Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyiYüklə 249,19 Kb.
səhifə1/9
tarix10.01.2022
ölçüsü249,19 Kb.
#110036
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ

Ихтисас: 050647“Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”

Груп: __2324__________________________________________________________

Б У Р А Х Ы Л Ы Ш И Ш И

МЮВЗУ: “Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi_________

metodlarının təhlili”_____________________________________

Тялябя: __V.S.Əliyev __________________________________

Рящбяр: __dos.E.B.İsgəndərov _____________________________________

Кафедра мцдири: dos.Z.Y.ASLANOV_

Б А К Ы – 201

R E F E R A T
Buraxılış işi “Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının təhlili” mövzumda həsr edilmışdır. Buraxılış işində, keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi kompleks metodu, keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsini qarışıq metodu, keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin inteqral metodu, məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin və göstəricilərinin ekspert qiymətləndirmə mesodu, müxtəlif cins məhsulların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodu və s məsələlər genis şərh edilmişdir. Yerinə yetirilən isləri yekunlaşdıraraq “Nəticə və təkliflər”, sonda istifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı verilmiş.

Texniki tərəqqi məmulatların nomenklaturasıın arasıkəsilmədən genişlənməsi və onların yüksək keyfiyyətinə artan təlabatı ödəmək məsələlərini ortaya çıxarır. Sənayənin bir çox sahələrinin məhsulları konstruktiv cəhətdən mürəkkəb və çoxhissəlidir. Müasir maşınlar yüzlərlə deta llardan ibarətdir. Maşin və mexanizmlərin ayrı-ayrı detallara və qovşaqlara bölünməsinin mümkünlüyü onların kütləvi istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin təşkili üçün şərait yaradır. Bu isə texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsinə və avtomatlaşdırılmasına real imkan verir. Bunun nəticəsində istehsal prosesində əlaqədar çətinləşir. Texniki təyinatlı məhsulların keyfiyyətini cox vaxt onun faydalılığını sxeyyələndirən bir əsas göstərici ilə qiymətləndirirlər.

Buraxılış işi 42 səhifə əl yazmasından 6 bolmədən, 1 şəkil, 5 cədvəldən ibarətdir.

G İ R İ Ş


Sənayenin inkisapnın müasir mərhələsini əsas xüsusiyyəti müasir texnoloji qurğuların və avadanlıqlarının, göstərilən xidmətlərin və yerinə yetirilən işlərin mürəkkəbliyinin artması,vahid avtomatlaşdırılması komplekslərdə birləşən mürəkkəb masın və avadanlıqlar sistemlərinin yaradılman ilə xarakterizə edilir. Texniki tərəqqi məmulatların nomenklaturasıın arasıkəsilmədən genişlənməsi və onların yüksək keyfiyyətinə artan təlabatı ödəmək məsələlərini ortaya çıxarır. Sənayənin bir çox sahələrinin məhsulları konstruktiv cəhətdən mürəkkəb və çoxhissəlidir. Müasir maşınlar yüzlərlə deta llardan ibarətdir. Maşin və mexanizmlərin ayrı-ayrı detallara və qovşaqlara bölünməsinin mümkünlüyü onların kütləvi istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin təşkili üçün şərait yaradır. Bu isə texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsinə və avtomatlaşdırılmasına real imkan verir. Bunun nəticəsində istehsal prosesində əlaqədar çətinləşir. Texniki təyinatlı məhsulların keyfiyyətini cox vaxt onun faydalılığını sxeyyələndirən bir əsas göstərici ilə qiymətləndirirlər. Məsələn, avtomobil şınlərinin keyfiyyəti əsasən gediş yolu, benzinin keyfiyyəti oksan ədədi bezonunku birtərəfli sıxılmada kubik möhkəmliyi və s göstəricilərlə xarakterizə edilir.

Lakin bir föstərici, hətta əsas keyfiyyət göstəricisi olsa da, məhsulun keyfiyyətini birtərəfli, məhdud şəkildə sxiyyələndirir. Halbuki məhsulun keyfiyyəti adətən çoxsaylı xassələrdə xarakterizə edilir.

Odur ki, təcrübi olaraq hər hansı bir məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi onun bir neçə faydalı xassələrinə görə aparılmalıdır. Bunun üçün məhsulun, o cümlədən sənaye-texniki təyinallı məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bir necə metod mövcuddur.

Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin metodları eyni və müxtəlif növlü məmulatlar üçün də fərqli olur sənaye məhsullarının texniki səviyyəsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodiki göstərişlərə (RS50-149-79) uyğun olaraq eyni növdən olan məmulatların keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirdikdə diferensial kompleks və ya qarşıq, həmçinin inteqral metodlar istifadə olunmalıdır.

 1. Kataloq: application -> uploads -> 2015
  2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
  2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
  2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
  2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
  2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
  2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
  2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
  2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

  Yüklə 249,19 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə