Mestna občina ptujYüklə 29,06 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü29,06 Kb.MESTNA OBČINA PTUJ

ŽUPAN


Številka: 350-12/2016

Datum: 2. 12. 2016
MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE PTUJ

Zadeva: Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj - druge spremembe in dopolnitve (skrajšani postopek)

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu z 89. členom v povezavi z 99. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14 in 7/15) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj po skrajšanem postopku.
Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

Priloge:  • osnutek (predlog) odloka

  • obrazložitev odloka

  • kartografska priloga

  • besedilo veljavnega odloka

Osnutek (predlog)

december 2016
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ____ redni seji, dne _____, sprejel
ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Mestne občine Ptuj – druge spremembe in dopolnitve

1. člen


V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15 in 8/16; v nadaljevanju odlok) se v 41. členu se v tabeli 3 PTUJ – območje četrtne skupnosti JEZERO pod zaporedno številko 12 v stolpcu PNRP doda oznaka »IG«.

2. člen


Četrta točka desetega odstavka 48. člena se spremeni tako, da se glasi:

»4. pri objektih, ki so kot izjeme določene v PIP za posamezne EUP ter rešitvah, ki so pridobljene z javnim ali vabljenim natečajem.«.


3. člen

(1) V prvem odstavku 104. člena se med navedene enote urejanja prostora (EUP) doda besedilo »JE12«.


(2) Na koncu drugega odstavka 104. člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»V EUP so dopustne tudi družbene dejavnosti v skladu s PRILOGO 1 – VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN.«.


(3) V šestem odstavku 104. člena med navedene tipologije nestanovanjskih stavb N1, N3, N4, N5 doda tipologija »N2«.
4. člen

V kartografskem delu izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se nadomesti list karte 3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA, OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV (M 1:5.000) pod zaporedno številko 16 (nomenklatura J2601).


5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.


Številka: 350-12/2016

Datum:


______________________________________________________________________________
O B R A Z L O Ž I T E V:
Mestni svet Mestne občine Ptuj je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15 – v nadaljevanju: OPN) sprejel na 10. redni seji, dne 21. 9. 2015 ter prve spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku na 18. redni seji, dne 23. 5. 2016 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/16). S predmetnim odlokom mestnemu svetu v sprejem predlagamo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, v skladu z določbami 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt), po kratkem postopku. Po kratkem postopku se v skladu z ZPNačrt izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so potrebne zaradi:

- odprave neskladja izvedbenega dela s strateškim delom oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt, kadar je to neskladje posledica očitnih napak,

- odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela oziroma občinskega strateškega prostorskega načrta, če je ta sprejet kot samostojni akt, kadar je to neskladje posledica očitnih napak,

- uskladitve z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, na podlagi katerega se v skladu s 56.a členom tega zakona spreminja podrobnejša namenska raba,

- upoštevanja opozorila pristojnih ministrstev, ki občini v postopku nadzora zakonitosti občinskega prostorskega načrta v skladu s predpisi o državni upravi oziroma lokalni samoupravi predlagajo razveljavitve njegovih posameznih določb.
V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
V konkretnem primeru se druge spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju: druge SD OPN) nanašajo na:

- odpravo neskladij med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela odloka in odpravi napake v kartografskem delu izvedbenega dela akta.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj je bil dne 02. 12. 2016 objavljen na spletni strani Mestne občine Ptuj in na oglasni deski Mestne občine Ptuj, da je lahko vsa zainteresirana javnost podala pripombe na objavljeno gradivo.

Obrazložitev sprememb:Člen

(osnovni odlok)Odstavek

Obrazložitev

1. člen (41. člen)

(1)

Zaradi odprave napake v kartografskem delu akta je potrebno v razpredelnici enot urejanja prostora dodati namensko rabo IG, kot izhaja iz dokumentiranega gradiva tekom priprave osnovnega OPN (povzeto po prej veljavnih prostorskih sestavinah planskih aktov). Na delu enote urejanja prostora JE12 je bil pas zemljišč ob Puhovi ulici, že pred sprejemom OPN, namenjen gospodarskim dejavnostim z namensko rabo P – območja proizvodnih dejavnosti.
Na območju EUP JE12 je bila predvidena večja širitev gospodarske cone, za katero pa je nosilec urejanja prostora za področje upravljanja z vodami (ARSO) tik pred sprejemom zahteval umik iz predloga OPN. Izdelovalec akta je poseg umaknil ob tem pa ni vzpostavil obstoječega plansko veljavnega stanja z ohranitvijo dela stavbnih zemljišč ob Puhovi ulici kot izhaja iz grafične priloge.Stanje pred sprejemom OPN v veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov:


Stanje pred sprejemom OPN v veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov s prikazom na digitalnem ortofoto posnetku:

Stanje po sprejemu OPN s prikazom na digitalnem ortofoto posnetku:2. člen (48. člen)

(1)

Inštrumentu javnega ali vabljenega natečaja se, vezano na dopustna odstopanja od splošnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov, doda ustrezna dopolnilna razlaga, ki je izpadla iz osnovnega besedila.

3. člen (104. člen)

(1)

Kot posledica odprave napake v kartografskem delu je med navedbe EUP, ki imajo v celoti ali deloma rabo IG potrebno navesti tudi EUP JE12.
(2)

Gre za uskladitev dopustnih dejavnosti v skladu s PRILOGO 1, ki smo jo dopolnili v prvih spremembah in dopolnitvah OPN (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/16). Dejavnost, ki je dopustna v skladu s prilogo 1 se navede tudi v besedilu odloka.
(3)

Gre za uskladitev dopustnih vrst objektov v skladu s PRILOGO 1, ki smo jo dopolnili v prvih spremembah in dopolnitvah OPN (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/16). Tipologijo objektov, ki je dopustna v skladu s prilogo 1 se navede tudi v besedilu odloka.

4. člen

(1)

Na območju EUP JE12 je bila predvidena večja širitev gospodarske cone, za katero pa je nosilec urejanja prostora za področje upravljanja z vodami (ARSO) tik pred sprejemom zahteval umik iz predloga OPN. Izdelovalec akta je poseg umaknil ob tem pa ni vzpostavil obstoječega plansko veljavnega stanja z ohranitvijo dela stavbnih zemljišč ob Puhovi ulici kot izhaja iz grafične priloge (glej obrazložitev k 1. členu odloka).

Kratkega postopka ni mogoče uporabiti, če so spremembe in dopolnitve take narave, da terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V konkretnem primeru ne gre za take spremembe.


Občina, ki je izvedla spremembe občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvesti ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora.
Na podlagi navedenega predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj, da po obravnavi sprejme osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj - druge spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku.
Pripravil:

Peter CafutaMiran SENČAR,

župan Mestne občine PtujKataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 29,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə