Mareh & Chazon Mareh: secvenţăYüklə 445 b.
tarix21.12.2018
ölçüsü445 b.
#86400


 • Regele nordului Partea 2-a: Timpul sfârşitului


Mareh & Chazon

 • Mareh: secvenţă

 • Chazon: complet (toată viziunea)

  • Tot filmul
 • Ambele cuvinte hebreice sunt traduse in Daniel 8 cu “vedenie” de 5 ori.Daniel 8: “chazon” [visiunea completă]

 • În anul la treilea al domniei împăratului Belşaţar, eu Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s’a părut că eram la capitala Susa, în ţinutul Elam; şi în ultimul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. Daniel 8:1-2

 • Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea:”In câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jerfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaş şi oştirea? Versetul 13.

 • Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluieşte vedenia aceasta căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.” Versetul 26.Daniel 8: “mareh” [secvenţe]

 • Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluieşte vedenia aceasta căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.” Versetul 26.

 • Pe când eu Daniel aveam vedenia aceasta, şi căutam s’o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva, care avea înfâţişarea ca un om. Şi ma auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat şi a zis: “Gavriele tâlcuieşte-i vedenia aceasta.” El a venit atunci lângă locul unde eram; şi la apropierea lui m-am înspăimâtat, şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis: “Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!” Versetele 15-17.

 • Eu Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia. Versetul 27.Vedenia despre “seri şi dimineţi”

 • Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluieşte vedenia aceasta căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.” Versetul 26.

 • Şi el mi-a zis: Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!” Versetul 14

  • 2300 seri şi dimineţi sunt 2300 zile
  • “zile îndepărtate” = 2300 ani


Gabriel, dezleagă-i acestuia, această vedenie

 • “Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului Versetele 16-17

 • Pe când îmi vorbea el am căzut cu faţa la pământ leşinat. El m-a atins, şi m-a aşezat iarăş în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: Iată, îţi arât ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului. Versetele 18-19

  • vedenia se referă la “vremea sfârşitului”
  • “vremea sfârşitul” este “vremea de apoi” şi este sfărşitul


“vremea sfârşitului”

 • “Vremea sfârşitului”este identică cu “vremi îndepărtate” este identic cu “sfârşitul”.

 • Dacă A este egal cu B şi B este egal cu C, atunci A este egal cu C !

 • “Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” 2. Corinteni 13:1Daniel 11

 • Va intra pe neaşteptate, în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuse nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui; va împărţii prada, jafurile şi bogăţiile; va urzi la planuri împotriva cetăţilor, şi aceasta va ţine o vreme. Versetul 24Uriah Smith

 • Referindu-se la ultima parte al textului, bişoful Newton lansează idea că de fapt planurile nu sau făcut impotriva cetăţii, ci din cetate sau creat planuri.Exact acest lucru l-au făcut romanii din cetatea oraşului lor, cetate aşezată pe şapte dealuri.”O vreme” se referă fără indoială la un timp profetic, deci 360 de ani. Din care perioadă a timpului trebuia să se inceapă socoteala? Probabil inaintea evenimentului despre care se relatează in următorul verset....

 • Lupta s-a dat la 2 septembrie 31 inainte de CHR. la golful din Ambracia, in apropiere de oraşul Actium.

 • Miza pentru care se luptau soldaţii viteji a lui Antonius şi a lui Cesar, era anexarea puterii globale. Lupta rămâne mult timp nedecisă, şi a fost in final influenţată de Cleopatra. Imfricoşată de intensitatea luptei, şi având un moment de panică, ea decide de a fugi, iar intreaga flotă egipteană o urmează. Daniel and the Revelation, 273-275Profeţie despre timpul Romei păgâne

 • Dintr’unul din ele a crescut un corn mic, care s’a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit, şi spre ţara minunată. Daniel 8:9

  • est: Syrien 65 i. Chr.
  • ţara minunată: Israel 63 i. Chr.
  • sud: Egipt 31 i. Chr.
   • Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 259


“Sfârşitul” şi “vremea hotărâtă”

 • Cei doi impăraţi nu vor căuta decât să-şi facă rău unui altuia vor sta la aceeaşi masă şi vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârşitul nu va veni decât la vremea hotărâtă.

 • Când se va intoarce in ţara lui cu mari bogăţii, in inima lui va fi vrăşmaş legământului sfânt, va lucra impotriva lui, şi apoi se va intoarce in ţara lui.

 • La o vreme hotărâtă, va porni din nou impotriva impăratului de miază-zi; dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai inainte.

 • Daniel 11:27-29Vremea hotărâtă pentru Roma păgână

  • “Vremea hotărâtă” este probabil timpul profetic din versetul 24, care a fost
  • menţionat mai înainte. Perioada s-a încheiat precum arătat, în anul 330 d.
  • Chr.... Mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, a fost momentul
  • crucial care a semnificat începutul decăderii imperiului roman. Roma şi-a
  • pierdut prestigiul. Partea vestică era atacată de inamici din străinătate. La
  • moartea lui Constantin, imperiul roman a fost împărţit în trei părţi, la cei trei
  • fii ai lui Constantius, Constantin II. şi Constanz. Barbarii nordului,
  • începuseră să atace, şi cucereau din ce în ce mai mult, până când puterea
  • imperiului roman din vest s-a prăbuşit în anul 476 d. Chr.. Întradevăr
  • evenimentele aveau o altă calitate comparativ cu cele două dinainte arătate în
  • profeţie. Şi cauza acestui resultat fatal, a fost decisia de a muta capitala de la
  • Roma la Constatinopol. Daniel and the Revelation, 280
 • “Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.”

 • 2. Corinteni 13:1Papalitatea din Roma

 • Nişte oşti trimise la el vor veni şi vor spurca sfântul Locaş, cetatea, vor face să înceteze jerfa necurmată, şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe ceice rup legământul sfânt. Daniel 11:31

 • “Şi vor aşeza urâciunea pustiitorului”. Am arătat până acuma ce inseamnă “să inceteze jerfa necurmată”, iar acuma vrem să cercetăm când se va aşeza ”urâciunea pustiitorului”, papalitatea ? Cornul cel mic cu ochi ca de om, şi-a determinat punctul de avansare, foarte subtil şi inteligent. Înainte de anul 508, marşul lui spre a deveni o putere universală, luase amploare...Papalitatea din Roma

 • Întreaga naţiune a goţilor de est venise să asalteze Roma, dar silinţele lor au fost zadarnice. Numărul soldaţilor scădea ca urmare a luptelor crâncene date la zidurile oraşului. În această perioadă de luptă care a durat un an şi nouă zile, aproape întreaga naţiune a fost distrusă. În Martie 538 apar pericole şi din alte părţi, aşa că goţii din est sunt nevoiţi să capituleze, şi în retragere ei îşi ard corturile. Numărul celor rămaşi în viaţă, nu era îndeajuns pentru ca aceştia să supravieţuiască ca o naţiune.

 • Prin acest act, acest corn - goţii din est, a fost smuls ultimul corn dintre cele trei coarne, despre care relatează Daniel 7. Papalitatea nu mai era împiedicată de nimica, pentru a-şi exercita forţa pe care i-o dăduse Justinian, cu cinci ani mai înainte. Sfinţii, timpurile, şi legea erau acum în mâna lui. Dorinţa lui sa înplinit. De aceea, acesta este anul care trebuie să fie considerat ca anul de instaurare a “urâciunii pustiitorului”, şi fiind ca punct de reper a calcului celor 1260 de ani de conducere. Daniel and the Revelation, 283-288Multe zile

 • Nişte oşti trimise la el vor veni şi vor spurca sfântul Locaş, cetatea, vor face să înceteze jerfa necurmată, şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe ceice rup legământul.

 • Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămânea tari, şi vor face mari isprăvi.

 • Înţelepţii poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea pentru o vreme, loviţi de sabie şi de flacără, de robie şi de jaf. Daniel 11:31-33Matei 24: “în acel timp”

 • Şi dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, nimeni n’ar scăpa; dar din pricina celor aleşi, zilele aceela vor fi scurtate. Matei 24:22

 • În discuţia purtată cu ucenicii pe muntele măslinului, ISUS, descrie timpul de strâmtorare a creştinilor – 1260 de ani de persecuţie din partea papalităţii –perioadă care a fost scurtată din pricina anumitori evenimente care anunţă a doua LUI venire.

 • “Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va intuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei.” Marcu 13:24 Cele 1260 de zile - de ani s-au încheiat cu anul 1789.

 • Cu un sfert de secol mai inainte, persecuţiile incetaseră aproape definitiv. The Great Controversy, 306Matei 24: “în acel timp”

 • După ce ISUS a relatat despre distrugerea Ierusalimului, EL a trecut repede la ultimul eveniment din istoria omenirii – a doua LUI venire. Intre aceste evenimente se află sute de ani de intunerec, timpuri pline de sânge, lacrimi, şi martiri,veşti pe care ucenicii LUI nu le puteau suporta in acel moment, şi peste care ISUS trece foarte repede. Va fi o mare strâmtorare cum nu a mai fost până atunci, şi nici nu va mai fi. Mulţi urmaşi ai LUI vor fi omorâţi. Dacă DUMNEZEU nu şi-ar intinde mâna ca să-şi apere poporul, toţi vor muri. Dar din cauza celor aleşi, zice ISUS, zilele vor fi scurtate. The Desire of Ages, 630“vremea sfârşitului”este “vremea hotărâtă”

 • Când vor cădea vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie.

 • Chiar şi din cei inţelepţi, muţi vor cădea, ca să fie incercaţi, curăţiţi şi albiţi, până la vremea sfârşitului căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Daniel 11:34-35

  • “Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” 2. Corinteni 13:1


Versetul 40

 • La vremea sfârşitului

 • Împăratul de la miazăzi

 • Se va împunge cu el.

 • Şi împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el,

 • Cu cară şi călăreţi şi cu multe corăbii

 • Va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu şi le va înneca.Versetul 40

 • În anul 1798

 • Împăratul de la miazăzi se va împunge cu el

 • Se va împunge cu el.

 • Şi împăratul dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el,

 • Cu cară şi călăreţi şi cu multe corăbii

 • Va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu şi le va înneca.Împăratul

 • Împăratul va face ce va voi; se va inălţa se va slăvi mai pe sus de toţi dumnezeii, şi va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Daniel 11:36

  • va face ce va voi
  • se va inălţa
  • mai pe sus de toţi dumnezeii


Uriah Smith: dacă ar fi posibil...

 • Împăratul care este presentat aici, nu poate fi aceeaşi putere care a mai fost menţionată – papalitatea – deoarece anumite indicii nu corespund.

 • Dacă analizăm fragmentul: “nu ţinea seama de nici un dumnezeu” (Daniel 11:37) acest lucru nu se poate aplica imperiului din Vatican, deoarece acesta nu a exclus pe Dumnezeu şi Cristos din sistemul lui (chiar dacă presentarea lor nu a fost întotdeauna întemeiată pe Biblie). Singura greutate în interpretarea acestui subiect, o reprezintă - “Împărat UL” -(verset 36)., terminaţie care remarcă un împărat anume, şi prin care s-ar subinţelege acelaşi împărat care a fost şi mai înnainte. Mende, Wintle, Boothroyd şi alţi traducători, descriu aceast text prin: “Un anume împărat, va face ce va voi”....prin care se precizează că o nouă putere apare pe scenă. Daniel and the Revelation, 293Omul fărădelegii

 • Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii fiul pierzării.

 • Potrivnicul care se înalţă mai sus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 2. Tesaloniceni 2:3-4

 • “Acest compromis dintre păgâni şi creştini dă naştere la dezvoltarea “omului fărădelegii”, despre care profeţia menţionează că este cineva care luptă împotriva lui Dumnezeu, şi se înalţă pe sine. Sistemul gigantic al religiei false este lucrarea lui satana - un monument al încercărilor lui de a se sui pe tron şi a conduce intreaga lume după cum vrea el.” The Great Controversy, 50Numărul regelui din nord este 666

 • “În vremea aceea se va scula marele Rege Michael” (Daniel 12:1). Şi sfârşitul lui (antichristului) va fi aproape şi nimeni nu-i va sări în ajutor. Aceasta este ultima putere care va persecuta poporul lui DUMNEZEU. Ca urmare că adevărata biserică al lui DUMENZEU este în continuare urmărită şi marginalizată, sfârşitul imperiului care comite aceste fapte nu a venit încă, şi deasemenea Michael încă nu s-a ridicat. Ultima putere care va persecuta pe cei loiali lui DUMNEZEU, ne este presentată în Apocalipsa 13:11 -18. Numărul de identificare este 666. James & Ellen White and Joseph Bates, A Word to the Little Flock, 91789 – este “timpul (vremea) sfârşitului”

 • Profeţiile arată o desfăşurare a evenimentelor care ajunge pînă la timpul judecaţii. Acesta este aşa îndeosebi la cartea Daniel. Însă acea parte a profeţiilor care vorbeşte despre ultimele zile, această parte din profeţii Daniel trebuia să-l ascundă, deci să fie sigilate pînă la vremea sfărşitului.

 • “Tu, însă Daniel, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştiinţa va creşte.” Daniel 12:4

 • Numai după marea decădere, şi după îndelungata perioadă de guvernare a “omului păcătos” ne putem aştepta la revenirea lui ISUS. “Omul păcătos” care mai este numit şi “secretul răului” şi “fiul decăderii”, este papalitatea, care – precum descris în profeţie - are 1260 de ani de guvernare. Această perioadă se încheie în 1798. The Great Controversy, 3561844 – timpul sfârşitului

 • Oameni care au studiat Biblia, au căzut la acord comun, că timpul sfârşitului este aproape. În Daniel citim: “Până nu vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit.!” Daniel 8: 14. Deoarece ei credeau că pământul reprezintă Locaşul sfânt, ei au înţeles curăţirea prin foc, ca curăţirea pământului la revenirea lui ISUS. Cercetând scriptura ei au început să compare perioada profetică cu notiţele istoricilor. Pe această cale au descoperit că 2300 de seri şi dimineţi s-au încheiat în anul 1844. Southern Watchman, January 24, 19051843 – timpul sfârşitului

 • Prima şi a doua solie îngerească au fost vestite în 1843 şi 1844, iar în zilele noastre se proclamă a treia solie îngerească. Toate cele trei solii, ca şi până acuma, trebuie să fie proclamate în continuare fără întrerupere. Azi este la fel de important ca şi cum a fost în trecut, ca soliile să fie repetate pentru cei care caută adevărul. Cu vocea şi în scris, noi trebuie să facem cunoscută succesiunea evenimentelor, precum şi aplicarea profeţiei, care ne va îndrepta spre a treia solie îngerească.

 • Nu poate exista a treia solie fără prima şi a doua. Aceste solii trebuiesc prezentate întregii lumi în publicaţii şi discuţii, arătând în linia istoriei profetice evenimentele care au avut loc, şi care urmează să vină.” Mesaje selectate, cartea 2, pag. 104–105 (Selected Messages, book 2, page 104–105)

 • “Daniel a fost la datorie, pentru a preda vedenia, care fusese sigilată, până la sfârşitul timpului, când prima solie a ingerior a fost făcută. Testimonies to Ministers, 115A treia solie a ingerilor

 • I s’a dat o gură care rostea vorbe mari, şi hule. Şi i s’a dat putere să lucreze 42 de luni. Apocalipsa 13:5.

  • 1798
 • Şi cei patru ingeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. Apocalipsa 9:15

  • 1840
 • Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la 1335 de zile Daniel 12:12

  • 1843
 • Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Locaşul sfânt va fi curăţit. Daniel 8:14

  • 1844


Ei nu inţeleg....

 • Există oameni care caută în scriptură dovezi, că această profeţie este făcută pentru viitor. Îşi dau seama de adevărul profetic, dar nu-l pot încadra în evenimentele istorice care au avut loc. Acesţi oameni pot determina şi alte persoane ca să devină dezorientate. Ei nu înţeleg mesajul şi nu pot observa care este timpul sfârşitului. Evangelism, 613. ..se va împunge....

 • La vremea sfârşitului [1798], impăratul dela miazăzi, se va împunge cu el. Daniel 11:40

 • Am văzut cum beerbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nici o fiară nu putea să-i stea impotrivă, şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea in mână; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic. Daniel 8:4

 • ...a împunge - a face bătălieRana de moarte

 • Această perioadă de timp a inceput precut deja menţionat, in anul 538 d. Chr. cu preluarea de putere a papalităţii şi se termină în anul 1798. În acel an, papa este arestat de armata franceză; papa primeşte rana de moarte, iar profeţia se implineşte. “dacă cineva va arunca pe altul in inchisoare, şi el va fi aruncat in inchisoare.” The Great Controversy, 440

 • Primirea rănii de moarte indică prăbuşirea papalităţii în anul 1798. The Great Controversy, 579Versetul 40

 • 1798 franţa care devenise ateistă, incepe un război impotriva papalităţii. Mai târziu papalitatea se vas revanşa cu o lovitură impotriva ateismului.

 • Şi impăratul dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el,

 • Cu cară şi călăreţi şi cu multe corăbii

 • Papalitatea va inainta asupra ţărilor ateiste, şi se va revărsa ca un râu şi le va înneca
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə