Ministerul Afacerilor ExterneYüklə 112,33 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü112,33 Kb.


Ministerul Afacerilor Externe

Direcţia Comunicare
Aleea Modrogan nr.14 Tel.: 319.21.93

Bucureşti, 71274 Fax: 319.21.95

E-mail: presa@mae.ro20 martie 2007
REFERENDUMUL NAŢIONAL DIN DATA DE 19 MAI 2007 PENTRU DEMITEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
- material documentar -
I. CADRUL LEGAL
- LEGEA Nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (extras)
Art. 23 - (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează câte o secţie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentanţei diplomatice şi familiile lor, precum şi pentru cetăţenii români din ţară sau străinătate aflaţi în ţările respective în ziua alegerilor. Secţiile de votare prevăzute de prezentul alineat aparţin de circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti.

(2) Pe navele sub pavilion românesc, aflate în navigaţie în ziua alegerilor, precum şi pe platformele marine se organizează secţii de votare care fac parte din circumscripţia electorală a locului unde este înregistrată nava, respectiv din circumscripţia electorală unde este înregistrată platforma.

(3) Sediile secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) se organizează şi se dotează prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice alocă fondurile necesare.
Art. 25 - (1) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte de primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispoziţie şi se comunică prefectului în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.

…..


(5) Secţiile de votare prevăzute la art. 22 şi 23 se stabilesc după cum urmează:

… d) de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul secţiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (1);


Art. 38 - Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:

a) primesc copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 14 alin. (1), iar de la birourile electorale de circumscripţie, buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secţia de votare, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea Votat. În municipiul Bucureşti buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea Votat le primesc de la oficiile electorale;

b) conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia;

c) numără voturile şi consemnează rezultatele votării;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

e) înaintează birourilor electorale de circumscripţie sau, după caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestaţiile depuse şi cu materialele la care acestea se referă;

f) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi au sediul, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării; listele electorale speciale de la secţiile de votare constituite pe lângă unităţile militare se predau comandantului unităţii, pe bază de proces-verbal;

g) în cazul secţiilor de votare din străinătate, materialele prevăzute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din ţara respectivă, care le trimite Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.


Art. 42 - (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice, şi din 2 membri stabiliţi de preşedintele Biroului Electoral Central, prin tragere la sorţi, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe cu consultarea partidelor politice parlamentare. Gruparea în listă, în vederea tragerii la sorţi, se face avându-se în vedere ca persoanele în cauză să aibă domiciliul sau să locuiască în localitatea în care se organizează secţia respectivă sau cât mai aproape de aceasta.
Art. 117 - (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

(2) Paşaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate. Cetăţenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate care votează în România, în baza paşaportului simplu, completează o declaraţie pe propria răspundere că nu şi-au exercitat sau nu îşi exercită dreptul la vot în aceeaşi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit acesta la alin. (1), sau pe baza cărţii de alegător.


- LEGEA nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului
(publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000) –extras-/

Art. 4.
Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii romani care au împlinit vârsta de 18 ani pana in ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum si a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitiva la pierderea drepturilor electorale.
Art. 31.

(1) Fiecare secţie de votare trebuie sa aibă un număr suficient de cabine, urne si ştampile de votare.


(2) Cabinele si urnele trebuie aşezate in aceeaşi încăpere in care se afla biroul preşedintelui. Cabinele, urnele si ştampilele se vor asigura de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului
Bucureşti, împreuna cu prefecţii.
(3) Modelul ştampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional trebuie sa fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.270/1996.
(4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie sa fie prezent la sediul secţiei de votare in ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, si este obligat sa ia masurile necesare pentru pregătirea operaţiunilor de votare.
(5) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

Art. 32.
(1) In ziua referendumului, la ora 7,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, in prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a ştampilelor, după care închide si sigilează urnele, aplicând stampila de control a secţiei de votare.
(2) Preşedintele este obligat sa asigure aplicarea ştampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va rămâne albă.

Art. 33.
(1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca desfăşurarea referendumului sa decurgă in bune condiţii.
(2) Puterile preşedintelui, in aceasta privinţa, se întind si in afara localului de vot, in curtea acestuia, la intrările in curte, in jurul localului de vot, precum si pe străzi si in pieţe publice, pana la o distanta de 500 de metri.
(3) In afara de membrii biroului electoral al secţiei de votare si de delegaţii acreditaţi de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate staţiona in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de votare.
(4) Pentru menţinerea ordinii preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecţi, împreună cu Ministerul de Interne.

Art. 34.
Scrutinul se va deschide la ora 8,00 si se va încheia la ora 20,00.

Art. 35. Cetăţenii care participa la referendum vor primi un buletin de vot, ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, in cazul referendumului la nivel naţional, respectiv de biroul electoral de circumscripţie, in cazul referendumului local. Textul buletinului de vot se va tipări cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevăzute in anexele nr. 1A si 1B.

Art. 36.
Cetăţenii sunt chemaţi sa se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului.

Art. 37.
(1) Accesul participanţilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinţa care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii in lista electorala sau după înscrierea in lista electorala suplimentara prevăzuta la art. 21, va înmâna participantului buletinul de vot si stampila cu menţiunea "Votat".
(2) Participantul la referendum îşi va exprima voinţa in mod individual, intr-o cabina închisa, aplicând stampila "Votat" numai in unul dintre cele doua pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.
(3) După ce a votat participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa rămână in afara, după care îl va introduce in urna, având grija sa nu se deschidă.
(4) Stampila încredinţata pentru votare se restituie preşedintelui, care va aplica pe cartea de alegator stampila de control a secţiei de votare.
(5) Preşedintele poate sa ia masuri ca staţionarea celui care votează in cabina de votare sa nu se prelungească nejustificat.

Art. 38.
(1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
(2) Suspendarea nu poate depăşi o ora si va fi anunţata prin afişare pe uşa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi doua ore.
(3) In timpul suspendării urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot si toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub paza permanenta.

Art. 39.
(1) Prezenţa oricărei persoane in cabinele de vot in afara celei care votează este interzisa.
(2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un însoţitor ales de el, in scopul de a-l ajuta.

Art. 40.
Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflaţi in aceasta situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, in care cei netransportabili se afla internaţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urna speciala si cu materialul necesar votării la locul unde se afla cel in cauza, pentru a se efectua votarea.

Art. 41.
(1) După închiderea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate si la deschiderea urnelor, in prezenta membrilor biroului si, după caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
(2) Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat si va arata buletinul de vot celor prezenţi.
(3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a secţiei de votare, buletinele de un alt model decât cel legal aprobat, cele pe care stampila "Votat" a fost aplicata in ambele pătrate sau nu a fost aplicata pe nici unul dintre ele. Daca stampila depăşeşte laturile pătratului, insa opţiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul.
(4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(5) După încheierea numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte si ceilalţi membri ai biroului si se înaintează, in cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscripţie.

Art. 42.
(1) In timpul operaţiunilor de votare si de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări si contestaţii cu privire la aceste operaţiuni.
(2) Contestaţiile se formulează in scris si se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care va elibera dovada de primire.
(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî de îndată asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 278 din 25 aprilie 2007)
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 mai 2007 privind completarea articolului 23 din Legea nr. 373/ 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 303 din 7 mai 2007)
- HOTĂRÂREA Nr. 21 din 24 aprilie 2007 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 273 din 24 aprilie 2007)
- HOTĂRÂREA Nr. 371 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 278 din 25 aprilie 2007) - extras
Art. 9 - Ministerul Afacerilor Externe organizează şi dotează secţiile de votare din străinătate ale României, furnizează, în timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora şi stabileşte necesarul de timbre autocolante pentru secţiile de votare din străinătate.
- HOTĂRÂREA Nr. 372 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 278 din 25 aprilie 2007)
- HOTĂRÂREA Nr. 373 din 25 aprilie 2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 278 din 25 aprilie 2007)
- HOTARÂREA nr. 374/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale si a proceselor verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
- HOTĂRÂRE Nr. 375 din 25 aprilie 2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 278 din 25 aprilie 2007)
II. ASPECTE PRACTICE


  • Numărul secţiilor de votare

Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a organiza secţii de votare în străinătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.


Pentru referendumul din 19 mai 2007 au fost organizate 176 de secţii de votare în 93 de ţări.
Având în vedere necesitatea evitării aglomerărilor şi a timpului lung de aşteptare la secţiile de votare din străinătate, în condiţiile în care reglementările legale actuale nu permit organizarea decât a unei singure secţii de votare în localitatea în care îşi are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular, iar componenţa biroului electoral al acesteia este limitată la 3 membri, pentru a preveni situaţiile neplăcute înregistrate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare la alegerile din 2004, MAE a iniţiat două proiecte de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 373/2004 prin care se asigură condiţii corespunzătoare pentru ca cetăţenii români aflaţi în străinătate în ziua referendumului, să îşi poată exercita dreptul la vot.
Este vorba de OUG nr. 31/04.05.2007 prin care se creează posibilitatea organizării de secţii de votare, cu acordul guvernului din ţara respectivă, şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare, precum şi de OUG aprobată în şedinţa de guvern din 9 mai 2007 prin care se creează posibilitatea organizării mai multor secţii de votare în localităţile în care se află sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare şi a măririi numărului de membri ai birourilor secţiilor de votare din străinătate de la 3 la 7.

Locaţiile secţiilor de votare organizate în străinătate sunt cele prezentate în anexă.
  • Documentele necesare

Conform art. 117 din Legea nr. 373/2004 documentele cu care alegătorii se pot identifica la secţiile de votare sunt: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport diplomatic, de serviciu sau simplu, titlu de călătorie).


Potrivit OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
Misiunile diplomatice si oficiile consulare au primit instrucţiuni ca pe căile pe care le au la dispoziţie sa invite cetăţenii români care nu mai deţin documente de identitate valabile să solicite din timp eliberarea de titluri de călătorie.

Procedura de eliberare a titlurilor de călătorie este simplificată dacă persoanele interesate prezintă paşapoarte expirate de mai puţin de un an sau alte acte de identitate cu fotografie (ex. permise de conducere auto). In acest caz, titlul de călătorie se eliberează în aceeaşi zi. In situaţia în care persoana în cauză nu se poate identifica cu astfel de documente, este nevoie de confirmarea identităţii de către autorităţile române competente, iar această procedură poate dura câteva zile. Pentru obţinerea titlurilor de călătorie persoanele interesate vor trebui să prezinte documentele cu care se identifică si doua fotografii color, recente, de 3,5 x 4,5 mm, urmând ca la oficiile consulare sa primească formularele necesare.


Sfătuim persoanele care nu mai posedă acte de identitate valabile care să le permită exercitarea dreptului de vot să se prezinte înainte de data referendumului la oficiile consulare ale României din străinătate în vederea obţinerii titlurilor de călătorie.
Facem precizarea că titlurile de călătorie pot fi obţinute numai la oficiile consulare de carieră ale României (secţii consulare ale ambasadelor si consulate generale de carieră). Consulatele onorifice sau alte autorităţi nu eliberează astfel de documente.

Scrutinul se deschide la ora 8,00 şi se închide la orele 20,00.
  • Măsuri de securitate

Potrivit dispoziţiilor legale, pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie, în ţară, mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecţi, împreună cu Ministerul de Interne. Pentru a răspunde acestei exigenţe, secţiile de votare organizate în străinătate vor solicita sprijinul autorităţilor locale.


Transportul materialelor de vot în străinătate va fi asigurat prin curier. Rezultatul votului (copia proceselor verbale, întocmite conform legii) va fi transmis Comisiei tehnice din cadrul MAE imediat după numărare, prin fax, urmând să fie pus la dispoziţia Biroului electoral al Circumscripţiei Municipiului Bucureşti.

Buletinele de vot utilizate, împreună cu procesele verbale originale, vor fi trimise ulterior de misiunile diplomatice, la MAE, prin curier.Anexa
SECŢII DE VOTARE ORGANIZATE PE LÂNGĂ MISIUNILE DIPLOMATICE SI OFICIILE CONSULARE ALE ROMÂNIEI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII REFERENDUMULUI DIN 19 MAI 2007Nr. crt

Statul

Punct de votareRepublica Africa de Sud

Cape Town, PretoriaRepublica Albania

TiranaRepublica Algeriană Democratică şi Populară

AlgerRepublica Angola

LuandaRegatul Arabiei Saudite

RiadRepublica Argentina

Buenos AiresRepublica Armenia

ErevanAustralia

Canberra, Sydney, Melbourne, BrisbaneRepublica Austria

VienaRepublica Azerbaidjan

BakuRepublica Belarus

MinskRegatul Belgiei

Bruxelles, Anvers, LiegeBosnia şi Herţegovina

SarajevoRepublica Federativă a Braziliei

Brasilia, Rio de JaneiroRepublica Bulgaria

SofiaCanada

Ottawa, Montreal, TorontoRepublica Cehă

PragaRepublica Populară Chineză

Beijing, ShanghaiRepublica Cipru

Nicosia, LimassolRepublica Chile

Santiago de ChileRepublica Columbia

BogotaRepublica Coreea

SeulRepublica Populară Democrată Coreeană

PhenianRepublica Croaţia

ZagrebRepublica Cuba

HavanaRegatul Danemarcei

Copenhaga, VeijleRepublica Arabă Egipt

CairoRepublica Elenă

Atena (2 secţii), SalonicConfederaţia Elveţiană

Berna, GenevaEmiratele Arabe Unite

Abu Dhabi, DubaiRepublica Federală Democrată Etiopia

Addis AbebaRepublica Filipine

ManilaRepublica Finlanda

HelsinkiRepublica Franceză

Paris, Strasbourg, Lyon, Marsilia, Nantes, BordeauxGeorgia

TbilisiRepublica Federală Germania

Berlin, Bonn, München, Hamburg, StuttgartRepublica India

New DelhiRepublica Indonezia

JakartaRegatul Haşemit al Iordaniei

AmmanRepublica Irak

Bagdad (2 secţii)Republica Islamică Iran

TeheranIrlanda

DublinIsrael

Tel Aviv, HaifaRepublica Italiană

Roma, Genova, Florenţa, Treviso-Asolo, Milano, Torino, PadovaJaponia

TokyoRepublica Kazahstan

Alma-AtaRepublica Kenya

NairobiKuwait

KuwaitRepublica Libaneză

BeirutLibia

TripoliRepublica Lituania

VilniusMarele Ducat de Luxemburg

LuxemburgMalaezia

Kuala LumpurMalta

La ValettaRegatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Londra, Leeds
Macedonia

SkopjeRegatul Maroc

RabatStatele Unite Mexicane

MexicoRepublica Moldova

Chişinău (2 sectii)Republica Muntenegru

PodgoricaRepublica Federală Nigeria

Abuja, LagosRegatul Norvegiei

OsloNoua Zeelandă

WellingtonRepublica Islamică Pakistan

IslamabadRepublica Peru

LimaRepublica Polonă

VarşoviaRepublica Portugheză

Lisabona, Porto, VilamouraQatar

DohaFederaţia Rusă

Moscova, Rostov pe Don, Sankt PetersburgSan Marino

San MarinoRepublica Serbia

Belgrad, VârşeţRepublica Senegal

DakarSingapore

SingaporeRepublica Arabă Siriană

DamascRepublica Slovacă

BratislavaRepublica Slovenia

LjublianaRegatul Spaniei

Madrid (2 secţii), Barcelona, Castellon de la Plana, Sevilla, Valencia, Alcala de Henares, Alcazar de San Juan, Calatayud (Zaragoza), Roquetas de MarRepublica Democrată Socialistă Sri Lanka

ColomboRepublica Sudan

KhartoumRegatul Suediei

Stockholm, GoteborgRegatul Thailandei

BangkokRepublica Tunisiană

TunisRepublica Turcia

Ankara, Istanbul, IzmirTurkmenistan

AshabatRegatul Ţărilor de Jos

HagaUcraina

Cernăuţi, Kiev, OdessaRepublica Ungară

Budapesta (2 sectii), Szeged, GyulaRepublica Uruguay

MontevideoUzbekistan

TaskentRepublica Venezuela

CaracasRepublica Socialistă Vietnam

Hanoi, Ho Chi MinhStatele Unite ale Americii

Washington, Chicago, Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Bridgeport, Cleveland, Dallas, Detroit, Hollywood, Houston, Indianapolis, Las Vegas, Minneapolis, Norfolk, Philadelphia , Portland, Salt Lake City, San Francisco, Larose, Saint Louis, Seattle, Sacramento, PhoenixRepublica Zimbabwe

Harare
.

Yüklə 112,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə