. Yalnız lV

 1. Fizyolojik ihtiyaçlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Temel ihtiyaçlardır

 2. İhtiyaçlar göreceli olarak birbirinden bağımsızdır

 3. Gelişmiş toplumlarda fizyolojik ihtiyaçlar yeterli gelmez

 4. Refah düzeyi gelişmiş toplumlarda fizyolojik ihtiyaçlar insanları motive etmez

 5. Gelişmemiş toplumlarda davranışlar fizyolojik ihtiyaçlardan etkilenir

 1. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı hangi konuları içermez?

 1. İnsanın kendi potansiyelini görebilmesi

 2. Kendisi için hazırlanan sunumlardan yararlanabilmesi

 3. Kendi kendine yetmesi

 4. Yaratıcı olması

 5. Sürekli kendini geliştirmesi

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; kişinin sahip olduğu bilgi ve yetenekleri çerçevesinde topluma hizmet etmek için tüm kapasitesini kullanabileceği bir ortama sahip olması ile karşılanır. Kişiden kişye farklı şekil alır.

 1. Başkalarının kişiyi değerlendirmesi insanın kendine güven duyması kendini güçlü ve yeterli kişi olarak görmesi insan ihtiyalarının hangisini ifade eder?

 1. Saygı görme ihtiyacı

 2. Sevgi ve bağlanma ihtiyacı

 3. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

 4. Güvenlik ihtiyacı

 5. Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı; kişinin can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ihtiyaçlardır. İş güvencesi, emeklilik hakkı gibi

 1. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sisteminin anlatımı içinde yer almaz?

 1. Belli ekonomik hakları sağlayan sistemdir.

 2. Özel mülkiyet kapitalizm açısından merkezi önem taşır

 3. Kapitalist sistemde rekabetin hem işletmeler hemde tüketiciler için iyi olduğu kabul edilir

 4. Küba ve kuzey kore kapitalist sisteme örnek teşkil eder

 5. Kapitalizmin temelinde teşvik edici girişimciliği sağlayan kardır

 1. İnsan ihtiyaçları hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 1. Fizyolojik-güvenlik-saygı görme-sevgi ve bağlanma-kendini gerçekleştirme

 2. Fizyolojik-güvenlik-kendini gerçekleştirme-sevgi ve bağlanma-saygı görme

 3. Güvenlik-sevgi ve bağlanma-fizyolojik-saygı görme-kendini gerçekleştirme

 4. Fizyolojik-güvenlik-sevgi ve bağlanma-saygı görme- kendini gerçekleştirme

 5. Fizyolojik-kendini gerçekleştirme-sevgi ve bağlanma-saygı görme-güvenlik

Sevgi ve bağlanma ihtiyacı; sosyal bir ihtiyaçtır. Önce aile içinde sevme sevilmek iş yerinde iş arkadaşları yöneticiler ile iyi ilişkiler kurmak gibi

 1. Ana endüstrilerdeki faliyetlerin devlet yada özel sektör tarafından güçlü devlet kontrolü altında gerçekleştiği sisteme …………………. Denir

Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisinin gelmesi uygun olur?

 1. Karma ekonomi sistemi

 2. Sosyalizm

 3. Kapitalizm

 4. Kominizm

 5. Güdümlü ekonomi

Karma ekonomik sistem; farklı ekonomik sistemlerin birleştirildiği bazı endüstrilerin devlet tarafından bazılarının özel sektör tarafından sahiplenilip işletilmesine dayalıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerinden değildir?

 1. Bölge müdürleri

 2. Yönetim kurulu başkanı

 3. Genel müdür

 4. Şirket veya grup sorumluları

 5. Başkan yardımcıları

Yönetim; uzmanlık gerektiren bir olgudur. Sahiplikle yöneticiliğin ayrılması ile profesyonel yönetici kavramı oluşmuştur.

 1. Maliyet= bir mal yada hizmetin üretilmesine müşteriye ulaştırılması sürecinde kullanılan unsurların parasal ifadesidir.

Gelir=işletmelerin müşteriye mal yada hizmet sağlamakla kazandıkları para

Rant=üretimde kullanılan doğal kaynaklar faktörünün karşılığında elde edilen gelir payıdır

Faiz=paranın belli bir sürede getirdiği pay tutarıdır

Ücret=emeğin karşılığı olarak çalışamlara ödenen paradır

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

 1. I lll ve lV

 2. I ve lll

 3. Hepsi

 4. I ll ve V

 5. Hiç biri

Maliyetin 2 kaynağı bulunur. 1. Sabit maliyet;personel giderleri, bina vergisi 2. Değişken maliyet;hammadde ve işçilik maliyetleri buna örnektir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yöneticilerini gösterir?

 1. Bölüm müdürleri ve yardımcıları, bölge müdürleri

 2. Genel müdür , başkan yardımcıları

 3. Bölüm şefleri

 4. Ustabaşılar

 5. Yönetim kurulu başkanı

 1. Belirli bir çıktının ve bu çıktının ortaya çıkmasında kullanılan girdilere oranıdır. İhtiyaçların sınırsız kaynakların sınırlı olması sebebiyle kaynakların tümünün bilinçli planlı kullanılması zorunludur. İşletmeciliğin temel esaslarındandır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanım için uygundur?

 1. Etkinlik

 2. Karlılık

 3. Maliyet ve gelir

 4. Verimlilik

 5. Rant sağlamak

Kataloq: ow userfiles -> plugins -> forum
forum -> Temel biLGİ teknolojiSİ-2 ÜNİte-14 İnternetin Hayatımızdaki Yeri
forum -> Temel biLGİ teknolojileri (ders ) Özeti
forum -> 12.ÜNİte etiket ve iŞaretlerde bulundurulmasi asgari gerekler ve iLGİLİ YÖnetmelikleriN İncelenmesi sağlik ve güvenliK İŞaretleri: Tanımlar: Yasak işareti
forum -> ÜNİte afet
forum -> Arama ve kurtarma biLGİSİ ÜNİTE=8 afet ve acil durumlara hazirlik
forum -> Arama ve kurtarma bılgisi unıte=9 afet ve acil durumlarda hayati idame ve emprovize yöntemler
forum -> 1 ergonomi (Ergonomics, Human Factors)
forum -> Okul öncesi EĞİTİm kurumlarinda program geliŞTİrme
forum -> Adalet meslek etiĞİ ÜNİte-4 teorik etikte ele alinan temel konular ahlakın Gerekliliği ve Amacı
forum -> İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ 1-7 ÜNİte özeti

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə