Manavgat icra müDÜRLÜĞÜnden 2010/4187 esas gayrimrhkulön açik artirma ilani kütük Kaydı. Manavgat: tlçaai s I d» t»idYüklə 20,23 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü20,23 Kb.

MANAVGAT 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2010/4187 ESAS

GAYRİMRHKULÖN AÇIK ARTIRMA İLANIKütük Kaydı. : Manavgat: tlçaai S i d» t»id«ai İSâc »«hailesinin Şûrama. mevki indaki tatla

vasıflı 8 455./00 «2 miktarlı. 656 «olu parsel v« firarindeki

erahdeaat (binalar) .Borçlunun hisaesi 235 / 320’dir.

Bvaafı :Satışı yapılacak oian bu parsel tapuda TARLA vasıflı olarak kayıtlıdır.8

455.00 m2 miktarındadır.Taşınmaz hisseli olarak muhtelif kişiler adına kayıtlıdır.Borçlunun 235 / 320 hissesi vardır.Bu hissenin karşılığı da fe 209.14 m2 dir.Taşınmazın tapu kaydında KEPEZ ELEKTRİK TAŞ LEHİNE 2942 ŞAYILI YASAMIN 7.MAD,GEREĞİNCE ŞERH bulunmaktadır-Bu şerh gereği olarak da ilgili idarece ENERJİ NAKİL HATTI fiilen parsel özerinden geçirilmiştir. Taşınmaz Manavgat'ın Antalya çıkışında MÎGROS alış-veriş merkezinin kuzey sınırında yer alır.Doğusu ve kuzeyi Antalya Mersin devlet karayolu ve batısı DSİ drenaj kanalı ve güneyi de Migros alış-veriş merkezi ile çevrilidir.üçgen şeklinde bir parsel olup yüzeyi düz ve düzgün, şekli ve alanı her türlü ekonomik faaliyet için uygundur. parsel üzerinde muhtelif ticari amaçlar için inşa edilmiş yapılar mevcuttur.Parsel tamamen tarım dışı ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Özerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmamakta ve ekili veya dikili bitki yoktur. Kullanım amacına bağlı olarak toprak yüzeyi kırma çakıl dökülerek ve kısmen de ince beton kaplama yapılarak sert bir görünüm almıştır. Yukarda arzedildiği gibi parsel üzerinde muhtelif amaçlar için inşa edilmiş güneyden kuzeye doğru sıralanmış 6 adet yapı mevcuttur. Bu yapılar ve özellikleri güneyden kuzeye sıra ile aşağıda belirtilmiştir.Ofis Olarak Kullanılan Yapı: Parselin en güneyinde yer almaktadır, Duvarlar örülüp üzerinin çelik çatı ve kiremit örtülerek kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 100.00 m2 kalanım alanlıdır. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Giriş kapısı çelik, iç Kapıları amerikan panel, zemin kaplamaları seramiktir.Araç Parçaları Bulunan Yapı: Ofis olarak kullanılan yapının kuzeyinde bulunmaktadır. Duvarlar örülüp üzerinin çelik çatı ve saç örtüyle kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 90.00 m2 kullanım alanlıdır. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır.Bir bölümüne alüminyum doğramadan vitrin yapılmıştır. Geri kalan dış cephe doğramaları pvc den yapılmıştır.2emin kaplamaları seramiktir. Lastik Tamirhanesi Olarak Kullanılan Yapı: Araç parçaları bulunan yapının önünde (doğusunda ) bulunmaktadır. Briket duvarlar örülüp üzerinin çelik çatı ve saç örtüyle kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 40.00 m2 kullanım alanlıdır. Bir kısmına sıva yapılmış büyük bir kısmı sıvasız bırakılmıştır. Bir bölümü lastik tamirhanesi bir bölümü ofis olarak kullanılmaktadır. Kepenk takılıdır. Mermer Atölyesi Olarak Kullanılan l.Yapı : Araç parçaları bulunan yapının kuzeyinde bulunmaktadır. Duvarlar örülüp üzerinin çelik çatı ve saç örtüyle kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 90.00m2 kullanım alanlıdır. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Bir bölümü mermer atölyesi bir bölümü yatakhane olarak inşa edilmiştir.Atelye Olarak İnşa Edilen Yapı: Mermer atelyesi olarak kullanılan yapının kuzeyinde bulunmaktadır. Duvarlar örülüp üzerinin çelik çatı ve saç örtüyle kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 140.00m2 kullanım alanlıdır. Bir kısmı sıvalı ve boyalı, bir kısmı sıvasızdır.Yapının bir bölümü atelye bir bölümü yatakhane olarak inşa edilmiş olup halen boştur. Mermer Atölyesi Olarak Kullanılan 2.Yapı : Parselin en kuzeyinde yer almaktadır. Briket duvarlar örülüp üzerinin^çelik çatı ve saç örtüyle kapatılmasıyla inşa edilmiş tek katlı bir yapıdır. 180.0öro2 kullanım alanlıdır. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Dış cephede bir kısım taş kaplama yapılmıştır, yapının bir bölümü mermer atelyesi bir bölümü ofis ve bir bölümü de yatakhane olarak kullanılmaktadır. Yukarda bahsedilen yapılar arasında kalan boş kısımlarda işlenmiş veya işlenecek mermer blokları bulunmaktadır.Taşınmazın doğu kesiminde bir bölüm kamyon parkı olarak kullanılmış olup halen de üzerinde kullanılmayan kamyonlar park halinde bulunmaktadır.

İmar Durumu : Baladiyvdan alınan 17.02.2011 tarih »« 87 «ayılı yarıdan anlaşıldığına göre bu yar 1 / 5000 ölçekli Narım Uygulatma Planı içinde ancak 1 / 1000 ölçekli uygulama planının dışında kalmaktadır.

uygulama planxna.n dıyınd»Muhanaaan î î.61$.625,00.-TL

  1. 3atı» Sactl»XX ■• Btriacl Satış:04/05/2012 günü, Manavgat İlçaai Side boldeai Kamer mahallesinin Kuusı mavkiindaki 8 435./00 m2 miktarla 656 nolu s**»»! »e i»x«x-ind»ki muhd«s«t (binalar)' in 235 / 320 hissesi borçluya »it olmakla 09:30 İLB 09:40 saatleri arasında Manavgat 1. İcra Müdürlüğü Koridoru Manavgat/ANTAMA adrasind» açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Bu artırmada tahmin adilan kıyma tin t «0'ını ve rxiçhartlx alacaklılar varma alacaklar* mecmuunu ve »ata# ma«r«iflaxaaa geçmek jwrta il* iiıala olunur. Boyla bir bmdmllm alıcı çıkmaza» an çofc açtıranın taahhüdü baki kalmak tartıyla 14/05/2012 günü aynı yar ve saatler arasında

İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul sn çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın talimin «dilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.  1. -Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında NAKÎT YTL (Türk lirası) veya Milli bir bankanın Teminat Mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile yapılır. Alacısa istediğinde 10 gönü geçmemek üzere süre verilebilir DAMGA RESMİ BEOELÎ VE KOV îhale alıcısına aittir. TELLALİYE RESMİ ÎLE TAPU HARÇ VE MASRAFLARI İHALE ALICISI TARAFINDAN ÖDENİR.VARSA SATIŞ BEDELİNDEN TELLALİYE HARCI ÎLE BORÇLUYA AÎT TAPU HARÇ VE MASRAFLARI ÎHALE ALICISINA GERÎ İADE EDİLİR. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

  2. -İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takfirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

  3. -İhaleye katilıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli «rasıpdaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  4. -Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  5. -Satışa ■ iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve raünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4187 ESAS sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları iş bu ilanın tüm alakadarlara (Borçlu Hariç) tebliğ mahiyetinde olduğu ilan olunur. 12.03.2012

(1c. İfl. K. 126!

i*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı H M m-j-î-ı tebligat verine aecerlidir. Basın no: iöj/i www.bik.gov.tr


Kataloq: newpics -> news
news -> Dosya no: 2011/2253 Tal
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilani

Yüklə 20,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə